Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 5 Řízení dopravy

termín
anténa
term
antenna
definice

zařízení na straně infrastruktury, které zajišťuje komunikaci mezi jednotkou na straně infrastruktury a jednotkou ve vozidle za použití radiových signálů

definition

roadside equipment that communicates with the roadside units such as signal controllers and the in-vehicle units using radio signals

standard (extrakt)
termín
aplikační vrstva
term
application layer (L7)
definice

nejvyšší vrstva sedmivrstvého modelu OSI podle ISO 7498-4, která stanoví strukturu a formát obsahu datového paketu podle pravidel a postupů pro výměnu datových paketů

definition

top layer of the OSI seven-layer model as defined in ISO/IEC 7498-4

NOTE This layer defines the structure and format of the data packet content along with the rules and procedures for exchanging data packets.

standard (extrakt)
termín
centrála
term
centre
definice

jakýkoli počítač nebo počítačová síť, které odpovídají normalizovanému komunikačnímu rozhraní přes komunikační síť s pevným bodem, bez ohledu na to, zda je centrála systémem umístěným v budově, nebo je umístěna na straně infrastruktury

definition

computer or network that is required to meet a standardized communications interface over a fixed-point communications network, regardless of whether it is the only system within the building or just one of many, or even if it is located in the field

termín
cíl
term
destination
definice

systém nebo zařízení, do kterého má být informace v datovém paketu zaslána

definition

system or device to which the information in the data packet is intended to be sent

standard (extrakt)
termín
cílová aplikace
term
end-application
definice

proces nebo program využívající danou množinu implementovaných komunikačních protokolů

definition

process or program using the communications stack

termín
číslo portu
term
port number
definice

označení, které přiřazuje aplikační objekt přenosové službě ve skupině internetových protokolů

POZNÁMKA 1 k heslu Nejedná se o mezisíťový standard, existuje pouze v lokálních sítích.

definition

identifier of an application-entity to a transport service in the internet suite of protocols

NOTE The concept of port numbers is often present in OSI literature; however, port numbers are not inter-network standardized, but exist as local network conventions only.

standard (extrakt)
termín
datagram
term
datagram
definice

datová entita obsahující dostatek informací pro směrování od zdroje k cíli bez spoléhání se na předchozí konfiguraci sítě

PŘÍKLAD IP datagram.

definition

entity of data containing enough information to be routed from source to destination without relying on previous network configuration

EXAMPLE IP datagram.

standard (extrakt)
termín
datový paket
term
data packet
definice

datová entita, kterou lze posílat mezi systémy koncových aplikací pro výměnu informací

POZNÁMKA 1 k heslu Datový paket se váže k aplikační vrstvě modulu OSI a může být rozebrán na několik částí protokoly nižších vrstev.

definition

entity of data that can be sent between end-application systems in order to exchange information

NOTE A data packet relates to the Application Layer of the OSI stack and may be broken into several pieces by lower layer protocols.

standard (extrakt)
termín
detekční zóna
term
detection zone
definice

plocha na povrchu vozovky, kde vozidlo nebo skupina vozidel uvádí v činnost detektor

definition

area on the road surface where the target or the group of targets actuates the detector

standard (extrakt)
termín
detektor na bázi identifikace vozidel
term
vehicle identification based detector
definice

detektor, který detekuje identity vozidel bezdrátovým spojem s tagy nebo palubními jednotkami (OBU) ve vozidle, které přenáší identitu vozidla do řadiče světelného signalizačního zařízení

definition

detector that detects vehicle identities based on wireless communication with tags or on-board units (OBU) in the vehicle, which transmits the vehicle's identity information to the traffic signal controller

standard (extrakt)
termín
detektor obsazenosti pozemní komunikace
term
occupancy based detector
definice

detektor, který detekuje vozidla a vlastnosti dopravního provozu zakládající se na stavu obsazenosti pozemní komunikace

POZNÁMKA 1 k heslu K detekci se používá například smyčkový detektor nebo magnetický detektor.

