Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 8 Vyhrazené spojení krátkého dosahu (DSRC)

termín
bitová chybovost
term
bit error rate (BER)
definice

průměrný počet chybných bitů vztažených na celkový počet bitů

definition

averaged number of erroneous bits relative to the total number of transmitted bits

standard (extrakt)
termín
čas
term
time
definice

světový čas (UTC); počet sekund, které uběhly od 1. ledna 1970, 0:00

POZNÁMKA 1 k heslu Tento formát je znám také jako „čas UNIX“.

definition

number of seconds passed since 1st January 1970, 00:00 (UTC)

NOTE This format is also known as ”UNIX time”.

standard (extrakt)
termín
fragment jedné T-APDU
term
single-T-APDU fragment
definice

T-APDU, který obsahuje kompletní PDU

definition

T-APDU that contains a complete PDU

standard (extrakt)
termín
fragment T-APDU
term
T-APDU fragment
definice

fragment hlavičky následovaný částí nebo všemi zakódovanými hodnotami ASN.1 typu T-APDU

definition

fragment header followed by part or all of the encoding of a value of the ASN.1 type T-APDUs

standard (extrakt)
termín
fragmentace
term
fragmentation
definice

funkce vykonávaná tranférovým jádrem pro mapování jedné ASDU na více LSDU

POZNÁMKA 1 k heslu V ISO/IES 7498-1 je fragmentace nazývána segmentací.

POZNÁMKA 2 k heslu Inverzní funkce se nazývá defragmentace nebo v ISO/IEC 7498-1 rozebrání (demontáž).

definition

function performed by the transfer kernel to map one ASDU on multiple LSDUs

NOTE1 In ISO/IEC 7498-1, fragmentation is called segmentation.

NOTE2 The inverse function is called defragmentation or, in ISO/IEC 7498-1, disassembling.

standard (extrakt)
termín
identifikátor atributu
term
attribute identifier
definice

označení, které jednoznačně rozlišuje atribut od ostatních atributů v rámci jednoho prvku

definition

unambiguously distinguishes an attribute from all other attributes within the same element

standard (extrakt)
termín
identifikátor prvku
term
element identifier (EID)
definice

označení, které jednoznačně rozlišuje prvek od ostatních prvků ve stejné OBU

definition

unambiguously distinguishes an element from all other elements residing in the same OBU

standard (extrakt)
termín
identifikátor spojení
term
link identifier
definice

jedinečná adresa pro spojení s mobilním zařízením

definition

unique address used for addressing the mobile equipment

standard (extrakt)
termín
inicializace spojení
term
communication initialization
definice

procedura navazování spojení mezi RSU a nově nainstalovanou OBU

definition

procedure used to establish communication between an RSU and a newly arrived OBU

standard (extrakt)
termín
kanál
term
channel
definice

<DSRC> přenosové pásmo o šířce 5 MHz, označené odkazem na svůj střední downlink kmitočet

definition

for DSRC, a channel is indicated by reference to the downlink centre frequency of one up to four frequency bands with 5 MHz width each

standard (extrakt)
termín
management
term
management
definice

system poskytující a distribuující hodnoty pro komunikační parametry pro řízení komunikačního zařízení DSRC

definition

provides and distributes values for the communication parameters for controlling the DSRC Communication stack

standard (extrakt)
termín
maska spektra vysílače
term
transmitter spectrum mask
definice

maximální výkon (hustota) vysílaná RSU vysílačem jako funkce kmitočtu

definition

maximum power (density) emitted by the RSU transmitter as function of the frequency

standard (extrakt)
termín
mezivrstvý management
term
interlayer management
definice

soubor komunikačních parametrů všech vrstev protokolu tak, že tvoří konzistentní komunikační protokol

definition

assembly of communication parameters of all protocol layers such that a consistent communication protocol is provided

standard (extrakt)
termín
mobilní zařízení
term
mobile equipment
definice

zařízení mobilní komunikace schopné příjmu informace ze zabudovaného zařízení downlinkem nebo volitelně rovněž schopné vysílání informací zabudovaného zařízení uplinkem

