Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 4 Dopravní a cestovní informace

termín
alternativní kmitočet (funkce RDS)
term
Alternative Frequency (an RDS feature) (AF)
standard (extrakt)
termín
aplikace pro informace o parkování
term
Parking Information Application (PKI)
standard (extrakt)
termín
aplikace pro stručné dopravní události
term
Traffic Event Compact application (TEC)
termín
aplikační instance
term
application instance
definice

aktuální tok dat s obsahem definovaným použitou aplikací

definition

actual data stream containing content as defined by an application

termín
asociace pro dopravní informační služby
term
Traveller Information Services Association (TISA)
definice

nezisková členská organizace zřízená podle belgického práva, jejímž cílem je vytváření a zachovávání norem týkajících se celosvětových dopravních a cestovních informací, jako TMC a TPEG

definition

not-for-profit membership organisation established under Belgian law aiming at developing and maintaining worldwide traffic and traveller information standards such TMC and TPEG

standard (extrakt)
termín
Asociace pro výměnu cestovních informací
term
Travel information highway (TIH)
definice

otevřená a nezávislá britská asociace poskytovatelů a příjemců cestovních informací, kteří se zajímají o jejich výměnu pomocí dohodnuté skupiny zásad

definition

open and independent association of information publishers and receivers who have an interest in exchanging travel information using an agreed set of principles

standard (extrakt)
termín
Asociace rádiového průmyslu a obchodu ARIB (Japonsko)
term
Association of Radio Industries and Businesses (Japan) (ARIB)
termín
autonomní režim
term
autonomous mode
definice

provozní režim palubní jednotky ve vozidle, kdy informace navádění na trasu obsahuje kompasem určený směr (vzdušnou čáru) a vzdálenost do požadovaného cíle

POZNÁMKA 1 k heslu Tyto údaje lze odvodit z momentální pozice vozidla a souřadnic cílového místa. Zařízení ve vozidle může být v autonomním nebo dynamickém provozním režimu. Autonomní režim je obvykle v činnosti do doby před dosažením prvního vysílače a po opuštění bodu výjezdu ve směru cíle.

definition

is the mode of operation of the vehicle equipment in which the guidance information comprises the compass ("crow-fly") direction and distance to the chosen destination; this can be derived from the vehicle current position and the co-ordinates of the destination; the vehicle unit may be in either Autonomous Mode or Guided Mode of operation; usually the Autonomous Mode occurs before reaching the first beacon and after reaching the Departure Point for the destination

standard (extrakt)
termín
bod křížení
term
intersection point (IP)
definice
definition

point at the intersection of two roads; the given co-ordinate is accompanied by up to three road descriptors to match it exactly on the map

termín
bod měření
term
measurement point
definice

bod, kterému se měřením přidělují určité hodnoty (doba trvání fronty, počet zastávek apod.)

POZNÁMKA 1 k heslu Tato měření se provádějí mezi předchozím a aktuálním měřicím bodem. Měřicí bod se obvykle určuje na konci každé spojnice, ale je možné definovat doplňující měřicí body na konci vektorů, ze kterých daná spojnice sestává.

definition

several traffic measurements (such as queuing time, number of stops etc.) are assigned to a measurement point; these measurements are taken between the last and the actual measurement point; at least a measurement point is defined at the end of each link by default, but it is possible to define additional measurement points at the end of the vectors the link is build with

standard (extrakt)
termín
bod popisu trasy
term
route description point
definice

TPEG-locs s přídavnými indikátory, označující zda jsou začátek, konec a místa zastavení rovněž zastavovací body

POZNÁMKA 1 k heslu Jsou uvedeny v seznamu v TPEG tabulky pti15.

definition

TPEG-locs with additional flags to indicate whether they are start, end and stopping as well as non-stopping points; they are listed in TPEG table pti15

standard (extrakt)
termín
bod výjezdu
term
departure point
definice

bod na řetězci spojnic poblíž cílového místa, kde se systém navádění přepíná zpět do autonomního režimu v palubním systému vozidla, aby řidič mohl být veden k určenému cíli

definition

is the point on the link chain near to the destination at which guidance is switched back to autonomous mode in vehicle system to direct drivers to their destination

standard (extrakt)
termín
body na objížďce
term
bypass link
definice

důležité body na objízdné trase

definition

prominent waypoints on a Bypass Route

standard (extrakt)
termín
bude sděleno
term
to be announced (Tba)
termín
cílová oblast
term
destination area
definice

jedna cílová zóna nebo kombinace několika cílových zón, které mají stejné informace navádění na trasu

POZNÁMKA 1 k heslu Cílové oblasti jsou vymezeny hraničními liniemi.

definition

the combination of one or more destination zones which have the same RGI; destination areas are described with boundary lines and exist only in the outer regions

standard (extrakt)
termín
cizí lokační tabulka
term
foreign location table (FLT)
definice

lokační tabulka, která není defaultní lokační tabulkou používanou vysílačem

definition

location table which is different from the default location table used by the transmitter

standard (extrakt)
termín
cyklický redundantní součet
term
cyclic redundancy check (CRC)
standard (extrakt)
termín
čas v koloně
term
queuing time
definice

kumulativní hodnota času změřená mezi dvěma body měření, kdy vozidlo projelo tuto vzdálenost při nižší rychlosti, než je definovaná nejvyšší povolená rychlost

definition

the time accumulated between two measurement points while the vehicle travelled below a predefined queue speed limit

standard (extrakt)
termín
čas vypršení platnosti zprávy
term
message expiry time (MET)
definice

datum a čas určující, kdy má být zpráva vymazána ze všech přijímačů

POZNÁMKA 1 k heslu Používá se pro účely řízení informací.

definition

date and time in accordance with ISO 8601 when the message should be deleted from all TPEG-decoders

NOTE Used for message management purposes.

standard (extrakt)
termín
cílová zóna
term
destination zone
definice

zóna vymezená uzavřenými polygony všech typů, kromě konkávního typu, nejvýše se sedmi úhly v rámci jedné oblasti vysílače

POZNÁMKA 1 k heslu Systém vyhodnocuje jednotlivé cíle v zóně jako stejný cíl (cílovou zónu), tím se znatelně snižuje počet možných cílů a zjednodušuje se potřebná naváděcí informace. Zóny mohou mít libovolnou velikost a rozsáhlejší zóny mohou být rozděleny do menších zón tak, aby vyhovovaly požadované přesnosti navádění z terminálu.