definition

detector that detects vehicles and traffic characteristics based on the state of the occupancy using methods such as loop or magnetic detectors

standard (extrakt)
termín
detektor zpracování obrazu
term
image processing based detector
definice

detektor, který detekuje vozidla podle obrazových dat z digitální kamery v reálném čase, která má virtuální snímací linky pro odhad délky kolony vozidel nebo jiných parametrů na sledovaných jízdních pruzích

definition

detector that detects vehicles based on the real-time image data from the digital camera which has virtual sensing lines for estimating queue length or other parameters in approaching lanes

standard (extrakt)
termín
doba dostupnosti
term
availability period (AP)
definice

definovaná doba, během níž je systém dostupný

definition

defined period of time in which the system is available

standard (extrakt)
termín
doba na odpověď
term
turn-around time
definice

časová lhůta, kterou potřebuje klient nebo server k vytvoření a přenosu odpovědi v podobě datového paketu, měřená od okamžiku, kdy je obdržen poslední bajt přijatých dat, do okamžiku, kdy byl přenesen poslední bajt odpovědi

definition

period of time it takes a client or server to produce and transmit a response data packet, measured starting from the point at which the last byte of data is received from the other system to the point when the last response byte is transmitted

standard (extrakt)
termín
doba platnosti dat
term
data validity period (DV)
definice

doba, po jejímž uplynutí mohou být data považována za neplatná

definition

period after which the data objects can be considered to be no longer valid

standard (extrakt)
termín
dopravní řídicí centrum
term
traffic management center (TMC)
definice

centrální systém, který řídí funkce sběru dopravních dat, řízení dopravy a poskytování informací na základě naměřených a získaných dat

definition

the central system that controls the functions of traffic data collection, signal control, and information service based on collected data, etc.

standard (extrakt)
termín
Ethernet
term
Ethernet
definice

specifická kombinace protokolů fyzické a datové vrstvy podle IEEE 802.3, která umožňuje více systémům získat přístup ke sdíleným médiím a navzájem komunikovat

definition

specific combination of physical and data link layer protocols as defined in IEEE 802.3 that allow multiple systems to gain access to a shared medium and communicate with one another

standard (extrakt)
termín
fyzická vrstva
term
physical layer (L1)
definice

vrstva, která specifikuje fyzické parametry vrstvy pro uplink a downlink

POZNÁMKA 1 k heslu Některé parametry mohou nabývat proměnných hodnot.

definition

layer that defines the physical data transmission medium

NOTE The physical layer constitutes layer 1 of the OSI model.

standard (extrakt)
termín
fyzické pokrytí
term
physical coverage (FC)
definice
definition
standard (extrakt)
termín
garantovaná dodávka
term
guaranteed delivery
definice

mechanismus DATEX-ASN, ve kterém klient potvrdí přijetí publikace (odpovědi)

definition

DATEX-ASN mechanism in which the client acknowledges the receipt of a publication (reply)

standard (extrakt)
termín
geografické pokrytí
term
geographic coverage (GC)
definice

vymezení oblasti geografického pokrytí dané služby

definition

definition of the geographic area covered by the service

standard (extrakt)
termín
heartbeat
term
heartbeat
definice

datový paket zaslaný z důvodu oznámení, že zasílající systém je stále činný a že komunikuje

definition

data packet sent to indicate that the sending system is still alive and communicating

standard (extrakt)
termín
identifikátor vozidla
term
vehicle ID
definice

identifikační číslo použité pro jednoznačnou identifikaci vozidel záchranných složek a/nebo veřejných dopravních prostředků

definition

identification number used for the identification of emergency and/or public transport vehicles

standard (extrakt)
termín
identita odhadovacího/simulačního modelu
term
estimation/simulation model identity (EM)
definice

identifikace modelu, pokud došlo k odhadu pomocí matematického modelu nebo simulace

definition

the identity of the model when collection method is estimated via a mathematical model or simulation

standard (extrakt)
termín
identita zdroje dat
term
measurement source identity (MS)
definice

identita zdroje hrubých naměřených dat, popřípadě dat vypočtených nebo odhadnutých

definition

the identity of the source of the raw, calculated or estimated data

standard (extrakt)
termín
informační typ detektoru
term
detector information type
definice

detektor, který popisuje typ informace z propojených detektorů

PŘÍKLAD Detektory obsazenosti vozidel, zpracování obrazu nebo identifikace vozidle.

