Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 6.4 Digitální mapová databáze

termín
digitální mapová databáze
term
digital map database
definice

uspořádaná množina digitálních a alfanumerických dat zobrazujících zeměpisné polohy a relační vztahy prostorových geoprvků

POZNÁMKA 1 k heslu Obvykle mapové databáze reprezentují digitální formy mapových záznamů na disku, ale nejsou omezeny jen na ně. Například nákresy lze importovat do Geografického informačního systému (GIS) a považovat je za formu digitální mapy.

definition

structured set of digital and alphanumeric data portraying geographic locations and relationships of spatial features

Note 1 to entry: Typically, such structures represent, but are not limited to, the digital form of hard copy maps. For example, drawings can be imported into a Geographic Information System (GIS) and considered as a form of digital map.

standard (extrakt)
termín
aplikační programové rozhraní
term
application program interface (API)
definice

standardní rozhraní a množina volacích funkcí mezi aplikačním softwarem a daty přístupových knihoven navigačních systémů ve vozidle

definition

API ISO context specification interface and set of function calls between application software and data access libraries of vehicle navigation systems

termín
pozadí; background
term
Background
definice

balíček datového modelu, který tvoří obrázek pozadí, mapová data na pozadí, typ mapového geoprvku, prvek zobrazení a entita obrazového souboru pro zobrazení map

definition
standard (extrakt)
termín
datový soubor
term
data file
definice

soubor příbuzných datových záznamů s homogenní strukturou

definition

collection of related data records having a homogeneous structure

standard (extrakt)
termín
nákres pozadí
term
Background Imagery
definice

entita datového modelu, která poskytuje obrázky pozadí, na kterých může být zobrazena silniční síť oblasti

definition

data model entity that provides background images upon which the road network of an area may be displayed

standard (extrakt)
termín
budovy a zařízení
term
Building & Facility
definice

entita datového modelu, která uvádí lokaci a tvar prvků na silniční infrastruktuře, jako je mýtná brána nebo pevné zařízení stanice ITS na straně infrastruktury

definition

data model entity that provides the location and shape of road side features such as a toll gate, or a fixed Road Side ITS station

standard (extrakt)
termín
datový záznam
term
data record
definice

záznam obsahující geoprvky s odpovídajícími daty

definition

record containing Feature-related data

standard (extrakt)
termín
identifikátor spojnice; ID spojnice
term
link identifier (link ID)
definice

jedinečný identifikátor přiřazený spojnici

POZNÁMKA 1 k heslu Identifikátor spojnice může být stanoven libovolně nebo může být přiřazen na základě konvence tak, aby bylo zaručeno, že žádný vícenásobný výskyt stejného identifikátoru nebude využit v rámci jednoho případu sítě nebo mapové databáze.

definition

identifier that is uniquely assigned to a link

NOTE 1 to entry: A link identifier can be arbitrary or can be assigned by convention, to ensure that no multiple occurrences of the same identifier will be used within one instance of a network or map database.

standard (extrakt)
termín
typ mapového geoprvku
term
Cartographic Feature Type
definice
definition

data model entity that provides cartographic feature by their type (Symbol, Point, Polyline and Polygon)

standard (extrakt)
termín
komplexní záznam
term
global record
definice

záznam, který logicky předchází datovým záznamům a obsahuje kontrolní parametry, definice dat a dokumentaci nezbytnou k interpretaci přidružených datových záznamů

definition

record that logically precedes the data records and contains control parameters, data definition and documentation necessary to interpret companion data records

standard (extrakt)
termín
výstražný bod
term
Caution Point
definice

entita datového modelu, která poskytuje informace o nadcházejícím potenciálním riziku na prvcích pozemní komunikace, která může od řidiče vozidla vyžadovat určitou akci

definition

data model entity that provides warning information about an approaching potential hazard on the Road Elements that may require some action by the driver of a vehicle

standard (extrakt)
termín
parcela
term
parcel
definice

jednotka dělení v databázi, která odpovídá určité oblasti pokrytí, je spojená s jednou úrovní a obsahuje data jedné nebo více vrstev; obsahuje přinejmenším všechny uzly s polohou přidruženou nebo umístěnou na obrysové části pokryté oblasti plus části všech spojnic připojených k těmto uzlům

