Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 6 Geografické datové soubory a navigační systémy

termín
adresa ulice
term
Street Address
definice
definition

data model entity that provides the geocoded Street Address of the Road Element

standard (extrakt)
termín
aktuálnost
term
up-to-dateness
definice

časová blízkost geografických dat k současné realitě

definition

closeness in time of the (geographic) data to the present reality

standard (extrakt)
termín
album
term
album
definice

soubor souvisejících (logicky rozdělených) datových skupin a (fyzicky rozdělených) svazků

definition

collection of related Datasets (logical sub-division) and, if applicable, Volumes (physical sub-division)

standard (extrakt)
termín
aplikační programové rozhraní
term
application program interface (API)
definice

standardní rozhraní a množina volacích funkcí mezi aplikačním softwarem a daty přístupových knihoven navigačních systémů ve vozidle

definition

API ISO context specification interface and set of function calls between application software and data access libraries of vehicle navigation systems

termín
atributy služby
term
service attributes
definice

informace popisující služby

definition

descriptive information of services

standard (extrakt)
termín
bod
term
point
definice

bezrozměrný prvek, který stanoví geometrickou polohu; je určen dvojicí nebo trojicí souřadnic

definition

zero-dimensional element that specifies geometric location specified by one coordinate pair or triplet

standard (extrakt)
termín
bod křížení
term
intersection point (IP)
definice

bod reprezentující křížení, umístěný v místě, kde se mění příznak úseku pozemní komunikace

POZNÁMKA 1 k heslu Bod křížení je jeden ze tří definovaných typů hlavního bodu.

definition

core point representing an intersection, located at places where the road section signature at the location changes

NOTE 1 to entry: The intersection point is one of the three defined core point types.

standard (extrakt)
termín
bod připojení
term
connection point
definice

polohový bod obsažený v jádru označení polohy, který tvoří výchozí bod nezávislé cesty k dané poloze

POZNÁMKA 1 k heslu Body připojení se používají k připojení rozšířeného označení polohy k hlavní poloze a ke spojení liniových poloh tvořících dílčí síť. Bod připojení je určen pomocí svého ukazatele bodu připojení.

POZNÁMKA 2 k heslu Ukazatel připojovacího bodu je implicitně definován pomocí pořadí bodů v označené pozici.

definition

location point captured in the location reference core, which forms the start point of a path external to the location

NOTE 1 to entry: Connection points are used to connect a location reference extension to a location reference core and to connect linear locations to form a subnetwork. The connection point is identified using its connection point index.

NOTE 2 to entry: The connection point index is implicitly defined by the order of the points in a location reference.

standard (extrakt)
termín
budovy a zařízení
term
Building & Facility
definice

entita datového modelu, která uvádí lokaci a tvar prvků na silniční infrastruktuře, jako je mýtná brána nebo pevné zařízení stanice ITS na straně infrastruktury

definition

data model entity that provides the location and shape of road side features such as a toll gate, or a fixed Road Side ITS station

standard (extrakt)
termín
celistvost
term
completeness
definice

rozsah, ve kterém jsou přítomny všechny specifikované geoprvky

definition

extent to which all specified Features are present

standard (extrakt)
termín
cestovní čas
term
travel time
definice

cestovní čas je reálný čas potřebný pro vozidlo k projetí specifického úseku jízdní dráhy na dané trase

definition

travel time is the actual time required for a vehicle to pass through a specific roadway section in a route

standard (extrakt)
termín
cílová poloha
term
destination location
definice

poloha, jež je používána jako konečná pozice cesty pro aplikace navádějící na trasu

definition

location to be used as the end location of a journey for a route guidance application

standard (extrakt)
termín
číslo s pohyblivou desetinnou čárkou
term
floating-point number
definice

číslo, jež může být vyjádřeno ve tvaru M x 10E, kde M a E jsou dvě celá čísla nazvaná mantisa a exponent

definition

number capable of being specified by the formula M × 10E where M and E are two integers called the mantissa and the exponent, respectively

standard (extrakt)
termín
čtyřramenný strom
term
quad tree
definice

hierarchická datová struktura, která na nižší úrovni dále rozděluje danou oblast do čtyř kvadrantů stejné velikosti, kde každá úroveň má znalost o svých čtyřech podúrovních a o své úrovni předka

definition

hierarchical data structure which on a next lower level subdivides a given area into four quadrants of the same size where any level has knowledge of its four sublevels and its parent level

standard (extrakt)
termín
D
term
D
definice

vzdálenost mezi předdefinovanou částí vozidla a hranicí jízdního pruhu

definition

distance between the predetermined part of the vehicle and the lane boundary

standard (extrakt)
termín
data třetí strany
term
third party data (TPD)
definice

informace o službách, které jsou dodávány poskytovatelem dat třetích stran

POZNÁMKA 1 k heslu Obvykle obsahují velké množství popisných dat.

POZNÁMKA 2 k heslu Poskytovatelé dat třetích stran jsou například turistické a motoristické organizace.

definition

information about services, which is supplied by third party data providers (e.g. tourist or motoring organizations), typically with a rich content of descriptive data

standard (extrakt)
termín
datová množina
term
data set
definice

podmnožina alba, která může být dále dělena do sekcí

PŘÍKLAD Velká množina dat týkající se konkrétní geografické oblasti.

definition

sub division of Album, which in turn can be subdivided into Sections

EXAMPLE Large set of data covering a particular geographic area.

standard (extrakt)
termín
datové médium
term
medium unit
definice

objekt pro uložení dat, který může být považován za fyzicky dále nedělitelný

PŘÍKLAD Jedna disketa, jedna magnetická páska, jeden kompaktní disk, jedno DVD.

definition

object for data storage that can be considered as a physically undivided whole

EXAMPLE One floppy disk, one magnetic tape, a CD, or a DVD.

standard (extrakt)
termín
cílový uzel
term
target node
definice

jeden ze dvou uzlů na koncích trasy, ze kterého začíná hledání pro výpočet trasy

POZNÁMKA 1 k heslu Pokud se po trase hledá ve směru od startu cesty, je cílový uzel trasy jeho konečným uzlem; pokud se použije reverzní hledání z cíle cesty, pak je cílový uzel startovním uzlem.

definition

node at the end of a link towards which exploration takes place for route calculation

NOTE See also source node, origin node, destination node, “from” node, and “to” node. When forward exploration is taking place from the origin of the route, the target node of a link is its destination node. When reverse exploration is taking place from the destination of the route, the target node of a link is its origin node.

standard (extrakt)
termín
datový soubor
term
data file
definice

soubor příbuzných datových záznamů s homogenní strukturou

definition

collection of related data records having a homogeneous structure

standard (extrakt)
termín
datový záznam
term
data record
definice

záznam obsahující geoprvky s odpovídajícími daty

definition

record containing Feature-related data

standard (extrakt)
termín
deskriptor
term
descriptor
definice

charakteristika geografického objektu obvykle uložená v atributu

PŘÍKLAD Názvy nebo čísla pozemní komunikace.

definition

characteristic of a geographic object, usually stored in an attribute

EXAMPLE Road names or road numbers.

standard (extrakt)
termín
deskriptor pozemní komunikace
term
road descriptor (RD)
definice

úplné číslo pozemní komunikace nebo příznačný řetězec oficiálního názvu pozemní komunikace

POZNÁMKA 1 k heslu Deskriptor pozemní komunikace má v ideálním případě délku tří až pěti znaků.

definition

full road number, or a significant substring of the official road name

NOTE The road descriptor is ideally three to five characters in length.

standard (extrakt)
termín
digitální mapová databáze
term
digital map database
definice

uspořádaná množina digitálních a alfanumerických dat zobrazujících zeměpisné polohy a relační vztahy prostorových geoprvků

POZNÁMKA 1 k heslu Obvykle mapové databáze reprezentují digitální formy mapových záznamů na disku, ale nejsou omezeny jen na ně. Například nákresy lze importovat do Geografického informačního systému (GIS) a považovat je za formu digitální mapy.

definition

structured set of digital and alphanumeric data portraying geographic locations and relationships of spatial features

Note 1 to entry: Typically, such structures represent, but are not limited to, the digital form of hard copy maps. For example, drawings can be imported into a Geographic Information System (GIS) and considered as a form of digital map.

standard (extrakt)
termín
doba jízdy
term
link travel time
definice

doba jízdy konkrétního dopravního spojení

definition

travel time of a specific link

standard (extrakt)
termín
doporučená trasa
term
recommended route
definice
definition

the recommended route is a route calculated by the CDRG infrastructure and sent to the invehicle unit

standard (extrakt)
termín
dopravní informace
term
traffic information
definice

prezentace dopravní situace v palubním systému, která je výsledkem řady hlášení dopravních informací

POZNÁMKA 1 k heslu Dopravní informace se může zobrazit uživatelům prostřednictvím vhodných terminálů.

definition

technical representation of a Traffic Situation within the onboard equipment, accomplished by a number of Traffic Information Reports; this Traffic Information can be displayed to the customer via suitable terminals

standard (extrakt)
termín
dopravní omezení
term
Traffic Restriction
definice

entita datového modelu, která poskytuje dopravní omezení, jako například omezení jízdy do jednoho pruhu nebo zákaz odbočení, za účelem výpočtu trasy

definition

data model entity that provides the traffic restrictions such as one way or turn restrictions for route calculation purposes

standard (extrakt)
termín
dopravní poloha
term
Traffic Location
definice

entita datového modelu, která obsahuje externí odkaz (například VICS nebo RDS-TMC) a je spojena buď s entitou místa, nebo entitou dopravy

definition

data model entity that contains an external reference (e.g. VICS or RDS-TMC) and is linked to either place or transportation entities

standard (extrakt)
termín
dopravní prvek
term
transportation element
definice

<geoprvek> jakýkoliv geoprvek z GDF tématu geoprvků označeného Pozemní komunikace a trajekty

definition

any feature from the Roads and Ferries feature theme of the GDF

termín
dopravní značení
term
Road Marking
definice

entita datového modelu, která poskytuje tvar zakreslených značení na pozemní komunikaci, jako jsou čáry jízdního pruhu; mohou být použity za účelem zobrazení

definition

data model entity that provides the shape of painted markings on roads such as lane markings these may be used for display purposes

standard (extrakt)
termín
dopravní značka na pozemní komunikaci
term
Road Signage
definice

entita datového modelu, která poskytuje podrobný text dopravní značky na prvku pozemní komunikace

POZNÁMKA 1 k heslu Navádění na trasu je jeden prvek ze šesti kategorií aplikací, spojující dvě křížení a sloužící jako nejmenší nezávislá jednotka silniční sítě na GDF úrovni 2.

definition

data model entity that provides the detailed text of the road signage on the Road Element

NOTE 1 to entry: Route Guidance is one of the six application categories elements and joining two intersections, serving as the smallest independent unit of a road network at GDF level 2.

standard (extrakt)
termín
downlink
term
downlink
definice

část komunikačního spojení, která slouží pro přenos informace z infrastruktury do vozidlové jednotky

PŘÍKLAD Přenos z jednotky na straně infrastruktury (RSU) do palubního zařízení (OBE).

