Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 4.10 Slovníky a registry

termín
harmonogram GST
term
time schedule GST
definice

volitelná tabulka, která označuje provozní časy komponent zvolené služby

definition

TS-GST optional table that indicates the operation times of selected service components

termín
kód podtypu polohy
term
Code of Location Subtype (CLST)
standard (extrakt)
termín
lokační tabulka
term
Location Table
definice

dohodnutá tabulka, která pro každou službu obsahuje informace označující oblast, silniční úsek, nebo polohu bodu, kde se nachází zdroj problému

POZNÁMKA 1 k heslu Každou lokační tabulku identifikují tři prvky: číslo – číslo lokační tabulky, kód země lokační tabulky a rozšířený kód země lokační tabulky. Kombinace těchto tří prků umožňuje jedinečnou identifikaci lokační tabulky. Lokační tabulka každé služby je definována číslem lokační tabulky, kódem země lokační tabulky a rozšířeným kódem země lokační tabulky.

definition

agreed table which contains for each service information the area, road segment or point location where the source of the problem is situated

NOTE 1 to entry: Each location table is identified by three elements: a Number - Location Table Number, a Location Table Country Code, and a Location Table Extended Country Code. The combination of these three elements identifies a Location Table uniquely. Each service has a Location Table defined by Location Table Number, a Location Table Country Code and Location Table Extended Country Code.

standard (extrakt)
termín
popis obsahu GST
term
content description GST
definice

volitelná tabulka, ve které jsou uvedeny textové popisy komponent zvolené služby

definition

CD-GST optional table that gives the textual descriptions of selected service components

termín
tabulka událostí
term
Event List
definice

dohodnutá tabulka s popisem událostí a parametrů, přidělených k hodnotám kódů událostí udávající podrobnosti o dopravním problému (například kongesce způsobená nehodou), případně její (události) závažnost (například délka vzniklé kolony), nebo informace o počasí

POZNÁMKA 1 k heslu Tabulka událostí je definována v ISO 4217:2008.

definition

agreed table of event descriptions and parameters, assigning an event code value and giving the details of traffic problem (e.g. congestion caused by accident) and where appropriate its severity (e.g. resulting queue length) or the weather situation

NOTE 1 to entry: Defined in ISO 4217:2008.

standard (extrakt)