Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 9 Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů

termín
abstraktní syntaxe způsobu zápisu jedna
term
abstract syntax notation one (ASN.1)
definice

formální jazyk pro popis strukturovaných dat pro komunikační protokoly distribuovaných systémů

definition

Abstract Syntax Notation (Number) One, as defined in ISO/IEC 8824 and ISO/IEC 8825

standard (extrakt)
termín
akce; činnost
term
action
definice

funkce, kterou vyvolává aplikační proces běžící v zařízení na straně infrastruktury (RSE) proto, aby palubní zařízení (OBE) vykonalo během transakce specifické procedury

definition

function that an application process resident at the roadside equipment can invoke in order to make the on-board equipment execute a specific operation during the transaction

standard (extrakt)
termín
aktivní hrozba
term
active threat
definice

hrozba úmyslné neautorizované změny stavu systému

PŘÍKLAD Příklady aktivních ohrožení bezpečnosti mohou být: pozměnění zpráv, opakované vysílání zpráv ze záznamu, vložení falešných zpráv, vydávání se za oprávněnou entitu a odmítnutí služby.

definition

threat of a deliberate unauthorized change to the state of the system

EXAMPLE Examples of security-relevant active threats may include modification of messages, replay of messages, and insertion of spurious messages, masquerading as an authorized entity and denial of service.

standard (extrakt)
termín
atribut AVI/AEI
term
AVI/AEI attribute
definice

atribut specificky definovaný pro aplikace AVI/AEI

definition

an attribute specifically defined for the AVI/AEI application

standard (extrakt)
termín
automatická identifikace vozidla
term
automatic vehicle identification (AVI)
definice

proces identifikace vozidla za použití jednoznačné datové struktury, jež je uložena v OBE

definition

process of identifying vehicles using OBE combined with the unambiguous data structure

standard (extrakt)
termín
automatická identifikace zařízení
term
automatic equipment identification (AEI)
definice

proces zjišťování totožnosti zařízení nebo entit, které používají pozemní dopravní infrastrukturu, pomocí OBE

definition

process of identifying equipment or entities that uses the surface transportation infrastructures by means of OBE’s combined with the unambiguous data structure

termín
autorizace
term
authorization
definice

proces, při kterém dochází k ověření, zda autentizovaný objekt má povolen přístup k požadovanému zdroji, přičemž výstupní informací z tohoto procesu je rozhodnutí, zda má objekt právo přistupovat ke zvolenému zdroji informací způsobem, který požaduje

definition

granting of rights, which includes the granting of access based on access rights

standard (extrakt)
termín
balík
term
packet
definice

souhrn zboží určený k přepravě

POZNÁMKA 1 k heslu Balík může být reprezentován jedním kusem nebo souborem menších balíčků a položek, které jsou umístěny do schrány a dále přepravované v zařízení (např. intermodální ISO kontejner) jako podsložka položky AEI.

definition

collation of goods to be moved

NOTE A packet can be a single unit, or a collection of smaller packets and items that will be bundled into a receptacle which will be carried in equipment (such as an ISO intermodal container) as a sub component of an AEI item. Packets are defined by the International Standards of JTC 1/SC 31, Automatic identification and data capture techniques.

standard (extrakt)
termín
bezdrátové rozhraní
term
air interface
definice

bezdrátové přenosové prostředí, kterým se prostřednictvím elektromagnetických vln přenášejí signály (data/ informace) mezi OBE a čtečkou/interogátorem

definition

conductor-free medium between an OBE and the reader/interrogator through which the linking of the OBE to the reader /interrogator is achieved by means of electro-magnetic signals

termín
bezpečnostní autorita
term
security authority
definice

entita, která je odpovědná za definici, implementaci nebo prosazení jedné nebo více částí bezpečnostní politiky

definition

entity that is responsible for the definition, implementation or enforcement of security policy

standard (extrakt)
termín
bezpečnostní doména
term
security domain
definice
definition