definition

the downlink refers to that portion of a communications link used for the transmission of information from the infrastructure to each in-vehicle unit

standard (extrakt)
termín
dvojice souřadnic
term
coordinate pair
definice

množina dvou souřadnic (jedna je hodnota zeměpisné délky a druhá je hodnota zeměpisné šířky) reprezentující polohu na modelu Země

definition

set of two coordinates (one longitude value and one latitude value), representing a position on the earth model

standard (extrakt)
termín
dynamicky označená pozice
term
dynamic location reference (DLR)
definice

pozice vygenerovaná za pohybu v závislosti na geografických vlastnostech digitálních mapových databází

POZNÁMKA 1 k heslu Také známá jako DLR1, neboť se jedná o první LRM metodu s dynamickým profilem.

definition

location reference generated on-the-fly based on geographic properties in a digital map database

NOTE Also known as DLR1 because this is the first LRM under dynamic profile.

standard (extrakt)
termín
enkláva
term
enclave
definice

území oddělené od celku a obklopené jiným územím; viděno z pohledu území, kterým je oddělené území obklopeno

definition

small part of an area enclosed by another area, seen from the area to which that part belongs

standard (extrakt)
termín
exkláva
term
exclave
definice

malá část vlastního území, která je zcela oddělena od vlastního území a je ohraničena jinou oblastí, viděno z pohledu větší části území

definition

small part of an area enclosed by another area, seen from the enclosing area

standard (extrakt)
termín
explicitní plocha
term
explicit area
definice

dvourozměrná plocha na zemském povrchu se specifickým obrysem jednoduchého geometrického tvaru nebo nepravidelného tvaru/polygonu

definition

two-dimensional face on the surface of the earth, with a specified outline either being a simple geometric figure or an irregular outline/polygon

standard (extrakt)
termín
fiktivní bod
term
dummy point
definice

nepožadovaná entita, která reprezentuje polohu na trase, kde trasa protíná hranici parcely a nezbytně nesouvisí s určitým bodem reprezentujícím topologii pozemní komunikace nebo s uzlem

definition

optional entity that represents a position along a link where the link crosses a parcel boundary and does not necessarily coincide with a shape point or node

standard (extrakt)
termín
formát fyzického ukládání dat
term
Physical Storage Format (PSF)
standard (extrakt)
termín
geografický datový soubor
term
geographic data file (GDF)
definice

datový model, datová specifikace a standard výměny dat pro geografická data silničních dopravních aplikací

definition

data model, data specification and exchange standard for geographic data for road transport applications

termín
geokódování
term
geocoding
definice

softwarový proces přiřazování adresy (ulice) nebo jiné geografické entity do mapové databáze za účelem odvození (získání) geografických souřadnic adresy nebo souvisejícího úseku ulice

definition

software process of matching a street address or other geographic entity against a map database in order to derive the geographic co-ordinates of the address or the associated street segment

termín
geoprvek
term
feature
definice

databázová reprezentace objektu reálného světa

definition

database representation of a real world object

standard (extrakt)
termín
graf
term
graph
definice

množina bodů a množina orientovaných hran, kde každá orientovaná hrana spojuje jeden bod s jiným, kde body jsou nazývány uzly grafu a orientované hrany (spojnice) mezi body jsou nazývány hranami grafu

definition

set of points and a set of arrows, with each arrow joining one point to another, whereby the points are called Nodes of the graph, and the arrows are called the Edges of the graph

standard (extrakt)
termín
hlavní bod
term
core point (CP)
definice

bod patřící k hlavní označené poloze

definition

CP point belonging to the location reference core

standard (extrakt)
termín
hlavní silnice
term
major roads
definice

pozemní komunikace, které jsou řídicím personálem dopravního řídícího centra považovány za důležité

POZNÁMKA 1 k heslu Hlavní silnice jsou v rámci interaktivního systém centrálně určovaného vedení cesty (CDRG) předmětem navádění na trasu.

PŘÍKLAD Národní dálnice a jiné vysoce kapacitní pozemní komunikace s velkou intenzitou dopravy.

definition

major roads are subject to route guidance by the Interactive CDRG system

NOTE These are roads on which management personnel at the traffic control centre consider important such as national highways and other arterial roads with large amounts of traffic.

standard (extrakt)
termín
hlavní spojnice
term
major link
definice

přímé spojení v silniční síti

definition

directed link in a road network

standard (extrakt)
termín
hodnota atributu
term
attribute value
definice

specifická kvantitativní a kvalitativní hodnota přidělená atributu

definition

specific quality or quantity assigned to an Attribute

standard (extrakt)
termín
hrana
term
edge
definice

přímý sled nekřížících se liniových segmentů s uzly na každém konci

definition

directed sequence of non-intersecting Line Segments with Nodes at each end

standard (extrakt)
termín
chybovost
term
error rate
definice

procento nepravdivých údajů

definition

percentage of falsehoods

standard (extrakt)
termín
identifikátor souběžnosti jízdních pruhů
term
parallel carriageway indicator (PCI)
definice

nezáporné číslo, které označuje, zda úsek pozemní komunikace obsahuje více než jeden jízdní pruh paralelně v požadovaném směru a jejich počet

definition

non-negative integer which indicates if a road segment contains more than one carriageway in parallel in the direction of interest, and how many

standard (extrakt)
termín
identifikátor spojnice; ID spojnice
term
link identifier (link ID)
definice

jedinečný identifikátor přiřazený spojnici

POZNÁMKA 1 k heslu Identifikátor spojnice může být stanoven libovolně nebo může být přiřazen na základě konvence tak, aby bylo zaručeno, že žádný vícenásobný výskyt stejného identifikátoru nebude využit v rámci jednoho případu sítě nebo mapové databáze.

definition

identifier that is uniquely assigned to a link

NOTE 1 to entry: A link identifier can be arbitrary or can be assigned by convention, to ensure that no multiple occurrences of the same identifier will be used within one instance of a network or map database.

standard (extrakt)
termín
identifikátor uzlu
term
node identifier
definice

identifikátor přidělený uzlu

POZNÁMKA 1 k heslu Identifikátor uzlu může být libovolný nebo může být přidělen na základě konvence, aby bylo zajištěno, že nemůže nastat vícenásobný výskyt stejného identifikátoru v rámci jedné sítě nebo v rámci uzavřeného systému obdobných sítí nebo databází.

definition

identifier assigned to a node

NOTE 1 to entry: A node identifier can be arbitrary, or can be assigned by convention, to ensure that multiple occurrences of the same identifier will not occur within one network or within the universe of similar networks or databases.

standard (extrakt)
termín
implicitní plocha
term
implicit area
definice

výběr prvků pozemní komunikace, jejichž odkazy příslušejí k dané oblasti (podsíti)

definition

selection of road segments to be referenced belonging to a certain area (subnetwork)

NOTE 1 to entry: One implicit area can be built up of multiple subnetworks that are geographically connected.

standard (extrakt)
termín
informační jednotka
term
information unit
definice

soubor informací, které mohou být považovány za dále nedělitelný celek

PŘÍKLAD Jedna sada dat, jedna sekce, jedna vrstva.

definition

collection of information that may be regarded as an undivided whole

EXAMPLE One data set, one Section, one Layer.

standard (extrakt)
termín
infrastruktura
term
infrastructure
definice

<ITS> infrastruktura instalovaná podél pozemní komunikace, která zajišťuje komunikaci s jednotlivými vozidly; infrastruktura shromažďuje data z jednotlivých vozidel, poskytuje data jednotlivým vozidlům a provádí veškeré související zpracování informací

definition

the infrastructure handles communications with each vehicle; installed alongside the road, the infrastructure collects data from each vehicle, provides data to the vehicle and performs any related information processing

standard (extrakt)
termín
interaktivní obousměrná komunikace
term
interactive two-way communication
definice

infrastrukturou poskytované informace vozidlové jednotce, které definují doporučenou trasu, popisují jízdní podmínky a poskytují odhad jízdního času do cílové destinace

definition

following the reception of destination and related information from the in-vehicle unit, the infrastructure provides the in-vehicle unit with information that defines the recommended route, describes route conditions, and provides an estimated travel time to the destination

standard (extrakt)
termín
jádro označení polohy
term
location reference core
definice

bod nebo množina bodů, které jsou k dispozici v každém označení polohy

definition

point or set of points that is available in any location reference

standard (extrakt)
termín
jednoduchá geometrická plocha
term
simple geometric area
definice

explicitní plocha s obvodem vyjádřeným jednoduchým geometrickým obrazcem

definition

explicit area with an outline defined by a simple geometric figure

standard (extrakt)
termín
jednoduchý objektově orientovaný přístupový protokol
term
simple object access protocol (SOAP)
definice

na platformě nezávislý komunikační protokol poskytující prostřednictvím Internetu způsob komunikace mezi aplikacemi navzájem

POZNÁMKA 1 k heslu Technologie SOAP je založena na specifikaci XML a navíc připojuje k zaslané informaci nezbytné HTTP záhlaví.

definition

protocol providing a platform-independent way for applications to communicate with each other over the internet

NOTE SOAP technology relies on XML to define the format of the information and then adds the necessary HTTP headers to send it.

standard (extrakt)
termín
kanál pro přenos dopravních informací
term
Traffic Message Channel (TMC)
definice

systém pro vysílání digitálně kódovaných dopravních zpráv na rádiový datový systém (RDS)

definition

system for broadcast of (digitally encoded) traffic messages on RDS

standard (extrakt)
termín
kategorie aplikace
term
Application category
definice

základní podfunkce v rámci funkční množiny aplikací vozidlových navigací a systémů cestovních informací

POZNÁMKA 1 k heslu ISO TS 17931 rozlišuje šest kategorií aplikací: nastavení polohy, plánování cesty, navádění na trasu, zobrazení mapy, přiřazení adresy, služby a přístup k informacím o bodech zájmu (POI).

definition

basic sub-function within the set of functionality for vehicle navigation and traveller information system applications

NOTE ISO TS 17931 identifies six application categories: positioning; route planning; route guidance; map display; address location; services and POI information access.

standard (extrakt)
termín
kategorie geoprvku
term
feature category
definice

typ reprezentace geoprvku, který může být vyjádřen bodem, linií, plochou nebo složeným geoprvkem

definition

type of representation of a Feature, including Point, Line, Area and Complex Feature

standard (extrakt)
termín
kód atributu
term
attribute code
definice

alfanumerický identifikátor pro typ atributu

definition

alphanumeric identifier for an Attribute type

standard (extrakt)
termín
kód relace
term
relationship code
definice

alfanumerický identifikátor relace

definition

alphanumerical identifier for a Relationship

standard (extrakt)
termín
komplexní křížení
term
complex intersection
definice

křížení, které se skládá nejméně ze dvou nebo více křižovatek a jednoho nebo více prvků pozemní komunikace

definition

intersection that consists at least of two or more junctions and one or more road elements

standard (extrakt)
termín
komplexní záznam
term
global record
definice

záznam, který logicky předchází datovým záznamům a obsahuje kontrolní parametry, definice dat a dokumentaci nezbytnou k interpretaci přidružených datových záznamů

definition

record that logically precedes the data records and contains control parameters, data definition and documentation necessary to interpret companion data records

standard (extrakt)
termín
kraj
term
district
definice

oblast považovaná za geografickou jednotku, která je vymezena poskytováním specifických služeb veřejného a soukromého sektoru

definition

area regarded as a geographical unit, which is defined by the delivery of a specific public or private sector service

standard (extrakt)
termín
křižovatka
term
crossroad
definice

entita datového modelu, která reprezentuje jednotlivý případ křížení dvou pojmenovaných navigačních geoprvků

