Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 3.14 Datový systém

termín
data
term
data
definice

opakovaně interpretovatelná formalizovaná podoba informace vhodná pro komunikaci, vyhodnocování nebo zpracování

POZNÁMKA 1 k heslu Data mohou být zpracovávána lidmi nebo strojově.

definition

reinterpretable representation of information in a formalized manner suitable for communication, interpretation, or processing

NOTE 1 to entry: Data can be processed by humans or by automatic means.

standard (extrakt)
termín
databáze
term
database (DB)
definice

množina elektronicky uchovávaných deskriptivních záznamů nebo jednotek obsahu (včetně faktů, úplného znění, obrázků a zvuku), která obsahuje běžné uživatelské rozhraní a software pro vyhledávání a zpracování dat

POZNÁMKA 1 k heslu Jednotky nebo záznamy jsou obvykle sbírány za určitým cílem a vztahují se ke zvolenému tématu. Databáze může být vydána na CD-ROM, na disketě nebo jiné možnosti s přímým přístupem, nebo jako počítačový soubor, přístupný pomocí telefonického nebo internetového připojení.

POZNÁMKA 2 k heslu Licencované databáze se počítají jednotlivě, a to i v případě, že se v přístupu k produktům více licencovaných databází používá jednoho rozhraní.

POZNÁMKA 3 k heslu Za databázi se považuje také běžné rozhraní, které poskytuje přístup k balíčku periodik nebo digitálních dokumentů nabízených obvykle vydavatelem nebo prodejcem. Jednotlivá periodika a digitální dokumenty jsou navíc počítány samostatně.

definition

collection of electronically stored descriptive records or content units (including facts, full texts, pictures, and sound) with a common user interface and software for the etrieval and manipulation of the data

NOTE 1 to entry: The units or records are usually collected with a particular intent and are related to a defined topic. A database can be issued on CD-ROM, diskette, or other direct-access method, or as a computer file accessed through dial-up methods or through the Internet.

NOTE 2 to entry: Licensed databases are counted separately even if access to several licensed database products is effected through the same interface.

NOTE 3 to entry: A common interface providing access to a packet of serials or digital documents, usually offered by a publisher or vendor, is also to be counted as database. Additionally, the single serials or digital documents are counted as serials or digital documents.

termín
datový model
term
data model
definice

grafický a/nebo lexikální popis uspořádání dat, který popisuje jejich vlastnosti, strukturu a vzájemné vztahy

definition

graphical and/or lexical representation of data, specifying their properties, structure, and interrelationships

termín
datový systém
term
data system – Transmodel
definice

<Transmodel> původce provozních údajů, které se odkazují k jedné odpovědné entitě

POZNÁMKA 1 k heslu Odkazy na datový systém jsou užitečné v interoperativním počítačovém systému. Pro SIRI to znamená zejména specifické systémy pro přiřazování jedinečných identifikátorů k příslušným entitám, jako jsou zastávkové body nebo jízdy, mezi kterými jsou vyměňovány zprávy a které mohou být přizpůsobeny místně známým entitám identifikovaným příslušnými interními provozními daty.

POZNÁMKA 2 k heslu Datový systém musí být vzájemně odsouhlasen mezi klientem a serverem.

POZNÁMKA 3 k heslu Datový systém musí obsahovat jak datový model popisující entity a jejich vztahy, tak i jmenný prostor popisující jednoznačný soubor hodnot identifikátorů.

definition

the origin of operational data referring to one single responsibility. References to a data system are useful in an interoperated computer system

NOTE For SIRI, this entails in particular specific systems for assigning unique identifiers to relevant entities such as STOP POINTS or JOURNEYS, about which messages are to be exchanged, and which can be matched to the locally known entities identified by the respective internal operating data. The DATA SYSTEM must be mutually agreed between CLIENT and SERVER. A DATA SYSTEM has both a data model to describe the entities and their relationships, and a Namespace to describe the unambiguous set of identifier values.

standard (extrakt)
termín
uložiště přepravních dat
term
transit data area; transit data storage (TDA)
definice

standardní uložiště logických dat v platební aplikaci, dostupné pro operace přepravního odbavení, a to i v případě, že je zpřístupněno dalším obchodníkům

Poznámka 1 k heslu Uložiště přepravních dat může být realizováno ve dvou podobách, určujících jeho životnost: může být součástí protokolu platebních transakcí, nebo může být oddělené a dostupné pro potřeby nesouvisející s platbami.

definition

standard logical data storage within the payment application available for transit ticketing operations, even if this storage is open to other merchants

NOTE 1 to entry: Transit data storage can take two implementation forms that determine their life cycle: included in the payment transaction log; separate, and available for non-payment needs.

