Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 3.8 Druhy jízd vozidla

termín
standardní doba služební jízdy (časový MODEL časové žádosti)
term
default dead run run time (Time Demand Times MODEL)
definice

čas potřebný pro přejetí ČASOVÉHO SPOJE v průběhu SLUŽEBNÍ JÍZDY pro konkrétní TYP ČASOVÉ ŽÁDOSTI; tento čas může nahradit ČAS DIAGRAMU JÍZDY nebo DOBA JÍZDY VOZIDLA, pokud existují

definition

the time taken to traverse a TIMING LINK during a DEAD RUN, for a specified TIME DEMAND TYPE; this time may be superseded by the JOURNEY PATTERN RUN TIME or VEHICLE JOURNEY RUN TIME if these exist

standard (extrakt)
termín
šablonová jízda vozidla (MODEL jízdy vozidla)
term
template vehicle journey (Vehicle Journey MODEL)
definice

opakující se JÍZDA VOZIDLA, pro kterou byla stanovena frekvence, buď jako SKUPINA INTERVALOVÝCH JÍZD (např. každých 20 minut) nebo SKUPINA RYTMICKÝCH JÍZD (např. v 15, 27, 40 minut po celé hodině); může tedy představovat mnohonásobné jízdy

definition

a repeating VEHICLE JOURNEY for which a frequency has been specified, either as a HEADWAY JOURNEY GROUP (e.g. every 20 minutes) or a RHYTHMICAL JOURNEY GROUP (e.g. at 15, 27 and 40 minutes past the hour); it may thus represent multiple journeys

standard (extrakt)
termín
obslužná jízda
term
service journey – Transmodel
definice

<Transmodel> jízda vozidla, při které cestující mohou nastupovat do vozidla a vystupovat z něj na zastávkových místech

POZNÁMKA 1 k heslu Tyto jízdy jsou většinou cestujícím zveřejněné a známé.

definition

a SERVICE JOURNEY is a VEHICLE JOURNEY on which PASSENGERS will be allowed to board or alight from VEHICLES at STOP PLACES

NOTE These journeys are usually published and known by PASSENGERS.

standard (extrakt)
termín
obslužná jízda (MODEL obslužné jízdy)
term
service journey (Service Journey MODEL)
definice

JÍZDA VOZIDLA přepravující cestující v jednom určitém TYPU DNE; struktura je v zásadě stanovena DIAGRAMEM OBSLUŽNÉ JÍZDY

definition

a passenger carrying VEHICLE JOURNEY for one specified DAY TYPE. The pattern of working is in principle defined by a SERVICE JOURNEY PATTERN

standard (extrakt)
termín
diagram obslužné jízdy (MODEL diagramu služby)
term
service journey pattern (Service Pattern MODEL)
definice
definition
standard (extrakt)
termín
obslužný spoj (MODEL diagramu služby)
term
service link (Service Pattern MODEL)
definice

SPOJ mezi uspořádanou dvojicí PLÁNOVANÝCH ZASTÁVKOVÝCH BODŮ

definition

a LINK between an ordered pair of SCHEDULED STOP POINTs

standard (extrakt)
termín
přípojná obslužná jízda
term
service journey interchange – Transmodel
definice

<Transmodel> možnost přesunu cestujících podle jízdního řádu mezi dvěma OBSLUŽNÝMI JÍZDAMI ze stejného nebo různých ZASTÁVKOVÝCH BODŮ

POZNÁMKA 1 k heslu V SIRI existují mechanismy pro řízení přípojů v reálném čase mezi jízdou přivážejícího vozidla a jízdou odvážejícího vozidla. Tento mechanismus je znám jako „jištění přestupů“. Existují čtyři různé stupně řízení přípojů:

plánované – přípoj je plánován v normálním statickém jízdním řádu;

inzerované – přípoj je plánován a je publikován jako možný;

ovládané – přípoj je aktivně sledován, aby cestující byli informováni, zda je přestup možný;

garantované – služba vozidla odvážejícího bude eventuálně zpožděna, aby byl zajištěn přípoj.

Služba přestupu mezi jízdami umožňuje i ukládání kvalitativního parametru pro zajištění přípojů, poskytující maximální dobu, po kterou vozidlo může čekat na přípoj nad plánovaný čas odjezdu.

definition

the scheduled possibility for transfer of passengers between two SERVICE JOURNEYs at the same or different STOP POINTs

NOTE 1 to entry: In SIRI, there are mechanisms for managing the real-time INTERCHANGE between Feeder VEHICLE JOURNEYS and Distributor VEHICLE JOURNEYS. Also known as “Connection Protection”.