POZNÁMKA 1 k heslu Křížení představuje množinu linií, uzlů a vztažených navigačních geoprvků.

definition

data model entity that represents the single instance of the crossing of two named navigable features

NOTE Crossroad relates to the set of links and nodes which comprise the crossing, and to the crossing of the navigable features to a place.

standard (extrakt)
termín
křižovatka pozemní komunikace
term
road crossing
definice

místo, kde se dvě nebo více pozemních komunikací spojují nebo protínají

POZNÁMKA 1 k heslu Křižovatka může být „jednoduchá“, odpovídající jednomu propojení, nebo „složená“, zahrnující vnitřní prvky pozemní komunikace a propojení.

definition

location where two or more roads connect or intersect

NOTE 1 to entry: A road crossing can be “simple”, corresponding to one junction, or “complex”, including internal road elements and junctions.

standard (extrakt)
termín
konečný uzel
term
destination node
definice

jeden ze dvou uzlů na koncích trasy, ke kterému se na cestě míří

POZNÁMKA 1 k heslu Pokud se po trase jede ve směru topologické orientace, je konečný uzel uzlem ukončení; pokud se po trase jede v opačné topologické orientaci, pak je konečný uzel uzlem zahájení.

definition

node at the end of the link toward which travel takes place

NOTE See also origin node, “from” node, “to” node, source node, and target node. When a link is travelled in the direction of topological orientation, the destination node is the “to” node. When it is travelled in the direction opposite topological orientation, the destination node is the “from” node.

standard (extrakt)
termín
křížení
term
intersection
definice

křížení a/nebo spojení dvou nebo více pozemních komunikací

POZNÁMKA 1 k heslu V GDF je křížení reprezentací propojení úrovně 2, jež ohraničuje pozemní komunikace nebo trajekty. Jedná se o složený geoprvek tvořený z jednoho nebo více křižovatek úrovně 1, prvků pozemní komunikace a uzavřených dopravních oblastí. Definice je odlišná od GDF, neboť polohový referenční systém se vztahuje k objektům reálného světa spíše než databázová definice, jak je uvedena v GDF.

definition

crossing and/or connection of two or more roads

NOTE In GDF, an intersection is a Level 2 representation of a junction which bounds a road or a ferry. It is a complex feature, composed of one or more Level 1 junctions, road elements and enclosed traffic areas. The definition is different from GDF because the location referencing system refers to real-world objects rather than a database definition as defined in GDF.

standard (extrakt)
termín
lineární poloha
term
linear location
definice

poloha, která má jednorozměrný charakter

PŘÍKLAD Úsek pozemní komunikace.

definition

location that has a one-dimensional character

EXAMPLE A road segment.

standard (extrakt)
termín
liniový geoprvek
term
line feature
definice

jednorozměrný geoprvek stanovený jako posloupnost jedné nebo více hran

definition

one-dimensional Feature defined as a sequence of one or more Edges

standard (extrakt)
termín
LKAS_curvature_rate_max
term
LKAS_curvature_rate_max
definice

maximální poměr změny zakřivení oblouku, který je povolen pro oblouk zkušební dráhy

definition

maximum rate of change of curvature which is allowed for the curve test track

standard (extrakt)
termín
LKAS_curve_time
term
LKAS_curve_time
definice

minimální doba trvání zkoušky jízdy obloukem od vjezdu do oblouku

definition

minimum duration of the curve test after entering the curve

standard (extrakt)
termín
LKAS_Lat_Acel_max
term
LKAS_Lat_Acel_max
definice

maximální povolené boční zrychlení vyvolané akcí pro udržení vozidlajízdním pruhu

definition

maximum lateral acceleration which is allowed to be induced by a lane keeping action

standard (extrakt)
termín
LKAS_Lat_Jerk_max
term
LKAS_Lat_Jerk_max
definice

maximální povolené příčné cuknutí vyvolané akcí pro udržení vozidlajízdním pruhu

definition

maximum lateral jerk which is allowed to be induced by a lane keeping action

standard (extrakt)
termín
LKAS_Offset_max
term
LKAS_Offset_max
definice

maximální povolená hodnota překročení hranice jízdního pruhu vnějšími okraji pneumatik vozidla

definition

maximum value by which the outer edges of the tyres of the vehicle are allowed to exceed the lane boundary

standard (extrakt)
termín
logická doména
term
logical domain
definice

členění atributů dle jejich významu a rozsahu hodnot

definition

range of Attribute Values to which a meaning has been assigned

standard (extrakt)
termín
logická jednotka
term
logical unit
definice

soubor dat, na který můžeme pohlížet jako na logicky dále nedělitelný celek

PŘÍKLAD Jeden logický záznam

definition

collection of data that may be regarded as a logically undivided whole

EXAMPLE One logical record.

standard (extrakt)
termín
logická organizace dat
term
Logical Data Organization (LDO)
termín
lokalizační referenční metoda
term
location referencing method (LRM)
definice
definition

methodology of assigning location references to locations

standard (extrakt)
termín
lokální dynamická mapa
term
local dynamic map (LDM)
definice

konceptuální uložiště dat, které je zabudované ve stanici ITS a které obsahuje topografické, poziční a stavové informace

definition

a conceptual data store which is embedded in an ITS station and which contains topographical, positional and status information

standard (extrakt)
termín
magnetická deklinace
term
magnetic declination
definice

úhel mezi magnetickým severem a skutečným severe

definition

angle between Magnetic North and True North

standard (extrakt)
termín
manévr
term
manoeuvre
definice

GDF uspořádaná posloupnost: silničního prvku, křižovatky a jednoho nebo více silničních prvků

POZNÁMKA 1 k heslu Specifickým případem manévru je obrat.

definition

ordered sequence of a Road Element, a Junction and one or more Road Elements, and optionally associated with a Traffic Sign

standard (extrakt)
termín
mapová projekce
term
map projection
definice

metoda transformace použitá k reprezentaci zakřiveného zemského povrchu do roviny

definition

transformation method used to represent the curved earth surface on a plane

standard (extrakt)
termín
mapový geoprvek
term
cartographic feature
definice

entita datového modelu, která reprezentuje geometrickou informaci pro účely zobrazení

POZNÁMKA 1 k heslu Mapový prvek nemá explicitní topologii, má být bezrozměrného, jednorozměrného a dvourozměrného typu, například zobrazený bod, složená čára a polygon.

definition

data model entity that represents geometrical information for display purposes

NOTE A cartographic feature has non-explicit topology; it has zero-, one- and two-dimensional types, i.e. Display Point, Polyline, and Polygon.

standard (extrakt)
termín
mapový text
term
cartographic text
definice

entita datového modelu, která zahrnuje jmenný text, jenž je spojen se všemi nebo s částí mapového geoprvku

POZNÁMKA 1 k heslu Mapový text je jazykově závislý a může obsahovat návrh polohy zobrazení, orientaci, kód jazyka, prioritu (důležitost), doporučené měřítko rozsahu znázornění a ohraničující rámeček.

definition

data model entity that stores name text associated with all or part of a cartographic feature

NOTE Cartographic text is language dependent and may contain a suggested display location, orientation, language code, priority (or importance), suggested scale range, and bounding box.

standard (extrakt)
termín
mezilehlý bod
term
intermediate
definice

bod, který určuje tvar hrany a který zároveň není uzel

definition

point, other than a Node, that defines the shape of an Edge

standard (extrakt)
termín
mezník
term
landmark
definice

geoprvek typu bod, linie nebo oblast, který lze využít pro upřesnění směrů generovaných k popisu cesty

POZNÁMKA 1 k heslu Mezník může být vztažen k uzlu nebo spojnici.

POZNÁMKA 2 k heslu Mezník se nemůže vyskytovat jako geoprvek GDF u témat typu služby, administrativní oblasti nebo veřejné dopravy.

POZNÁMKA 3 k heslu Zařízení, ve kterém je služba umístěna, může být rovněž mezníkem.

definition

point, line, or area feature, possibly associated with a node or link, that can be used to clarify the directions generated to describe a route

NOTE A landmark may not be in the Services, Administrative Areas, or Public Transportation feature themes of a GDF; a facility in which a service is located may be a landmark.

standard (extrakt)
termín
místní pozemní komunikace
term
local street
definice
definition

local streets are all roads other than major roads

standard (extrakt)
termín
místo
term
place
definice

pojmenovaná oblast, kterou lze použít jako součást adresování polohy

definition

named area which can be used as part of address location

termín
multimédia
term
multi-media
definice

souhrn textových, zvukových a obrazových médií využívaný k předávání nebo uchovávání informací

definition

any kind of data other than conventional data

EXAMPLE Graphic, audio or visual data.

standard (extrakt)
termín
multimediální objekt
term
multi-media object
definice

část multimédia určená ke zpracování blíže neurčenou aplikací

PŘÍKLAD Obrázek, text, film, zvuk.

definition

piece of multi-media to be processed by an application

EXAMPLE A picture, a text, a movie, or a sound.

standard (extrakt)
termín
multimodální navádění na trasu
term
multi-mode route guidance
definice
definition

multi-mode route guidance provides route guidance under the combined operation of the Interactive CDRG, LDRG and SRG systems

standard (extrakt)
termín
multispojnice
term
multilink
definice

uspořádané propojení jednotlivých spojnic nacházejících se na stejné úrovni, spojené do posloupnosti sdílející stejnou funkční klasifikaci, typ cesty, směr jízdy a popřípadě další parametry

POZNÁMKA 1 k heslu Každá spojnice může být obsažena pouze v jedné multispojnici.

definition

ordered aggregation of links which are at the same level, are connected in sequence, and share the same functional classification, form of way, direction of travel, and perhaps additional characteristics

EXAMPLE Each link is contained in exactly one multilink.

standard (extrakt)
termín
náklady křížení
term
Intersection Cost
definice

entita datového modelu, která uvádí časové nebo finanční náklady pro výpočet trasy mezi vstupním a výstupním spojem křížení

definition

data model entity that provides the time or monetary cost between the entrance Link and exit Link of Intersection for calculating route

standard (extrakt)
termín
náklady spojení
term
Link Cost
definice

entita datového modelu, která uvádí časové nebo finanční náklady spojení pro výpočet trasy

definition

data model entity that provides the time or monetary cost of the Link for calculating route

standard (extrakt)
termín
nákres pozadí
term
Background Imagery
definice

entita datového modelu, která poskytuje obrázky pozadí, na kterých může být zobrazena silniční síť oblasti

definition

data model entity that provides background images upon which the road network of an area may be displayed

standard (extrakt)
termín
následný bod
term
next point
definice

bod, který je přímo (topologicky) spojen s určeným bodem ve směru, který je definován daným směrem pozice

POZNÁMKA 1 k heslu Bod nemusí mít žádný nebo může mít více následných bodů.

definition

point that is directly (topologically) connected to a given point, in a direction that is defined by the defined direction of the location

NOTE 1 to entry: A point can have zero or more next points.

standard (extrakt)
termín
nastavení polohy
term
positioning
definice

kategorie aplikace, která se zabývá stanovením polohy vozidla a přizpůsobením polohy na mapu

POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o jednu ze šesti kategorií aplikací podporovaných fyzickým ukládáním dat (PSF) a aplikačním programovým rozhraním (API).