standard (extrakt)
termín
účastník služby
term
service participant – SIRI
definice

<SIRI> systém, který se účastní výměny zpráv SIRI s jinými účastníky služby; funkční služební systémy SIRI poskytující informace, nebo akreditované klientské systémy, které vysílají požadavky a subskripce na služby pro získání informací

POZNÁMKA 1 k heslu Každý účastník služby má jednoznačný identifikátor (účastnický kód), který poskytuje unikátní jmenný prostor pro všechny neglobální datové reference, jako například identifikátory zastávek, identifikátory vozidla, ale i pro identifikátory zpráv požadavků nebo subskripcí.

definition

a SIRI Service Participant is a participating system that exchanges SIRI messages with another Service Participant

NOTE Each Service Participant has a unique identifier, (the Participant Code), which provides a scope (i.e. unique namespace) for all non-global data references, such as stop identifiers, vehicle identifiers, and also for message identifiers of requests and subscriptions. Service Participants will either be SIRI Functional Service systems providing information, or accredited client systems that send request and subscriptions to the services to obtain information.

standard (extrakt)
termín
funkční služba
term
SIRI functional service – SIRI
definice

<SIRI> specifická konkrétní služba, která poskytuje funkci, jako je monitorování zastávek nebo přípojů; služba, která zahrnuje soubor pojmenovaných zpráv tvořících rozhraní SIRI, které musí být použity v souladu jak s obecnými komunikačními pravidly SIRI, tak se specifickou sémantikou konkrétní služby

definition

a specific concrete Service that provides a function, such as Stop or Connection Monitoring. It comprises a set of named messages making up a SIRI interface that must be used according to both the general SIRI communication rules and the specific semantics of the particular Service.

standard (extrakt)
termín
schopnost
term
capability – SIRI
definice

<SIRI> ucelený pojmenovaný soubor funkčních vlastností, které implementovány v rámci funkčních služeb SIRI mohou provádět určité funkční aplikace

POZNÁMKA 1 k heslu Některé schopnosti jsou společné pro všechny služby, jiné jsou specifické pro jednotlivé funkční služby. Každá funkční služba má řadu požadovaných schopností, řadu možností pro alternativy, které jsou povoleny, a řadu volitelných vlastností. Matice schopností se používá jak k zadání jmenovité schopnosti pro každou funkční službu SIRI, tak i schopností společných pro všechny funkční služby SIRI.

definition

a coherent named set of features that a SIRI Functional Service may implement to provide particular application functionality

NOTE Some capabilities are common to all services; others are specific to individual functional services. Each SIRI functional service has a number of required capabilities, a number of capabilities for which alternatives are allowed, and a number of optional capabilities. A Capability Matrix is used both to specify the named capabilities for each SIRI functional service, and for the capabilities common to all SIRI functional services.

standard (extrakt)
termín
složený požadavek
term
compound request – SIRI
definice

<SIRI> požadavek, který obsahuje více než jeden požadavek na konkrétní funkční službu SIRI, v jehož rámci každá konkrétní žádost specifikuje odlišný obsah

POZNÁMKA 1 k heslu Podobně složená subskripce obsahuje více než jeden požadavek na funkční službu SIRI.

definition

a request that contains more than one request for a concrete SIRI Functional Service within it: each concrete request specifies a different topic

NOTE Similarly a compound subscription contains more than one SIRI Functional Service subscription request.

standard (extrakt)
termín
povolení přístupu
term
access permission – SIRI
definice

<SIRI> aplikační mechanismus využívaný pro určení, zda účastník může použít vlastnosti služby nebo přístupu ke konkrétnímu věcnému obsahu služby

definition

an application mechanism used to specify whether a participant may use Service Capabilities, or access, specific Topic content of a Service

standard (extrakt)
termín
prodej jízdenek (MODEL zařízení místní služby)
term
ticketing service (Local Service Equipment MODEL)
definice

specializace MÍSTNÍ SLUŽBY na opatření jízdenek, poskytující počítadla jízdenek a nákupní informace online, asociované také s platební metodou a TYPEM JÍZDENKY

definition

specialization of LOCAL SERVICE for ticketing, providing ticket counter and online purchase information, also associated with payment method and TYPE OF TICKET

standard (extrakt)
termín
technický prostředek
term
facility – SIRI
definice

<SIRI> zařízení nebo služba, které poskytují zvláštní pohodlí nebo služby pro cestující

POZNÁMKA 1 k heslu Technickým prostředkem může být zařízení, služba, osobní zařízení nebo vyhrazená oblast (například stroje na prodej jízdenek, výtahy, strojní schodiště, WC, transport, úschovna zavazadel).

definition

equipment or service that provides a specific convenience or service to passengers

EXAMPLE Ticket machines, elevators, mechanical stairs, toilets, porterage, left luggage, etc.