NOTE 1 to entry: There are four different degrees of interchange management: • PLANNED – an interchange is intended in the normal static timetable.

• ADVERTISED – an interchange is intended and is publicised as being possible.

• CONTROLLED – the interchange is actively monitored to inform travellers whether the interchange can be made.

• GUARANTEED – the Distributor Service will be delayed to ensure the connection.

The SERVICE JOURNEY INTERCHANGE allows as well the storing of a quality parameter for ensuring connections, providing the maximum time a vehicle may wait for connecting vehicles, beyond the planned departure time.

termín
přípojný diagram obslužné jízdy (MODEL přestupu)
term
service journey pattern interchange (Interchange MODEL)
definice

uznaná/organizovaná možnost změny vozidel veřejné dopravy pro cestující s využitím dvou ZASTÁVKOVÝCH BODŮ (které mohou být totožné) pro dva určité DIAGRAMY OBSLUŽNÉ JÍZDY, včetně maximální doby čekání na přípoj a požadované úrovně; mohou jim být nadřazeny časy pro VÝCHOZÍ PŘÍPOJ

definition

a recognised/organised possibility for passengers to change public transport vehicles using two STOP POINTs (which may be identical) on two particular SERVICE JOURNEY PATTERNs, including the maximum wait duration allowed and the standard to be aimed at; these may supersede the times given for the DEFAULT INTERCHANGE; schedulers may use this entity for synchronisation of journeys

standard (extrakt)
termín
spojená jízda
term
coupled journey – Transmodel
definice

<Transmodel> jízda provozovaná vlakem složeným ze dvou nebo více vozidlových jízd spojených spolu po celý jízdní diagram

POZNÁMKA 1 k heslu Spojená jízda může být vnímána jako jediná vozidlová jízda.

definition

a complete journey operated by a coupled train, composed of two or more VEHICLE JOURNEYs remaining coupled together all along a JOURNEY PATTERN

NOTE A COUPLED JOURNEY may be viewed as a single VEHICLE JOURNEY.

standard (extrakt)
termín
monitorovaná jízda vozidla
term
Monitored Vehicle Journey – Transmodel
definice

<Transmodel> jízda, která je sledována, jako by byla provozována logickým vozidlem; podle vlastností monitorovacího systému může být monitorovaná jízda vozidla porovnávána s datovanou jízdou vozidla nebo jen s diagramem jízdy

definition

a journey that is monitored as being operated by a LOGICAL VEHICLE. According to the monitoring system capabilities, a MONITORED VEHICLE JOURNEY may be related to a DATED VEHICLE JOURNEY, or only to a JOURNEY PATTERN.

standard (extrakt)
termín
datovaná jízda vozidla
term
dated vehicle journey – Transmodel
definice

<Transmodel> konkrétní jízda vozidla v konkrétní PROVOZNÍ DEN, včetně všech změn, o kterých rozhodli pracovníci řídicí obsluhy

definition

a particular journey of a vehicle on a particular OPERATING DAY, including all modifications decided by the control staff

termín
síť linek (MODEL sítě linek)
term
line network (Line Network MODEL)
definice

topologická struktura SÍTĚ v podobě grafu ÚSEKŮ TRATĚ; umožňuje to popis větví a smyček LINKY jako celku

definition

the topological structure of a NETWORK as a graph of LINE SECTIONs; this allows the branches and loops of a LINE to be described as a whole

standard (extrakt)
termín
skupina služeb (MODEL obslužné jízdy)
term
group of services (Service Journey MODEL)
definice

množina SLUŽEB, které její uživatelé obvykle znají podle názvu nebo čísla

definition

a group of SERVICEs, often known to its users by a name or a number

standard (extrakt)
termín
šablonová obslužná jízda (MODEL obslužné jízdy)
term
template service journey (Service Journey MODEL)
definice