definition

these are closed polygons of any type (except concave) with 7 corners maximum within a beacon region; individual destinations within a zone are considered to have the same destination by the system thereby reducing significantly the possible number of destinations and the guidance information necessary; zones can be of any size to suit the terminal guidance accuracy required and large zones can be sub-divided if required

standard (extrakt)
termín
časový interval
term
interval time (IVT)
definice

popis opakovaných událostí v omezeném časovém úseku

PŘÍKLAD Dodatečná služba může být přidána pro časový úsek tři týdnů, ale je spuštěna pouze v úterý a čtvrtek, takže STA a STO bude označovat časový úsek, ale doba intervalu bude potřebná pro objasnění použití ve specifických dnech.

definition

allows the description of repeated events within a certain time frame, such as running a special service but only for a limited period; for example an additional service may be added for a period of three weeks, but it only runs on Tuesdays and Thursdays, so the STA and STO will mark the period, but IVT will be needed to clarify the addition applies to specific days

standard (extrakt)
termín
číslo lokační tabulky
term
location table number (LTN)
definice

číslo, které nabývá hodnoty 0 až 63 pro identifikaci lokační tabulky podle poskytovatele služby

POZNÁMKA 1 k heslu Toto číslo (LTN) je obecně přiřazeno každému poskytovateli služby v dané zemi příslušnou vládní nebo dopravní institucí v rozsahu, který má daná země přidělený; vysílá se ve skupinách typu 3A; hodnota 0 vysílaná ve skupinách typu 3A značí, že poskytovatel služby šifruje vysílané kódy pozic.

definition

number with the value 0 to 63 used to identify the Location Table used by the service provider.

NOTE 1 The LTN is generally allocated to each service provider in a country by the relevant government or roads authority from a range assigned to that country. It is transmitted in type 3A groups.

NOTE 2 Value 0, when transmitted in type 3A groups, shows that the service provider is encrypting the location codes.

standard (extrakt)
termín
číslo lokační tabulky před zašifrováním
term
location table number before encryption (LTNBE)
definice

číslo nabývající hodnoty 1 až 63, které slouží k identifikaci lokační tabulky používané poskytovatelem služby před zašifrováním kódů v rámci tabulky pro vysílání

POZNÁMKA 1 k heslu Vysílá se ve skupinách typu 8A.

definition

number with the value 1 to 63 used to identify the Location Table used by the service provider prior to the codes within the table being encrypted for transmission

NOTE LTNBE is transmitted in type 8A groups.

standard (extrakt)
termín
číslo verze
term
version number (VER)
definice

pořadové číslo k rozlišení po sobě následujících zpráv s přidělením určité identifikace zpráv

POZNÁMKA 1 k heslu Čísla verzí se používají ve vzestupném pořadí, aby byla zajištěna možnost sledování průběhu události od prvního upozornění (VER = 0), přes aktualizace až po ukončení (VER = 255).

definition

serial number to distinguish successive messages having a particular message identifier

NOTE Version numbers are used incrementally, allowing the progress of an event to be tracked from first notification (VER = 0), through updates, to eventual cancellation (VER = 255).

standard (extrakt)
termín
data z plovoucího vozidla
term
floating car data (FCD)
definice

měřená data, která jsou sbírána vozidly v určitém časovém cyklu a která obsahují data poskytující profil cesty a odvozené hodnoty

definition

measured data which are collected in floating cards on a certain time cycle and which contain data on the trip profile and derived quantities

standard (extrakt)
termín
datová zpráva
term
data telegram
definice

digitální zpráva předávaná mezi dvěma systémy

definition

digital message exchanged between two systems

standard (extrakt)
termín
datový rádiový kanál
term
Data Radio Channel (DARC)
definice

systém přenosu dat pomocnou nosnou v pásmu FM

definition

an FM sub-carrier system for data transmission

termín
datum a čas zadání zprávy
term
message generation time (MGT)
definice

automatický příznak data a času vytvořený v reálném čase a bodě vygenerování zprávy

POZNÁMKA 1 k heslu Používá se pro účely řízení informací.

definition

date and time stamp in accordance with ISO 8601 originated at the actual time and point of message generation

NOTE Used for message management purposes.

standard (extrakt)
termín
délka hlasové zprávy
term
length of a speech report
definice

délka hlasové zprávy včetně pauz, počítaná na desetiny sekundy

definition

length of a Speech Report, including pauses, in tenths of a second

standard (extrakt)
termín
den vypršení platnosti
term
expiry date
definice

datum stanovené poskytovatelem služby, ke kterému ukončí možnost určitého terminálu dešifrovat šifrovanou službu; konec platnosti předplaceného období

definition

date determined by the service provider on which a particular terminal’s ability to decrypt an encrypted service should cease (i.e. end of the paid subscription period)

standard (extrakt)
termín
digitální rozhlasové vysílání
term
Digital Audio Broadcasting (DAB)
definition

also audio power amplifiers when the DAA is integrated with the functions of

termín
digitální televizní vysílání
term
Digital Video Broadcasting (DVB)
termín
doba trvání
term
duration
definice

čas očekávaného trvání dopravního problému

definition

gives an indication of how long the problem is expected to last

standard (extrakt)
termín
doplňková informace
term
additional information
definice

kombinace několika položek, které poskytují plné využití mediálních spojů, zpětných kanálů, usnadňují popis méně běžných událostí a poskytují seznam čísel tísňového volání

POZNÁMKA 1 k heslu Pro plné využití potřebuje typy funkcí, jak jsou definovány v TPEG tabulce pti 30.

definition

a combination of several elements to allow making full use of media links, back channels and to facilitate the description of less common occurrences and allow the listing of emergency numbers; for the full use it needs Function Types as they are defined in TPEG table pti30

standard (extrakt)
termín
datový objekt odkazující polohu; zásobník pro označování polohy
term
location referencing container (LRC; TPEG-LRC)
definice

koncept sloužící pro seskupení všech použitých variant označení polohy v rámci jedné zprávy TPEG na jednom místě

POZNÁMKA 1 k heslu Zprávy TPEG se skládají ze tří vysokoúrovňových zásobníků, přičemž každý z nich obsahuje jeden nebo více prvků. Tyto zásobníky slouží pro řídicí informace zprávy, informace o událostech a o poloze. Některé zvláštní zprávy neobsahují zásobník pro označování polohy, jako například zpráva o zrušení. Dále každý zásobník nemusí nutně obsahovat všechny prvky nižší úrovně.