NOTE A facility may be an equipment, a service, a personal device or a reserved area.

standard (extrakt)
termín
třída technického prostředku
term
facility class – SIRI
definice

<SIRI> kategorizace typu technického prostředku

PŘÍKLAD Zařízení, služba, osobní zařízení nebo vyhrazená oblast.

definition

categorisation of the type of a facility

EXAMPLE Equipment, service, personal device or reserved area.

standard (extrakt)
termín
užitná třída (MODEL poplatkového omezení služby)
term
class of use (Fare-Related Service Restriction MODEL)
definice

klasifikace jízdného a dalších servisních tříd podle kategorií uživatelů, kteří jsou oprávněni k jejich užívání

definition

a classification of fare and other service classes by category of user entitled to use them

standard (extrakt)
termín
stav technického prostředku
term
facility condition – SIRI
definice

<SIRI> specifický stav technického prostředku, který popisuje jeho stav a dostupnost

definition

particular mode of being of a facility; describing its state and availability

standard (extrakt)
termín
vybavení pro informace veřejné dopravy
term
PI facility – Transmodel
definice

<Transmodel> médium, které poskytuje informace veřejné dopravy

POZNÁMKA 1 k heslu SIRI nemodeluje nebo nezastupuje dopravní informace pro veřejnost, spíše popisuje datové služby, které mohou být použity jako vybavení pro informace veřejné dopravy.

PŘÍKLAD Terminály (na ulici, na informačních deskách, telematika) nebo tištěné materiály (letáky vystavené na zastávkách, brožury).

definition

a public transport information facility, as for instance terminals (on street, at information desks, telematic,) or printed material (leaflets displayed at stops, booklets)

NOTE SIRI does not model or represent PI FACILITIES; rather it describes data services that may be used to supply PI FACILITIES.

standard (extrakt)
termín
interaktivní informační zařízení
term
interactive information devices
definice

zařízení vybavené zobrazovačem a jednotkou pro vstup dat, které umožňuje získání informací o službách veřejné dopravy (včetně informací, které neodpovídají reálnému času) prostřednictvím dialogu s ním, popřípadě v detailnější formě, než je uvedeno na neinteraktivní dynamický informační systém proměnných značek (VMS)

definition

display unit and input device that allows the passenger to obtain information on the public transport service (including or not real time information) through a dialogue with the device, possibly in a more specific or detailed form than that shown on a non-interactive dynamic passenger information VMS

standard (extrakt)
termín
role správce dat
term
data administration role – IFOPT
definice

<IFOPT> funkce správce dat potřebná k distribuovanému zpracování a sdílení dat v modelu zastávkového místa, bodu zájmu nebo topografického místa

definition

data management function of a DATA ADMINISTRATOR needed for the distributed processing and sharing of data in a STOP PLACE, POINT OF INTEREST or TOPOGRAPHICAL PLACE model

standard (extrakt)
termín
správce dat
term
data administrator – IFOPT
definice

<IFOPT> organizace odpovědná za správu specifického typu dat

POZNÁMKA 1 k heslu Může se jednat například o data topografického místa, bodu zájmu, zastávkového místa nebo zastávkového bodu v jedné nebo více administrativních oblastech.

POZNÁMKA 2 k heslu Správa může být rozdělena mezi mnoho různých správců dat, kdy každý z nich ponese odpovědnost za určitou oblast dat. Správce dat může odpovídat organizační jednotce nebo může být externím subjektem, jako je místní úřad nebo odpovědná organizace. V rámci fyzického zastávkového místa může nést odpovědnost za všechna nebo pouze některá data více správců dat, například různé druhy dopravy mohou spravovat různí správci. Různí správci dat mohou být odpovědní za různé role zpracování dat, jako je shromažďování, agregace a roztřídění dat v závislosti na jejich roli správy dat. Role správce dat může obstarat odpovědná organizace dodavatele.

POZNÁMKA 3 k heslu K vydání identifikátorů použije každý správce dat známý jmenný prostor.

definition

organisation responsible for managing data of a specific type, for example TOPOGRAPHICAL PLACE, POINT OF INTEREST, STOP PLACE and STOP POINT data in one or more ADMINISTRATIVE AREAs

NOTE 1 to entry: Administration may be decentralised to many different DATA ADMINISTRATORs, each with responsibility for data of a particular scope. A DATA ADMINISTRATOR may correspond to an ORGANISATIONAL UNIT or may be an external body such as a Local Authority or responsible organisation.

NOTE 2 to entry: Within a physical STOP PLACE, different DATA ADMINISTRATORS may be responsible for all or just some of the data, for example different modes may be managed by different administrators.