set of elements, security policy, security authority and set of security-relevant activities in which the set of elements are subject to the security policy for the specified activities, and the security policy is administered by the security authority for the security domain

standard (extrakt)
termín
bezpečnostní služba
term
security service
definice

služba poskytovaná vrstvou navzájem komunikujících otevřených systémů, která zaručuje odpovídající zabezpečení systémů anebo přenosu dat

definition

service, provided by a layer of communicating open systems, which ensures adequate security of the systems or of data transfers

standard (extrakt)
termín
certifikační úřad nejvyšší úrovně
term
top-level certification authority
definice

registrační úřad, jehož certifikáty mohou být ověřeny, protože jeho veřejný klíč (klíče) je napevno zakódovaný (zapsaný) v ERD

definition

certification authority whose certificates can be verified because its public verification key(s) are written as read-only data into the ERT before the ERT is customized or commissioned

standard (extrakt)
termín
certifikační úřad střední úrovně
term
intermediate certification authority
definice

certifikační úřad, pro který vydává certifikáty veřejného klíče certifikační úřad nejvyšší úrovně

POZNÁMKA 1 k heslu Tato definice předpokládá, že může existovat pouze jedna „úroveň“ certifikačních úřadů střední úrovně.

definition

certification authority for which public key certificates are issued by the top-level certification authority

NOTE This definition implies that there can be only one “level” of intermediate certification authorities.

standard (extrakt)
termín
certifikát veřejného klíče
term
public key certificate
definice

informace o veřejném klíči entity podepsaná certifikačním úřadem, sloužící jako potvrzení o pravosti klíče

POZNÁMKA 1 k heslu Certifikát veřejného klíče také vymezuje úlohu entit, kterým je veřejný klíč poskytnut, tj. výrobce nebo registrační autorita.

definition

certificate public key information of an entity signed by the certification authority and therefore rendered unforgeable

NOTE A public key certificate also specifies the role of the entity for which the public key information is provided, e.g. manufacturer or registration authority.

standard (extrakt)
termín
cyklus čtení a zápisu
term
read/write cycle
definice

ucelený sled příkazů proběhnuvších mezi čtecím zařízením/interogátorem a OBE, při kterém jsou do jednoznačně identifikovaného OBE, přes bezdrátové rozhraní, zapsána (uložena) nová data (paměť zařízení může být přepsána celá nebo jenom její část)

definition

complete sequence of interaction by the reader/interrogator where the OBE is unambiguously identified and new data, comprising either whole or part of the full data set, is written onto the OBE by means of the air interface

standard (extrakt)
termín
čipová karta; karta s integrovaným obvodem
term
smart card; integrated circuit card; IC Card (ICC)
definice

zařízení o velikosti kreditní karty obsahující integrovaný obvod s mikroprocesorem a pamětí

definition

device of credit card size incorporating an integrated circuit with microprocessor and memory

standard (extrakt)
termín
číslo tagu elektronické registrace
term
ERT number
definice

číslo přiřazené a zapsané do tagu elektronické registrace, sloužící jako jednoznačný identifikátor

POZNÁMKA 1 k heslu Předpokládá se, že se číslo ERT zapíše do ERT během jeho výroby, a jak je jednou zapsáno, nelze jej změnit.

definition

number assigned to and written into an ERT that acts as an ERT unique identifier

NOTE The ERT number is assumed to be written into the ERT during its manufacture and once written cannot be changed.

standard (extrakt)
termín
čítač relací
term
session counter
definice

zvýšení hodnoty dat v palubní jednotce při každé ERI relaci ERI čtečkou/zapisovacím zařízením

definition

data value in the on-board unit that is incremented by the ERI Reader/Writer at each ERI session

standard (extrakt)
termín
čtečka elektronické registrace
term
electronic registration reader (ERR)
definice

zařízení ke čtení/zapisování dat z tagů elektronické registrace prostřednictvím bezdrátové komunikace

definition

device used to read or read/write data from or to an “Electronic Registration Tag” (ERT)

standard (extrakt)
termín
čtečka ERI
term
ERI reader
definice

zařízení ke čtení dat ERI z tagů elektronické registrace prostřednictvím bezdrátové komunikace