Hlavním účelem zásobníku pro označování polohy je poskytnout patřičnému dekodéru klienta prvky, jak pochopitelné pro lidi, tak strojově čitelné. Ty je možno je zaslat „tenkému klientovi“, který je například schopen dodat koncovému uživateli pouze částečnou informaci o poloze nebo je zaslat „silnému klientovi“ s velkým množstvím prvků a značnou výpočetní kapacitou k filtrování informací za účelem srozumitelného zobrazení zprávy koncovému uživateli.

definition

concept applied to the grouping of all the location referencing elements of a TPEG Message together in one place

NOTE Many TPEG applications are designed to deliver TPEG messages, which consist of three high level containers, each with one or more elements. These containers are for message management, event information and location referencing information.

NOTE that some special application messages do NOT include a location referencing container, such as a cancellation message. It should also be noted that each container does not necessarily have all possible lower level elements included.

standard (extrakt)
termín
doplňkový popis polohy
term
additional location descriptions
definice

všechny informace potřebné k filtraci a výběru za účelem zpracování (vyhodnocení) polohy v systémech, které jsou pouze textově orientované

POZNÁMKA 1 k heslu Informace odkazují přes hierarchickou strukturu textu.

definition

all information needed to filter, select and process a location in only text-based systems

NOTE Information referenced through hierarchically structured text.

termín
doporučení objížďky
term
Diversion Advice
definice

informace ukazující, zda je řidičům (koncovým uživatelům) doporučeno nalézt a použít alternativní trasu, nebo ne

definition

shows whether or not end-users are recommended to find and follow an alternative route

standard (extrakt)
termín
dopravní a cestovní informace
term
Traffic and Travel Information (TTI)
termín
dopravní data
term
traffic data
definice

data pro bližší určení a vyhodnocení dopravních událostí; technická prezentace dopravní situace v palubním systému vozidla, která je výsledkem řady hlášení dopravních informací

POZNÁMKA 1 k heslu Tato dopravní informace se může zobrazit uživatelům prostřednictvím vhodných palubních terminálů ve vozidle.

PŘÍKLAD Rychlost, plynulost dopravy, hustota provozu, pozice, cílové body, popis situace.

definition

data for qualification of Traffic Events; this includes: values: speed, traffic flow, traffic density; places: position, place designation; facts: description of situation

standard (extrakt)
termín
dopravní informační centrum
term
Traffic Information Centre (TIC)
definice

jeden z operátorů TTI (poskytování dopravních informací); každé TIC má spojení s dalšími centry TMC, PIC, PTC a TIC za účelem sběru a zpracování informací generovaných v každém ze zmíněných center; TIC rozšiřuje informace pravidelně v souladu s postupy odsouhlasenými s odpovídajícím VASP, případně nepravidelně, na vyžádání VASP

definition

one of the TTI System operators; each TIC is connected to TMC, PIC, PTC and some other TICs to collect and process information generated at each of the said centres; the TIC disseminates information periodically in accordance with procedures as agreed with the corresponding VASP or from time to time on request from the VASP

standard (extrakt)
termín
dopravní situace
term
traffic situation
definice

celkový počet všech dopravních událostí, které nastaly a jejichž povaha vyžaduje poskytnout hlášení v dané oblasti

POZNÁMKA 1 k heslu Dopravní situace je vždy spojena s určitou oblastí. Oblastí může být například městská aglomera-ce nebo geometricky vyznačená plocha; například rádius kolem určitého bodu.

definition

technical representation of a Traffic Situation within the onboard equipment, accomplished by a number of Traffic Information Reports; this Traffic Information can be displayed to the customer via suitable terminals

standard (extrakt)
termín
dopravní událost
term
traffic event
definice

událost na pozemní komunikaci nebo v přilehlé oblasti, která je z hlediska dopravních informací důležitá

PŘÍKLAD Kongesce, výskyt vozidla v protisměru nebo mlha.

definition

an occurrence on a road or in an area that is worthy of reporting, such as a traffic jam, wrong-way driver, or fog

standard (extrakt)
termín
druh podání zprávy
term
message report type
definice

prvek signalizuje typ zprávy pro uvedení účelu

POZNÁMKA Tím může být zpráva o události, informace stanice nebo terminálu, popis cesty nebo jednotlivá informace o službě, jak je definováno v TPEG tabulka pti27.

definition

element to signal the type of message for presentation purposes

NOTE It may be an incident message report, station/terminal information, route information or individual service information, as defined in TPEG table pti27.

standard (extrakt)
termín
evropská konference ministrů dopravy
term
European Conference of Ministers of Transport (ECMT)
standard (extrakt)
termín
Evropská vysílací unie
term
European Broadcasting Union (EBU)
termín
Evropský výbor pro normalizaci
term
Comité Européen de Normalisation; European Committee for Standardization (CEN)
termín
expertní skupina pro dopravní protokoly
term
Transport Protocol Expert Group (TPEG)
standard (extrakt)
termín
faktor závažnosti
term
severity factor (SEV)
definice

rozsah narušení dopravy, který může nastat v důsledku určité události

definition

amount of disruption to traffic likely to be caused by a particular event

NOTE This definition varies from the DATEX Data Dictionary definition (ENV 13106).

standard (extrakt)
termín
FCD server
term
FCD server
definice

sběrný bod pro příjem dat z plovoucích vozidel

definition

the collection point for incoming FCD messages

standard (extrakt)
termín
FCD zpráva
term
FCD message
definice
definition

the message transmitted by an onboard unit (OBU) to the FCD server

standard (extrakt)
termín
funkční třída pozemní komunikace
term
functional road class
definice

klasifikace pozemní komunikace na základě významu dané části pozemní komunikace

definition

a classification based on the importance of the road element in the connectivity of the total road network

standard (extrakt)
termín
funkční třída pozemní komunikace 0
term
functional road class 0
definice

dálnice

definition

motorways

standard (extrakt)
termín
funkční třída pozemní komunikace 1
term
functional road class 1
definice

všechny pozemní komunikace, které nejsou klasifikovány jako dálnice a jsou součástí dopravních spojení používaných k přepravě v celonárodním měřítku

definition

all non-Motorways that are part of a connection used for nation wide traffic and transport

standard (extrakt)
termín
geografické označení polohy
term
Geographical Location Reference (GLR)
standard (extrakt)
termín
geografický kód
term
geocode
definice

jedinečný identifikátor pro bezchybnou identifikaci důležitých bodů na pozemních komunikacích

POZNÁMKA 1 k heslu Lze konvertovat do souřadnic WGS 84.

definition

geocodes are unique identifiers unmistakably defining important points on road networks; geocodes can be derived from /converted into WGS 84 co-ordinates by the algorithm described in CEN/TS 14821-3

standard (extrakt)
termín
harmonogram GST
term
time schedule GST
definice

volitelná tabulka, která označuje provozní časy komponent zvolené služby

definition

TS-GST optional table that indicates the operation times of selected service components

termín
hlášení dopravních informací
term
traffic information report (TINFO)
definice

technická prezentace dopravní události, která je výsledkem zpracování dat o dopravě.