NOTE 3 to entry: Different DATA ADMINISTRATORs may be responsible for different data processing roles such as gathering, aggregating or distributing the data depending on their DATA ADMINISTRATION ROLE. The role of data administrator may be procured by the responsible organisation from a contractor.

NOTE 4 to entry: Each DATA ADMINISTRATOR will use a known NAMESPACE for issuing identifiers.

standard (extrakt)
termín
objekt správy dat
term
data managed object – IFOPT
definice

<IFOPT> entita, která je spravována správcem dat jako součást distribuční soustavy správy dat objektů s dobře definovanými identifikátory a vlastnictvím dat

POZNÁMKA 1 k heslu Takovéto objekty jsou ve shodě s abstraktním nadtypem objekt správy dat, který definuje asociace a chování pro správu dat.

definition

entity that is managed by a DATA ADMINISTRATOR as part of a distributed system of data management of objects with well defined identifiers and data ownership

NOTE 1 to entry: Such objects conform to the abstract DATA MANAGED OBJECT supertype that defines associations and behaviour for data management.

standard (extrakt)
termín
druh platnosti (obecný MODEL verze)
term
type of validity (Generic Version MODEL)
definice

klasifikace platnosti DRUHU RÁMCE (např. rámce pro harmonogram navržený pro TYPY DNE, pro určitý PROVOZNÍ DEN)

definition

a classification of the validity of TYPEs OF FRAME. E.g. frames for schedules designed for DAY TYPEs, for specific OPERATING DAYs

standard (extrakt)
termín
parametr pravidla platnosti (obecný MODEL platnosti)
term
validity rule parameter (Generic Validity MODEL)
definice

uživatelem stanovená PODMÍNKA PLATNOSTI, kterou používá pravidlo pro výběr verzí (např. hladina řeky > 1,5 m a špatné počasí)

definition

a user defined VALIDITY CONDITION used by a rule for selecting versions (e.g. river level > 1,5 m and bad weather)

standard (extrakt)
termín
platnost dat
term
data validity – SIRI
definice

<SIRI> doba, po kterou informace mohou být použity; po jejím uplynutí se stanou prošlými

definition

the period of time for which the information can be used, after which it becomes stale

standard (extrakt)
termín
aktivátor platnosti (obecný MODEL platnosti)
term
validity trigger (Generic Validity MODEL)
definice

klasifikace podle dostupnosti PERSONÁLU pro výkon ASISTENČNÍ SLUŽBY (např. plný nebo částečný pracovní úvazek)

definition

external event defining a VALIDITY CONDITION. E.g exceptional flow of a river, bad weather, road closure for works

standard (extrakt)
termín
schéma ověření platnosti
term
schema validation – XML
definice

<XML> proces analýzy XML dokumentu vůči jeho schématu

POZNÁMKA 1 k heslu XML dokument, má-li být úspěšně potvrzen, musí být dobře naformátován, to znamená, že musí obsahovat řadu příznaků, které jsou syntakticky XML správné tak, aby mohl být analyzován a potvrzen, tj. být v souladu s jakýmikoli omezeními v daném dokumentu, co se týká datového typu a celistvosti referencí.

definition

the process of parsing an XML document against its schema. To be validated successfully, an XML document must be both well-formed: that is, comprise a set of tags that are syntactically correct XML so that it can be parsed, and valid: that is, conform to any constraints expressed in the document as to data type and integrity of reference.

standard (extrakt)
termín
značka platnosti
term
life sign – SIRI
definice

<IFOPT> zpráva odeslaná uživatelským klientem serveru producenta, aby potvrdil, že má dále zájem na subskripci

POZNÁMKA 1 k heslu Zprávy typu značka platnosti umožní producentovi, aby detekoval neplatné klienty a ukončil jejich subskripci, a tím zefektivnil využívání svých zdrojů.

POZNÁMKA 2 k heslu V současnosti SIRI neposkytuje automatické vysílání zprávy značka platnosti.

definition

a message sent by a Consumer Client to a Producer Server to indicate that it is still interested in receiving Subscriptions

NOT 1 to entry Life-sign messages allow the Producer to detect failed clients and terminate their subscriptions, therefore making a more efficient use of its resources. SIRI does not currently provide automatic Life Sign messages.

standard (extrakt)
termín
čas vypršení platnosti
term
initial termination time (WS-PubSub)
definice

<WS-PubSub> návrh budoucího odběratele služby na čas vypršení platnosti vytvářené subskripce, neformálně označovaný jako „požadovaný pronájem“

POZNÁMKA 1 k heslu Tento čas je absolutní UTC čas, časovaný podle časového zdroje použitého producentem notifikace.