POZNÁMKA 1 k heslu V případě, že čtečka ERI vyměňuje data přímo přes spojovou vrstvu, nazývá se také ERR. V případě, že komunikuje přes jeden nebo více uzlů, považuje se za ERR pouze poslední uzel. Důsledkem toho se může externí čtečka ERI v závislosti na konfiguraci palubního zařízení chovat pro některá vozidla jako ERR a pro jiná ne.

POZNÁMKA 2 k heslu Viz také palubní čtečka ERI a externí čtečka ERI.

definition

device used to read ERI data directly or indirectly from an ERT by invoking ERI transactions

NOTE 1 to entry In the case that an ERI reader exchanges the ERI protocol data units directly via a data link with an ERT it is also called an ERR. In case it communicates via one or more nodes, only the last node in this sequence is called an ERR. As a consequence, an external ERI reader can, depending on the onboard configuration for example, act for some, but not all, vehicles as an ERR.

NOTE 2 to entry See also onboard ERI reader and external ERI reader.

standard (extrakt)
termín
data ERI
term
ERI data
definice

data určená k identifikaci vozidla, uložená v součásti OBE, jenž obsahuje identifikátor vozidla (tj. v ERD)

POZNÁMKA 1 k heslu Data ERI se skládají z identifikátoru a dalších doplňkových dat ERI.

definition

vehicle identifying data which can be obtained from an ERT

NOTE ERI data consists of the vehicle identifier and possible additional vehicle data.

standard (extrakt)
termín
dešifrování
term
decryption
definice

inverzní operace k vratné operaci zašifrování

definition

decryption reversal of a corresponding reversible encipherment

standard (extrakt)
termín
digitální podpis
term
digital signature
definice

data připojená k bloku dat nebo jeho kryptografická transformace, která umožňuje příjemci prokázat zdroj a integritu bloku dat a chránit tak data před paděláním

definition

signature data appended to, or a cryptographic transformation of, a data unit that allows a recipient of the data unit to prove the source and integrity of the data unit and protect against forgery, e.g. by the recipient

NOTE See also cryptography.

standard (extrakt)
termín
displej
term
message display
definice

zařízení, které přijímá data od správce AEI systému a prostřednictvím zprávy je zobrazuje řidiči

definition

receives data from AEI manager, and display the data on a variable message sign to the driver

standard (extrakt)
termín
doplňková data o vozidle
term
additional vehicle data
definice

doplňková data ERI popisující vozidlo, přidružená k identifikátoru vozidla (jako datová nadstavba)

definition

ERI data in addition to the vehicle identifier

standard (extrakt)
termín
dopravní objekt
term
transport object
definice
definition

transport means, load unit or goods item

standard (extrakt)
termín
držitel tagu elektronické registrace
term
ERT holder
definice

právnická či fyzická osoba, která je vlastníkem tagu

POZNÁMKA 1 k heslu Vlastník ERT může být například držitel nebo vlastník registračního čísla, provozovatel nebo majitel daného vozidla.

definition

legal or natural person holding an ERT

NOTE The ERT holder could be, for example, the holder of the registration number or the owner, operator or keeper of the vehicle.

standard (extrakt)
termín
důvěrnost
term
confidentiality
definice

vlastnost informace, která určuje, je-li informace nepřístupná, nebo přístupná neautorizovaným jednotlivcům, objektům nebo procesům

definition

property that information is not made available or disclosed to unauthorized individuals, entities, or processes

termín
elektronická výměna dat
term
electronic data interchange (EDI)
definice

předávání datové zprávy nebo série zpráv mezi počítači a/nebo mezi různými softwarovými systémy