POZNÁMKA 1 k heslu Každé hlášení je označeno výhradním identifikačním číslem, číslem TINFO, automatickým označením času a verze TINFO.

definition

technical representation of a Traffic Event produced by processing traffic data; each Traffic Reports uniquely identified by a number, the TINFO ID, a time stamp, the TINFO version

NOTE If the traffic Event changes, the time stamp changes, but the TINFO ID number does not.

standard (extrakt)
termín
hodiny – funkce RDS
term
Clock Time - an RDS feature (CT)
standard (extrakt)
termín
hodnota délky příznaku
term
Tag length value (TLV)
definice

metoda kódování

definition

a coding method

standard (extrakt)
termín
hraniční bod
term
corner point
definice

průsečík zeměpisných souřadnic, které identifikují cílové zóny a oblasti

definition

these are the corner points represented by geographical coordinates, which identify the destination zones and areas

standard (extrakt)
termín
hraniční čára
term
boundary line
definice

hranice mezi dvěma cílovými oblastmi

definition

the border between two destination areas

standard (extrakt)
termín
identifikace aplikace
term
application identification (AID)
definice

identifikace, která označuje způsob zpracování obsahu TPEG a předává informaci požadovanému dekodéru aplikace

POZNÁMKA 1 k heslu Každá aplikace TPEG má jedinečné číslo, které identifikuje aplikaci v souladu s kapitolou 5 ISO TS 18234-7. Identifikace aplikace je součástí specifikace TPEG a definuje se v průběhu vývoje nových aplikací.

definition

identification that indicates how to process TPEG content and routes information to the appropriate application decoder

NOTE 1 to entry: Each TPEG application has a unique number, which identifies the application according to Clause 5 of ISO TS 18234-7. The application identification is part of the TPEG specification and is defined as and when new applications are developed.

termín
identifikátor programu
term
Programme Identifier
definice

jedinečná hodnota přiřazená ke každému zdroji audio programu

definition

assigns a unique value to each audio programme source

NOTE 1 to entry: Defined in the RDS specification IEC 62106.

standard (extrakt)
termín
identifikátor programu – funkce RDS
term
Programme Identifier - an RDS feature (PI)
standard (extrakt)
termín
identifikátor služby
term
Service Identifier (SID)
definice

kód, který jednoznačně identifikuje službu TMC zajišťovanou poskytovatelem služby

definition

SID Code uniquely identifying a TMC service provided by a service provider

termín
identifikátor země
term
Country Identifier (CID)
standard (extrakt)
termín
informace o alternativním kmitočtu (funkce RDS-TMC)
term
Alternative Frequency Information (an RDS-TMC feature) (AFI)
standard (extrakt)
termín
informace o podmíněném přístupu
term
Conditional Access Information (CAI)
termín
informace o poloze
term
location information
definice
definition
standard (extrakt)
termín
informace o silniční síti
term
mapping information
definice

informace přenášená vysílačem, která popisuje síť v oblasti vysílače a umožňuje vozidlu zjišťovat svoji polohu při průjezdu sítí

definition

is the information transmitted by the beacon which describes the network in the beacon region and allows the vehicle to track its position as it moves in the network

standard (extrakt)
termín
informace o službách v síti
term
Service and Network Information (SNI)
termín
informace o veřejné hromadné dopravě
term
Public Transport Information (PTI)
termín
informace s odkazem
term
cross reference information
definice

ukazatel směřující na jednu nebo několik zpráv ve stejné nebo jiné službě, ve stejném toku TPEG

definition

CRI pointer to one or more messages in the same, or another TPEG service

standard (extrakt)
termín
informační prvek
term
information element
definice

jednotka informace v předávané zprávě

definition

IE a functional category of road traffic signs and pictograms performing broadly similar functions

standard (extrakt)
termín
INTER-ROAD
term
INTER-ROAD
definice

způsob označování polohy z jiných lokačních tabulek prostřednictvím speciálních víceskupinových zpráv

POZNÁMKA 1 k heslu Tyto zprávy mohou být použity pro informování koncových uživatelů o problému v jiných oblastech, zejména v sousedních zemích.

definition

way of referencing locations from other location tables via special multi-group messages

NOTE 1 to entry: These messages can be used to inform end-users about problems in other areas, in particular in neighbouring countries.

standard (extrakt)
termín
integrita
term
integrity
definice

vlastnost spolehlivosti, která spočívá v bezchybnosti informace dodávané lokalizačním modulem

POZNÁMKA 1 k heslu Kvalita poskytnuté informace se hodnotí na základě pravděpodobnosti, kdy požadované výkonové parametry nejsou degradovány nedetekováním poruchy; proto integrita TTI zahrnuje opatření odhadu chyb pro specifické parametry. Odhadované chyby musí být udržovány během určitých limitů se specifikovanými pravděpodobnostmi (pravděpodobnost zmeškané detekce (PMD), pravděpodobnost planého poplachu (PFA). Integrita také zahrnuje zabezpečení upozorňující, že systém by neměl být použit pro zamýšlenou operaci v případě, kdy jsou překročeny stanovené limitní hodnoty chyb.

definition

designed such that any modification of the electronically stored information, without proper authorization, is not possible

standard (extrakt)
termín
interaktivní hlasová odezva
term
Interactive Voice Response (IVR)
definice

informační telefonní hovor, obvykle automatizovaný

definition

an information telephone call, typically automated

standard (extrakt)
termín
jiná rozhlasová síť (funkce RDS)
term
Other Network (an RDS feature) (ON)
definice
definition

notation appended in drawings, where necessary, to indicate that the code being transmitted [e.g. SID (ON)] relates not to the Tuned Service, but to a referenced Other Network