definition

the service requestor’s suggestion for the initial termination time of the Subscription being created, also known informally as ‘Lease Wanted’; this time is an absolute UTC time, timed according to the time source used by the Notification Producer

standard (extrakt)
termín
chybová podmínka
term
error condition – SIRI
definice

<SIRI> popis druhu rozpoznané poruchy vedené v SIRI jako jmenovitě uvedená chyba

POZNÁMKA 1 k heslu Žádosti mohou být odmítnuty z důvodu, že je detekována chybová podmínka. Různé chybové stavy jsou zastoupeny v každém SIRI jako samostatné prvky, každý s kódem chyby a doporučeným postupem pro obnovu funkce.

definition

a description of a recognized mode of failure, reified in SIRI as a named error. Requests may be refused because of an Error Condition is detected. Different Error conditions are each represented in SIRI as separate elements each with an error code and a recommended error handling procedure.

standard (extrakt)
termín
nepřesnost predikce
term
prediction inaccurate – SIRI
definice

<SIRI> základní hodnota kvality dat, označující, kdy jsou známy predikované časy, nebo se předpokládá, že budou nepřesné

POZNÁMKA 1 k heslu V některých případech je příčinou této nepřesnosti konkrétní důvod, například stav dopravní zácpa.

definition

a basic data quality measure used to indicate when the Predicted Times are known or thought to be imprecise.

In some cases the cause of the inaccuracy may be indicated by a more specific reason, for example IN CONGESTION.

standard (extrakt)
termín
druh verze (obecný MODEL verze)
term
type of version (Generic Version MODEL)
definice

klasifikace VERZÍ (např. možnost sdílení ENTIT mezi různými verzemi)

definition

a classification of VERSIONs. E.g shareability of ENTITies between several versions

standard (extrakt)
termín
verze
term
version – Transmodel
definice

<Transmodel> skupina tříd provozních dat, které sdílejí stejné PODMÍNKY PLATNOSTI

POZNÁMKA 1 k heslu Verze patří k jedinečnému RÁMCI VERZÍ a je charakterizována unikátní TYPEM VERZE, například SÍŤOVÁ VERZE pro linku 12, začínající od 2000-01-01.

POZNÁMKA 2 k heslu V SIRI jsou verze rozhraní také použity pro úrovně šířeného softwaru.

definition

a group of operational data instances which share the same VALIDITY CONDITIONs

NOTE 1 to entry A version belongs to a unique VERSION FRAME and is characterised by a unique TYPE OF VERSION. E.g. NETWORK VERSION for Line 12 starting from 2000-01-01.

NOTE 2 to entry In SIRI Interface Versions are also used for software release levels.

termín
druh rámce (obecný MODEL verze)
term
type of frame (Generic Version MODEL)
definice

klasifikace RÁMCE VERZÍ podle společného účelu (např. popis linek pro verze linek, jízdní řády vozidel, provozní náklady); TYP RÁMCE se řídí jedinečným TYPEM PLATNOSTI

definition

a classification of VERSION FRAMEs according to a common purpose. E.g. line descriptions for line versions, vehicle schedules, operating costs. A TYPE OF FRAME is ruled by a unique TYPE OF VALIDITY

standard (extrakt)
termín
rámec verzí
term
version frame – Transmodel
definice

<Transmodel> soubor VERZÍ odkazující na stejný datový systém a patřící ke stejnému TYPU RÁMCE

POZNÁMKA 1 k heslu RÁMEC může být omezen PODMÍNKAMI PLATNOSTI.

POZNÁMKA 2 k heslu V IFOPT se použije k seskupení do společné verze modelu, pokud základní prvky jako jsou ZASTÁVKOVÁ MÍSTA, ZASTÁVKOVÉ PROSTORY A SPOJOVACÍ CESTY, nemají vlastní verzi.

definition

set of VERSIONS referring to the same DATA SYSTEM and belonging to the same TYPE OF FRAME

Note 1 to entry: A FRAME may be restricted by VALIDITY CONDITIONs.

Note 2 to entry: In IFOPT, used to group elements such as STOP PLACEs, STOP PLACE SPACEs and PATH LINKs into a common model version when each item does not have its own version.

termín
podmínka platnosti
term
validity condition – Transmodel
definice

<Transmodel> podmínka používaná k charakteristice dané VERZE z RÁMCE VERZE

NOTE PODMÍNKU PLATNOSTI tvoří parametr (například datum, spuštění akce apod.) a způsob jeho použití (například na dobu, od, do atd.)

definition

condition used in order to characterise a given VERSION of a VERSION FRAME

Note 1 to entry: A VALIDITY CONDITION consists of a parameter (e.g. date, triggering event, etc.) and its type of application (e.g. for, from, until, etc.).