POZNÁMKA 1 k heslu EDI je příklad EDT transakce.

definition

passing of a data message, or series of messages, between computers and/or between different software systems

NOTE Within this context an EDI message is normally compatible with the form specified in ISO 9897. EDI is an instance of an EDT transaction.

standard (extrakt)
termín
elektronický přenos dat
term
electronic data transfer (EDT)
definice

předávání skupin dat obsahujících ucelenou zprávu z jednoho počítače do jiného nebo z jednoho softwarového systému do jiného

definition

the passing of data sets comprising an entire message from one computer to another or from one software system to another

standard (extrakt)
termín
environmentální parametry
term
environmental parameters
definice

specifický rámec pro popis vlivu různých součástí systému na životní prostředí

definition

describe different environmental component properties/specifications

standard (extrakt)
termín
ERI relace
term
ERI session
definice

průběh identifikace vozidla používající harmonizovaný protokol bezdrátového rozhraní známý jako profil CEN DSRC, pomocí určité sady AVI/AEI atributů, získanými základními službami (komunikace) a mechanismy zabezpečení

definition

an instance of a ’Vehicle Identification’ using a harmonised air interface protocol known as ‘CEN DSRC profile’, using a distinct set of ‘AVI/AEI attributes’, retrieved by ‘service primitives (communication)’ and ‘security mechanisms’

standard (extrakt)
termín
externí čtečka elektronické registrace
term
external ERI reader
definice

čtečka elektronické registrace, která není součástí palubního zařízení

POZNÁMKA 1 k heslu Externí čtečka ERI není připevněna uvnitř ani zvenčí vozidla.

POZNÁMKA 2 k heslu Rozlišuje se mezi blízkostí, krátkým dosahem (DSRC) a vzdálenými externími čtečkami. Čtečka v blízkosti může být např. PCD (Proximity Coupling Device), jak je stanoveno v ISO 14443. Čtečka krátkého dosahu může být součástí zařízení na straně infrastruktury, ručního zařízení nebo mobilního zařízení. Vzdálená externí čtečka může být součástí zařízení centra (back office).

definition

ERI reader not being part of the onboard ERI equipment

NOTE 1 An external ERI reader is fitted neither within nor on the outside of the vehicle.

NOTE 2 A distinction is made between proximity, short-range (DSRC), and remote external readers. A proximity reader can be a PCD (proximity coupling device) as specified in ISO/IEC 14443. A short-range external ERI reader may be a part of roadside equipment, handheld equipment, or mobile equipment. A remote external ERI reader may be part of the back office equipment (BOE).

standard (extrakt)
termín
externí zapisovací zařízení elektronické registrace
term
external ERI writer
definice

zapisovací zařízení elektronické registrace, které není součástí palubního zařízení

POZNÁMKA 1 k heslu Externí zapisovací zařízení ERI není připevněno uvnitř ani zvenčí vozidla.

POZNÁMKA 2 k heslu Je rozlišováno mezi blízkostí, krátkým dosahem (DSRC) a vzdálenými externími čtečkami. Zapisovací zařízení v blízkosti může být např. PCD (Proximity Coupling Device), jak je stanoveno v ISO 14443. Zapisovací zařízení krátkého dosahu může být součástí zařízení na straně infrastruktury, ručního zařízení nebo mobilního zařízení. Vzdálené externí zapisovací zařízení může být součástí zařízení centra (back office).

definition

ERI writer not being part of the onboard ERI equipment

NOTE 1 An external ERI writer is not fitted within or on the outside of the vehicle.