NOTE Data about the Other Network(s) can be pre-stored in terminal equipment.

termín
jméno země
term
Country name (CNAME)
standard (extrakt)
termín
klíč služby
term
service key (SVK)
definice

tajné číslo přidělené poskytovatelem služby výrobci terminálu

POZNÁMKA 1 k heslu Stanoví jednu z osmi možných šifrovacích tabulek, kterou daná služba používá k šifrování. Klíč služby je nepřenosný.

definition

number given in confidence by a service provider to a terminal manufacturer, identifying which one of eight possible encryption tables the service is using for encryption

NOTE The Service Key is NOT transmitted.

standard (extrakt)
termín
kód PIN
term
PIN code
definice

numerický nebo alfanumerický kód, který je nutno zadat do terminálu pro aktivaci povolení k interpretaci dešifrovaných zpráv RDS-TMC

POZNÁMKA 1 k heslu Hodnota kódu „PIN“ je vypočtena výrobcem terminálu na základě algoritmu s použitím výrobního čísla a s jedním dalším nebo s několika dalšími aplikačními profily jako faktory.

definition

numeric or alphanumeric code required to be entered into a terminal before that terminal is permitted to present decrypted RDS-TMC messages

NOTE The value of the PIN code is calculated by the terminal manufacturer from an algorithm using terminal serial number and one or more application profiles as factors.

standard (extrakt)
termín
kód podtypu polohy
term
Code of Location Subtype (CLST)
standard (extrakt)
termín
kód pozice; kód polohy
term
Location Code (LC)
definice

numerická nebo alfanumerická reprezentace polohy podle předem definované databáze zvané lokační tabulka

definition

numeric or alphanumeric representation of a location according to a pre-determined database, known as a Location Table

termín
kód země
term
Country Code (CCD)
definice

kód přidělený každé zemi

POZNÁMKA 1 k heslu Kódy zemí nejsou jedinečné a mohou se opakovat v nesousedních zemích.

POZNÁMKA 2 k heslu Ve službě RDS je kód země vysílán ve formátu prvních čtyř bitů předávaného kódu PI označujícím původ audio programu, který se může lišit od země, ve které je umístěn vysílač.

POZNÁMKA 3 k heslu Kód země je definován v RDS specifikaci IEC 62106.

definition

assigns a code to each country

NOTE 1 to entry: Country codes are not unique to one country and can be repeated in non-neighbouring countries.

NOTE 2 to entry: In RDS, The Country Code is transmitted in the first 4-bits of the PI code to signal the origin of the audio programme, which may be different to the country where the transmitter is located.

NOTE 3 to entry: Defined in the RDS specification IEC 62106.

standard (extrakt)
termín
kód země (funkce RDS)
term
Country Code (an RDS feature) (CC)
standard (extrakt)
termín
kód země identifikátoru programu
term
Programme Identifier Country Code (PICC)
definice

první čtyři bity identifikátoru programu jsou totožné s kódem země, pokud je použita RDS specifikace IEC 62106

POZNÁMKA 1 k heslu Kód země je signalizovaný v RDS kódu identifikátoru programu pro účely identifikace země původu audio programu.

POZNÁMKA 2 k heslu Programový identifikátor kódu země a kód země lokační tabulky mají při RDS-TMC přenosu obvykle stejnou hodnotu, ne však nezbytně.

definition

first four bits of the Programme Identifier are identical with Country Code if the RDS specification IEC 62106 is implemented

NOTE 1 to entry: The CC is signalled in the RDS PI Code for purposes of identifying the country of origin of the audio programme.

NOTE 2 to entry: Usually the Programme Identifier Country Code and the Location Table Country Code on an RDS-TMC transmission have the same value, but not always nor necessarily.

standard (extrakt)
termín
kód země lokační tabulky
term
Location Table Country Code (LTCC)
definice

kód přidělený každé lokační tabulce na základě země původu lokací uvedených v této tabulce

definition

assigns a code to each location table, based on the country of origin of the locations referenced in this table

standard (extrakt)
termín
komponenta služby
term
service component
definice

efektivní kanál v rámci multiplexního toku TPEG

POZNÁMKA 1 k heslu Každý tok obsahuje určitý počet těchto kanálů, které jsou identifikovány (podle identifikátoru kom-ponent) ve specifikaci SSF a jsou propojeny s COID a AID v aplikaci SNI.

definition

“channel” within the multiplex of a TPEG stream with each stream comprising a number of these “channels” which are identified by the component identifier in ISO/TS 18234-2 (TPEG-SSF) and linked to the COID and AID in the TPEG-SNI application

NOTE 1 to entry: Each service component carries an application instance service identification.

termín
koncový uživatel
term
end-user
definice

označení pro všechny možné konečné klienty

POZNÁMKA 1 k heslu Může jím být řidič vozidla, uživatel přenosného nebo nepřenosného přijímače TMC signálu, nebo inteligentní klient, jako je navigační systém, který zpracovává informace.

definition

covers the meaning for all possible terminal clients

NOTE 1 to entry: This could be a vehicle driver, a user of a portable or fixed TMC receiver or an intelligent client that processes the information such as in a navigation system.

standard (extrakt)
termín
konec platnosti
term
stopTime
standard (extrakt)
termín
kongesce a doba jízdy
term
Congestion and Travel Time (CTT)
standard (extrakt)
termín
ladící informace
term
Tuning Information
definice

umožňují terminálu RDS-TMC přejít z jednoho vysílače na jiný na hranicích pokrytí tohoto vysílače

POZNÁMKA 1 k heslu Každý vysílač by měl informovat terminál RDS-TMC o konkrétních kmitočtech nebo službách TMC v přilehlých oblastech.

definition

enables a RDS-TMC terminal to change from one transmitter to another at boundaries of a particular transmitter's coverage

NOTE 1 to entry: Each transmitter should direct the RDS-TMC terminal to specific frequencies or TMC services in adjacent areas.

standard (extrakt)
termín
lokační tabulka
term
Location Table
definice

dohodnutá tabulka, která pro každou službu obsahuje informace označující oblast, silniční úsek, nebo polohu bodu, kde se nachází zdroj problému