termín
filtr
term
filter – WS-PubSub
definice

<WS-PubSub> množina omezení týkající se charakteru a objemu dat, která jsou požadována

POZNÁMKA 1 k heslu Filtr je specifikován na základě požadavku nebo zprávy subskripce.

definition

a set of constraints on the nature and volume of data to be returned in the Delivery. A Filter is specified on a Request or a Subscription message. Filters may include both a Topic Expression of content related terms, for example the STOP POINT, JOURNEY or Temporal span, and also a Subscription Policy, containing terms regulating the processing of the subscription, for example the Volume, indicating how many entries should be returned

standard (extrakt)
termín
užitná data
term
Payload – SIRI
definice

<SIRI> obsah datové části doručené zprávy bez prvků používaných pro řízení výměny zpráv, jako jsou prvky odkazu na koncový bod

POZNÁMKA 1 k heslu Obsah užitných dat zprávy je stejný bez ohledu na to, jakým protokolem jsou informace vyměňovány.

definition

the content data part of a Delivery message, as opposed to the elements used to manage the message exchange such as the Endpoint Reference elements

standard (extrakt)
termín
datový horizont
term
data horizon – SIRI
definice

<SIRI> časový rozsah, ve kterém jsou data daného typu k dispozici

POZNÁMKA 1 k heslu Pro trvalé dlouhodobé údaje to může být doba platnosti jízdního řádu nebo údajů o zastávce, pro přechodnější krátkodobé údaje, jako jsou denní operativní změny, může být i kratší provozní doba, jako je den nebo týden. Pro některá data v reálném čase bude datový horizont pro uchovávání velmi nestálých dat, jako jsou data o krátkodobém pohybu nebo data predikce, například 1 hodina. Jakmile jsou data zastaralá, mohou systémy, které udržují historické záznamy údajů, pro některé typy přechodných údajů poskytnout delší platnost.

definition

the span of time within which data of a given type is available

NOTE For stable long term data, this may be the validity period of the timetable or stop data. For more volatile short term data such as daily operational changes, it may be a shorter operation period such as the day or week. For real-time data this will be the retention period in the system of very volatile data, such as short term movement and prediction data, for example an hour, or as soon as the data is obsolete. Systems that keep historic logs of data value may offer a longer data horizon for some types of volatile data.

standard (extrakt)
termín
aktualizace přírůstkem
term
incremental update – SIRI
definice

<SIRI> doručení obsahující pouze ty informace, které se změnily od poslední aktualizace

definition

a Delivery containing only that information which has changed since the last update

standard (extrakt)
termín
informativní kanál
term
informative channel – SIRI
definice

<SIRI> kategorizace informativních zpráv, která se používá pro filtrování zpráv ze zprávové služby

POZNÁMKA 1 k heslu Informativní zprávy mají identifikátor a verzi.

definition

a categorisation of the informative messages that is used to filter messages from the message service.

Informative messages have an identifier and version.

standard (extrakt)
termín
informativní zpráva
term
informative message – SIRI
definice

<SIRI> zpráva vyměněná mezi účastníky pomocí obecné zprávové služby

POZNÁMKA 1 k heslu Informativní zprávy mají identifikátor a verze, takže mohou být aktualizovány a odvolány; jejich obsah může být ve formátu prostého textu, nebo strukturovaný podle dohodnutého formátu.

POZNÁMKA 2 k heslu Informativní zprávy mohou být rozděleny do samostatných informačních kanálů podle dohodnuté kategorizace, například varování, doporučení atd.

definition

an informational message that is exchanged between Participants using a General Message service.

NOTE 1 to entry: Informative messages have an identifier and version so they can be updated and revoked. Their content may be in plain text, or structured according to an agreed format. Informative messages may be segregated into separate information channels according to an agreed categorisation, for example , Warning, Advice, etc.

standard (extrakt)
termín
verze rozhraní
term
interface version
definice

volná vrstva přidělená ucelenému souboru programových artefaktů, jako je rozhraní

POZNÁMKA 1 k heslu V SIRI jsou dvě úrovně verzí: úroveň celkové verze pro všeobecné služby a úroveň verze pro každou individuální funkční službu SIRI. Individuální funkční služba může být použita jako identifikátor jedné verze.

definition

a release level assigned to a coherent set of software artefacts, such as an interface

NOTE In SIRI there are two version levels – the overall version level for the general services, and the version level for each individual SIRI functional service. The latter functional service level may be used as a single version identifier.

standard (extrakt)
termín
položka
term
item – SIRI
definice

<SIRI> prvek datového kontejneru na přechodná data, obsažený ve službě SIRI jako odpověď označená aktuálním časem (časovou známkou)

