Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 3.6 Druh dopravy

termín
doprava na vyžádání; poptávková doprava
term
Demand Responsive Transport (DRT)
standard (extrakt)
termín
druh dopravy
term
transport mode – Transmodel
definice

<Transmodel> charakterizace provozu podle druhu dopravního prostředku

PŘÍKLAD Autobus, tramvaj, metro, vlak, trajekt, loď.

definition

a characterisation of the operation according to the means of transport (e.g. bus, tram, metro, train, ferry, ship)

termín
poddruh dopravy (MODEL opakovaně použitelného druhu dopravy)
term
submode (Reusable Transport Mode MODEL)
definice

varianta DRUHU DOPRAVY, například mezinárodní nebo národní železnice (DRUHEM DOPRAVY je železnice)

definition

a variant of a MODE, as for instance international or domestic rail (rail being the MODE)

standard (extrakt)
termín
přístupový dopravní prostředek (MODEL opakovaně použitelného druhu dopravy)
term
access mode (Reusable Transport Mode MODEL)
definice

charakterizace přesunu cestujícího podle druhu dopravního prostředku vyjma veřejné dopravy (například pěšky, na kole apod.)

definition

a characterisation of the passenger movement according to the means of transport different from public transport (e.g. walk, bicycle, etc)

standard (extrakt)
termín
veřejná doprava
term
public transport (PT; VD)
definice

obecné označení pro odvětví dopravy

definition

general statement about the transit industry

standard (extrakt)
termín
vozidlo
term
vehicle – Transmodel
definice

<Transmodel> vozidlo veřejné dopravy sloužící k přepravě cestujících

POZNÁMKA 1 k heslu Vozidlo je také vlak; vlak se skládá z vlakových prvků.

definition

a public transport vehicle used for carrying passengers

NOTE Also a train is a VEHICLE. A train is composed of TRAIN ELEMENTS (e.g. wagons, locomotive, etc.).

standard (extrakt)
termín
vlak
term
train – Transmodel
definice

<Transmodel> vozidlo složené z vlakových prvků, tj. vozů seřazených a poháněných lokomotivou nebo jedním z vozů

definition

a vehicle composed of TRAIN ELEMENTs in a certain order, i.e. of wagons assembled together and propelled by a locomotive or one of the wagons

termín
složený vlak (MODEL vlaku)
term
compound train (Train MODEL)
definice

TYP VOZIDLA složený z řady více než jednoho vozidla typu VLAK

definition

a VEHICLE TYPE composed of a sequence of more than one vehicles of the type TRAIN

standard (extrakt)
termín
vlakový blok
term
train block – Transmodel
definice

<Transmodel> složený vlak tvořený několika částmi vlakových bloků spojených dohromady na určitou dobu

POZNÁMKA 1 k heslu Jakékoliv spojovací nebo oddělovací akce znamená vznik nového vlakového bloku.

definition

a composite train formed of several TRAIN BLOCK PARTs coupled together during a certain period

NOTE Any coupling or separation action marks the start of a new TRAIN BLOCK.

standard (extrakt)
termín
část vlakového bloku
term
train block part (Transmodel)
definice

<Transmodel> komponenta vozidlového vlakového bloku; pozice vozidlového BLOKU v rámci VLAKOVÉHO BLOKU

definition

a component of a vehicle TRAIN BLOCK; the position of a vehicle BLOCK within a TRAIN BLOCK

termín
vlaková komponenta
term
train component – Transmodel
definice
definition

a specification of the order of TRAIN ELEMENTs in a TRAIN

standard (extrakt)
termín
číslo vlaku (MODEL jízdy vozidla)
term
train number (Vehicle Journey MODEL)
definice

specifikace kódů přidělených konkrétním JÍZDÁM VOZIDLA, které jsou provozovány VLAKY nebo SLOŽENÝMI VLAKY na základě funkčního účelu (informace pro cestující, pokračování provozu apod.)