POZNÁMKA 1 k heslu Každou lokační tabulku identifikují tři prvky: číslo – číslo lokační tabulky, kód země lokační tabulky a rozšířený kód země lokační tabulky. Kombinace těchto tří prků umožňuje jedinečnou identifikaci lokační tabulky. Lokační tabulka každé služby je definována číslem lokační tabulky, kódem země lokační tabulky a rozšířeným kódem země lokační tabulky.

definition

agreed table which contains for each service information the area, road segment or point location where the source of the problem is situated

NOTE 1 to entry: Each location table is identified by three elements: a Number - Location Table Number, a Location Table Country Code, and a Location Table Extended Country Code. The combination of these three elements identifies a Location Table uniquely. Each service has a Location Table defined by Location Table Number, a Location Table Country Code and Location Table Extended Country Code.

standard (extrakt)
termín
Mezinárodní organizace pro normalizaci
term
International Organization for Standardization (ISO)
termín
Mezinárodní telekomunikační unie – Telecom
term
International Telecommunication Union – Telecom (ITU-T)
standard (extrakt)
termín
mezník
term
waypoint
definice

významný bod na trase

definition

significant points on the route

standard (extrakt)
termín
naladěná síť
term
Tuned Network (TN)
standard (extrakt)
termín
Národní agentura pro snímkování a mapování (americká)
term
National Imagery and Mapping Agency (US) (NIMA)
standard (extrakt)
termín
naváděcí informace
term
guidance information
definice

řetězec spojovacích článků (spojnic), podle nichž se řídí směr jízdy vozidla z momentální pozice k dalšímu vysí-lači nebo přímo do cílové pozice, pokud se cílová pozice nachází blíže než okolní vysílače

POZNÁMKA 1 k heslu Sled spojnic a jejich přesná geometrická interpretace jsou popsány včetně atributů a tyto údaje jsou zobrazovány řidiči.

definition

a guidance information is a chain of "links" a vehicle has to follow from its actual position to the next beacon or directly to its destination zone, if nearer than neighbouring beacons; both the sequence of those links and their exact geometrical representation are described here, together with attributes, to be displayed to the driver

standard (extrakt)
termín
navádění vozidla
term
homing
definice

jednoduchá forma navádění vozidla k cíli, kdy se uvádí směr a vzdušná vzdálenost k určenému místu

definition

simple form of guidance to destination, in which the direction and straight-line distance of the destination are indicated

standard (extrakt)
termín
nejvyšší rychlost v koloně
term
queue speed limit
definice

nejvyšší povolená rychlost, která se používá k měření doby trvání kolony; tuto hodnotu lze definovat pro každou spojnici zvlášť

standard (extrakt)
termín
nepřiřazená hodnota
term
unassigned value (UAV)
termín
oblast indexu souvislosti
term
Continuity Index Field
definice

pomáhá rozlišovat mezi rozdílnými skupinovými zprávami

POZNÁMKA 1 k heslu Všechny skupiny v rámci jakékoliv skupinové zprávy obsahují stejnou hodnotu indexu souvislosti.

definition

helps distinguish between different multi-group messages

NOTE 1 to entry: All groups within any particular multi-group message contain the same value of this continuity index.

standard (extrakt)
termín
oblast územní působnosti zprávy
term
Message Geographical Scope (MGS)
standard (extrakt)
termín
odeslání z mobilního zařízení
term
mobile originated
definice

datová zpráva odeslaná z palubního zařízení do servisního centra

standard (extrakt)
termín
Organizace ATSC (USA)
term
Advanced Television Systems Committee, Inc. (USA) (ATSC)
termín
označení polohy metodou ILOC
term
ILOC referencing
definice

lokalizační metoda k určování polohy s použitím identifikátorů ILOC nebo jejich kombinací za účelem prezenta-ce přejezdů a úseků pozemních komunikací

standard (extrakt)
termín
označení polohy metodou RTM-LOC
term
RTM-LOC referencing
definice

lokalizační metoda s použitím identifikátorů RTM-LOC nebo jejich kombinací za účelem prezentace přejezdů a úseků pozemních komunikací

standard (extrakt)
termín
parametr zprávy
term
parameter message
definice

zpráva přenášená FCD serverem do plovoucího vozidla a obsahující specifické parametry pro palubní jednotku

standard (extrakt)
termín
počátek platnosti
term
startTime
standard (extrakt)
termín
podmíněný přístup
term
Conditional Access (CA)
standard (extrakt)
termín
poloha
term
location
definice

oblast, silniční úsek nebo bod, kde se nachází zdroj problému

definition

indicates the area, road segment or point location where the source of the problem is situated

standard (extrakt)
termín
poloměr rozšíření
term
radius of expansion
definice

rozpětí definováno kruhem s hodnotou přesného poloměru okolo fixního bodu

definition

in TPEG-Loc, a radius of expansion is described by a circle of a certain radius value around a fixed point

termín
poloha
term
position
definice

místo, kde došlo k dopravní události ve vztahu k určité pozemní komunikaci

POZNÁMKA 1 k heslu Jízdní pruhy jsou číslovány podle obvyklé praxe, tj. jízdní pruh 1 je nejblíže ke zpevněné krajnici. V zemích s jízdou vlevo jsou jízdní pruhy číslovány zleva doprava, v zemích s jízdou vpravo jsou jízdní pruhy číslovány zprava doleva.

POZNÁMKA 2 k heslu Pozice je prvek události, nikoliv prvek odkazující na polohu.

definition

position defines where an event has taken place in relation to the road: e.g. driving lane 1, hard shoulder, central reservation, etc.

NOTE The driving lanes are numbered according to the usual local practice, i.e. driving Lane 1 is the lane nearest to the hard shoulder. In countries which drive on the left, driving lanes are hence numbered from left-to-right, and in countries driving on the right, from right-to-left.