POZNÁMKA 1 k heslu Může volitelně mít identifikátor položky, který lze použít následně například pro zrušení předchozí položky.

definition

a transient data container element included in a SIRI functional service response that has a timestamp; it may optionally have an Item Identifier which can be used to reference it subsequently, for example to associate a cancellation of an earlier item.

standard (extrakt)
termín
služba přenosu krátkých datových zpráv
term
short data service (SDS)
definice

služba určená k zasílání poměrně krátkých zpráv (do 2047 bitů) nebo předem definovaných zpráv o stavu, která je realizovaná jako součást signalizování systému TETRA

definition

the Short Data Service is designed to send relatively short messages (up to 2047 bits) or predefined status messages and is implemented as part of signalling of the system TETRA

standard (extrakt)
termín
médium
term
medium
definice

hmotný objekt, který podporuje přenos signálu s informacemi mezi komunikačními uzly ITS; například sada kabelů pro přenos signálu sítě Ethernet, prostor mezi dvěma anténami pro elektromagnetický, optický nebo zvukový přenos

definition

physical entity that supports the transmission of signals carrying information between ITS

standard (extrakt)
termín
uživatelská média
term
Customer Media
definice

zařízení obsahující zabezpečený prvek inicializovaný s jednou nebo více aplikacemi

definition

device that holds a Secure Element initialised with one or more Applications

standard (extrakt)
termín
zabezpečený prvek
term
Secure Element (SE)
definice

fyzický prvek jakéhokoliv provedení (zabudovaný, ne/přenosný), který lze nainstalovat do média, aby mohly být aplikace spuštěny v zabezpečeném prostředí

definition

physical component, whatever its form factor (embedded, removable or not) that can be installed in a media to host Applications in a secure environment for their execution

standard (extrakt)
termín
specifikace zabezpečeného prvku (SE)
term
SE Specification
definice

sada specifikací pro instalaci, výběr, chod a smazání aplikací v zabezpečeném prvku

definition

set of specifications designed to Install, select, process and delete Applications in the SE

standard (extrakt)
termín
bod vysílače (MODEL aktivace)
term
beacon point (Activation MODEL)
definice

BOD, ve kterém je umístěn vysílač nebo podobné zařízení pro automatickou detekci projíždějících vozidel

definition

a POINT where a beacon or similar device to support the automatic detection of vehicles passing by is located

standard (extrakt)
termín
kontrolní omezení (MODEL kontrolního omezení)
term
check constraint (Check Constraint MODEL)
definice

charakteristiky procesů, které se odehrávají v KOMPONENTĚ STANOVIŠTĚ; tvoří je procesy jako odbavení, bezpečnostní kontrola, jízdenková nebo imigrační kontrola, které mohou potenciálně způsobit sankce za překročení doby a měly by být brány v potaz při plánování cesty

definition

characteristics of a process that takes place at a SITE COMPONENT, such as check-in, security screening, ticket control or immigration, that may potentially incur a time penalty that should be allowed for when journey planning

standard (extrakt)
termín
druh kontrolního omezení (MODEL kontrolního omezení)
term
type of check constraint (Check Constraint MODEL)
definice

klasifikace KONTROLNÍHO OMEZENÍ (např. vyzvednutí jízdenek, nákup jízdenek, odbavení zavazadel, příchozí celnice, odchozí celnice, vrácení daně atd.)

definition

a classification of CHECK CONSTRAINT (e.g. ticket collection, ticket purchase, baggage check-in, incoming customs, outgoing customs, tax refunds, etc.)

standard (extrakt)
termín
průchodnost kontrolního omezení (MODEL kontrolního omezení)
term
check constraint throughput (Check Constraint MODEL)
definice

průchodnost KONTROLNÍHO OMEZENÍ, tj. počet cestujících, kteří jím mohou za stanovenou dobu projít

definition

throughput of a CHECK CONSTRAINT: the number of passengers who can pass through it in a specified interval

standard (extrakt)
termín
třída v rámci (obecný MODEL verze)
term
class in frame (Generic Version MODEL)
definice

různé TŘÍDY v ÚLOŽIŠTI, které mohou být důležité pro odpovídající RÁMCE VERZE

definition

the different CLASSEes IN REPOSITORY which can be relevant for corresponding VERSION FRAMEs

standard (extrakt)
termín
třída v úložišti (obecný MODEL entity)
term
class in repository (Generic Entity MODEL)
definice

název jakékoli ENTITY, která patří do úložiště (např. DRUH DNE, VLASTNOSTI DNE, ČASOVÉ PÁSMO, TYP VOZIDLA, PRACOVNÍ NÁPLŇ atd., jsou důležité součásti TŘÍDY V ÚLOŽIŠTI v kontextu správy verzí)

definition

any ENTITY name belonging to the repository

NOTE E.g. DAY TYPE, PROPERTY OF DAY, TIME BAND, VEHICLE TYPE, DUTY, etc. are relevant instances of CLASS IN REPOSITORY in the context of Version Management.

