Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 4.2 Datové struktury

termín
datová zpráva
term
data telegram
definice

digitální zpráva předávaná mezi dvěma systémy

definition

digital message exchanged between two systems

standard (extrakt)
termín
FCD zpráva
term
FCD message
definice
definition

the message transmitted by an onboard unit (OBU) to the FCD server

standard (extrakt)
termín
popis události
term
Event Description
definice

podrobné údaje o dopravním problému (například kongesce způsobená nehodou) a případně jeho závažnost (například délka vzniklé kolony), nebo informace o počasí

definition

gives details of the traffic problem (e.g. congestion caused by accident) and where appropriate its severity (e.g. resulting queue length) or weather situation

standard (extrakt)
termín
protokol dat určité aplikace
term
application data protocol
definice

sada zpráv pro telematickou službu

standard (extrakt)
termín
datový objekt odkazující polohu; zásobník pro označování polohy
term
location referencing container (LRC; TPEG-LRC)
definice

koncept sloužící pro seskupení všech použitých variant označení polohy v rámci jedné zprávy TPEG na jednom místě

POZNÁMKA 1 k heslu Zprávy TPEG se skládají ze tří vysokoúrovňových zásobníků, přičemž každý z nich obsahuje jeden nebo více prvků. Tyto zásobníky slouží pro řídicí informace zprávy, informace o událostech a o poloze. Některé zvláštní zprávy neobsahují zásobník pro označování polohy, jako například zpráva o zrušení. Dále každý zásobník nemusí nutně obsahovat všechny prvky nižší úrovně.

Hlavním účelem zásobníku pro označování polohy je poskytnout patřičnému dekodéru klienta prvky, jak pochopitelné pro lidi, tak strojově čitelné. Ty je možno je zaslat „tenkému klientovi“, který je například schopen dodat koncovému uživateli pouze částečnou informaci o poloze nebo je zaslat „silnému klientovi“ s velkým množstvím prvků a značnou výpočetní kapacitou k filtrování informací za účelem srozumitelného zobrazení zprávy koncovému uživateli.

definition

concept applied to the grouping of all the location referencing elements of a TPEG Message together in one place

NOTE Many TPEG applications are designed to deliver TPEG messages, which consist of three high level containers, each with one or more elements. These containers are for message management, event information and location referencing information.

NOTE that some special application messages do NOT include a location referencing container, such as a cancellation message. It should also be noted that each container does not necessarily have all possible lower level elements included.

standard (extrakt)
termín
zásobník pro polohu
term
location container
definice

<TPEG-Loc> vzájemně seskupené lokalizační odkazové prvky

POZNÁMKA 1 k heslu Schránka TPEG-Loc zahrnuje standardní jazykový kód, schránku lokalizačních souřadnic i schránku s dodatečnými popisy.

definition

in TPEG-Loc, a location container is a concept applied to the location referencing elements, to show how they are grouped together

NOTE The TPEG-Loc container comprises a default language code, a location co-ordinates container and an additional location descriptions container.