POZNÁMKA 1 k heslu Může být dělena tak, aby množství dat dané parcely mohlo být přibližně stejné, jako mají jiné parcely.

definition

database partitioning unit corresponding to a certain coverage area, associated with one level and containing data of one or more layers

NOTE A parcel contains (at least) all nodes with positions enclosed by or located on the outline of its coverage area plus (parts of) all links attached to these nodes; it can be partitioned so that the amount of data of a parcel may be nearly the same as that of another.

standard (extrakt)
termín
podrobná speciální trasa
term
Detailed Special Route
definice

entita datového modelu, která uvádí podrobné informace o speciální trase, jako je uspořádaný sled spojů a křížení, délka trasy a poplatek na zpoplatněné pozemní komunikaci

definition

data model entity that provides the detailed information of Special Route such as the ordered sequence of Link and Intersection lists, length of route and fee of toll road

standard (extrakt)
termín
položky
term
items
definice

pojmenované sekvence znaků z množiny DNF normalizovaného deskriptivního formuláře znaků, které jsou užívané pro formulaci DNF zápisu

definition

Named sequences of characters from the DNF character set which are used to form the DNF notation

standard (extrakt)
termín
ukazatel směru
term
Direction Guide
definice

entita datového modelu, která poskytuje informace pro navádění na trasu tvořené vstupním a výstupním spojením, napojeným na křížení

definition

data model entity that provides the guidance information for a path which is composed of the entrance Link and the exit Link connected to an Intersection

standard (extrakt)
termín
název kraje (District Name)
term
District Name
definice

entita datového modelu, která uvádí název geoprvku geografické oblasti pro každé spojení napojené na křížení

definition

data model entity that provides the name of a geographic area feature for each Link connected to an intersection

standard (extrakt)
termín
přiřazení adresy
term
address location (AL)
definice

kategorie aplikace, která se zabývá úlohami vyjadřujícími reálnou pozici na zemi v rámci datové reprezentace PSF

POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o jednu ze šesti kategorií aplikací podporovaných fyzickým ukládáním dat (PSF) a aplikačním programovým rozhraním (API).

definition

application category that deals with the task of expressing a real world position in terms of the data representation

NOTE Address location is one of the six application categories supported by the API.

standard (extrakt)
termín
prvek
term
Figure Element
definice
definition

data model entity that provides the shape data of a cartographic feature for displaying a map

termín
přiřazení
term
matching
definice

přiřazení označené pozice polohy ke konkrétnímu objektu v dané mapové databázi s cílem rozpoznání stejného identifikovaného objektu na straně mapové databáze odesilatele i příjemce

POZNÁMKA 1 k heslu Přiřazení je pokládáno za další část metody dekódování označené polohy zachovávající pravidla lokalizační referenční metody (LRM).

definition

translating a location reference to a specific object in a given map database to attempt recognition of the same identified object in both the sender’s and the receiver’s map database

NOTE 1 to entry: Matching is seen as a subsequent part to the method of decoding a location reference adhering to the defined LRM.

standard (extrakt)
termín
přípojný bod křížení
term
Intersection Connecting Point
definice

entita datového modelu, která je topologickým průsečíkem dvou nebo více spojení nebo koncového ohraničení spojení

POZNÁMKA 1 k heslu Spojení zahrnuje souřadnicové hodnoty příslušného GDF propojení.

definition

data model entity for a topological junction of two or more links or end bounding a link

NOTE 1 to entry: A link stores the coordinate value of the corresponding GDF junction.

standard (extrakt)
termín
transkripce
term
transcription
definice

přepis neabecedních zeměpisných názvů do abecedního formátu nebo naopak

POZNÁMKA 1 k heslu Termín se také aplikuje na počáteční záznamový skript dosud nenapsaných názvů.

definition

rendering of geographic names from a non-alphabetic script into an alphabetic one or vice versa