NOTE Position is an event element and NOT a location reference element.

termín
popis objížďky
term
bypass description
definice

charakteristika alternativní trasy obsahující pokyn k volbě objížďky a/nebo objízdné trasy

standard (extrakt)
termín
popis obsahu GST
term
content description GST
definice

volitelná tabulka, ve které jsou uvedeny textové popisy komponent zvolené služby

definition

CD-GST optional table that gives the textual descriptions of selected service components

termín
popis silniční sítě
term
network description
definice

popis spojnic sítí; prvek doplňkového místa obsahu popisu

definition
termín
popis trasy
term
route description
definice

popis trasy znázorňující konfiguraci křížení pozemních komunikací, pokyny pro směr jízdy, názvy ulic a míst, zeměpisné souřadnice

standard (extrakt)
termín
popis události
term
Event Description
definice

podrobné údaje o dopravním problému (například kongesce způsobená nehodou) a případně jeho závažnost (například délka vzniklé kolony), nebo informace o počasí

definition

gives details of the traffic problem (e.g. congestion caused by accident) and where appropriate its severity (e.g. resulting queue length) or weather situation

standard (extrakt)
termín
potvrzení příjmu
term
delivery notification
definice

potvrzení sítě týkající se úspěšného nebo neúspěšného doručení zprávy do mobilního zařízení

standard (extrakt)
termín
práva k duševnímu vlastnictví
term
Intellectual Property Right(s) (IPR)
termín
profil přístupu
term
access profile
definice

popis služby a doby její platnosti

definition

ACP a particular service and subscription period

standard (extrakt)
termín
protokol dat určité aplikace
term
application data protocol
definice

sada zpráv pro telematickou službu

standard (extrakt)
termín
předkódované označení polohy
term
pre-coded location reference
definice

označení polohy pomocí jedinečného identifikátoru, který je dopředu dohodnutý v přijímacích a vysílacích systémech za účelem výběru polohy ze souboru předkódovaných poloh

definition

location reference using a unique identifier that is agreed upon in both sender and receiver system to select a location from a set of pre-coded locations

termín
příručka k tabulce služeb
term
guide to the service tables (GST)
definice

návod k tabulce služeb, který obsahuje základní informace jako je struktura služby, načasování služby a popis obsahu

POZNÁMKA 1 k heslu Rychlé naladění GST je adresář aplikací a obsahu služby, který označuje komponenty, ve kterých lze vyhledat požadované informace; obsahuje minimální nabídku informací potřebných k získání dat aplikací.

POZNÁMKA 2 k heslu Harmonogram GST je volitelná tabulka označující provozní časy komponent zvolené služby.

POZNÁMKA 3 k heslu Popis obsahu GST je volitelná tabulka uvádějící textové popisy komponent zvolené služby.

POZNÁMKA 4 k heslu Geografické pokrytí GST je navolená tabulka obsahující definice prostorových oblastí s dosahem komponent zvolené služby.

definition

guide that carries the basic service information

EXAMPLE Service structure, service timing and content description, etc.

termín
příslušenství služby
term
service facilities
definice

prvek dovolující popis dostupných komfortů pro jednotlivou službu

POZNÁMKA 1 k heslu Nachází se v TPEG tabulce pti 23.

standard (extrakt)
termín
rádiový datový systém
term
Radio Data System (RDS)
definice

digitální informační kanál na pomocné nosné FM

definition

digital information channel on FM sub carrier

termín
Rádiový datový systém – Kanál dopravních zpráv
term
Radio Data System – Traffic Message Channel (RDS-TMC)
termín
reset komponenty služby GST
term
service component reset GST (SCR-GST)
definice

volitelná tabulka, která je používaná dodavatelem služby pro vymazání specifických aplikačních dat starších než zvolené stáří dat

definition

optional table that is used by the service provider to delete application specific data older than a certain moment

termín
rezervováno pro budoucí užití
term
Reserved for Future Use (RFU)
termín
rozšířené označení polohy v režimu TMC
term
Extended TMC Location Reference (ETL)
standard (extrakt)
termín
rozšířený kód země
term
Extended Country Code (ECC)
definice

jedinečný kód přidělený každé zemi

POZNÁMKA 1 k heslu Rozšířený kód země a kód země společně vytváří jedinečný kód každé země.

POZNÁMKA 2 k heslu Je definován v RDS specifikaci IEC 62106.

definition

assigns a unique code to each country

NOTE 1 to entry: The combination of ECC and CC algother assigns a unique code for each country.

NOTE 2 to entry: Defined in the RDS specification IEC 62106.

standard (extrakt)
termín
rozšířený kód země lokační tabulky    
term
Location Table Extended Country Code (LTECC)
definice

rozšířený kód přidělený každé lokační tabulce na základě země původu lokací uvedených v této tabulce

POZNÁMKA 1 k heslu Rozšířený kód země lokační tabulky, kód země lokační tabulky a číslo lokační tabulky společně jedinečně identifikují lokační tabulku.

definition

assigns a code to each location table, based on the country of origin of the locations referenced in this table

NOTE 1 to entry: Together the LTECC, LTCC and LTN identify a location database uniquely.

standard (extrakt)
termín
rychlé naladění GST
term
fast tuning GST
definice

adresář aplikací a obsahu služby, který označuje komponenty, v kterých je možné nalézt požadované informace; obsahuje minimální nabídku informací potřebných pro získání aplikačních dat

definition

FT-GST directory of the applications and content of the service that indicates in which components the relevant information can be found

NOTE 1 to entry: This contains the minimum set of information required for the acquisition of application data.

termín
služba zajišťující vysílání
term
broadcast service
definice

datová služba v celulární bezdrátové síti, která umožňuje jednosměrné rozesílání dat ze servisního centra uži-vatelům v oblasti pokrytí signálem

standard (extrakt)
termín
směr a rozsah
term
direction and extent
definice

identifikace návazných segmentů nebo určitých poloh, které jsou všechny ovlivněny dopravní událostí v určitém směru dopravy

definition

identifies the adjacent segments or specific point locations also affected by the incident, and where appropriate the direction of traffic affected

standard (extrakt)
termín
souvislost
term
continuity
definice

schopnost celého systému vykonat svoji funkci s požadovaným výkonem bez přerušení během požadované operace

POZNÁMKA 1 k heslu Vyhodnocuje se na základě pravděpodobnosti poskytování informací o poloze bez přerušení během trvání každé zkušební jízdy.

standard (extrakt)
termín
světový geodetický systém 1984
term
World Geodetic System 1984 (WGS 84)
standard (extrakt)
termín
syntaxe, sémantika a rámcová struktura
term
Syntax, Semantics and Framing Structure (SSF)
termín
systémové informace
term
system Information
definice

informace, které umožňují terminálu RDS-TMC dekódovat a vyhodnotit nezbytné údaje, a které popisují přijímaný signál

POZNÁMKA 1 k heslu Systémové informace označují službu RDS-TMC a obsahují jisté charakteristiky služby potřebné pro výběr služby RDS-TMC.