NOTE 2 A distinction is made between proximity, short-range (DSRC), and remote external writers. A proximity reader can be, for example , a PCD (proximity coupling device) as specified in ISO/IEC 14443. A short-range external ERI writer can be (a part of) roadside equipment, handheld equipment, or mobile equipment. A remote external ERI writer can be part of the back office equipment (BOE).

standard (extrakt)
termín
extrémní
term
extreme
definice

související s požadavky 1. třídy pro „zodolněný“ systém kategorie „A“

definition

refers to class 1 requirements for the “ruggedized” system category “A”

standard (extrakt)
termín
hašovací funkce
term
hash-function
definice

funkce, která mapuje různě dlouhé bitové řetězce do řetězců pevné délky, přičemž splňuje následující dvě vlastnosti: je výpočetně neproveditelné nalézt pro daný výstup vstup, který se mapuje na tento výstup, a je výpočetně neproveditelné nalézt pro daný vstup další vstup, který se mapuje na stejný výstup

POZNÁMKA 1 k heslu Proveditelnost výpočtu závisí na specifických bezpečnostních požadavcích a na uživatelském prostředí.

definition

function which maps strings of bits to fixed-length strings of bits, satisfying the following two properties: a) for a given output, it is computationally infeasible to find an input which maps to this output; and b) for a given output, it is computationally infeasible to find a second input which maps to the same output

NOTE Computational feasibility depends on the specific security requirements and environment.

standard (extrakt)
termín
hašovací kód
term
hash-code
definice

řetězec bitů, které jsou na výstupu z hašovací funkce

definition

string of bits which is the output of a hash-function

standard (extrakt)
termín
heslo
term
password
definice

utajená autentizační informace složená obvykle s řetězce znaků

definition

confidential authentication information, usually composed of a string of characters

standard (extrakt)
termín
hlavní subjekt
term
principal
definice

subjekt, jehož identita může být autentizována

definition

entity whose identity can be authenticated

standard (extrakt)
termín
hrozba
term
threat
definice

potenciální porušení bezpečnosti

definition

potential violation of security

standard (extrakt)
termín
chyba čtení
term
incorrect read
definice

porucha při čtení celku nebo části skupiny dat

definition

failure to read correctly all or part of a data set

standard (extrakt)
termín
identifikace
term
identification (ID)
definice

činnost vedoucí k zjištění identity

definition

action or act of establishing the identity

NOTE See also vehicle identification.

termín
identifikace elektronické registrace
term
electronic registration identification (ERI)
definice

jednoznačná identifikace vozidla prostřednictvím bezdrátové komunikace mezi tagem elektronické registrace vozidla a čtečkou elektronické registrace

definition

unique identification of a vehicle by wireless communications between an electronic registration tag carried on a vehicle and an electronic registration reader

standard (extrakt)
termín
identifikace vozidla
term
vehicle identification
definice

činnost vedoucí ke stanovení identity vozidla

definition

action or act of establishing the identity of a vehicle

standard (extrakt)
termín
identifikátor
term
identifier (ID)
definice

znak nebo skupina znaků používaných k identifikaci nebo pojmenování datového prvku a naznačení určité vlastnosti dat

definition

label, symbol or token that names or identifies an entity or a collection of data or the means of designating or referring to a specific instance of a data concept

termín
identifikace blízkého vozidla
term
vehicle vicinity identification
definice

činnost nebo kroky vedoucí ke stanovení identity konkrétního vozidla v blízkosti čtecího zařízení ERI bez toho, aby bylo nutné určit přesnou pozici vozidla

POZNÁMKA 1 k heslu Pokud je v nejbližším okolí čtecího zařízení ERI více vozidel, tak tento proces nedokáže přiřadit konkrétní identitu konkrétnímu vozidlu, pouze je známo, že některé z vozidel projelo v blízkosti čtecího zařízení.

definition

action or act of establishing the identity of a specific vehicle near an external ERI reader (ERR) without pinpointing the exact position of the vehicle

NOTE If there is more than one vehicle present in the vicinity of a reader, no specific vehicle, or its exact location, is identified. However, it will establish that a specific vehicle identity has passed in the vicinity of a reader.

standard (extrakt)
termín
identifikace konkrétního vozidla
term
specific vehicle identification
definice

činnost nebo kroky vedoucí ke stanovení identity konkrétního vozidla

POZNÁMKA 1 k heslu Na rozdíl od identifikace blízkého vozidla, kde je detekována pouze blízkost vozidla s konkrétní identitou. Při identifikací konkrétního vozidla se také pozná, které konkrétní vozidlo bylo identifikováno.