ŠABLONOVÁ JÍZDA VOZIDLA přepravující cestující; ŠABLONOVÁ JÍZDA VOZIDLA může představovat mnohonásobné jízdy

definition

a passenger carrying TEMPLATE SERVICE JOURNEY; as TEMPLATE SERVICE JOURNEY, it may represent multiple journeys

standard (extrakt)
termín
síť (MODEL trasy)
term
network (Route MODEL)
definice

skupina SPOJŮ pod názvem označujícím dopravní síť

definition

a named grouping of LINEs under which a transport network is known

standard (extrakt)
termín
běžný datovaný blok (MODEL vozidlové služby)
term
normal dated block (Vehicle Service MODEL)
definice

DATOVANÝ BLOK totožný s dlouhodobě naplánovaným BLOKEM, který může být na základě rozhodnutí řídicích pracovníků obsluhy aktualizován podle krátkodobých změn VÝROBNÍHO PLÁNU

definition

a DATED BLOCK identical to a long-terms planned BLOCK, possibly updated according to short-term modifications of the PRODUCTION PLAN decided by the control staff

standard (extrakt)
termín
běžná datovaná jízda vozidla (MODEL datované jízdy)
term
normal dated vehicle journey (Dated Journey MODEL)
definice

DATOVANÁ JÍZDA VOZIDLA totožná s dlouhodobě naplánovanou JÍZDOU VOZIDLA, která může být na základě rozhodnutí řídicích pracovníků obsluhy aktualizována podle krátkodobých změn VÝROBNÍHO PLÁNU

definition

a DATED VEHICLE JOURNEY identical to a long-term planned VEHICLE JOURNEY, possibly updated according to short-term modifications of the PRODUCTION PLAN decided by the control staff

standard (extrakt)
termín
druh oznámení (MODEL oznámení)
term
type of notice (Notice MODEL)
definice

klasifikace OZNÁMENÍ

definition

a classification for a NOTICE

standard (extrakt)
termín
oznámení (MODEL oznámení)
term
notice (Notice MODEL)
definice

text pro informativní účely týkající se SPOJE, DIAGRAMU JÍZDY apod.; tato informace může být využita pro informace pro cestující nebo řidiče

definition

a text for informational purposes on exceptions in a LINE, a JOURNEY PATTERN, etc. The information may be usable for passenger or driver information

standard (extrakt)
termín
čekání na palubě vozidla (MODEL zařízení)
term
onboard stay (Facility MODEL)
definice

svolení nastoupit dříve do vozu před samotnou jízdou, nebo zůstat ve vozidle po skončení jízdy

definition

permission to board early before the journey or stay on board after the journey

standard (extrakt)
termín
přidělení oznámení (MODEL přidělení oznámení)
term
notice assignment (Notice Assignment MODEL)
definice

přidělení OZNÁMENÍ o výjimce v DIAGRAMU JÍZDY, BĚŽNÉM ÚSEKU nebo JÍZDĚ VOZIDLA, které může specifikovat, ve kterém BODĚ V DIAGRAMU JÍZDY začíná a končí platnost OZNÁMENÍ

definition

the assignment of a NOTICE showing an exception in a JOURNEY PATTERN, a COMMON SECTION, or a VEHICLE JOURNEY, possibly specifying at which POINT IN JOURNEY PATTERN the validity of the NOTICE starts and ends respectively

standard (extrakt)
termín
spřažená jízda (MODEL spřažené jízdy)
term
coupled journey (Coupled Journey MODEL)
definice

celková jízda provozovaná vlakem složeným ze dvou nebo více JÍZD VOZIDLA spřažených dohromady po celý JÍZDNÍ DIAGRAM; SPŘAŽENÁ JÍZDA může být vnímána jako jediná JÍZDA VOZIDLA

definition

a complete journey operated by a coupled train, composed of two or more VEHICLE JOURNEYs remaining coupled together all along a JOURNEY PATTERN; A COUPLED JOURNEY may be viewed as a single VEHICLE JOURNEY

standard (extrakt)
termín
den v týdnu (MODEL kalendáře služeb)
term
day of week (Service Calendar MODEL)
definice

konkrétní den v týdnu (od pondělí do neděle)

definition

a particular week day (from Monday to Sunday)

standard (extrakt)
termín
typ dne (MODEL kalendáře služeb)
term
day type (Service Calendar MODEL)
definice

typ dne určený jednou nebo více vlastnostmi, jež mají vliv na provoz veřejné dopravy; například všední den v době školních prázdnin

definition

a type of day characterised by one or more properties which affect public transport operation

EXAMPLE Weekday in school holidays.

standard (extrakt)
termín
typ dne organizace (obecný organizační MODEL)
term
organisation day type (Additional Organisation MODEL)
definice