definition

information type that designates the type of information from linked detectors which can be occupancy based, image processing based or vehicle identification based

standard (extrakt)
termín
instance zprávy
term
message instance
definice

konkrétní výskyt zprávy koncové aplikace

definition

specific instance of an end application message

standard (extrakt)
termín
internetový protokol (RFC 791)
term
internet protocol (RFC 791) (IP)
definice

síťový protokol nabízející bezespojový mód síťové služby ve skupině internetových protokolů

definition

the network protocol offering a connectionless mode network service in the Internet suite of protocols

standard (extrakt)
termín
interval aktualizace dat
term
data update interval (UI)
definice

doba, po kterou trvá aktualizace dat

definition

interval of data update

standard (extrakt)
termín
klient
term
client
definice

počítač nebo aplikace, které vyžadují a přijímají data z počítačového serveru, nebo aplikace využívající některý druh protokolu

definition

computer or application which requests and accepts data from a server computer or application using some kind of protocol

standard (extrakt)
termín
komunikační jednotka na straně infrastruktury
term
roadside communication unit
definice

zařízení nainstalované na straně infrastruktury, které komunikuje s vozidlovou jednotkou

PŘÍKLAD Vysílače a antény.

definition

roadside equipment that communicates with the in-vehicle units and the roadside units, e.g. beacons and antennas

standard (extrakt)
termín
křížově ověřený
term
cross-verified (CV)
definice

příznak ukazující, zda byla data křížově ověřena z jiného zdroje (jiných zdrojů)

definition

verification flag indicating whether the data value has been cross verified from one or more additional sources

standard (extrakt)
termín
maximální doba na odpověď
term
maximum turn-around time
definice

maximální množství času, který je systému dán, aby poskytl příslušnou odpověď na příchozí datový paket

definition

maximum amount of time a system is given to provide an appropriate response to the incoming data packet

standard (extrakt)
termín
metoda sběru
term
collection method (CM)
definice

metoda použitá k získání dat

PŘÍKLAD Manuálně nebo výpočtem.

definition

method used to obtain data, for example manual or computation

standard (extrakt)
termín
metoda výpočtu/odhadu
term
calculation/estimation method (CA)
definice

metoda použitá pro výpočet nebo odhad

definition

the method used for calulation or estimation

standard (extrakt)
termín
množina zpráv
term
message sets
definice

množina základních zpráv normálně využívaných v obchodně orientovaných aplikacích

definition

set of basic messages that are normally used in business-oriented applications

standard (extrakt)
termín
mód aktualizace dat
term
data update mode (UM)
definice

režim aktualizace dat na vysoké úrovni

definition

the regime for providing updates to the high level data objects

standard (extrakt)
termín
model OSI
term
OSI model
definice

model propojení otevřených systémů (OSI) pro umožnění komunikace rozdílných nebo podobných systémů s dalšími, který stanoví referenční rámec pro popis výměny dat; je popsán v sedmi vrstvách

definition

the International Standards Organization has developed a reference model, the Open Systems Interconnection (OSI) model, to enable different or similar systems to dialogue with one another; this model constitutes a reference framework for describing data exchanges; it is described in 7 ”layers”

standard (extrakt)
termín
moduly na straně infrastruktury
term
roadside modules
definice

koncové jednotky řízené nebo monitorované TMIC, které jsou zpravidla umístěné na straně infrastruktury

definition

terminal units controlled or monitored by a traffic management centre

NOTE Roadside modules are usually installed at the roadside arena.

standard (extrakt)
termín
omezené využívání dat
term
restricted use of data (RU)
definice

indikace, zda je využití dat omezeno, nebo nikoli

definition

indicator whether the use of data is restricted or not

standard (extrakt)
termín
perioda výpočtu
term
calculation period (CP)
definice

doba, během níž je prováděn výpočet

definition

period over which the values are determined

standard (extrakt)
termín
port
term
port
definice

logický kanál v komunikačním systému

POZNÁMKA 1 k heslu UDP a TCP používají čísla portů k více datovým paketům z různých aplikací na jeden komunikační systém.

definition

logical channel in a communications system

NOTE UDP and TCP use port numbers to multiplex data packets from a variety of applications onto a single communications system.

standard (extrakt)
termín
pravidla kódování
term
encoding rules
definice

pravidla, která stanovují podobu hodnot typů ASN.1 během přenosu dat

POZNÁMKA 1 k heslu Pravidla kódování také umožňují získání původní podoby, za předpokladu, že je znám jejich typ.