POZNÁMKA 2 k heslu Lze rozlišit dva druhy identifikace konkrétního vozidla; ta první je identifikace lokalizovaného vozidla, kde je známa poloha vozidla s takovou přesností, že ne více než jedno vozidlo může být přítomno na stejném místě dané polohy; druhá je identifikace založena na ustanoveném komunikačním spojení, kde je ustanovena identifikace daného vozidla a dále použita při komunikaci (např. transakce EFC).

definition

action or act of establishing the identity of a specific vehicle

NOTE 1 This is in contrast to vehicle vicinity identification, where the vicinity of a vehicle with a specific identity is detected. With specific vehicle identification, it is also known which specific vehicle has been identified.

NOTE 2 Two kinds of specific vehicle identification may be distinguished: first, localized vehicle identification, in which case the location of the identified vehicle is known with such precision that not more than one vehicle can be present at the same time at that location; second, peer communication identification, in which case the identification of the vehicle engaged in some form of communication (e.g. an EFC transaction) is established.

standard (extrakt)
termín
identifikátor kódovacího schématu
term
coding scheme identifier (CSI)
definice

předepsaný seznam identifikátorů, které se vztahují k definovaným kódovacím schématům

definition

prescribed list of reference identifiers which relate to prescribed coding schemes determined in this International Standard and/or issued by the authorized numbering scheme administrator

standard (extrakt)
termín
intermodální doprava
term
intermodal transport
definice

pohyb zboží v jedné nebo více přepravních jednotkách nebo vozidle, které postupně používá různé druhy dopravy bez nutnosti samotné manipulace se zbožím při procesu změny druhu dopravy

POZNÁMKA 1 k heslu Na rozdíl od multimodální dopravy používá intermodální doprava při změně druhu dopravy stejnou formu přepravní jednotky.

definition

movement of goods in one or more loading unit(s) or vehicle(s) which uses successively several modes of transport without handling of the goods themselves when changing modes

standard (extrakt)
termín
interogátor
term
interrogator
definice

zařízení, které vykonává funkce čtecího zařízení (viz čtečka), ale navíc má schopnost poslat nová data do OBE nebo změnit stávající data v paměti OBE přes bezdrátové rozhraní

definition

device that performs the functions of a reader, but in addition has the ability to write new data to an OBE, or change data held in the OBE memory via an air interface

standard (extrakt)
termín
interoperabilita
term
interoperability
definice

schopnost systému poskytovat služby dalším systémům a přijímat a používat služby z jiných systémů tak, že systémy mohou efektivně spolupracovat

definition

ability of systems to provide services to and accept services from other systems and to use the services so exchanged to enable them to operate effectively together

termín
ISO kontejner
term
ISO container
definice

velká krabicová nádoba se vzhledem a konstrukcí podle EN ISO 10374 určená pro přepravu zboží

definition

a large boxlike receptacle of standard design for the transport of goods

standard (extrakt)
termín
jednostranná autentizace
term
unilateral authentication
definice

autentizace entity jinou entitou, která je ubezpečena o totožnosti autentizované entity; tuto autentizaci ale nelze provést obráceně

definition

entity authentication which provides one entity with the assurance of the other's identity but not vice versa

standard (extrakt)
termín
kategorie
term
category
definice

seskupení tříd obecných požadavků na systém AVI/AEI

POZNÁMKA 1 k heslu Jeho účelem je podpora interoperability systémů AVI/AEI určených pro běžné použití.