TYP DNE, kterým je definováno, zda probíhá nebo neprobíhá provoz odkazované SERVISNÍ ORGANIZACE

definition

DAY TYPE that is defined in terms of operation or not operation of a referenced SERVICED ORGANISATION

standard (extrakt)
termín
přiřazení typu dne (MODEL kalendáře služeb)
term
day type assignment (Service Calendar MODEL)
definice

přiřazení provozních charakteristik vyjádřených TYPEM DNE k PROVOZNÍMU DNI v KALENDÁŘI SLUŽEB

definition

the assignment of operational characteristics, expressed by DAY TYPEs, to particular OPERATING DAYs within a SERVICE CALENDAR

standard (extrakt)
termín
služební jízda (MODEL jízdy vozidla)
term
dead run (Vehicle Journey MODEL)
definice
definition

a non-service VEHICLE JOURNEY

standard (extrakt)
termín
diagram služební jízdy (MODEL diagramu jízdy)
term
dead run pattern (Journey Pattern MODEL)
definice
definition

a JOURNEY PATTERN to be used for DEAD RUNs

standard (extrakt)
termín
standardní přípoj (MODEL přípoje)
term
default connection (Service Connection MODEL)
definice

fyzická (prostorová) možnost pro cestující přestoupit z jednoho veřejného dopravního prostředku na jiný, aby mohli pokračovat v jízdě; stanoví časy pro přestup z jednoho druhu dopravního prostředku na jiný v oblasti nebo na národní úrovni stanovené TOPOGRAFICKÝM MÍSTEM, ZASTÁVKOVOU OBLASTÍ nebo PRVKEM STANOVIŠTĚ; může být omezen na určitý DRUH DOPRAVY nebo PROVOZOVATELE nebo platit pouze v určitém směru dopravy, např. jízda autobusem ke kolejové dopravě může trvat jinou dobu než jízda kolejovou dopravou k autobusu

definition

the physical (spatial) possibility for a passenger to change from one public transport vehicle to another to continue the trip

NOTE It specifies default times to be used to change from one mode of transport to another at an area or national level as specified by a TOPOGRAPHIC PLACE, STOP AREA or SITE ELEMENT. It may be restricted to a specific MODE or OPERATOR or only apply in a particular direction of transfer, e.g. bus to rail may have a different time for rail to bus.

standard (extrakt)
termín
standardní konec přípoje (MODEL přípoje)
term
default connection end (Service Connection MODEL)
definice
definition

one end of a DEFAULT CONNECTION

standard (extrakt)
termín
standardní přestup (MODEL přestupu)
term
default interchange (Interchange MODEL)
definice

hodnotový ukazatel stanovící přijatelnou dobu (běžnou a maximální) pro PŘESTUP mezi dvěma PLÁNOVANÝMI ZASTÁVKOVÝMI BODY; tento parametr se užije ke kontrole, zda různé dvě JÍZDY VOZIDLA obsluhující mezi těmito body mohou na sebe navazovat

definition

a quality parameter fixing the acceptable duration (standard and maximum) for an INTERCHANGE to be planned between two SCHEDULED STOP POINTs; this parameter will be used to control whether any two VEHICLE JOURNEYs serving those points may be in connection

standard (extrakt)
termín
standardní doba obslužné jízdy (časový MODEL časové žádosti)
term
default service journey run time (Time Demand Times MODEL)
definice

čas potřebný pro přejetí ČASOVÉHO SPOJE v průběhu OBSLUŽNÉ JÍZDY pro konkrétní TYP ČASOVÉ ŽÁDOSTI; tento čas může nahradit ČAS DIAGRAMU JÍZDY nebo DOBA JÍZDY VOZIDLA, pokud existují

definition

the default time taken by a vehicle to traverse a TIMING LINK during a SERVICE JOURNEY, for a specified TIME DEMAND TYPE; this time may be superseded by the JOURNEY PATTERN RUN TIME or VEHICLE JOURNEY RUN TIME if these exist

standard (extrakt)
termín
doručovací varianta (MODEL oznámení)
term
delivery variant (Notice MODEL)
definice

textová varianta OZNÁMENÍ užívaná ve zvláštních médiích nebo doručovacím kanálu (hlas, tištěný materiál apod.)

definition

a variant text of a NOTICE for use in a specific media or delivery channel (voice, printed material, etc.)