POZNÁMKA 2 k heslu Pro účely stanovení pravidel kódování nejsou důležité různé referenční notace typu (a hodnoty), které poskytují alternativní notace pro vestavěné typy (a hodnoty).

definition

rules which specify the representation during transfer of the values of ASN.1 types

NOTE 1 Encoding rules also enable the values to be recovered from the representation, given knowledge of the type.

NOTE 2 For the purpose of specifying encoding rules, the various referenced type (and value) notations, which can provide alternative notations for built-in types (and values), are not relevant.

termín
prezentační vrstva
term
presentation layer (L6)
definice

vrstva zodpovědná za transformaci dat do tvaru, který používají aplikace

definition

layer that converts data using different syntax

NOTE The presentation layer constitutes layer 6 of the OSI model.

termín
primární přenosový protokol/protokol síťové vrstvy
term
Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)
definice

protokol, který obsahuje sadu protokolů pro komunikaci v počítačové síti a je hlavním protokolem celosvětové sítě Internet

POZNÁMKA 1 k heslu Komunikační protokol je množina pravidel, která určují syntaxi a význam jednotlivých zpráv při komunikaci.

definition

a transport protocol that provides reliable, bidirectional, stream-oriented network communication; TCP/IP is one of the foundation protocols of the Internet

standard (extrakt)
termín
propojené otevřené systémy
term
Open Systems Interconnection (OSI)
definice

referenční model (Open System interconnect), který ve vrstvové struktuře (7 vrstev) popisuje datovou výměnu a požadavky na ni

POZNÁMKA 1 k heslu Každá vrstva vykonává službu na základě požadavku vyšších vrstev a naopak, vyžaduje konkrétnější služby z nižších vrstev.

POZNÁMKA 2 k heslu Jedná se o 7 vrstev: vrstva 1: fyzická – definuje fyzické propojení; vrstva 2: spojová – poskytuje spojení mezi dvěma sousedními systémy; uspořádává data z fyzické vrstvy do logických celků známých jako rámce (frames); vrstva 3: síťová – tato vrstva se stará o směrování v síti a síťové adresování; vrstva 4: transportní – zajišťuje přenos dat mezi koncovými uzly, jejím účelem je poskytnout takovou kvalitu přenosu, jakou požadují vyšší vrstvy; vrstva 5: relační – syslem vrstvy je organizovat a synchronizovat dialog mezi spolupracujícími relačními vrstvami obou systémů a řídit výměnu dat mezi nimi; vrstva 6: prezentační – Funkcí vrstvy je transformovat data do tvaru, který používají aplikace; vrstva 7: aplikační – účelem vrstvy je poskytnout aplikacím přístup ke komunikačnímu systému a umožnit tak jejich spolupráci.

definition

reference model developed by ISO to enable different or similar systems to dialogue with one another

NOTE 1 This model constitutes a reference framework for describing data exchanges. Each layer performs a service at the request of the adjacent higher layer, and in turn, requests more basic services from the lower layers. It is described in 7 layers.

NOTE 2 Open systems interconnection (OSI) is an international effort to facilitate communications among computers of different manufacture and technology.

standard (extrakt)
termín
prostorová množina dat
term
spatial data set (SS)
definice
definition
standard (extrakt)
termín
protokol uživatelských datagramů
term
user datagram protocol (UDP)
definice

protokol přenosové vrstvy bez navazování spojení ze sady protokolů TCP/IP, který stejně jako protokol TCP používá protokol IP, ale na rozdíl od něj poskytuje doručení datagramu bez záruk

definition

connectionless protocol from the TCP/IP set , belonging to the transport layer; similar to TCP, it uses protocol IP, but does the delivery without confirmation

standard (extrakt)
termín
přenosový profil
term
transport profile
definice

sada služeb, které jsou odpovědné za poskytování v podstatě bezchybného spojení z bodu do bodu tak, aby hostitel A mohl datové pakety zaslat hostiteli B a ony přišly nepoškozené

POZNÁMKA 1 k heslu Přenosové profily přenosu s připojením mohou také zajistit, že datové pakety dorazí ve správném pořadí.

definition

set of services which are responsible for providing a virtually error-free, point-to-point connection so that host A can send data packets to host B and they will arrive uncorrupted

