Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 4.9 Role

termín
asociace pro dopravní informační služby
term
Traveller Information Services Association (TISA)
definice

nezisková členská organizace zřízená podle belgického práva, jejímž cílem je vytváření a zachovávání norem týkajících se celosvětových dopravních a cestovních informací, jako TMC a TPEG

definition

not-for-profit membership organisation established under Belgian law aiming at developing and maintaining worldwide traffic and traveller information standards such TMC and TPEG

standard (extrakt)
termín
Asociace pro výměnu cestovních informací
term
Travel information highway (TIH)
definice

otevřená a nezávislá britská asociace poskytovatelů a příjemců cestovních informací, kteří se zajímají o jejich výměnu pomocí dohodnuté skupiny zásad

definition

open and independent association of information publishers and receivers who have an interest in exchanging travel information using an agreed set of principles

standard (extrakt)
termín
Asociace rádiového průmyslu a obchodu ARIB (Japonsko)
term
Association of Radio Industries and Businesses (Japan) (ARIB)
termín
dopravní informační centrum
term
Traffic Information Centre (TIC)
definice

jeden z operátorů TTI (poskytování dopravních informací); každé TIC má spojení s dalšími centry TMC, PIC, PTC a TIC za účelem sběru a zpracování informací generovaných v každém ze zmíněných center; TIC rozšiřuje informace pravidelně v souladu s postupy odsouhlasenými s odpovídajícím VASP, případně nepravidelně, na vyžádání VASP

definition

one of the TTI System operators; each TIC is connected to TMC, PIC, PTC and some other TICs to collect and process information generated at each of the said centres; the TIC disseminates information periodically in accordance with procedures as agreed with the corresponding VASP or from time to time on request from the VASP

standard (extrakt)
termín
evropská konference ministrů dopravy
term
European Conference of Ministers of Transport (ECMT)
standard (extrakt)
termín
Evropská vysílací unie
term
European Broadcasting Union (EBU)
termín
Evropský výbor pro normalizaci
term
Comité Européen de Normalisation; European Committee for Standardization (CEN)
termín
koncový uživatel
term
end-user
definice

označení pro všechny možné konečné klienty

POZNÁMKA 1 k heslu Může jím být řidič vozidla, uživatel přenosného nebo nepřenosného přijímače TMC signálu, nebo inteligentní klient, jako je navigační systém, který zpracovává informace.

definition

covers the meaning for all possible terminal clients

NOTE 1 to entry: This could be a vehicle driver, a user of a portable or fixed TMC receiver or an intelligent client that processes the information such as in a navigation system.

standard (extrakt)
termín
Mezinárodní organizace pro normalizaci
term
International Organization for Standardization (ISO)
termín
Mezinárodní telekomunikační unie – Telecom
term
International Telecommunication Union – Telecom (ITU-T)
standard (extrakt)
termín
Národní agentura pro snímkování a mapování (americká)
term
National Imagery and Mapping Agency (US) (NIMA)
standard (extrakt)
termín
Organizace ATSC (USA)
term
Advanced Television Systems Committee, Inc. (USA) (ATSC)
termín
vozidlový informační a komunikační systém
term
Vehicle Information and Communication System (VICS)
standard (extrakt)