definition

groupings of common class requirements to support interoperability between AVI/AEI systems of common purpose (e.g. a “ruggedized” category versus a “standard” category)

standard (extrakt)
termín
klíč
term
key
definice

sled řídicích symbolů kryptografické transformace, tj. šifrování, dešifrování, kryptografická kontrola, generování podpisu nebo ověřování podpisu

definition

sequence of symbols that controls the operations of a cryptographic transformation (e.g. encipherment, decipherment, cryptographic check function computation, signature generation, or signature verification)

standard (extrakt)
termín
klíč provozovatele systému
term
system operator key
definice
definition
standard (extrakt)
termín
koncové kontrolní stanoviště
term
terminal monitoring point
definice

stanoviště podléhající správci systému AEI, kde jsou kontrolovány přepravované předměty

definition

terminal access control point point administered by the AEI manager where the monitoring of transport objects is performed

standard (extrakt)
termín
koncové šifrování
term
end-to-end encipherment
definice

šifrování dat ve zdrojovém systému anebo v jeho okolí a tomu příslušné dešifrování, které se uskuteční pouze v cílovém systému anebo v jeho okolí

POZNÁMKA 1 k heslu Data jsou po spojích přenášena v zašifrovaném stavu, o zašifrování dat se stará aplikační, nikoli spojová úroveň modelu ISO/OSI.

definition

encipherment of data within or at the source end system, with the corresponding decipherment occurring only within or at the destination end system

standard (extrakt)
termín
konosament; nákladní list; náložný list
term
bill of lading
definice

dokument evidující smlouvu o přepravě a převzetí nebo nakládku zboží dopravcem

POZNÁMKA 1 k heslu Oproti tomuto dokumentu přebírá dopravce zodpovědnost za dodávku zboží, Tato záruka je dána podmínkou v dokumentu, že zboží má být přepraveno na objednávku jmenované osoby. Dokument má následující funkce: 1. příjmový doklad ke zboží, podepsaný řádně autorizovanou osobou zastupující dopravce; 2. dokument o vlastnictví zboží v něm popsaném; 3. důkaz časových a jiných podmínek dopravy, odsouhlasených dvěma stranami.

definition

document which evidences a contract of the carriage and the taking over or loading of the goods by the carrier, and by which the carrier undertakes to deliver the goods against surrender of the document

NOTE A provision in the document that the goods are to be delivered to the order of a named person, or to order, or to bearer, constitutes such an undertaking. The document has the following functions: — a receipt for goods, signed by a duly authorised person on behalf of the carriers; — a document of title to the goods described therein; — evidence of the terms and conditions of carriage agreed upon between the two parties.

standard (extrakt)
termín
kryptografie
term
cryptography
definice

vědní obor, který zahrnuje principy, prostředky a metody pro transformaci dat za účelem skrytí jejich informačního obsahu, zabránění jejich neautorizovanému použití, ověření jejich pravosti, zabránění jejich neodhalenému pozměnění a/nebo zabránění jejich odmítnutí (repudiation)

definition

discipline which embodies principles, means, and methods for the transformation of data in order to hide its information content, prevent its undetected modification and/or prevent its unauthorised use

standard (extrakt)
termín
letecký kontejner
term
unit load device (ULD)
definice

kontejner navržený pro uložení uvnitř trupu letadla, užívaný především pro leteckou nákladní dopravu nebo tam, kde dopravované zboží jako část cesty užívá leteckou nákladní dopravu

definition

container, designed to fit within the fuselage of an aircraft, used primarily for airfreight or freight loads where part of the trip uses airfreight

standard (extrakt)
termín
malá kontejnerová jednotka
term
small container unit
definice

jednotka kombinované (intermodální) dopravy, která je menší než běžný 20 stop vysoký normalizovaný ISO kontejner nebo normalizovaná CEN výměnná nástavba

POZNÁMKA 1 k heslu Malé kontejnery jsou také nazývány „střední kontejnery“ nebo „méně než kontejnerová jednotka“ (LCU); velikost takového LCU bude přinejmenším jedna paleta ISO nebo europaleta.

definition

intermodal transport units which are smaller than a standard 20-foot-ISO-Standard container or CEN-swap body

NOTE Small containers are also called medium containers or “less than container unit” (LCU).