definition

specification of codes assigned to particular VEHICLE JOURNEYs when operated by TRAINs or COMPOUND TRAINs according to a functional purpose (passenger information, operation follow-up, etc)

standard (extrakt)
termín
druh vlakového prvku (vlakový MODEL)
term
type of train element (Train MODEL)
definice

klasifikace VLAKOVÝCH PRVKŮ

definition

a classification of TRAIN ELEMENTs

standard (extrakt)
termín
vlak ve složeném vlaku (vlakový MODEL)
term
train in compound train (Train MODEL)
definice
definition

the specification of the order of TRAINs in a COMPOUND TRAIN

standard (extrakt)
termín
vlakový prvek
term
train element
definice

základní složka vlaku

PŘÍKLAD Vůz, lokomotiva.

definition

a TRAIN ELEMENT is an elementary component of a TRAIN (e.g. car, locomotive).

standard (extrakt)
termín
typ vozidla
term
vehicle Type – Transmodel
definice

<Transmodel> klasifikace vozidel veřejné dopravy podle určených požadavků na vozidlo vzhledem k druhu dopravy a kapacitě

PŘÍKLAD Běžný autobus, poschoďový autobus.

definition

classification of public transport vehicles according to the vehicle scheduling requirements in mode and capacity (e.g. standard bus, double-deck)

standard (extrakt)
termín
dopravní druh vozidla (MODEL opakovaně použitelného druhu dopravy)
term
vehicle mode (Reusable Transport Mode MODEL)
definice

charakterizace provozu veřejné dopravy podle druhu dopravního prostředku (např. autobus, tramvaj, metro, vlak, trajekt, loď)

definition

a characterisation of the public transport operation according to the means of transport (bus, tram, metro, train, ferry, ship)

standard (extrakt)
termín
model vozidla
term
vehicle model – Transmodel
definice

<Transmodel> klasifikace vozidel veřejné dopravy stejného TYPU VOZIDLA (např. podle specifikací zařízení nebo verze modelu)

definition

a classification of public transport vehicles of the same VEHICLE TYPE, e.g. according to equipment specifications or model generation

termín
typ vozidla v bodě (MODEL omezení sítě)
term
vehicle type at point (Network Restriction MODEL)
definice

počet vozidel stanoveného TYPU VOZIDLA, které mohou v jednu chvíli čekat v určeném BODĚ; pokud je kapacita 0, pak zde daný typ vozidla nemůže zastavit

definition

the number of vehicles of a specified VEHICLE TYPE which may wait at a specified POINT at any one time. If the capacity is 0, then that type of vehicle may not stop there

standard (extrakt)
termín
profil zařízení vozidla
term
vehicle equipment profile – Transmodel
definice

<Transmodel> množství položek jednoho typu zařízení, které by měl model vozidla obsahovat pro daný účel profilu zařízení

POZNÁMKA 1 k heslu Množina instanciací pro jeden model vozidla a jeden účel vytváří jeden kompletní „profil“.

definition

each instantiation of this entity gives the number of items of one TYPE OF EQUIPMENT a VEHICLE MODEL should contain for a given PURPOSE OF EQUIPMENT PROFILE

NOTE 1 to entry: The set of instantiations for one VEHICLE MODEL and one purpose gives one complete "profile".

termín
funkce odpovědnosti (MODEL funkce odpovědnosti)
term
responsibility role (Responsibility Role MODEL)
definice

konkrétní funkce, kterou ORGANIZACE nebo ČÁST ORGANIZACE zastává s ohledem na jistá data, například původ dat, přírůstky dat, agregace dat, distribuce dat, plánování, provoz, řízení, vlastnictví apod.

definition

a particular role an ORGANISATION or an ORGANISATION PART is playing as regards certain data, for example data origination, data augmentation, data aggregation, data distribution, planning, operation, control, ownership etc)

standard (extrakt)