NOTE The term is also applied to initial recording in script of hitherto unwritten names.

standard (extrakt)
termín
náklady křížení
term
Intersection Cost
definice

entita datového modelu, která uvádí časové nebo finanční náklady pro výpočet trasy mezi vstupním a výstupním spojem křížení

definition

data model entity that provides the time or monetary cost between the entrance Link and exit Link of Intersection for calculating route

standard (extrakt)
termín
typ plovoucího bodu
term
floating-point type
definice

datový typ obsahující všechna možná čísla s pohyblivou desetinnou čárkou plus dvě hodnoty: + x a – x

POZNÁMKA 1 k heslu Typ plovoucího bodu je podmnožinou reálného typu v ASN.1. Reálný typ vyhovuje základům jiným než 10.

definition

type consisting of all possible floating-point numbers plus the two values +∞ and -∞

NOTE The floating-point type is a subset of the real type in ASN.1. The real type accommodates bases other than 10.

standard (extrakt)
termín
spojnice křížení
term
Intersection Link
definice

entita datového modelu, která poskytuje spojnici v křížení používanou pro určení trasy napříč křižovatkou

definition

data model entity that provides the Links in the Intersection used for determining the path through an intersection

standard (extrakt)
termín
věrná kopie povrchu
term
ground-truth surrogate
definice

referenční zdroj v odpovídající celistvosti a/nebo přesnosti, který může sloužit jako náhrada za kontrolní měření v terénu, ověřující celistvost dat a/nebo přesnost charakteristik databázových geoprvků, atributů nebo jejich vlastností

definition

reference source of sufficient Completeness and/or accuracy that may be substituted for Field verification when measuring the Completeness and/or accuracy of map database Features, Attributes, or properties

standard (extrakt)
termín
tvar spojnice křížení
term
Intersection Link Shape
definice

entita datového modelu, která poskytuje tvar spojnice křížení pro zobrazení trasy

definition

data model entity that provides the shape of the Intersection Link for displaying a path

standard (extrakt)
termín
záznam
term
record
definice

datová struktura závislá na implementaci, která se skládá z identifikovatelné množiny jednoho nebo více souvisejících polí

definition

implementation dependent construct that consists of an identifiable collection of one or more related Fields

standard (extrakt)
termín
název křížení
term
Intersection Name
definice

entita datového modelu, která poskytuje název křížení; křížení může mít jeden nebo více názvů, který odpovídá směru vjezdu na křižovatku

definition

data model entity that provides the name of an Intersection. An Intersection may have one or more names corresponding to the direction of entering into the intersection

standard (extrakt)
termín
pole
term
field
definice

určitá část záznamu obsahující datovou jednotku, kterou může být datový prvek nebo datová položka

definition

specified part of a record containing a unit of data which may be a data element or a data item

standard (extrakt)
termín
tvar jízdního pruhu
term
Lane Shape
definice

entita datového modelu, která poskytuje tvarovou geometrii jízdního pruhu

definition

data model entity that provides the shape geometry of the lane

standard (extrakt)
termín
znaková sada DNF
term
DNF character set
definice

sada znaků užívaná v zápisu standardního deskriptivního formuláře (DNF)

definition

set of characters used in the DNF notation

standard (extrakt)
termín
album
term
album
definice

soubor souvisejících (logicky rozdělených) datových skupin a (fyzicky rozdělených) svazků

definition

collection of related Datasets (logical sub-division) and, if applicable, Volumes (physical sub-division)

standard (extrakt)
termín
náklady spojení
term
Link Cost
definice

entita datového modelu, která uvádí časové nebo finanční náklady spojení pro výpočet trasy

definition

data model entity that provides the time or monetary cost of the Link for calculating route

standard (extrakt)
termín
sekce
term
section
definice

prostorová podmnožina datové množiny

PŘÍKLAD Oblast zakreslená na mapovém listu, vymezená geografickými souřadnicemi.

definition

spatial subset of a Dataset

NOTE The coverage area of a map sheet, confined by geographic coordinates, can be considered a Section.

