Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 6.6 Multimédia

termín
multimédia
term
multi-media
definice

souhrn textových, zvukových a obrazových médií využívaný k předávání nebo uchovávání informací

definition

any kind of data other than conventional data

EXAMPLE Graphic, audio or visual data.

standard (extrakt)
termín
multimediální objekt
term
multi-media object
definice

část multimédia určená ke zpracování blíže neurčenou aplikací

PŘÍKLAD Obrázek, text, film, zvuk.

definition

piece of multi-media to be processed by an application

EXAMPLE A picture, a text, a movie, or a sound.

standard (extrakt)
termín
svazek
term
volume
definice

nejmenší samostatné datové médium s danou kapacitou

POZNÁMKA 1 k heslu V závislosti na velikosti databáze může jeden svazek obsahovat jednu nebo více datových skupin geografických datových souborů (GDF).

PŘÍKLAD Jedna disketa, jedna magnetická páska, jeden kompaktní disk, jedno DVD.

definition

the smallest physical unit of medium

NOTE A single Volume may contain one or more GDF Datasets depending on Dataset size.

EXAMPLE A magnetic tape, a floppy disk etc.

standard (extrakt)
termín
synchronizační značkovací jazyk
term
synchronisation markup language (SyncML)
definice

datový synchronizační protokol

POZNÁMKA 1 k heslu Datový synchronizační protokol definuje průběh činností při komunikaci během datové synchronizace relace, kdy je mobilní zařízení připojeno do sítě. Protokol podporuje označování a identifikaci záznamů, běžné protokolové příkazy k synchronizaci lokálních i síťových dat a může podporovat identifikaci a rozlišení synchronizačních konfliktů.

definition

data synchronisation protocol

NOTE A data synchronization protocol defines the workflow for communication during a data synchronization session when the mobile device is connected to the network. The protocol supports naming and identification of records, common protocol commands to synchronize local and network data, and it can support identification and resolution of synchronization conflicts.

standard (extrakt)
termín
uplink
term
uplink
definice

část komunikačního spojení, která slouží pro přenos informace z vozidlové jednotky do infrastruktury

definition

the uplink refers to that portion of a communications link used for the transmission of information from each in-vehicle unit to the infrastructure

standard (extrakt)
termín
downlink
term
downlink
definice

část komunikačního spojení, která slouží pro přenos informace z infrastruktury do vozidlové jednotky

PŘÍKLAD Přenos z jednotky na straně infrastruktury (RSU) do palubního zařízení (OBE).

definition

the downlink refers to that portion of a communications link used for the transmission of information from the infrastructure to each in-vehicle unit

standard (extrakt)
termín
zdrojový materiál
term
source material
definice

zdroj dat v analogové nebo digitální formě, uložený na libovolném druhu datového média

definition

origin of data in analogue or digital representation, stored on any kind of data medium

standard (extrakt)
termín
datové médium
term
medium unit
definice

objekt pro uložení dat, který může být považován za fyzicky dále nedělitelný

PŘÍKLAD Jedna disketa, jedna magnetická páska, jeden kompaktní disk, jedno DVD.

definition

object for data storage that can be considered as a physically undivided whole

EXAMPLE One floppy disk, one magnetic tape, a CD, or a DVD.

standard (extrakt)