standard (extrakt)
termín
druh varianty oznámení (MODEL oznámení)
term
type of delivery variant (Notice MODEL)
definice

klasifikace VARIANTY OZNÁMENÍ; způsob předání OZNÁMENÍ: hlasovým oznámením, vizuálním zobrazením, tištěným materiálem

definition

a classification of a DELIVERY VARIANT; the way of delivering a NOTICE: by vocal announcement, by visual display, issuing printed material

standard (extrakt)
termín
oddělení (MODEL trasy)
term
department (Generic Organisation MODEL)
definice

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA určená pro nějaký účel a/nebo organizační strukturu

definition

an ORGANIZATION PART specific to a purpose and/or organisational structure

standard (extrakt)
termín
varianta zobrazení cíle (MODEL trasy)
term
destination display variant (Route MODEL)
definice

název cíle DIAGRAMU JÍZDY zobrazený zpravidla na hlavním nebo na jiném zobrazovači umístěném na palubě vozidla

definition

an advertised destination of a specific JOURNEY PATTERN, usually displayed on a headsign or at other on-board locations

standard (extrakt)
termín
účel seskupení (obecný MODEL seskupení)
term
purpose of grouping (Generic Grouping MODEL)
definice

funkční účel, pro který jsou stanoveny SKUPINY prvků; ÚČEL SESKUPENÍ může být omezen na jeden nebo více typů daného objektu

definition

functional purpose for which GROUPs of elements are defined

NOTE The PURPOSE OF GROUPING may be restricted to one or more types of the given object.

standard (extrakt)
termín
účel rozdělení trasy (MODEL spřažené jízdy)
term
purpose of journey partition (Coupled Journey MODEL)
definice

provozní účel, který se v DIAGRAMU JÍZDY mění a zároveň dále rozděluje OBSLUŽNOU JÍZDU do ČÁSTÍ JÍZDY

definition

an operational purpose changing within a JOURNEY PATTERN and with this subdividing the SERVICE JOURNEY into JOURNEY PARTs

standard (extrakt)
termín
zkrácená jízda
term
short working – SIRI
definice

<SIRI> strategie vedoucí vozidlo zpět do souladu s jízdním řádem zkrácením jízdy vozidla a startem jiného

POZNÁMKA 1 k heslu Zkrácená jízda je typem změny diagramu jízdy.

definition

a strategy to bring a vehicle back onto schedule by curtailing the end of one VEHICLE JOURNEY and the start of another

NOTE 1 to entry Short Working is a type of CHANGE IN JOURNEY PATTERN.

standard (extrakt)
termín
skupina rytmické jízdy (MODEL časů jízdy vozidla)
term
rhythmical journey group (Vehicle Journey Times MODEL)
definice

skupina JÍZD VOZIDLA se stejným DIAGRAMEM JÍZDY, které mají každou hodinu stejný „rytmus“ (například vozidlo jede v xx h 10 min, xx h 25 min a xx h 45 min…) mezi stanoveným počátečním a konečným časem

definition

a group of VEHICLE JOURNEYS following the same JOURNEY PATTERN having the same rhythm” every hour (for example runs at xxh10, xxh25 and xxh45...) between a specified start and end time”

standard (extrakt)
termín
bezproblémová cesta
term
seamless travel
definice

možnost pro cestující přecházet mezi jednou částí IFMS do jiné části téhož nebo jiného IFMS s minimálním nepohodlím, v souladu s jejich plánem cesty při použití jakékoli kombinace druhu dopravy a provozovatele služeb za použití jediného média

definition

opportunity for customers to move between one part of an IFMS to any other part of the same or another IFMS with the minimum of inconvenience, according to their own journey plan using any combination of transport mode and Service Operator using a single Medium

standard (extrakt)
termín
pobyt na zastávce
term
stop Visit – SIRI
definice

<SIRI> jednotlivé pobyty vozidla, které vyslalo hlášku na zastávkový bod v průběhu datované jízdy vozidla

POZNÁMKA 1 k heslu Pobyt může zahrnovat příjezd, odjezd nebo obojí, pro každý z nich musí být oddělené cílové (zaměřené), odhadnuté a zjištěné (skutečné) časy.

definition

the discrete visit by a VEHICLE making a call at a STOP POINT in the course of a DATED VEHICLE JOURNEY.