definition

application category that deals with the determination of vehicle location and map matching

NOTE Positioning is one of the six application categories supported by the API.

standard (extrakt)
termín
navádění na trasu
term
route guidance
definice

kategorie aplikace, která se zabývá generováním grafických, textových a/nebo zvukových instrukcí pro následování naplánované trasy

POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o jednu ze šesti kategorií aplikací podporovaných fyzickým ukládáním dat (PSF) a aplikačním programovým rozhraním (API).

definition

application category that deals with the generation of graphical, textual, and/or audio instructions for following a planned route

NOTE Route guidance is one of the six application categories supported by the API.

standard (extrakt)
termín
návěstní bod
term
Advisory Point
definice

entita datového modelu, která poskytuje informace o nadcházející situaci na silnici, která může od řidiče vozidla vyžadovat určitou akci

definition

data model entity that provides information about an approaching condition on a road that may require some action by the driver of a vehicle

standard (extrakt)
termín
navigační geoprvek
term
navigation feature
definice

entita datového modelu, která představuje dopravní prvek včetně prvku geografického datového souboru (GDF) pozemní komunikace, trajektového spojení GDF, propojení GDF, křižovatky GDF

POZNÁMKA 1 k heslu Navigační geoprvek se váže k místům, křižovatkám, propojením a úsekům pozemní komunikace.

standard (extrakt)
termín
navigační služba
term
navigation service
definice

časově a polohově vázaná služba umožňující kdekoliv na zeměkouli, moři nebo obecně v nějakém prostoru stanovit svou polohu a nalézt cestu, která je podle zvolených kritérií nejvhodnější

standard (extrakt)
termín
název atributu
term
attribute name
definice

název přiřazený typu atributu

definition

name associated to an Attribute Type

standard (extrakt)
termín
název geoprvku
term
feature name
definice

název přiřazený příslušné třídě geoprvku

definition

name associated with a Feature Class

standard (extrakt)
termín
název kraje (District Name)
term
District Name
definice

entita datového modelu, která uvádí název geoprvku geografické oblasti pro každé spojení napojené na křížení

definition

data model entity that provides the name of a geographic area feature for each Link connected to an intersection

standard (extrakt)
termín
název křížení
term
Intersection Name
definice

entita datového modelu, která poskytuje název křížení; křížení může mít jeden nebo více názvů, který odpovídá směru vjezdu na křižovatku

definition

data model entity that provides the name of an Intersection. An Intersection may have one or more names corresponding to the direction of entering into the intersection

standard (extrakt)
termín
název navigačního geoprvku
term
navigable feature name
definice

entita datového modelu, která představuje název dopravního prvku včetně GDF prvku pozemní komunikace, GDF trajektového spojení, GDF propojení, GDF křižovatky

POZNÁMKA 1 k heslu Název navigačního geoprvku je vázáný k místům, křižovatkám, propojením a úsekům pozemní komunikace.

definition

data model entity that represents the name for the transportation element, including GDF road element, GDF ferry connection, GDF junction, GDF intersection

NOTE Navigable feature name is related to places, crossroads, junctions, and road sections.

standard (extrakt)
termín
název relace
term
relationship name
definice

název přiřazený k typu relace

definition

name associated with a Relationship Type

standard (extrakt)
termín
nerovinný graf
term
non planar graph
definice

graf, který není dvourozměrný

definition

graph which is not planar

standard (extrakt)
termín
obdélník
term
rectangle
definice

jednotka geografického prostoru vymezená dvěma paralelními zeměpisnými šířkami (nejmenší a největší hodnota) a dvěma poledníky zeměpisné délky (nejmenší a největší hodnota), které vymezují pokrytí obdélníku mapovými daty včetně pokrytí jeho obvodu

definition

unit of geographic space defined by two parallels of min./max. latitude and by two meridians of min./max. longitude and that represents the coverage area of the map data enclosed by or located on its outline

standard (extrakt)
termín
oblast
term
area
definice

dvourozměrná geografická oblast na povrchu země

POZNÁMKA 1 k heslu Oblast může být vyjádřena jako implicitní nebo explicitní plocha.

definition

two-dimensional, geographical region on the surface of the earth

NOTE 1 to entry: An area can be represented as an implicit area or an explicit area.

termín
oblast
term
place
definice

administrativní pojmenovaná oblast

PŘÍKLAD Stát, kraj, nadnárodní oblast nebo zastavěná oblast.

definition

administrative area of the types: Order-i Area, Country, Supra-National Area, Administrative Place A-Z or Named Area Feature of the types: Built-up Area, Named Area, District

termín
obrázkový soubor
term
picture file
definice

entita, která je souborem obrázkového objektu

definition

this entity is the file of picture object

standard (extrakt)
termín
ofset
term
offset
definice

dvojice hodnot odečtených od všech souřadnic za účelem snížení těchto souřadnicových hodnot

definition

pair of values subtracted from all coordinate values in order to shorten these coordinate values

standard (extrakt)
termín
ohraničená plocha
term
outlined area
definice

explicitní plocha s hranicí definovanou segmenty tvořenými buď složenými čarami, nebo lineárními polohami

definition

explicit area with an outline defined by segments being either polylines or linear locations

standard (extrakt)
termín
opakující se typ atributu
term
repeating attribute type
definice

typ atributu, který může nabývat různých hodnot, které reprezentují jednu a tutéž vlastnost daného typu geoprvku

definition

Attribute Type that may have multiple values associated to one and the same instance of a particular Feature Class

standard (extrakt)
termín
orientace vedlejší pozemní komunikace
term
side road bearing
standard (extrakt)
termín
označení vedlejší pozemní komunikace
term
side road signature
standard (extrakt)
termín
plánování trasy
term
route planning (RP)
definice

kategorie aplikace, která se zabývá stanovením trasy mezi specifickými body

POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o jednu ze šesti kategorií aplikací podporovaných fyzickým ukládáním dat (PSF) a aplikačním programovým rozhraním (API).

definition

application category that deals with the determination of routes between specified points

NOTE Route planning is one of the six application categories supported by the API.

standard (extrakt)
termín
podmínka
term
condition
definice

informace vztažená k trase/trasám, sestávající z typu podmínky, modifikátorů podmínky a předmětu podmínky

definition

information related to link(s) composed of condition type, condition modifiers, and condition scope

standard (extrakt)
termín
podrobná speciální trasa
term
Detailed Special Route
definice

entita datového modelu, která uvádí podrobné informace o speciální trase, jako je uspořádaný sled spojů a křížení, délka trasy a poplatek na zpoplatněné pozemní komunikaci

definition

data model entity that provides the detailed information of Special Route such as the ordered sequence of Link and Intersection lists, length of route and fee of toll road

standard (extrakt)
termín
označení polohy; odkaz na polohu
term
location reference (LR)
definice

návěstí, jež je přiděleno ke konkrétní pozici

POZNÁMKA 1 k heslu S jedinou lokalizační referenční metodou (LRM) je jednoznačně a přesně definována jedna poloha v polohovém referenčním systému. Odkazem je datový řetězec, který je zasílán mezi různými implementacemi polohového referenčního systému, aby polohu identifikoval.

definition

reference label which is assigned to a location

NOTE 1 to entry: With a single LRM, one reference shall define unambiguously and exactly one location in the location referencing system. The reference is the string of data which is passed between different implementations of a location referencing system to identify the location.

standard (extrakt)
termín
parcela
term
parcel
definice

jednotka dělení v databázi, která odpovídá určité oblasti pokrytí, je spojená s jednou úrovní a obsahuje data jedné nebo více vrstev; obsahuje přinejmenším všechny uzly s polohou přidruženou nebo umístěnou na obrysové části pokryté oblasti plus části všech spojnic připojených k těmto uzlům

POZNÁMKA 1 k heslu Může být dělena tak, aby množství dat dané parcely mohlo být přibližně stejné, jako mají jiné parcely.

definition

database partitioning unit corresponding to a certain coverage area, associated with one level and containing data of one or more layers

NOTE A parcel contains (at least) all nodes with positions enclosed by or located on the outline of its coverage area plus (parts of) all links attached to these nodes; it can be partitioned so that the amount of data of a parcel may be nearly the same as that of another.

standard (extrakt)
termín
podsíť
term
subnetwork
definice

množství segmentů pozemní komunikace ležící ve vzájemném geografickém nebo topologickém spojení

definition

plurality of road segments lying in geographical or topological conjunction to each other

standard (extrakt)
termín
pole
term
field
definice

určitá část záznamu obsahující datovou jednotku, kterou může být datový prvek nebo datová položka

definition

specified part of a record containing a unit of data which may be a data element or a data item

standard (extrakt)
termín
poloha
term
location
definice

jednoduchý nebo složený geografický objekt, na který je odkazováno označení polohy, nebo bod v síti jako lineární úsek s nulovou délkou, nebo množina prvků silniční sítě reprezentující oblast, která je vyjádřitelná pomocí polygonu nebo pomocí seznamu lineárních poloh

POZNÁMKA 1 k heslu Bez jakýchkoli jednoznačných upřesnění je v rámci topologie databázové sítě pod názvem lineární poloha míněn lineární úsek bez jakýchkoli smyček nebo nespojitostí uprostřed.

POZNÁMKA 2 k heslu Poloha je přiřazena k databázi objektů pomocí definic poloh, které specifikují, co je míněno jednotlivou polohou.

definition

simple or compound geographic object to be referenced by a location reference

NOTE 1 to entry: A location is matched to database objects by location definitions, which specify what is meant by a particular location. Without any explicit remark, it is meant to be a linear stretch in terms of topology in the database network without any loops or discontinuities in between (linear location). It might also be only a point in the network as a specialization of a linear stretch with length zero. In addition to that, a location can also be a set of road elements representing an area. This area is expressible by a polygon or a list of linear locations.

standard (extrakt)
termín
poloha bodu
term
point location
definice

poloha, jež má bezrozměrný charakter

PŘÍKLAD Jednoduché křížení.

definition

location that has a zero-dimensional character

EXAMPLE A simple crossing.

standard (extrakt)
termín
poloha oblasti
term
area location
definice

dvourozměrná poloha reprezentující geografickou oblast na povrchu země

definition

two-dimensional location, representing a geographical region on the surface of the earth

standard (extrakt)
termín
poloha silniční sítě
term
road network location
definice

poloha, která má jednorozměrnou a spojitou strukturu a je součástí silniční sítě

POZNÁMKA 1 k heslu Spojité rozložení silniční sítě, které může zahrnovat různé pozemní komunikace a může být ohraničeno na každé straně křížením.

definition

location which has a one-dimensional and continuous structure, being part of a road network

NOTE 1 to entry: It is a continuous stretch of that road network as realized in the database, which can cover different roads, and can be bounded on either side by an intersection. Alternatively it can be bounded on either side by a position on a road.

standard (extrakt)
termín
poloha spojnice
term
link location
definice

poloha identifikovatelná částí databáze silniční sítě mající jeden identifikátor nebo jedinečnou identifikovatelnou kombinaci atributů v celém souvislém úseku

definition

location identifiable by a part of the road network database having one identifier or having a uniquely identifiable combination of attributes throughout the continuous stretch

NOTE 1 to entry: One link location can consist of multiple links.