POZNÁMKA 1 k heslu Mobilní zařízení je obvykle zařazeno do komunikační jednotky vozidla

definition

mobile communication facility capable of receiving information from the fixed equipment on the downlink and, optionally, also capable of transmitting information to the fixed equipment on the uplink

NOTE The mobile equipment normally corresponds to the vehicle’s communication unit.

standard (extrakt)
termín
modulace
term
modulation
definice

klíčování nosné vlny kódovanými daty

definition

keying of the carrier wave by coded data

standard (extrakt)
termín
multiplex
term
multiplexing
definice

funkce v rámci přenosového jádra umožňující simultánní podporu více než jedné aplikace v jedné OBU

definition

function within the Transfer Kernel allowing simultaneous support for more that one Application in a single OBU

standard (extrakt)
termín
nosné kmitočty
term
carrier frequencies
definice

počet a frekvence downlink nosných kmitočtů, které odpovídají kmitočtům spojité vlny vysílané jednotkou na pozemní komunikaci a přijímané palubním jednotkou pro uplink komunikaci; každý nosný kmitočet je středním kmitočtem kanálu downlink

definition

number and values of the downlink carrier frequencies, which are equal to the frequencies of the continuous wave CW, transmitted by the RSU and used by transponder OBUs for uplink communication; each carrier frequency is the centre frequency of a downlink channel

standard (extrakt)
termín
okno
term
window
definice

časový úsek, v jehož průběhu je fyzické médium umísťováno buď do zabudovaného zařízení, nebo do mobilního zařízení

definition

period of time during which the physical medium is allocated either to the fixed equipment or to the mobile equipment

standard (extrakt)
termín
operace
term
operation
definice

abstraktní reprezentace chování vyvolané v prvku

definition

abstract representation of behaviour invoked in an entity

standard (extrakt)
termín
parametry downlink
term
downlink parameters
definice

parametry downlink aplikované pro přenos dat z jednotky na pozemní komunikaci do palubní jednotky

definition

downlink parameters apply to transmission of data from RSU to OBU

standard (extrakt)
termín
parametry uplink
term
uplink parameters
definice

parametry aplikované na vysílání z palubní jednotky OBU do jednotky na pozemní komunikaci RSU

definition

parameters apply to transmission of data from OBU to RSU

standard (extrakt)
termín
pevné zařízení
term
fixed equipment (FE)
definice

pevně zabudované komunikační zařízení s jedním nebo více kanály pro downlink a volitelně jedním nebo více kanály pro uplink

POZNÁMKA 1 k heslu Zabudované zařízení je obvykle instalováno na stálém místě, může však být umístěno i na mobilní platformě.

definition

fixed communication facility with one or more downlink channels and, optionally, one or more uplink channels

NOTE Normally the fixed equipment is installed at a fixed location, but it may be installed on a mobile platform.

standard (extrakt)
termín
počátek fronty
term
head of the line
definice

disciplína řazení (resp. přísná nebo fixní priorita řazení), při níž je několik front zpracováváno v prioritním pořadí

POZNÁMKA 1 k heslu Fronta nižší priority je zpracovávána, pokud jsou všechny fronty vyšších priorit prázdné; každá fronta je přitom zpracována v pořadí, v jakém se objevila – každý uživatel je ve frontě před uživateli nižších priorit, ale za uživateli stejných nebo vyšších priori

definition

queuing discipline (also referred to as strict or fixed priority queuing), where a number of queues are served in priority order; a lower priority queue is served if all higher priority queues are empty, each queue is served in First-Come-First-Serve order, each user goes head of the line of the users of lower priorities but behind all users of equal or higher priority

standard (extrakt)
termín
polarizace
term
polarisation
definice

polarizace elektromagnetického pole

PŘÍKLAD Horizontální, vertikální, pravotočivá, levotočivá.

