Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 6.5 Zobrazení mapy

termín
zobrazení mapy
term
map display (MD)
definice

kategorie aplikace, která se zabývá grafickou prezentací informace

POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o jednu ze šesti kategorií aplikací podporovaných fyzickým ukládáním dat (PSF) a aplikačním programovým rozhraním (API).

definition

application category that deals with graphical information presentation

NOTE Map display is one of the six application categories supported by the API.

standard (extrakt)
termín
cílová poloha
term
destination location
definice

poloha, jež je používána jako konečná pozice cesty pro aplikace navádějící na trasu

definition

location to be used as the end location of a journey for a route guidance application

standard (extrakt)
termín
dvojice souřadnic
term
coordinate pair
definice

množina dvou souřadnic (jedna je hodnota zeměpisné délky a druhá je hodnota zeměpisné šířky) reprezentující polohu na modelu Země

definition

set of two coordinates (one longitude value and one latitude value), representing a position on the earth model

standard (extrakt)
termín
mapová projekce
term
map projection
definice

metoda transformace použitá k reprezentaci zakřiveného zemského povrchu do roviny

definition

transformation method used to represent the curved earth surface on a plane

standard (extrakt)
termín
mapový text
term
cartographic text
definice

entita datového modelu, která zahrnuje jmenný text, jenž je spojen se všemi nebo s částí mapového geoprvku

POZNÁMKA 1 k heslu Mapový text je jazykově závislý a může obsahovat návrh polohy zobrazení, orientaci, kód jazyka, prioritu (důležitost), doporučené měřítko rozsahu znázornění a ohraničující rámeček.

definition

data model entity that stores name text associated with all or part of a cartographic feature

NOTE Cartographic text is language dependent and may contain a suggested display location, orientation, language code, priority (or importance), suggested scale range, and bounding box.

standard (extrakt)
termín
základní mapa
term
base map
definice

souhrn všech dopravních prvků a všech služeb včetně jejich vazeb k dopravním prvkům

definition
standard (extrakt)
termín
základní kartografický prvek
term
cartographic primitive
definice

základní konstrukční prvek v kartografické reprezentaci

PŘÍKLAD Uzel, hrana, plocha.

definition

atomic construction element in a cartographic representation, i.e. Node, Edge and Face

standard (extrakt)
termín
úroveň
term
level
definice

podmnožina mapových dat vycházející z klasifikace dat stejného sémantického obsahu, kdy klasifikace je založená na úrovni podrobnosti/hustoty a vztažená ke konceptu různých mapových měřítek

POZNÁMKA 1 k heslu Úroveň 0 se považuje za nejnižší úroveň (největší podrobnost); vyšší úrovně jsou číslovány úroveň 1, úroveň 2 atd.

PŘÍKLAD Data znázorněná na mapě mohou být uspořádána do šesti úrovní reprezentujících různá měřítka znázornění (zoomu).

definition

subset of map data resulting from a classification of data of the same semantic content based on the level of detail or density, related to the concept of different map scales

NOTE Level 0 is considered the lowest level (greatest detail); higher levels are numbered level 1, level 2, etc.

EXAMPLE Map display data may be organised into 6 levels representing different zoom scales.

standard (extrakt)
termín
přesný geometrický popis
term
precise geometry description
definice

obrys polohy, kódovaný na co nejvíce detailní úrovni digitální mapy, ležící v koridoru se stanovenou kolmou vzdáleností k hlavní kružnici spojení mezi dvěma následujícími body polohy

definition

shape along the location, coded on the most detailed level of the digital map, lying in a corridor with a defined perpendicular distance to the great circle connection between two successive points on a location

standard (extrakt)
termín
vrstva
term
layer
definice

podmnožina datového souboru založená na informačním obsahu

PŘÍKLAD Navigační data mohou být považována za jednu vrstvu.

definition

certain subset of a Dataset based upon information contents

EXAMPLE Route guidance data may be considered as one layer.

termín
magnetická deklinace
term
magnetic declination
definice

úhel mezi magnetickým severem a skutečným severe

definition

angle between Magnetic North and True North

standard (extrakt)