standard (extrakt)
termín
položky
term
items
definice

pojmenované sekvence znaků z množiny DNF normalizovaného deskriptivního formuláře znaků, které jsou užívané pro formulaci DNF zápisu

definition

Named sequences of characters from the DNF character set which are used to form the DNF notation

standard (extrakt)
termín
polygon
term
polygon
definice

dvourozměrný typ mapového geoprvku

definition

two-dimensional type of cartographic feature

standard (extrakt)
termín
poštovní směrovací číslo
term
postal code
definice

entita datového modelu pro státní správou určený kód používaný ke stanovení okresů při adresování

POZNÁMKA 1 k heslu Entita je spojena s trasou, názvem navigačního geoprvku, místem a bodem zájmu (POI).

definition

data model entity for a government-designated code used to specify regions for addressing

NOTE Postal code is related to link, navigable feature name, place, and POI.

standard (extrakt)
termín
povrch
term
face
definice

dvourozměrný prvek ohraničený uzavřenou posloupností hran, které se vzájemně neprotínají

POZNÁMKA 1 k heslu Povrch je nedělitelný dvourozměrný prvek.

definition

two-dimensional element bounded by a closed sequence of Edges and by zero or more sets of non-intersecting closed sequences of Edges within the first sequence of Edges

NOTE The Face is the atomic two-dimensional element.

termín
polohový bod
term
location point (LP)
definice

hlavní bod, který ohraničuje polohu nebo je umístěn na dané poloze

POZNÁMKA 1 k heslu Polohové body se mohou shodovat s body křížení nebo trasovacími body. Začátek a konec polohy je vždy reprezentován polohovým bodem. Další mezilehlé polohové body mohou být vytvořeny, aby reprezentovaly tvar polohy. Polohový bod je jedním ze tří definovaných typů hlavního bodu.

definition

core point that bounds or is located on the location

NOTE 1 to entry: Location points can coincide with intersection points or routing points. The start and the end of the location are always represented by a location point. Additional intermediate location points can be created to represent the shape of the location. The location point is one of the three defined core point types.

standard (extrakt)
termín
pozadí mapových dat
term
Map Data Background
definice

entita datového modelu, která poskytuje charakteristiky databázových geoprvků pro zobrazení na pozadí

definition

data model entity that provides map database features for background display

standard (extrakt)
termín
pozadí; background
term
Background
definice

balíček datového modelu, který tvoří obrázek pozadí, mapová data na pozadí, typ mapového geoprvku, prvek zobrazení a entita obrazového souboru pro zobrazení map

definition
standard (extrakt)
termín
pozemní komunikace
term
road
definice

geoprvek GDF úrovně 2, který se skládá z jednoho, více nebo žádného prvku pozemní komunikace a spojující dvě křížení

POZNÁMKA 1 k heslu Slouží jako nejmenší nezávislá jednotka silniční sítě na GDF úrovni 2.

definition

GDF level 2 feature composed of one, many or no road elements and joining two intersections, serving as the smallest independent unit of a road network at GDF level 2

standard (extrakt)
termín
pozemní komunikace
term
road
definice

část silniční sítě, která je obecně považována za celek a která může být adresovaná jednoduchým identifikátorem, jako je název pozemní komunikace nebo číslo pozemní komunikace v rámci celé silniční sítě

POZNÁMKA 1 k heslu Obecně se jedná o spojení v rámci silniční sítě, s křižovatkami nebo bez nich, jejichž funkčnost může být považována za shodnou. Přidružené jízdní pruhy jsou považovány za jednu pozemní komunikaci.

POZNÁMKA 2 k heslu Za různých okolností nemusí být možné definovat přesně, kde pozemní komunikace končí. Z tohoto důvodu je odkaz realizován umělými, ale přesněji vymezitelnými prvky silniční sítě (například prvek pozemní komunikace nebo úsek pozemní komunikace).

definition

part of the road network which is generally considered as a whole and which can be addressed by a single identification like a road name or road number throughout

NOTE 1 to entry In general, it is a connection within the road network, with or without crossings, which functionally can be considered as a unity. Associated carriageways shall be considered as one road.

standard (extrakt)
termín
pravidelná parcela
term
regular parcel
definice

parcela ve tvaru obdélníku

POZNÁMKA 1 k heslu Pravidelné parcely na stejné úrovni zevšeobecnění se nesmějí překrývat.

definition

parcel shaped like a rectangle

NOTE Regular parcels on the same generalization level are not intended to overlap.

termín
preciznost
term
precision
definice

jednoznačnost měření hodnot dat nebo záznamů přidělených k měřeným hodnotám dat

POZNÁMKA 1 k heslu Popřípadě těsnost shody mezi nezávislými výsledky zkoušek získanými za předem specifikovaných podmínek s použitím stejných technik.

definition

exactness of the measurement of a data value or of the storage allocated to a measured data value

NOTE 1 to entry: Alternatively, the closeness of measurements of the same phenomenon repeated under exactly the same conditions and using the same techniques.

standard (extrakt)
termín
propojení
term
junction
definice

<GDF> entita datového modelu, která reprezentuje navigační geoprvek, kterým je buď pojmenované propojení, nebo pojmenované křížení a které přiřazuje pojmenovaný navigační geoprvek k množině linií, uzlů a míst

definition

data model entity that represents a navigable feature which is either a named GDF junction or named GDF intersection, and that relates a named navigable feature to a set of links and nodes and a place

standard (extrakt)
termín
prostorová doména
term
spatial domain
definice

popis hranic geografického území, kterému konkrétní datový soubor prostorově náleží

definition

description of the limits of a geographical area to which a particular set of data belongs spatially

standard (extrakt)
termín
prvek
term
Figure Element
definice
definition

data model entity that provides the shape data of a cartographic feature for displaying a map

termín
prvek pozemní komunikace
term
road element
definice

lineární část pozemní komunikace, která je na obou koncích propojena se silniční sítí a určena pro dopravní provoz

POZNÁMKA 1 k heslu Slouží jako nejmenší jednotka silniční sítě v GDF úrovni 1, která je nezávislá.

definition

linear section of the road network which is designed for vehicular movement having a junction at each end

NOTE 1 to entry: It serves as the smallest unit of the road network at GDF level 1 that is independent.

standard (extrakt)
termín
předem kódovaná označená poloha
term
pre-coded location reference
definice

označená poloha používající jednoznačný identifikátor, který je jednotně používán na straně jak vysílacího, tak i přijímacího systému k výběru poloh z množiny předem kódovaných poloh

definition

location reference using a unique identifier that is agreed upon in both sender and receiver system to select a location from a set of pre-coded locations

standard (extrakt)
termín
přepočítaná spojnice
term
super link
definice

lineární propojení silničních tras představující na nejnižší úrovni zjednodušenou reprezentaci silniční sítě vyšší úrovně

definition

aggregation of linearly connected regular links present in the lowest level as a simplified representation of the road network in higher levels

standard (extrakt)
termín
přesnost
term
accuracy
definice

těsnost shody mezi výsledky z pozorování, výpočty nebo odhady skutečných hodnot, nebo hodnot přijatých za správné

definition

measure of closeness of results of observations, computations, or estimates to the true values or the values accepted as being true

termín
přesný geometrický popis
term
precise geometry description
definice

obrys polohy, kódovaný na co nejvíce detailní úrovni digitální mapy, ležící v koridoru se stanovenou kolmou vzdáleností k hlavní kružnici spojení mezi dvěma následujícími body polohy

definition

shape along the location, coded on the most detailed level of the digital map, lying in a corridor with a defined perpendicular distance to the great circle connection between two successive points on a location

standard (extrakt)
termín
připojení informací o síti
term
connecting network information
definice

informace o uspořádání hlavních spojnic a silnic nacházejících se před aktuální pozicí vozidla

POZNÁMKA 1 k heslu Připojení informací o síti realizuje interaktivní CDRG i pro vozidla, která nejsou vybavená palubní mapovou databází

definition

by indicating how the links and major roads ahead of the vehicle’s present position are configured, connecting network information realizes Interactive CDRG even for vehicles not equipped with onboard map databases

standard (extrakt)
termín
přípojný bod křížení
term
Intersection Connecting Point
definice

entita datového modelu, která je topologickým průsečíkem dvou nebo více spojení nebo koncového ohraničení spojení

POZNÁMKA 1 k heslu Spojení zahrnuje souřadnicové hodnoty příslušného GDF propojení.

definition

data model entity for a topological junction of two or more links or end bounding a link

NOTE 1 to entry: A link stores the coordinate value of the corresponding GDF junction.

standard (extrakt)
termín
přiřazení
term
matching
definice

přiřazení označené pozice polohy ke konkrétnímu objektu v dané mapové databázi s cílem rozpoznání stejného identifikovaného objektu na straně mapové databáze odesilatele i příjemce

POZNÁMKA 1 k heslu Přiřazení je pokládáno za další část metody dekódování označené polohy zachovávající pravidla lokalizační referenční metody (LRM).

definition

translating a location reference to a specific object in a given map database to attempt recognition of the same identified object in both the sender’s and the receiver’s map database

NOTE 1 to entry: Matching is seen as a subsequent part to the method of decoding a location reference adhering to the defined LRM.

standard (extrakt)
termín
přiřazení adresy
term
address location (AL)
definice

kategorie aplikace, která se zabývá úlohami vyjadřujícími reálnou pozici na zemi v rámci datové reprezentace PSF

POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o jednu ze šesti kategorií aplikací podporovaných fyzickým ukládáním dat (PSF) a aplikačním programovým rozhraním (API).

definition

application category that deals with the task of expressing a real world position in terms of the data representation

NOTE Address location is one of the six application categories supported by the API.

standard (extrakt)
termín
přístup k informacím o službách a bodech zájmu
term
services and P.O.I. information access
definice

kategorie aplikace, která se zabývá poskytováním informací o bodech zájmu (POI) navigační aplikaci

POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o jednu ze šesti kategorií aplikací podporovaných fyzickým ukládáním dat (PSF) a aplikačním programovým rozhraním (API).

definition

application category that deals with the provision of POI information to the navigation application

NOTE one of the six application categories supported by the PSF and the API

standard (extrakt)
termín
příznak úseku pozemní komunikace
term
road section signature
definice

hodnota čtyřparametrového atributu: funkční skupina pozemní komunikace, kategorie pozemní komunikace, deskriptor pozemní komunikace, směr jízdy

definition

road signature value of the attribute quadruple (functional road class, form-of-way, road descriptor, driving direction)

standard (extrakt)
termín
referenční bod místa
term
Place Reference Point
definice

entita datového modelu, která poskytuje reprezentativní bod v rámci místa

definition

data model entity that provides a representative point within a Place

standard (extrakt)
termín
referenční bod služby a bodu zájmu
term
Service and POI Reference Point
definice

entita datového modelu, která poskytuje reprezentativní bod služby a bodu zájmu

definition

data model entity that provides a representative point of a Service and POI

standard (extrakt)
termín
relační vztah místa
term
place relationship
definice

bivalentní vztah mezi entitami místa, tvořící strom míst spojující místo předchůdce a následovníka („místo A je v místě B“)

POZNÁMKA 1 k heslu Nezahrnuje přesný ani úplný obsah.