T

NOTE he visit may include an arrival, departure or both, for each of which it may have separate Targeted (aimed), Estimated and Observed (Actual) times.

standard (extrakt)
termín
počítání pobytů na zastávce
term
stop visit count – SIRI
definice

<SIRI> způsob rozlišování opakovaných pobytů na zastávce vozidlem během stejného diagramu jízdy; monotónně rostoucí počet pobytů, který je unikátní v rámci dané zastávky pro daný diagram jízdy

POZNÁMKA 1 k heslu V kombinaci s identifikátorem zastávkového bodu lze počítání pobytů na zastávce použít k identifikaci polohy vozidla na diagramu jízdy.

definition

a means of distinguishing repeated visits to a stop by a vehicle within the same JOURNEY PATTERN. A Monotonically increasing number that is unique within a given STOP POINT for a given JOURNEY PATTERN.

When combined with the STOP POINT Identifier the STOP VISIT COUNT can be used to uniquely identify the position of the vehicle along a JOURNEY PATTERN.

standard (extrakt)
termín
vymazání
term
cleardown – SIRI
definice

<SIRI> odstranění textu „vozidlo přijíždí“ ze zobrazovače na zastávkovém informačním systému v případě, že je zavedeno sledování vozidla přijíždějícího do zastávky

POZNÁMKA 1 k heslu K odstranění tohoto textu ze zobrazovače dojde, jakmile vozidlo dorazilo na zastávku. Tato činnost je zabezpečována prostřednictvím přímé bezdrátové komunikace mezi blížícím se vozidlem a zastávkovým informačním systémem; jedná se o „přímé odstranění“; výjimečně může být tato činnost zabezpečena pravidelnou komunikací řídicího centra se zastávkovým informačním systémem a vozidlem. Samostatný identifikátor vymazání může být aktivován s každým pobytem na zastávce.

definition

the act of removing a Stop Visit from a DISPLAY once a vehicle has arrived at a stop

NOTE For improved latency, ‘Direct Cleardown’ may often be done by direct wireless communication between the approaching vehicle and the stop display equipment, as well as by the regular back-end communication between the Stop Monitoring producer server and the Stop Monitoring Consumer entity of the client system driving the stop display.

A separate Cleardown identifier may be associated with each Stop Visit for this purpose, which can be used to reconcile the previous Stop Visit with the arriving vehicle; typically this will be a short numeric code designed to be efficient for communication over a radio channel of restricted capacity.

standard (extrakt)
termín
hláška vozidla
term
call – SIRI
definice

<SIRI> pobyt vozidla na specifickém zastávkovém bodu, jak vyplývá z diagramu jízdy předepsaného pro jízdu vozidla pro dosažení souboru plánovaných a očekávaných časů

POZNÁMKA 1 k heslu Vozidlo může provést z jedné zastávky více než jednu hlášku vozidla během své jízdy podle diagramu. Jednotlivé hlášky vozidla jsou rozlišeny pořadím pobytů, kterým jsou přiřazeny příslušné reálné časy. Hláška vozidla podle SIRI může být považována za užitečnou optimalizaci normalizovaného souboru struktur, které jsou v Transmodelu členěny separátně. Hláška vozidla kombinuje prvky Transmodelu jako jsou: bod v diagramu jízdy, očekávaný čas průjezdu, zjištěný čas průjezdu a cílový čas průjezdu, s prvky v reálném čase a jinými vlastnostmi zastávky příslušejících k pobytu vozidla. SIRI oddělením prvků příslušných příjezdu od těch, které přísluší odjezdu, usnadní ověření platnosti a implementaci systémů.

definition

a visit by a VEHICLE to a specific STOP POINT as it follows the JOURNEY PATTERN of its VEHICLE JOURNEY to achieve a set of planned and estimated PASSING TIMEs

NOTE A VEHICLE may make more than one Call to the same stop in the course of a JOURNEY: different calls may typically be distinguished by a Visit Number count. The Call may have real time data associated with it. A SIRI Call may be regarded as a useful optimisation of a more normalised set of structures that are articulated separately in TransModel. Call combines the TransModel elements of POINT IN JOURNEY PATTERN in with ESTIMATED PASSING TIME, OBSERVED PASSING TIME, & TARGET PASSING TIME, along with real time elements and other stop properties pertaining to the visit.