NOTE Connection-oriented transport profiles may also ensure that the data packets arrive in the correct order.

standard (extrakt)
termín
přenosový profil bez připojení
term
connectionless transport profile
definice

služba, která poskytuje komunikaci mezi koncovými systémy bez zajištění připojení

PŘÍKLAD UDP/IP.

definition

service that provides end-system to end-system communications without any connection set-up

EXAMPLE UDP/IP.

standard (extrakt)
termín
příkaz
term
command
definice

datový paket, který je vytvořen jedním systémem, aby řídil některé funkce druhého systému

POZNÁMKA 1 k heslu Příkazy lze přenášet jako subskripci (požadavek) nebo publikaci (odpověď) v závislosti na návrhu konkrétní výměny dat.

definition

data packet which is prepared by one system in order to control some function(s) of another system

NOTE Commands may be conveyed as a subscription (request) or publication (reply) depending on the design of the specific data exchange.

standard (extrakt)
termín
přenosový profil s připojením
term
connection-oriented transport profile
definice

služba, která umožňuje jednomu koncovému systému vyměňovat nepřetržitý tok dat s jiným koncovým systémem; garantuje, že data budou přenesena ve stejném sledu, jako byla poslána bez výskytu jakékoliv duplicity

POZNÁMKA 1 k heslu Této služby se typicky dosáhne nejprve navázáním spojení, poté zasláním dat a nakonec ukončením spojení.

PŘÍKLAD TCP/IP.

definition

service that allows one end-system to exchange a continuous stream of data with another end-system, the data of which is guaranteed to be delivered in the same order in which it was sent without any duplication

NOTE This service is typically achieved by first establishing a connection, then sending the data, and finally terminating the connection.

EXAMPLE TCP/IP.

standard (extrakt)
termín
publikace
term
publication
definice

odpověď, která byla zpracována serverem, obvykle jako odpověď na subskripci

POZNÁMKA 1 k heslu V některých případech lze publikaci označit výrazy odpověď (reply) nebo odezva (response).

definition

reply data which have been prepared by a server, usually in response to a subscription

NOTE In some cases, a publication may be termed a “reply” or a “response”.

standard (extrakt)
termín
publikace datagramu
term
datagram publication
definice

publikace (odpověď) DATEX-ASN, která je zaslána přímo prostřednictvím daného přenosového profilu

definition

DATEX-ASN publication (reply) that is sent directly over the given transport profile, in contrast with a file publication

standard (extrakt)
termín
publikace souboru
term
file publication
definice

publikace (odpověď) DATEX-ASN, která je uložena v souborovém systému serveru do té doby, než má klient příležitost si ji stáhnout skrze protokol přenosu souboru

definition

DATEX-ASN publication (reply) that is stored on the server’s file system until the client has an opportunity to retrieve it via a file transfer protocol, in contrast with datagram publication

standard (extrakt)
termín
relace
term
session
definice

časová lhůta, během které klient a server vyměňují více datových paketů

definition

period of time during which a client and a server exchange multiple data packets

termín
relační vrstva
term
session layer (L5)
definice

vrstva zodpovědná za organizaci a synchronizaci dialogu mezi spolupracujícími relačními vrstvami obou systémů a řízení výměny dat mezi nimi; umožňuje vytvoření a ukončení relačního spojení, synchronizaci a obnovení spojení, oznamovaní výjimečných stavů

definition

layer that manages the dialogue between end-user application processes including restart, termination, and checkpointing

NOTE The session layer constitutes layer 5 of the OSI model.

termín
režim vzorkování dat
term
data time stamping regime (TS)
definice

metadata definující metodu vzorkování dat

definition

meta-data which define what time stamping is applied to the data objects

standard (extrakt)
termín
rozlišení směru
term
direction discrimination
definice
definition

direction of travel of a target within the detection zone

standard (extrakt)
termín
server
term
server
definice

počítač nebo aplikace, které přijímají požadavky na data od počítačů klienta nebo aplikací využívajících některý druh protokolu a odpovídají na ně

definition

computer or application which receives and responds to requests for data from client computers or applications using some kind of protocol

termín
signální řadič
term
signal controller
definice

zařízení na straně infrastruktury, které řídí časování světelné signalizace

definition

roadside equipment that controls the lighting timings of traffic lights

standard (extrakt)
termín
síťová vrstva
term
network layer (L3)
definice

vrstva zodpovědná za směrování v síti a síťové adresování; poskytuje spojení mezi systémy, které spolu přímo nesousedí; obsahuje funkce, které umožňují překlenout rozdílné vlastnosti technologií v přenosových sítích

definition

layer that provides functional and procedural means of transferring variable length data sequences from a source to a destination