standard (extrakt)
termín
zobrazení polohy
term
Location Image
definice

entita datového modelu, která poskytuje nákres pozadí prvku pozemní komunikace a křížení, na kterých jsou zobrazeny informace navádění na trasu

definition

data model entity that provides a background image of the Road Element and the intersection upon which guidance information is displayed

standard (extrakt)
termín
pozadí mapových dat
term
Map Data Background
definice

entita datového modelu, která poskytuje charakteristiky databázových geoprvků pro zobrazení na pozadí

definition

data model entity that provides map database features for background display

standard (extrakt)
termín
prostorová doména
term
spatial domain
definice

popis hranic geografického území, kterému konkrétní datový soubor prostorově náleží

definition

description of the limits of a geographical area to which a particular set of data belongs spatially

standard (extrakt)
termín
logická jednotka
term
logical unit
definice

soubor dat, na který můžeme pohlížet jako na logicky dále nedělitelný celek

PŘÍKLAD Jeden logický záznam

definition

collection of data that may be regarded as a logically undivided whole

EXAMPLE One logical record.

standard (extrakt)
termín
obrázkový soubor
term
picture file
definice

entita, která je souborem obrázkového objektu

definition

this entity is the file of picture object

standard (extrakt)
termín
referenční bod místa
term
Place Reference Point
definice

entita datového modelu, která poskytuje reprezentativní bod v rámci místa

definition

data model entity that provides a representative point within a Place

standard (extrakt)
termín
silniční most a tunel
term
Road Bridge and Tunnel
definice

entita datového modelu, která poskytuje informace jako je délka, výška a sklon mostů a tunelů

definition

data model entity that provides information such as the length, height and slope of bridges and tunnels

standard (extrakt)
termín
tvar prvku pozemní komunikace
term
Road Element Shape
definice

entita datového modelu, která poskytuje tvarovou geometrii prvku pozemní komunikace za účelem zobrazení pozemní komunikace a nastavení polohy

definition

data model entity that provides the shape geometry of the Road Element for displaying Road and Positioning

standard (extrakt)
termín
dopravní značení
term
Road Marking
definice

entita datového modelu, která poskytuje tvar zakreslených značení na pozemní komunikaci, jako jsou čáry jízdního pruhu; mohou být použity za účelem zobrazení

definition

data model entity that provides the shape of painted markings on roads such as lane markings these may be used for display purposes

standard (extrakt)
termín
dopravní značka na pozemní komunikaci
term
Road Signage
definice

entita datového modelu, která poskytuje podrobný text dopravní značky na prvku pozemní komunikace

POZNÁMKA 1 k heslu Navádění na trasu je jeden prvek ze šesti kategorií aplikací, spojující dvě křížení a sloužící jako nejmenší nezávislá jednotka silniční sítě na GDF úrovni 2.

definition

data model entity that provides the detailed text of the road signage on the Road Element

NOTE 1 to entry: Route Guidance is one of the six application categories elements and joining two intersections, serving as the smallest independent unit of a road network at GDF level 2.

standard (extrakt)
termín
referenční bod služby a bodu zájmu
term
Service and POI Reference Point
definice

entita datového modelu, která poskytuje reprezentativní bod služby a bodu zájmu

definition

data model entity that provides a representative point of a Service and POI

standard (extrakt)
termín
adresa ulice
term
Street Address
definice
definition

data model entity that provides the geocoded Street Address of the Road Element

standard (extrakt)
termín
dopravní omezení
term
Traffic Restriction
definice

entita datového modelu, která poskytuje dopravní omezení, jako například omezení jízdy do jednoho pruhu nebo zákaz odbočení, za účelem výpočtu trasy

definition

data model entity that provides the traffic restrictions such as one way or turn restrictions for route calculation purposes

standard (extrakt)
termín
datová množina
term
data set
definice

podmnožina alba, která může být dále dělena do sekcí

PŘÍKLAD Velká množina dat týkající se konkrétní geografické oblasti.

definition

sub division of Album, which in turn can be subdivided into Sections

EXAMPLE Large set of data covering a particular geographic area.

standard (extrakt)