PŘÍKLAD Relační vztah označený jako: pro adresování důležitý, oficiální, poštovní nebo užitečný pro zpětné geokódování.

definition

bivalent relationship between place entities, constituting the place tree linking parent and child places ("place A is in place B")

NOTE Place relationship does not imply strict or complete containment. It is attributed as: address significant, official, postal or useful for reverse geocoding.

standard (extrakt)
termín
rovinný geoprvek
term
area feature
definice

dvourozměrný geoprvek určený jedním nebo více povrchy

definition

two-dimensional Feature, defined by one or more Faces

standard (extrakt)
termín
rovinný graf
term
planar graph
definice

graf, který může být vložen do roviny, tzn., že může být vykreslen do roviny takovým způsobem, že se hrany protínají pouze ve společných uzlech

definition

graph which can be embedded in a plane, meaning that it can be drawn on the plane so that Edges intersect only at a Node mutually incident with them

standard (extrakt)
termín
rozlišení
term
resolution
definice

nejmenší jednotka, která může být detekována a která stanovuje mezní hodnoty preciznosti a přesnosti

definition

smallest unit which can be represented fixing a limit to precision and accuracy

termín
rozšíření označení polohy
term
location reference extension
definice

doplňkový bod nebo množina bodů nepatřící k jádru označení polohy, jež jsou obsaženy v označené poloze za specifických podmínek

definition

additional point or set of points, not belonging to the location reference core, available in a location reference under special conditions

standard (extrakt)
termín
relace následného bodu
term
next point relation
definice

orientovaná dvojice bodů (A, B), pro kterou existuje přímé spojení z A do B na cestě označené polohou

POZNÁMKA 1 k heslu V silniční síti přímé spojení mezi body A a B existuje, pokud bod B může být z bodu A dosažen prostřednictvím části silniční sítě bez využití mezilehlých bodů označené polohy. To nezahrnuje body spojené v GDF grafu prostřednictvím uzlu reprezentujícího mimoúrovňové křížení. Takové body nejsou považovány za přímo spojené.

definition

ordered pair of points (A, B) for which a direct connection exists from A to B along the path of the referenced location

NOTE 1 to entry: In the road network, a direct connection between points A and B exists when point B can be reached from point A via part of the road network, without visiting intermediate points in the location reference.

This excludes points connected in a GDF graph via a node representing an intersection-not-at-grade. Such points are not considered to be directly connected.

standard (extrakt)
termín
relační vztah
term
relationship
definice

sémantický nebo topologický vzájemný vztah nebo závislost mezi pozicemi v lokalizačním referenčním systému (LRS)

POZNÁMKA 1 k heslu Relační vztahy mohou existovat mezi pozicemi v lokalizačním referenčním systému. Tyto relační vztahy jsou zpravidla strukturovány, aby umožnily sofistikovanější využití označených poloh, jako jsou topologická nebo hierarchická struktura. Například poloha kraje může být definována jako souhrn několika městských lokalit, nebo dlouhý úsek pozemní komunikace může být souhrnem několika menších úseků pozemní komunikace. Odkazování na kraj může být snadnější než odkazování na všechna města, která tvoří kraj. Toto umožňuje rozšiřitelnost a snadné využití lokalizačních referenčních metod v lokalizačním referenčním systému.

definition

semantic or topological interrelation or dependency between locations in the LRS

NOTE Relationships can exist between locations in the LRS. These relationships will generally be structured to allow more sophisticated use of the location reference, such as a topological or hierarchical structure. For example, a county location may be defined as an aggregate of several city locations or a long stretch of road may be an aggregate of several smaller road segments. Referencing the county may be easier than referencing all the cities which make up the county. This allows scalability and ease of use in the LRSs using the LRM.

standard (extrakt)
termín
rozšiřovací bod
term
extension point (EP)
definice

bod patřící k rozšíření označené polohy

definition
standard (extrakt)
termín
rozvržení dopravy
term
traffic assignment
definice

distribuce dopravy vzhledem k potřebám jak dopravní situace, tak k záměrům řídícího personálu v dopravním řídícím centru, za účelem vytvoření bezpečného a plynulého dopravního prostředí

definition

traffic assignment is the distribution of traffic in response to the needs of both the traffic situation and the intents of management personnel at the traffic control centre in order to realize a safe, smoothly flowing traffic environment

standard (extrakt)
termín
rychlost cílového vozidla na začátku zkoušky
term
speed of the test vehicles at the start of the test (Vcircle_start)
standard (extrakt)
termín
segment
term
segment
definice

rovný úsek trasy spojující dva po sobě následující topologické body pozemní komunikace nebo jeden topologický bod pozemní komunikace a jeden uzel, nebo dva uzly v případě, že trasa neobsahuje topologické body pozemní komunikace

definition

straight section of a link connecting two successive shape points, or a shape point and a node, or two nodes where a link does not contain shape points

standard (extrakt)
termín
segment pozemní komunikace
term
road segment
definice

část pozemní komunikace, která má začátek a konec na této pozemní komunikaci

POZNÁMKA 1 k heslu Významný rozdíl mezi úsekem pozemní komunikace a segmentem pozemní komunikace spočívá v tom, že segment nemusí nutně končit v kříženích.

definition

part of a road, having its start and end along that road

NOTE 1 to entry: Important difference between a road section and road segment is that the segment does not necessarily end at intersections.

standard (extrakt)
termín
sekce
term
section
definice

prostorová podmnožina datové množiny

PŘÍKLAD Oblast zakreslená na mapovém listu, vymezená geografickými souřadnicemi.

definition

spatial subset of a Dataset

NOTE The coverage area of a map sheet, confined by geographic coordinates, can be considered a Section.

standard (extrakt)
termín
sémantický vztah
term
semantic relationship
definice

charakteristika geoprvku zahrnující ostatní geoprvky

definition

characteristic of a Feature involving other Features

standard (extrakt)
termín
silniční most a tunel
term
Road Bridge and Tunnel
definice

entita datového modelu, která poskytuje informace jako je délka, výška a sklon mostů a tunelů

definition

data model entity that provides information such as the length, height and slope of bridges and tunnels

standard (extrakt)
termín
silniční síť
term
road network
definice

topologické uspořádání silnic nacházejících se v dané oblasti

definition

system of roads in a given area

standard (extrakt)
termín
silniční síť
term
Topological Road Network
standard (extrakt)
termín
složená čára
term
polyline
definice

jednorozměrný typ mapového geoprvku

definition

one-dimensional type of cartographic feature

standard (extrakt)
termín
složený atribut
term
composite atribute
definice

atribut skládající se ze dvou nebo více atomických hodnot a/nebo atributů

definition

complex attribute attribute consisting of two or more atomic values and/or attributes

standard (extrakt)
termín
směr vedlejší pozemní komunikace
term
side road direction
definice
definition
standard (extrakt)
termín
silniční uzel
term
junction
definice

základní prvek silniční sítě, který spojuje dva nebo více prvků pozemní komunikace

POZNÁMKA 1 k heslu Ve významu geografických datových souborů je to geoprvek úrovně 1, který ohraničuje prvek pozemní komunikace nebo trajektové spojení. Silniční uzly, které reprezentují skutečné silniční křižovatky, jsou nejméně třívalenční (spojující tři pozemní komunikace). Dvouvalenční křižovatkou může být označen pouze případ, kdy se na pozemní komunikaci vyskytuje změna atributu (například změna názvu pozemní komunikace). Dvouvalenční křižovatka je rovněž užívána k označení ukončení slepé pozemní komunikace.

definition

elementary element in the road network, connecting two or more road elements

NOTE In GDF terms, it is a Level 1 feature that bounds a road element or ferry connection. Junctions that represent real crossings are at least trivalent (having three roads connected). A bivalent junction may only be defined in case an attribute change occurs along the road (e.g. road name change). A junction is also coded at the end of a dead-end road, to terminate it.

standard (extrakt)
termín
služba
term
service
definice

entita datového modelu sloužící pro komerční zájmovou aktivitu cestujících jako cíl a/nebo orientace, která je asociována s prvky pozemní komunikace, pomocí kterých může být zpřístupněna a dosažena; je popsána atributy obsahujícími (alespoň) název a typ

POZNÁMKA 1 k heslu Služba může být asociována s jinými službami vazbou předchůdce/následovník (mnozí s mnohými).

POZNÁMKA 2 k heslu Služba se používá jako synonymum pro bod zájmu (POI) v rámci logického datového modelu.

definition

data model entity for a commercial activity of interest to travellers as a destination and/or orientation that is associated with road element(s) by which it can be accessed and further described by attributes including (at least) name and type

NOTE A service may be associated with other services by parent/child relationships (many to many). Service is used synonymously with POI within the logical data model.

standard (extrakt)
termín
směrník
term
bearing (BR)
definice

úhel mezi směrem k objektu a referenčním směrem

POZNÁMKA 1 k heslu Pokud není stanoveno jinak, je referenční směr obecně chápán jako zeměpisný sever.

definition

angle between a reference direction and the direction to an object measured clockwise

NOTE 1 to entry: Unless otherwise specified, the reference direction is generally understood to be geographic north.

standard (extrakt)
termín
smyčka
term
loop
definice

hrana, která je ohraničená na obou koncích jedním a týmž uzlem

definition

edge which is bounded at both ends by one and the same node

standard (extrakt)
termín
souřadnice
term
coordinate
definice

jedno číslo z uspořádané množiny N čísel označující polohu bodu v Nrozměrném prostoru

NOTE N je 1, 2 nebo 3

definition

one of an ordered set of N numbers designating the position of a point in N-dimensional space

NOTE 1 to entry: N would be 1, 2, or 3.

standard (extrakt)
termín
spojitost
term
connectivity
definice

stav vyjadřující existenci topologického spojení

POZNÁMKA 1 k heslu V grafu jsou dvě nebo více hran označovány za spojené, jestliže sdílejí jeden nebo více uzlů.

definition

status of being topologically connected

NOTE 1 to entry: In a graph, two or more edges are said to be connected if they share one or more nodes.

standard (extrakt)
termín
spojnice
term
link
definice

směrově a topologicky orientované spojení mezi dvěma uzly, složené z uspořádané posloupnosti jednoho nebo více úseků a reprezentované uspořádanou posloupností žádného nebo více topologických bodů pozemní komunikace

definition

directed topological connection between two nodes, composed of an ordered sequence of one or more segments and represented by an ordered sequence of zero or more shape points

standard (extrakt)
termín
spojnice křížení
term
Intersection Link
definice

entita datového modelu, která poskytuje spojnici v křížení používanou pro určení trasy napříč křižovatkou

definition

data model entity that provides the Links in the Intersection used for determining the path through an intersection

standard (extrakt)
termín
správnost
term
correctness
definice

identifikátor, zda datová položka je správně zaznamenána v souladu s příslušným datovým slovníkem

definition

indication of whether a data item is correctly recorded according to a specified data catalogue

standard (extrakt)
termín
standardní stanovení polohy
term
standard location references
definice

normalizovaná metoda pro stanovení geografických poloh bodů spojujících linií mezi body a geografickými oblastmi

definition

standardized method for referencing geographic locations including points, links between points and geographic areas

standard (extrakt)
termín
statické navádění na trasu
term
static route guidance (SRG)
definice

navádění na trasu, kdy vozidlo sleduje trasu generovanou palubní jednotkou pouze s využitím základních informací, jako jsou vzdálenost a další data uložená v palubních mapových databázích

definition

under SRG, the vehicle follows a route generated by the in-vehicle unit using only fixed information such as distance and other data stored in onboard map databases

standard (extrakt)
termín
stavová pozice
term
status location
definice

pozice užívaná k umístění polohově vztažených stavových informací

PŘÍKLAD Pozice pro informaci o rychlostním limitu nebo pro informaci o stavu dopravy.