definition

enables an RDS-TMC terminal to decode and evaluate essential data, which describes the transmission being received

NOTE 1 to entry: System Information indicates an RDS-TMC service and comprises some service characteristics needed to select the RDS-TMC service.

standard (extrakt)
termín
tabulka událostí
term
Event List
definice

dohodnutá tabulka s popisem událostí a parametrů, přidělených k hodnotám kódů událostí udávající podrobnosti o dopravním problému (například kongesce způsobená nehodou), případně její (události) závažnost (například délka vzniklé kolony), nebo informace o počasí

POZNÁMKA 1 k heslu Tabulka událostí je definována v ISO 4217:2008.

definition

agreed table of event descriptions and parameters, assigning an event code value and giving the details of traffic problem (e.g. congestion caused by accident) and where appropriate its severity (e.g. resulting queue length) or the weather situation

NOTE 1 to entry: Defined in ISO 4217:2008.

standard (extrakt)
termín
terminál
term
Terminal
definice

poskytuje uživatelské rozhraní se službou TMC

POZNÁMKA 1 k heslu Terminály mohou nabízet množství terminálových funkcí, od jednoduchých terminálů s omezeným repertoárem zpráv a omezenou lokační tabulkou, až po sofistikovanější terminály nabízející všechny vlastnosti zprávy TMC a/nebo širokou škálu strategických a taktických lokačních tabulek.

definition

provides the user interfaces with the TMC service

NOTE 1 to entry: Their functionality may cover a range of terminal functions from simple terminals with a limited message repertoire and restricted location database to more sophisticated terminals offering full TMC message features and/or a wide range of strategic and tactical location databases.

standard (extrakt)
termín
tichá rušící zpráva
term
Silent Cancellation Message
definice
definition

used to delete messages from the end-user terminal

standard (extrakt)
termín
TPEG Location (TPEG pozice)
term
TPEG Location (TPEG-Loc)
definice

"původní" metoda označení polohy pomocí TPEG, která se zabývá poskytnutím označení polohy různým aplikacím TPEG sloužícím k dodání zpráv koncovým uživatelům.

POZNÁMKA 1 k heslu Jelikož TPEG-Loc slouží k dodání zpráv koncovým uživatelům, mají některé definice odlišný význam od definic, které se nachází v jiných systémech označování polohy.

POZNÁMKA 2 k heslu Důležitým aspektem referenční metody TPEG-Loc je, že popis polohy může být v případě potřeby vytvořen za provozu poskytovatelem služby. Tento popis může být TPEG dekodérem interpretován a použit, a následně zahozen. Zcela se ale vyhýbá vytváření kódů předem a používání podpůrných databází a kódů.

definition

native TPEG location referencing method focused on providing location references for various TPEG applications, which are designed for delivering messages to end-users

NOTE 1 Since TPEG-LOC is designed for delivering messages to end-users, some definitions have a meaning which is different from that found in other location referencing systems.

NOTE 2 An important aspect of the TPEG-LOC referencing method is that a location description may be created on-the-fly by the service provider when needed. It may then be interpreted and used by the TPEG-decoder, and then discarded. The pre-creation of codes and the use of a database and code maintenance is entirely avoided.

termín
upozornění a lokace problému v silničním provozu na evropských pozemních komunikacích, verze C
term
Advice and Problem Location for European Road Traffic, Version C (ALERT-C)
standard (extrakt)
termín
úvod, číslování a verze
term
Introduction, numbering and versions (INV)
termín
uživatelská zpráva
term
User Message
definice

zpráva, která je potenciálně oznámená koncovému uživateli

POZNÁMKA 1 k heslu Zahrnuje popis události, polohy, směr a rozsah, trvání atd.

definition

describes the messages which are potentially made known to the end-user

NOTE 1 to entry: They contain event, location, direction and extent, duration etc. descriptions.

standard (extrakt)
termín
varování před lokálním rizikem
term
local hazard warning
definice

konkrétní forma dopravních událostí, které obsahují bezpečnostní zprávy zasílané s vysokou prioritou řidiči, s cílem předejít nebezpečným událostem

definition

specific form of traffic events which being safety-related messages are sent with high priority to assist a driver from encountering dangerous situations

standard (extrakt)
termín
vozidlový informační a komunikační systém
term
Vehicle Information and Communication System (VICS)
standard (extrakt)
termín
vysílání, produkce a sítě
term
Broadcast, Production and Net-works (BPN)
definice

dokument EBU se systémem číslování

definition

an EBU document publishing number system

termín
vysílání/TPEG
term
Broadcast/TPEG (B/TPEG)
definice

název projektu EBU pro skupinu vytvářející návrh specifikace CEN ISO TS 18234

definition

the EBU project group name for the CEN ISO TS 18234 specification drafting group

termín
zásobník pro polohu
term
location container
definice

<TPEG-Loc> vzájemně seskupené lokalizační odkazové prvky

POZNÁMKA 1 k heslu Schránka TPEG-Loc zahrnuje standardní jazykový kód, schránku lokalizačních souřadnic i schránku s dodatečnými popisy.

definition

in TPEG-Loc, a location container is a concept applied to the location referencing elements, to show how they are grouped together

NOTE The TPEG-Loc container comprises a default language code, a location co-ordinates container and an additional location descriptions container.

termín
zpráva
term
message
definice

sada souvislých navazujících informací odeslaných komunikačním kanálem; popisuje událost nebo sadu příbuzných událostí, nebo stavové informace včetně řídicí informace

definition

collection of coherent information sent through an information channel

termín
zpráva o silniční dopravě
term
Road Traffic Message (RTM)
definice

popis dopravní události nebo sledu návazných událostí nebo aktuálních informaci; popis zároveň obsahuje informaci o zpracování zprávy

definition

describes an event or a collection of related events, or status information and including message management information; the latter is contained in the message header

termín
žádost na FCD server
term
job
definice

žádost obsahující dodatečně změřená data ze specifické zeměpisné oblasti a zrušení předcházející žádosti

POZNÁMKA 1 k heslu Sbírání požadavků na práci je implementováno do řídicí informace FCD serveru a je přenášeno na plovoucí auta.

definition

a request to the FCD server which may comprise both the collection of additional measured data from a specific geographical area and the cancellation of a previous request

NOTE Collection jobs are converted into control information by the FCD server and relayed to the floating cars.

standard (extrakt)