Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 6.7 Služba

termín
služba
term
service
definice

entita datového modelu sloužící pro komerční zájmovou aktivitu cestujících jako cíl a/nebo orientace, která je asociována s prvky pozemní komunikace, pomocí kterých může být zpřístupněna a dosažena; je popsána atributy obsahujícími (alespoň) název a typ

POZNÁMKA 1 k heslu Služba může být asociována s jinými službami vazbou předchůdce/následovník (mnozí s mnohými).

POZNÁMKA 2 k heslu Služba se používá jako synonymum pro bod zájmu (POI) v rámci logického datového modelu.

definition

data model entity for a commercial activity of interest to travellers as a destination and/or orientation that is associated with road element(s) by which it can be accessed and further described by attributes including (at least) name and type

NOTE A service may be associated with other services by parent/child relationships (many to many). Service is used synonymously with POI within the logical data model.

standard (extrakt)
termín
navigační služba
term
navigation service
definice

časově a polohově vázaná služba umožňující kdekoliv na zeměkouli, moři nebo obecně v nějakém prostoru stanovit svou polohu a nalézt cestu, která je podle zvolených kritérií nejvhodnější

standard (extrakt)
termín
cestovní čas
term
travel time
definice

cestovní čas je reálný čas potřebný pro vozidlo k projetí specifického úseku jízdní dráhy na dané trase

definition

travel time is the actual time required for a vehicle to pass through a specific roadway section in a route

standard (extrakt)
termín
doba jízdy
term
link travel time
definice

doba jízdy konkrétního dopravního spojení

definition

travel time of a specific link

standard (extrakt)
termín
doporučená trasa
term
recommended route
definice
definition

the recommended route is a route calculated by the CDRG infrastructure and sent to the invehicle unit

standard (extrakt)
termín
multimodální navádění na trasu
term
multi-mode route guidance
definice
definition

multi-mode route guidance provides route guidance under the combined operation of the Interactive CDRG, LDRG and SRG systems

standard (extrakt)
termín
nastavení polohy
term
positioning
definice

kategorie aplikace, která se zabývá stanovením polohy vozidla a přizpůsobením polohy na mapu

POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o jednu ze šesti kategorií aplikací podporovaných fyzickým ukládáním dat (PSF) a aplikačním programovým rozhraním (API).

definition

application category that deals with the determination of vehicle location and map matching

NOTE Positioning is one of the six application categories supported by the API.

standard (extrakt)
termín
navádění na trasu
term
route guidance
definice

kategorie aplikace, která se zabývá generováním grafických, textových a/nebo zvukových instrukcí pro následování naplánované trasy

POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o jednu ze šesti kategorií aplikací podporovaných fyzickým ukládáním dat (PSF) a aplikačním programovým rozhraním (API).

definition

application category that deals with the generation of graphical, textual, and/or audio instructions for following a planned route

NOTE Route guidance is one of the six application categories supported by the API.

standard (extrakt)
termín
plánování trasy
term
route planning (RP)
definice

kategorie aplikace, která se zabývá stanovením trasy mezi specifickými body

POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o jednu ze šesti kategorií aplikací podporovaných fyzickým ukládáním dat (PSF) a aplikačním programovým rozhraním (API).

definition

application category that deals with the determination of routes between specified points

NOTE Route planning is one of the six application categories supported by the API.

standard (extrakt)
termín
přístup k informacím o službách a bodech zájmu
term
services and P.O.I. information access
definice

kategorie aplikace, která se zabývá poskytováním informací o bodech zájmu (POI) navigační aplikaci

POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o jednu ze šesti kategorií aplikací podporovaných fyzickým ukládáním dat (PSF) a aplikačním programovým rozhraním (API).

definition

application category that deals with the provision of POI information to the navigation application

NOTE one of the six application categories supported by the PSF and the API

standard (extrakt)
termín
statické navádění na trasu
term
static route guidance (SRG)
definice

navádění na trasu, kdy vozidlo sleduje trasu generovanou palubní jednotkou pouze s využitím základních informací, jako jsou vzdálenost a další data uložená v palubních mapových databázích

definition

under SRG, the vehicle follows a route generated by the in-vehicle unit using only fixed information such as distance and other data stored in onboard map databases

standard (extrakt)
termín
systém centrálně určovaného vedení cesty
term
Centrally Determined Route Guidance System (CDRG)
definice

systém, který krok za krokem poskytuje řidiči navigační instrukce prostřednictvím centrálního infrastrukturního systému; informace o trase jsou zasílány do vozidla bez polohové lokalizace vozidla

definition

system which provides a driver with step-by-step driving instructions that are similar to those offered by a LDRG