standard (extrakt)
termín
společný úsek (obecný MODEL bodů a spojnic)
term
common section (Generic Point & Link MODEL)
definice

část veřejné dopravní sítě, kde vedou TRASY několika DIAGRAMŮ JÍZD paralelně, a kde může být plánována synchronizace a kontrola SLUŽEBNÍCH JÍZD s ohledem na běžně používané SPOJE a ZASTÁVKOVÉ BODY; SPOLEČNÉ ÚSEKY jsou definovány libovolně a nemusí zahrnovat celkovou délku topologicky seskupených úseků

definition

a part of a public transport network where the ROUTEs of several JOURNEY PATTERNs are going in parallel and where the synchronisation of SERVICE JOURNEYs may be planned and controlled with respect to commonly used LINKs and STOP POINTs; COMMON SECTIONs are defined arbitrarily and need not cover the total lengths of topologically bundled sections

standard (extrakt)
termín
entita (obecný MODEL entity)
term
entity (Generic Entity MODEL)
definice

instance dat spravovaná v provozní verzi řídicího systému; pokud současně existuje více zdrojů dat (multimodalita a/nebo interoperabilita), musí být ENTITA přiřazena k tomu ZDROJI DAT, ve kterém je definována

definition

any data instance to be managed in an operational Version Management System; when several data sources coexist (multimodality and/or interoperability), an ENTITY has to be related to a given DATA SOURCE in which it is defined

standard (extrakt)
termín
entita ve verzi (obecný MODEL verze)
term
entity in version (Generic Version MODEL)
definice

ENTITA asociovaná s určitou VERZÍ

definition

the ENTITY associated to a given VERSION

standard (extrakt)
termín
rámec; framework
term
framework
definice

struktura vyjádřená diagramy, textem a formálními pravidly, která uvádí do vzájemných souvislostí součásti koncepční entity

definition

structure expressed in diagrams, text, and formal rules which relates the components of a conceptual entity to each other

standard (extrakt)
termín
funkce
term
function
definice

zamýšlený účinek systému, subsystému, výrobku nebo části

POZNÁMKA 1 k heslu Funkce by měly mít jediný konkrétní účel. Názvy funkcí by měly mít deklarativní strukturu (například „Validovat dálkové ovládání“) a vyjadřovat „co“ má být uděláno, nikoli „jak“. Správné pojmenování umožňuje jednoduše odvodit koherentní návrhové komponenty.

definition

intended effect of a system, subsystem, product, or part

Note 1 to entry: Functions should have a single definite purpose. Function names should have a declarative structure (e.g. “Validate telecommands”) and say “what” is to be done rather than “how”. Good naming allows design components with strong cohesion to be easily derived.

termín
funkční oblast
term
functional area
definice

kombinace skupin a/nebo prvků v jednotce, které lze samostatně používat

definition

arbitrarily defined set of activities

NOTE In EN 12896-1 is used to define the objectives and limits of the data model.

termín
logický datový model
term
logical data model
definice

datové schéma, které zohledňuje typ používané databáze, ale už nebere ohled na využití prostoru nebo způsoby přístupu

definition

data design, that takes into account the type of database to be used, but does not consider means of utilization of space or access

termín
drátový prvek (MODEL infrastrukturní sítě)
term
wire element (Infrastructure Network MODEL)
definice

typ INFRASTRUKTURNÍHO SPOJE používaný k popisu kabelové sítě

definition

a type of INFRASTRUCTURE LINK used to describe a wire network

standard (extrakt)
termín
kabelová smyčka (MODEL infrastrukturní sítě)
term
wire junction (Infrastructure Network MODEL)
definice

typ INFRASTRUKTURNÍHO BODU používaného k popisu kabelové sítě

definition

a type of INFRASTRUCTURE POINT used to describe a wire network

standard (extrakt)
termín
druh směru použití (MODEL kontrolního omezení)
term
type of direction of use (Check Constraint MODEL)
definice

směr, ve kterém může být použito určité ZAŘÍZENÍ (nahoru, dolů, úroveň, jedním směrem, oba směry atd.)

definition

direction in which EQUIPMENT can be used (e.g. up, down, level, one way, both way, etc.)

standard (extrakt)
termín
integrovaný obvod; mikročip; čip
term
integrated circuit (IC)
definice

malý kousek polovodivého materiálu obsahující propojené elektronické prvky

definition

small piece of semiconductive material that contains interconnected electronic elements

standard (extrakt)