NOTE The network layer constitutes layer 3 of the OSI model.

standard (extrakt)
termín
soubor
term
file
definice

objekt ke skladování dat, který může být lokalizován na jakémkoli souborovém systému

definition

data storage object, which may be located on any file system such as a hard-disk, a floppy-disk, a RAM-drive, etc.

standard (extrakt)
termín
specifikace zprávy
term
message specification
definice

dokumentace definující význam zprávy

POZNÁMKA 1 k heslu Je výsledkem aplikace určité normy na konkrétní zprávu.

definition

documentation defining the meaning of a message

NOTE The result of applying a given standard to a specific message.

standard (extrakt)
termín
správnost dat
term
data correctness (DC)
definice

pravděpodobnost, že je daná hodnota dat správná (v mezích dané přesnosti)

definition

the probability of the data value being correct (within the bounds of any stated accuracy)

standard (extrakt)
termín
střední doba do opravy
term
mean time to repair (MTTR)
definice

střední doba mezi vznikem chyby a jejím odstraněním

definition

mean time to repair the service (MTTR) fault and bring the service back into operation

standard (extrakt)
termín
střední doba mezi poruchami
term
mean time between failures (MTBF)
definice

střední doba cyklu mezi poruchami ve sledovaném systému

definition

mean cycle (one failure and one repair) time of a maintained system

termín
subskripce
term
subscription
definice

požadavek (datový paket), který byl zpracován klientem, aby požadoval aktuální nebo budoucí publikaci

POZNÁMKA 1 k heslu V některých případech lze subskripci označit výrazem požadavek (request).

definition

request data packet which is prepared by a client in order to request current or future publication(s)

NOTE In some cases, a subscription may be termed a “request”.

standard (extrakt)
termín
tiše zahodit
term
silently drop
definice

ignorovat datový paket

POZNÁMKA 1 k heslu Datový paket, který je tiše zahozen, nespustí žádnou akci v rámci systému příjemce ani není zaslána žádná odpověď k danému subjektu.

definition

to ignore a data packet

NOTE A data packet that is silently dropped does not cause any action to occur within the receiving system, nor is any response sent to the subject data packet.

standard (extrakt)
termín
spojová vrstva
term
data link layer (DLL; L2)
definice

koncepční vrstva řízení procesní logiky v hierarchické struktuře zodpovědná za řízení datového spojení; funkce této vrstvy poskytují rozhraní mezi vyššími vrstvami a datovým spojením

POZNÁMKA 1 k heslu Tyto funkce zahrnují překladač adresních-řídicích polí, přístup na komunikační kanál a řízení PDU (protokol datové jednotky), generování odpovědi PDU, přenos a interpretaci.

definition

the conceptual layer of control or processing logic existing in the hierarchical structure of a station that is responsible for maintaining control of the data link

NOTE The data link layer functions provide an interface between the station higher layer logic and the data link. These functions include address/control field interpretation, channel access and command PDU (protocol data unit) /response PDU generation, transmission and interpretation.

standard (extrakt)
termín
transportní vrstva
term
transport layer (L4)
definice

vrstva, která umožňuje adresovat přímo aplikace (například v protokolech TCP/IP pomocí čísel portů); poskytuje transparentní, spolehlivý přenos dat s požadovanou kvalitou; vyrovnává různé vlastnosti a kvalitu přenosových sítí; provádí převod transportních adres na síťové, ale nestará se o směrování

definition

layer that provides transparent transfer of data between end users

NOTE The transport layer constitutes layer 4 of the OSI model.