NOTE With a centrally determined system, the routing instructions are determined at an off-vehicle location and transmitted to the vehicle.

standard (extrakt)
termín
systém lokálně určovaného vedení cesty
term
Locally Determined Route Guidance System (LDRG)
definice

systém, který krok za krokem poskytuje řidiči navigační instrukce prostřednictvím vozidlového systému

POZNÁMKA 1 k heslu Tento systém obvykle obsahuje zobrazovací jednotku, počítač, trasovací a navigační software, navigační mapovou databázi a zařízení pro stanovení změny polohy vozidla na trase.

definition

system which provides a driver with step-by-step driving instructions that are determined by an on-vehicle system

NOTE The system typically consists of a display screen, a computer, routing and guidance software, a navigable map database, and positioning equipment to track the vehicle's location as it proceeds along its path.

standard (extrakt)
termín
data třetí strany
term
third party data (TPD)
definice

informace o službách, které jsou dodávány poskytovatelem dat třetích stran

POZNÁMKA 1 k heslu Obvykle obsahují velké množství popisných dat.

POZNÁMKA 2 k heslu Poskytovatelé dat třetích stran jsou například turistické a motoristické organizace.

definition

information about services, which is supplied by third party data providers (e.g. tourist or motoring organizations), typically with a rich content of descriptive data

standard (extrakt)
termín
podmínka
term
condition
definice

informace vztažená k trase/trasám, sestávající z typu podmínky, modifikátorů podmínky a předmětu podmínky

definition

information related to link(s) composed of condition type, condition modifiers, and condition scope

standard (extrakt)
termín
dopravní informace
term
traffic information
definice

prezentace dopravní situace v palubním systému, která je výsledkem řady hlášení dopravních informací

POZNÁMKA 1 k heslu Dopravní informace se může zobrazit uživatelům prostřednictvím vhodných terminálů.

definition

technical representation of a Traffic Situation within the onboard equipment, accomplished by a number of Traffic Information Reports; this Traffic Information can be displayed to the customer via suitable terminals

standard (extrakt)
termín
informační jednotka
term
information unit
definice

soubor informací, které mohou být považovány za dále nedělitelný celek

PŘÍKLAD Jedna sada dat, jedna sekce, jedna vrstva.

definition

collection of information that may be regarded as an undivided whole

EXAMPLE One data set, one Section, one Layer.

standard (extrakt)
termín
jednoduchý objektově orientovaný přístupový protokol
term
simple object access protocol (SOAP)
definice

na platformě nezávislý komunikační protokol poskytující prostřednictvím Internetu způsob komunikace mezi aplikacemi navzájem

POZNÁMKA 1 k heslu Technologie SOAP je založena na specifikaci XML a navíc připojuje k zaslané informaci nezbytné HTTP záhlaví.

definition

protocol providing a platform-independent way for applications to communicate with each other over the internet

NOTE SOAP technology relies on XML to define the format of the information and then adds the necessary HTTP headers to send it.

standard (extrakt)
termín
kanál pro přenos dopravních informací
term
Traffic Message Channel (TMC)
definice

systém pro vysílání digitálně kódovaných dopravních zpráv na rádiový datový systém (RDS)

definition

system for broadcast of (digitally encoded) traffic messages on RDS

standard (extrakt)
termín
středisko dopravních zpráv
term
traffic message centre (TMC)
definice

středisko, které vysílá a přijímá zprávy do/z vozidla prostřednictvím libovolného komunikačního zařízení, odlišného od komunikace krátkého dosahu, kde se vysílač nachází na krajnici pozemní komunikace

POZNÁMKA 1 k heslu Předpokládá se, že převážná část těchto zpráv souvisí s dopravním provozem.

definition

centre that transmits (receives) messages to (from) the vehicle by any communication means other than short range, vehicle-to-roadside communications (beacons)

NOTE The bulk of these messages are expected to be traffic related.

standard (extrakt)
termín
rozvržení dopravy
term
traffic assignment
definice

distribuce dopravy vzhledem k potřebám jak dopravní situace, tak k záměrům řídícího personálu v dopravním řídícím centru, za účelem vytvoření bezpečného a plynulého dopravního prostředí

definition

traffic assignment is the distribution of traffic in response to the needs of both the traffic situation and the intents of management personnel at the traffic control centre in order to realize a safe, smoothly flowing traffic environment

standard (extrakt)