definition

location to be used to position location-based status information

EXAMPLE A location for speed limit information or traffic level information.

standard (extrakt)
termín
strana prvku pozemní komunikace
term
road element side (RES)
definice

základní komponenta úseku pozemní komunikace, která reprezentuje levou nebo pravou stranu určité trasy a odpovídá jedné nebo více jedinečným kombinacím navigačního geoprvku

definition

basic component of the road section entity that represents left or right side of a link and corresponds to one or more unique combinations of a navigable feature and a house number range

standard (extrakt)
termín
středisko dopravních zpráv
term
traffic message centre (TMC)
definice

středisko, které vysílá a přijímá zprávy do/z vozidla prostřednictvím libovolného komunikačního zařízení, odlišného od komunikace krátkého dosahu, kde se vysílač nachází na krajnici pozemní komunikace

POZNÁMKA 1 k heslu Předpokládá se, že převážná část těchto zpráv souvisí s dopravním provozem.

definition

centre that transmits (receives) messages to (from) the vehicle by any communication means other than short range, vehicle-to-roadside communications (beacons)

NOTE The bulk of these messages are expected to be traffic related.

standard (extrakt)
termín
startovní uzel
term
origin node
definice

jeden ze dvou uzlů na koncích trasy, ze kterého jízda začíná

POZNÁMKA 1 k heslu Pokud se po trase jede ve směru topologické orientace, je startovní uzel uzlem zahájení; pokud se po trase jede v opačné topologické orientaci, pak je startovní uzel uzlem ukončení.

definition

node at the end of a link from which travel takes place

NOTE See also destination node, “from” node, “to” node, source node, and target node. When a link is travelled in the direction of topological orientation, the origin node is the “from” node. When it is travelled in the direction opposite topological orientation, the origin node is the “to” node.

standard (extrakt)
termín
stupeň
term
degree
definice

počet hran vycházejících z jednoho konkrétního uzlu

definition

number of edges which are incident with a particular Node

standard (extrakt)
termín
stupeň mocnosti
term
valency degree
definice

počet hran vycházejících z příslušného uzlu

definition

number of edges which are incident with a particular Node

standard (extrakt)
termín
svazek
term
volume
definice

nejmenší samostatné datové médium s danou kapacitou

POZNÁMKA 1 k heslu V závislosti na velikosti databáze může jeden svazek obsahovat jednu nebo více datových skupin geografických datových souborů (GDF).

PŘÍKLAD Jedna disketa, jedna magnetická páska, jeden kompaktní disk, jedno DVD.

definition

the smallest physical unit of medium

NOTE A single Volume may contain one or more GDF Datasets depending on Dataset size.

EXAMPLE A magnetic tape, a floppy disk etc.

standard (extrakt)
termín
symbol
term
symbol
definice

entita datového modelu, která reprezentuje piktogram asociovaný s mapovým geoprvkem

definition

data model entity that represents an icon associated with a cartographic feature

standard (extrakt)
termín
synchronizační značkovací jazyk
term
synchronisation markup language (SyncML)
definice

datový synchronizační protokol

POZNÁMKA 1 k heslu Datový synchronizační protokol definuje průběh činností při komunikaci během datové synchronizace relace, kdy je mobilní zařízení připojeno do sítě. Protokol podporuje označování a identifikaci záznamů, běžné protokolové příkazy k synchronizaci lokálních i síťových dat a může podporovat identifikaci a rozlišení synchronizačních konfliktů.

definition

data synchronisation protocol

NOTE A data synchronization protocol defines the workflow for communication during a data synchronization session when the mobile device is connected to the network. The protocol supports naming and identification of records, common protocol commands to synchronize local and network data, and it can support identification and resolution of synchronization conflicts.

standard (extrakt)
termín
systém centrálně určovaného vedení cesty
term
Centrally Determined Route Guidance System (CDRG)
definice

systém, který krok za krokem poskytuje řidiči navigační instrukce prostřednictvím centrálního infrastrukturního systému; informace o trase jsou zasílány do vozidla bez polohové lokalizace vozidla

definition

system which provides a driver with step-by-step driving instructions that are similar to those offered by a LDRG

NOTE With a centrally determined system, the routing instructions are determined at an off-vehicle location and transmitted to the vehicle.

standard (extrakt)
termín
systém lokálně určovaného vedení cesty
term
Locally Determined Route Guidance System (LDRG)
definice

systém, který krok za krokem poskytuje řidiči navigační instrukce prostřednictvím vozidlového systému

POZNÁMKA 1 k heslu Tento systém obvykle obsahuje zobrazovací jednotku, počítač, trasovací a navigační software, navigační mapovou databázi a zařízení pro stanovení změny polohy vozidla na trase.

definition

system which provides a driver with step-by-step driving instructions that are determined by an on-vehicle system

NOTE The system typically consists of a display screen, a computer, routing and guidance software, a navigable map database, and positioning equipment to track the vehicle's location as it proceeds along its path.

standard (extrakt)
termín
systém označování pozic
term
location referencing system (LRS)
definice

referenční systém, kterým jsou označení pozic generována a vyměňována, a to v souladu s metodou označování pozic, včetně norem, definic, software, hardware a databází

definition

complete system by which location references are generated, according to a location referencing method, and communicated, including standards, definitions, software, hardware, and databases

standard (extrakt)
termín
šířka jízdního pruhu
term
lane width (WL)
standard (extrakt)
termín
šířka předmětného vozidla
term
subject vehicle width (WV)
standard (extrakt)
termín
topologický bod
term
shape point
definice

poloha na určité trase, používaná ke zpřesnění jejího geometrického průběhu ohraničená právě dvěma segmenty; mezilehlá dvojice souřadnic reprezentující tvar zakřivení geoprvků

definition

position along a link used to more accurately represent its geometric course, bounded by exactly two segments

standard (extrakt)
termín
topologie
term
topology
definice

vlastnosti prostorových uspořádání spojitě zobrazených invariant

POZNÁMKA 1 k heslu V digitální mapové databázi znamená topologie logické relační vztahy mezi mapovými geoprvky. Topologie může být využita k charakterizování prostorových relačních vztahů, jako jsou spojitost a přilehlost.

definition

properties of spatial configuration invariant under continuous transformation

NOTE In a digital map database this means the logical relationships among map features. It can be used to characterize spatial relationships such as connectivity and adjacency.

termín
transkripce
term
transcription
definice

přepis neabecedních zeměpisných názvů do abecedního formátu nebo naopak

POZNÁMKA 1 k heslu Termín se také aplikuje na počáteční záznamový skript dosud nenapsaných názvů.

definition

rendering of geographic names from a non-alphabetic script into an alphabetic one or vice versa

NOTE The term is also applied to initial recording in script of hitherto unwritten names.

standard (extrakt)
termín
trasa
term
path
definice

střídavá posloupnost uzlů a hran, kdy každému oblouku bezprostředně předcházejí a následují dva spojující vrcholy; žádný z vrcholů se neopakuje vícekrát, eventuálně pouze první a poslední vrchol

definition

finite, alternating sequence of nodes and edges, such that every arc is immediately preceded and succeeded by the two vertices with which it is incident and in which no vertex is repeated, except (possibly) the first and the last one

standard (extrakt)
termín
trasový bod
term
routing point (RP)
definice

bod užívaný k rekonstrukci polohy pomocí výpočtu trasy

POZNÁMKA 1 k heslu Trasové body (RP) jsou určeny k tomu, aby umožnily přiřazení polohy v mapové databázi koncového uživatele na základě vlícovacího bodu. Pokud je nalezeno přiřazení trasového bodu, může být poloha zrekonstruována s využitím propojení silniční sítě, podle údajů v mapové databázi koncového uživatele.

definition

point used to reconstruct the location by route calculation

NOTE 1 to entry: RPs are intended to allow point-based matching to the map database of the end user. When such an RP match is found, the location then can be further reconstructed using the connectivity of the road network as represented in the map database of the end user. The routing point is one of the three defined core point types.

standard (extrakt)
termín
třída geoprvku
term
feature class
definice

začlenění geoprvku podle význačných vlastností

definition

categorization of a Feature

standard (extrakt)
termín
třída oblasti
term
place class
definice

atribut entity oblasti, členěný na: nejvyšší administrativní nebo geografické obvody, administrativní podobvody a poštovní okrsky

POZNÁMKA 1 k heslu Částečné uspořádání jako „oblast třídy A se nachází pod oblastí třídy B“, nezahrnuje přesný ani úplný obsah.

definition

attribute of place entity, classifying into highest administrative or geographic division, administrative subdivision, postal, or colloquial (e.g. regions or neighbourhoods)

NOTE Place class can be partially ordered as “place class A is below place class B“. This does not imply strict or complete containment.

standard (extrakt)
termín
třídicí znak geoprvku
term
feature class code
definice

alfanumerický identifikátor pro třídu geoprvku

definition

alphanumeric identifier for a Feature Class

standard (extrakt)
termín
tvar jízdního pruhu
term
Lane Shape
definice

entita datového modelu, která poskytuje tvarovou geometrii jízdního pruhu

definition

data model entity that provides the shape geometry of the lane

standard (extrakt)
termín
tvar prvku pozemní komunikace
term
Road Element Shape
definice

entita datového modelu, která poskytuje tvarovou geometrii prvku pozemní komunikace za účelem zobrazení pozemní komunikace a nastavení polohy

definition

data model entity that provides the shape geometry of the Road Element for displaying Road and Positioning

standard (extrakt)
termín
tvar spojnice křížení
term
Intersection Link Shape
definice

entita datového modelu, která poskytuje tvar spojnice křížení pro zobrazení trasy

definition

data model entity that provides the shape of the Intersection Link for displaying a path

standard (extrakt)
termín
typ adresy
term
address type
definice

atribut entity úseku pozemní komunikace, který stanoví typ popisných označení domů

PŘÍKLAD Základní adresa, adresa okresu, obchodní adresa, bez adresy apod.

definition

attribute of road section entity that specifies the type of house number ranges

EXAMPLE Distinction between base address, county address, commercial address, etc., or no address.

standard (extrakt)
termín
typ atributu
term
attribute type
definice

charakteristika geoprvku, jež je nezávislá na ostatních geoprvcích

definition

defined characteristic of a Feature, which is independent of the other Features

standard (extrakt)
termín
typ mapového geoprvku
term
Cartographic Feature Type
definice
definition

data model entity that provides cartographic feature by their type (Symbol, Point, Polyline and Polygon)

standard (extrakt)
termín
typ plovoucího bodu
term
floating-point type
definice

datový typ obsahující všechna možná čísla s pohyblivou desetinnou čárkou plus dvě hodnoty: + x a – x

POZNÁMKA 1 k heslu Typ plovoucího bodu je podmnožinou reálného typu v ASN.1. Reálný typ vyhovuje základům jiným než 10.

definition

type consisting of all possible floating-point numbers plus the two values +∞ and -∞

NOTE The floating-point type is a subset of the real type in ASN.1. The real type accommodates bases other than 10.