definition

polarisation of the electrical field strength (horizontal, vertical, left or right hand circular)

standard (extrakt)
termín
profil
term
profile
definice

jedinečný soubor parametrů řídící chování DSRC

definition

unique set of parameter values controlling the behaviour of the DSRC

standard (extrakt)
termín
profily DSRC
term
DSRC profiles
definice

stálý a normalizovaný soubor parametrů vrstev ve specifickém použití DSRC, který je identifikován jedinečným číslem

definition

consistent and standardised set of cross layer parameters in a specific DSRC implementation identified by a unique number

standard (extrakt)
termín
přenosová rychlost
term
bit rate
definice

počet přenesených bitů za sekundu nezávisle na kódování dat

definition

number of bits per second, independent of the data coding

standard (extrakt)
termín
přístupový bod služby
term
service access point (SAP)
definice

rozhraní mezi datovou spojovací vrstvou a aplikační vrstvou, které má jedinečný identifikátor spojení a umožňuje spojení mezi vrstvami

definition

interface point between data link layer and application layer that has a unique Link Identifier and that allows layers to communicate

standard (extrakt)
termín
rozsah nosné vlnové délky
term
range of transmission wavelength
definice

spodní a horní optická vlnová délka, která popisuje optickou šířku IR zářiče; spodní i horní optická vlnová délka IR zářiče jsou definovány snížením nejvyšší intenzity o 3dB, přičemž se bere v úvahu vliv teploty a odchylky komponenty

definition

the lower and upper optical wavelength describe the optical bandwidth of an IR radiátor; both the lower and upper optical wavelength of an IR radiator are defined by the reduction of the peak intensity by 3dB, taking into account the effects of temperature and component deviations

standard (extrakt)
termín
sdílený kanál
term
co-channel
definice

kanál DSRC použitý dvěma nebo více vysíláními

definition

refers to the use of a neighbouring DSRC channel by two or more emissions

standard (extrakt)
termín
slučování
term
concatenation
definice

funkce mapování několika datových jednotek protokolu aplikační vrstvy nebo fragmentů dat vrstvy protokolu aplikační vrstvy do jediné datové jednotky služby datové spojovací vrstvy prováděná přenosovým jádrem

definition
standard (extrakt)
termín
směr osy antény
term
antenna bore sight direction
definice

směr maximálního zisku antény

definition

direction of maximum antenna gain

standard (extrakt)
termín
soubor vysílání
term
broadcast pool
definice

vysílání datové struktury z jednotky na straně infrastruktury (RSU) do palubní jednotky (OBU)

definition

data structure broadcast from the RSU to the OBUs

standard (extrakt)
termín
spojení uplink
term
uplink communication
definice

spojení z OBU do RSU

definition

communication from the OBU to the RSU

standard (extrakt)
termín
spojování
term
chaining
definice
definition

function performed by the Transfer Kernel to link the execution of service primitives together

standard (extrakt)
termín
tabulka služeb vozidla
term
vehicle service table (VST)
definice

datová struktura vysílaná OBU, která indikuje dostupné služb

definition

data structure transmitted by the OBU to indicate available services

standard (extrakt)
termín
událost
term
event
definice

naplánovaná aktivita, která obvykle vyvolává změnu stavu

definition

an instantaneous activity occurring spontaneously

standard (extrakt)
termín
ukončení
term
termination
definice

procedura, která ukončuje komunikaci mezi RSU a OBU

definition

the procedure used to terminate communication between a RSU and an OBU

standard (extrakt)
termín
vedlejší kanál
term
adjacent channel
definice

sousední kanál DSRC

POZNÁMKA 1 k heslu Kanál DSRC může mít jeden nebo dva vedlejší kanály.

definition

refers to the use of a neighbouring DSRC channel by two or more emissions

NOTE It is possible that a DSRC channel has either one or two adjacent channels.

standard (extrakt)
termín
1. vrstva DSRC
term
layer 1 of DSRC (L1)
standard (extrakt)
termín
2. vrstva DSRC
term
layer 2 of DSRC (L2)
standard (extrakt)