standard (extrakt)
termín
typ zařízení
term
equipment type (ET)
definice

identifikace typu zařízení použitého pro sběr hrubých dat

definition

identification of the type of equipment used to collect the raw data

standard (extrakt)
termín
typy umístění
term
location types (LT)
definice
definition

identifies the type of locations

standard (extrakt)
termín
umístění odkazů na normu
term
location referencing standard identification (LR)
definice
definition

identification of the location referencing standard used including any version and date

standard (extrakt)
termín
vlastník dat
term
data owner (DO)
definice
definition
standard (extrakt)
termín
vozidlová jednotka
term
invehicle unit
definice

zařízení ve vozidle, které vysílá informaci k jednotce na straně infrastruktury nebo ji od ní přijímá a v některých případech také zobrazuje informaci na své obrazovce

definition

the invehicle equipment that transmits/receives information to/from the Roadside Communication Units and, in some cases, outputs information on its screen, etc.

standard (extrakt)
termín
vypršení doby na odpověď
term
response time-out period
definice

maximální doba, po kterou má systém čekat na odpověď v podobě datového paketu před tím, než konstatuje, že předchozí zaslaný datový paket nebyl nikdy druhou aplikací přijat

definition

maximum duration a system is required to wait for a response data packet prior to assuming that the previously sent data packet was never received by the other application

standard (extrakt)
termín
vysílač; radiomaják
term
beacon
definice

zařízení na straně infrastruktury, které zajišťuje komunikaci mezi jednotkou na straně infrastruktury a jednotkou ve vozidle

definition

roadside equipment that communicates with the roadside units such as the signal controllers and the in-vehicle units

standard (extrakt)
termín
zahrnutý typ dat
term
data type(s) covered (DT)
definice

seznam jednoho nebo více datových typů ohlášených danou službou

definition

a list of one or more types of data which a service will report

standard (extrakt)
termín
základní kódovací pravidla
term
basic encoding rules (BER)
definice

normalizované kódování dat odpovídající ISO/IEC 8824 ASN.1

POZNÁMKA 1 k heslu Kódování BER je definováno v ISO/IEC 8825.

definition

standardized determination of data encoding to conform to the requirements of ISO 8824, ASN.1

NOTE The Basic Encoding Rules are given in ISO 8825.

termín
zasílatel
term
sender
definice

systém, který vytvořil a zaslal datový paket DATEX-ASN

definition

system which created and sent the DATEX-ASN data packet

standard (extrakt)
termín
zpoždění dat
term
data latency (DL)
definice

zpoždění mezi sběrem dat a jejich poskytnutím příjemci

definition

delay encountered between the capture of the incoming/live data and the output of the related occurrence/information to a data consumer

standard (extrakt)
termín
zdroj
term
origin
definice

systém nebo zařízení, které jsou zdrojem pro všechny informace zasílané v datovém paketu

POZNÁMKA 1 k heslu V mnoha případech je zdroj totožný se zasílatelem. Například bridge (nebo proxy agent) může překládat mezi protokoly; v takovém případě by byl bridge (nebo proxy agent) zasílatelem, zatímco systém generující data by byl zdrojem.

definition

system or device which was the source for all of the information in the data packet

NOTE In many cases, this will be the same as the sender, but could be different. For example, a bridge (or proxy agent) may translate between protocols; in this case the bridge (or proxy agent) would be the sender, while the system generating the data would be the origin.

standard (extrakt)
termín
zpráva koncové aplikace
term
end application message
definice

datová struktura, která je spojena s konkrétním významem a která, pokud je řádně zaslána v datovém paketu, představuje instanci struktury, jež může přenášet informace mezi systémy

POZNÁMKA 1 k heslu Datová struktura by mohla být například specifikována tak, aby obsahovala seznam rychlostí zachycených detekčními stanicemi. Takovou datovou strukturu lze použít ke specifikaci obsahu několika zpráv (např. seznam zachycených aktuálních rychlostí, seznam uložených rychlostí, které spustí varování před výskytem kongescí, pokud aktuální hodnoty klesnou pod stanovenou úroveň, nebo požadavek na seznam lokací, kde současná rychlost je nižší než stanovená úroveň). Instance zprávy by pak obsahovala aktuální hodnoty.

definition

message data structure that has been associated with a specific meaning and which, when properly sent in a data packet, an instance of the structure can convey information between systems

NOTE A data structure might, for example, be specified to include a list of speeds from detector stations. This one data structure could be used to specify the content of several messages (e.g. the list of current speeds being detected, the list of stored speeds that will trigger a congestion warning if current values fall below the indicated level, or a request for a list of locations where the current speed is less than the indicated speed). An instance of the message would then contain actual values.

standard (extrakt)