standard (extrakt)
termín
typ relace
term
relationship type
definice

definovaná charakteristika geoprvku, která je závislá na ostatních geoprvcích

definition

defined characteristic of a Feature which is dependent on other Features

standard (extrakt)
termín
úhel připojení
term
connection angle (CA)
definice

rozdíl mezi směrníkem vedlejší pozemní komunikace a směrníkem v bodě

definition

difference between side road bearing and bearing at a point

standard (extrakt)
termín
ukazatel směru
term
Direction Guide
definice

entita datového modelu, která poskytuje informace pro navádění na trasu tvořené vstupním a výstupním spojením, napojeným na křížení

definition

data model entity that provides the guidance information for a path which is composed of the entrance Link and the exit Link connected to an Intersection

standard (extrakt)
termín
uplink
term
uplink
definice

část komunikačního spojení, která slouží pro přenos informace z vozidlové jednotky do infrastruktury

definition

the uplink refers to that portion of a communications link used for the transmission of information from each in-vehicle unit to the infrastructure

standard (extrakt)
termín
úroveň místa
term
place level
definice

klasifikace místa členěná podle administrativních podoblastí

POZNÁMKA 1 k heslu Vyšší/nižší úrovně jsou tvořeny podle vztahu předchůdce/následovník mezi místy.

definition

level associated with places of place classification “administrative subdivision”

NOTE Higher/lower level situations are constituted by the occurrence of a parent/child place relationship between places.

standard (extrakt)
termín
úsek
term
segment
definice

přímé spojení mezi dvěma mezilehlými body, dvěma uzly, nebo uzlem a mezilehlým bodem

definition

straight section of a link connecting two successive shape points, or a shape point and a node, or two nodes where a link does not contain shape points

termín
úsek vedlejší pozemní komunikace
term
side road section
definice

úsek pozemní komunikace, který není součástí označené polohy, ale je s ní spojen prostřednictvím přinejmenším třípaprskové křižovatky

definition

road section which is not part of the location to be referenced, but connected to it via an at least trivalent junction

standard (extrakt)
termín
úroveň
term
level
definice

podmnožina mapových dat vycházející z klasifikace dat stejného sémantického obsahu, kdy klasifikace je založená na úrovni podrobnosti/hustoty a vztažená ke konceptu různých mapových měřítek

POZNÁMKA 1 k heslu Úroveň 0 se považuje za nejnižší úroveň (největší podrobnost); vyšší úrovně jsou číslovány úroveň 1, úroveň 2 atd.

PŘÍKLAD Data znázorněná na mapě mohou být uspořádána do šesti úrovní reprezentujících různá měřítka znázornění (zoomu).

definition

subset of map data resulting from a classification of data of the same semantic content based on the level of detail or density, related to the concept of different map scales

NOTE Level 0 is considered the lowest level (greatest detail); higher levels are numbered level 1, level 2, etc.

EXAMPLE Map display data may be organised into 6 levels representing different zoom scales.

standard (extrakt)
termín
úsek pozemní komunikace
term
road section
definice

segment pozemní komunikace, který je ohraničen dvěma kříženími a má v celém úseku stejné atributy

POZNÁMKA 1 k heslu Obecně jsou každá dvě křížení odlišná, pouze v některých specifických případech jsou křížení stejná, například pozemní komunikace ve tvaru „kapky“ nebo spojovací rampy uvnitř složených křížení.

definition

road segment that is bounded by two intersections and has the same attributes throughout

NOTE Generally the two intersections are different, only in some specific cases are the intersections the same, e.g. a tear-drop street or slip roads inside of complex intersections.

standard (extrakt)
termín
uzel
term
node
definice

bezrozměrný prvek, který je topologickým průsečíkem dvou nebo více hran nebo koncovým bodem hrany

POZNÁMKA 1 k heslu Uzel je vytvořen pro topologicky významné body, jako jsou jednoduchá křížení pozemních komunikací nebo jiné lineární geoprvky zahrnující hranice, ale také pro pozice, jako jsou stožáry elektrického vedení, sloupky kilometrovníků nebo senzory detekující dopravní proudy, které se stávají významnými body specifikovanými v mapě.

definition

zero-dimensional element that is a topological junction of two or more edges, or an end point of an edge

NOTE A node is created for topologically significant points, such as simple intersections of roads or other linear features including boundaries but also for locations such as electric beacons, kilometre-posts or sensors detecting traffic flows, being significant points specified in a map.

standard (extrakt)
termín
uzel ukončení
term
“to” node
definice

jeden ze dvou uzlů na koncích trasy, ke kterému je trasa topologicky orientována

POZNÁMKA 1 k heslu Pokud se po trase jede ve směru topologické orientace, je uzel ukončení konečným uzlem; pokud se po trase jede v opačné topologické orientaci, pak je uzel ukončení startovním uzlem.

definition

node at the end of a link towards which the link is topologically oriented

NOTE See also “from” node, origin node, destination node, source node, and target node. When a link is travelled in the direction of topological orientation, the “to” node is the destination node. When it is travelled in the direction opposite topological orientation, the “to” node is the origin node.

standard (extrakt)
termín
uzel zahájení
term
“from” node
definice

jeden ze dvou uzlů na koncích trasy, od kterého je trasa topologicky orientována

POZNÁMKA 1 k heslu Pokud se po trase jede ve směru topologické orientace, je uzel zahájení startovním uzlem; pokud se po trase jede v opačné topologické orientaci, pak je uzel zahájení konečným uzlem.

definition

node at the end of a link away from which the link is topologically oriented

NOTE See also “to” node, origin node, destination node, source node, and target node. When a link is travelled in the direction of topological orientation, the “from” node is the origin node. When it is travelled in the direction opposite topological orientation, the “from” node is the destination node.

standard (extrakt)
termín
věrná kopie povrchu
term
ground-truth surrogate
definice

referenční zdroj v odpovídající celistvosti a/nebo přesnosti, který může sloužit jako náhrada za kontrolní měření v terénu, ověřující celistvost dat a/nebo přesnost charakteristik databázových geoprvků, atributů nebo jejich vlastností

definition

reference source of sufficient Completeness and/or accuracy that may be substituted for Field verification when measuring the Completeness and/or accuracy of map database Features, Attributes, or properties

standard (extrakt)
termín
vlastnost (geoprvku)
term
property
definice

kombinace atributů a relačních hodnot, které příslušejí geoprvku a které společně definují určité vlastnosti geoprvku

definition

combination of Attribute and Relationship values which pertain to a Feature and which together define a certain characteristic of the Feature

standard (extrakt)
termín
vlícovací bod
term
control point
definice

bod, který má známé souřadnice v reálném světě a je identifikovatelný s odpovídajícím bodem na mapě, letecké fotografii nebo satelitním snímku

definition

point having known coordinates in the real world and identifiable with a corresponding point in a map or an aerial photograph or satellite image

standard (extrakt)
termín
Vrel_max
term
Vrel_max
definice

maximální relativní rychlost vozidla, při které je systém schopen provozu

definition

maximum relative vehicle speed at which the system is capable of operating

standard (extrakt)
termín
vrstva
term
layer
definice

podmnožina datového souboru založená na informačním obsahu

PŘÍKLAD Navigační data mohou být považována za jednu vrstvu.

definition

certain subset of a Dataset based upon information contents

EXAMPLE Route guidance data may be considered as one layer.

termín
vysílač na pozemní komunikaci
term
roadside beacon (RS)
definice

komunikační zařízení krátkého dosahu pro komunikaci mezi vozidlem a dopravní infrastrukturou s vloženou lokalizační funkcí, kdy v případě, že vozidlo přijímá signál, musí se nacházet v příslušné lokalizované oblasti

definition

short-range vehicle-to-roadside communication device with the inherent location feature that if the vehicle is receiving the signal, then the vehicle has to be positioned in a specific, localized area

standard (extrakt)
termín
výchozí uzel
term
source node
definice

jeden ze dvou uzlů na koncích trasy, ze kterého začíná hledání pro výpočet trasy

POZNÁMKA 1 k heslu Pokud se po trase hledá ve směru od startu cesty, je výchozí uzel trasy jeho startovním uzlem; pokud se použije reverzní hledání z cíle cesty, pak je výchozí uzel konečným uzlem.

definition

node at the end of a link from which exploration takes place for route calculation

NOTE See also target node, origin node, destination node, “from” node, and “to” node. When forward exploration is taking place from the origin of the route, the source node of a link is its origin node. When reverse exploration is taking place from the destination of the route, the source node of a link is its destination node.

standard (extrakt)
termín
výstražný bod
term
Caution Point
definice

entita datového modelu, která poskytuje informace o nadcházejícím potenciálním riziku na prvcích pozemní komunikace, která může od řidiče vozidla vyžadovat určitou akci

definition

data model entity that provides warning information about an approaching potential hazard on the Road Elements that may require some action by the driver of a vehicle

standard (extrakt)
termín
základní forma
term
primitive
definice

forma, ze které mohou být všechny ostatní odvozeny

definition

fundamental form from which all other forms can be derived

standard (extrakt)
termín
základní kartografický prvek
term
cartographic primitive
definice

základní konstrukční prvek v kartografické reprezentaci

PŘÍKLAD Uzel, hrana, plocha.

definition

atomic construction element in a cartographic representation, i.e. Node, Edge and Face

standard (extrakt)
termín
základní mapa
term
base map
definice

souhrn všech dopravních prvků a všech služeb včetně jejich vazeb k dopravním prvkům

definition
standard (extrakt)
termín
základní sada aplikací
term
basic set of applications (BSA)
standard (extrakt)
termín
záznam
term
record
definice

datová struktura závislá na implementaci, která se skládá z identifikovatelné množiny jednoho nebo více souvisejících polí

definition

implementation dependent construct that consists of an identifiable collection of one or more related Fields

standard (extrakt)
termín
zdrojový materiál
term
source material
definice

zdroj dat v analogové nebo digitální formě, uložený na libovolném druhu datového média

definition

origin of data in analogue or digital representation, stored on any kind of data medium

standard (extrakt)
termín
znaková sada DNF
term
DNF character set
definice

sada znaků užívaná v zápisu standardního deskriptivního formuláře (DNF)

definition

set of characters used in the DNF notation

standard (extrakt)
termín
zobrazení mapy
term
map display (MD)
definice

kategorie aplikace, která se zabývá grafickou prezentací informace

POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o jednu ze šesti kategorií aplikací podporovaných fyzickým ukládáním dat (PSF) a aplikačním programovým rozhraním (API).

definition

application category that deals with graphical information presentation

NOTE Map display is one of the six application categories supported by the API.

standard (extrakt)
termín
zobrazení polohy
term
Location Image
definice

entita datového modelu, která poskytuje nákres pozadí prvku pozemní komunikace a křížení, na kterých jsou zobrazeny informace navádění na trasu

definition

data model entity that provides a background image of the Road Element and the intersection upon which guidance information is displayed

standard (extrakt)
termín
zobrazený bod
term
display point
definice
definition

zero-dimensional type of cartographic feature

standard (extrakt)
termín
zpětné geokódování
term
reverse geocoding
definice

stanovení adresy uzlu nebo spojení; tj. stanovení vzestupné cesty napříč hranově orientovaným grafem

definition

determination of the address description of a link or node, i.e. determination of an upwards path across the place tree

standard (extrakt)