NOTE that SIRI segregates all elements pertaining to arrival from those pertaining to departure, again facilitating the validation and implementation of actual systems.

standard (extrakt)
termín
aktivita při hlášce
term
call activity – SIRI
definice

<SIRI> aktivita cestujícího, kterou může provádět během hlášky vozidla na zastávce: nástup, výstup, přestup

definition

the activity a passenger may undertake when a Vehicle calls at a stop; Boarding, Alighting, or Pass Through

standard (extrakt)
termín
poplach
term
in panic – SIRI
definice

<SIRI> stav vozidla s aktivním vyhlášením poplachu označující bezpečnostní nebo jinou mimořádnou událost, která způsobí, že jeho jízda bude zpožděna a podléhá nepředvídatelným faktorům

POZNÁMKA 1 k heslu Jakékoliv předpovědi mohou být nepřesné.

definition

the status of a vehicle with an active Panic Alarm indicating a security or other incident that is likely to delay the journey according to non-deterministic factors; any predictions are likely to be inaccurate

standard (extrakt)
termín
kongesce
term
in congestion – SIRI
definice

<SIRI> hlášený stav vozidla, které je v dopravní zácpě, která způsobí, že jeho jízda bude zpožděna a podléhá nepředvídatelným faktorům

POZNÁMKA 1 k heslu Jakékoliv předpovědi mohou být nepřesné.

definition

the status of a vehicle stuck in a traffic jam causing its journey to be delayed and subject to non-deterministic factors; any predictions are likely to be inaccurate

standard (extrakt)
termín
druh kongesce (MODEL kontrolního omezení)
term
type of congestion (Check Constraint MODEL)
definice

typologie kongescí způsobených KONTROLNÍM OMEZENÍM (např. žádné čekání, fronta, shlukování lidí, zaplněno)

definition

a typology of congestions resulting from CHECK CONSTRAINT (e.g. no waiting, queue, crowding, full)

standard (extrakt)
termín
manévr (MODEL omezení sítě)
term
manoeuvre (Network Restriction MODEL)
definice

stanovení nedovoleného pohybu pro určitý typ vozidla; stanoví, ze kterého INFRASTRUKTURNÍHO SPOJE není možné vjet na který (přilehlý) INFRASTRUKTURNÍ SPOJ určitého TYPU VOZIDLA v důsledku fyzických omezení

definition

a specification of impossible move for a certain type of vehicle. It specifies from which INFRASTRUCTURE LINK to which other (adjacent) INFRASTRUCTURE LINK a certain VEHICLE TYPE cannot proceed, due to physical restrictions

standard (extrakt)
termín
manévrovací požadavek (MODEL typu vozidla)
term
manoeuvring requirement (Vehicle Type MODEL)
definice

klasifikace požadavků pro VOZIDLO veřejné dopravy podle manévrovacích možností vozidla

definition

a classification of requirements for a public transport VEHICLE according to the Manoeuvring capabilities of the vehicle

standard (extrakt)
termín
obsazenost
term
occupancy – SIRI
definice
definition

the number of passengers on a vehicle

standard (extrakt)
termín
cesta veřejnou dopravou
term
PT trip – Transmodel
definice

<Transmodel> část cesty od prvního nástupu do vozidla veřejné dopravy do posledního výstupu z vozidla veřejné dopravy

POZNÁMKA 1 k heslu Cesta veřejnou dopravou se skládá z jedné nebo více jízd a přesunů (obvykle chůzí), které jsou nezbytné k dosažení odpovídajících přípojných linek.

definition

a part of a TRIP starting from the first boarding of a PT vehicle to the last alighting from a PT vehicle

NOTE A PT TRIP consists of one or more RIDEs and the movements (usually walks) necessary to cover the corresponding CONNECTION LINKS.

standard (extrakt)
termín
cestující
term
passenger – TI-VIP
definice

<TI-VIP> osoba, která cestuje veřejnou dopravou

definition

a PASSENGER is a traveller using public transport

standard (extrakt)
termín
zrakově postižená osoba
term
visually impaired people (VIP)
definice
definition

visually impaired (handicapped) person or people

standard (extrakt)
termín
diagram služby
term
service pattern – Transmodel
definice
definition

the subset of a JOURNEY PATTERN made up only of STOP POINTs IN JOURNEY PATTERN

termín
datovaný čas průjezdu (MODEL časů průjezdu)
term
dated passing time (Passing Times MODEL)
definice
definition

a PASSING TIME on a particular OPERATING DAY

standard (extrakt)