NOTE The size of such LCU´s will be at least one ISO- or Euro-palette.

standard (extrakt)
termín
maskování
term
masquerade
definice

předstírání jednou entitou, že je jinou entitou

definition

pretence by an entity to be a different entity

standard (extrakt)
termín
mód čtení a zápisu do zařízení/OBE pro čtení a zápis
term
read/write (device/OBE)
definice

mód zápisu dat ukládaných do OBE během standardního čtecího/zapisovacího cyklu

POZNÁMKA 1 k heslu Takto uložená data mohou být změněna přes bezdrátové rozhraní za použití kompatibilního interogátoru.

definition

a data mode corresponding to an OBE in which data content can be changed by means of a compatible interrogator via the air interface

standard (extrakt)
termín
monolog
term
monologue
definice

jednosměrná komunikace mezi pevným zařízením a OBE

definition

one way communication between the fixed equipment and OBE(s)

standard (extrakt)
termín
multimodální doprava
term
multimodal transport
definice

přeprava zboží přinejmenším dvěma různými způsoby dopravy

POZNÁMKA 1 k heslu Na rozdíl od kombinované (intermodální) dopravy, která předpokládá při změně z jednoho režimu dopravy na další použití stejné nákladní jednotky, při multimodální dopravě může dojít při změně druhu dopravy i ke změně nákladní jednotky (rozdělení nákladu na více částí).

definition

carriage of goods by at least two different modes of transport.

NOTE In contrast, intermodal transport implies changing from mode to another using the same form of loading unit.

Multimodal transport implies that either there is more than one modal shift, or that loads can be broken into partial loads as part of a modal change.

termín
náhodné číslo
term
random number
definice

časově proměnný parametr, jehož hodnota je náhodná (nepředpověditelná)

definition

time variant parameter whose value is unpredictable

standard (extrakt)
termín
náklad
term
load
definice

to, co je přepravováno od dodavatele zboží k jeho příjemci; zásilka, balení, paleta a/nebo nádoba, která je menší než ISO kontejner

definition

that which is to be transported from the consignor to the receiver and which comprises the consignment, packaging, pallets and or containers that are smaller than an ISO container

termín
neodmítnutí
term
non-repudiation
definice

skutečnost, kdy žádná z entit která se zúčastnila komunikace, nemůže tuto skutečnost (účast na komunikaci) popřít

definition

property that none of the entities involved in a communication can deny in all or in part its participation in the communication

standard (extrakt)
termín
nestandardní kontejner
term
non ISO container
definice

<AVI/AEI> kontejner užívaný k přepravě zboží, který nevyhovuje žádné ISO normě pro kontejnery

PŘÍKLAD Neslučitelný s ISO 10474.

definition

container used in the transport of goods that does not comply with any ISO container International Standard (e.g. non compliant with ISO 668 and ISO 10374)

standard (extrakt)
termín
nešifrovaný text
term
cleartext
definice

srozumitelná data, jejichž sémantický obsah je znám (data jsou normálně čitelná)

definition

intelligible data, the semantic content of which is available

standard (extrakt)
termín
nevratná přepravní jednotka
term
non returnable unit
definice

palety určené pro jednu cestu, kontejnery nebo balení, které se nevracejí dodavateli zboží nebo správci vratných položek

definition

one trip pallets, containers or packaging which is not returned to the consignor or returnables manager

standard (extrakt)
termín
nominální interoperabilita
term
nominal interoperability
definice

schopnost nominálního pevného zařízení (FE) systému AEI, v regionu, kde se prolíná více oblastí jednotlivých provozovatelů, pracovat s nominálním OBE systému AEI náležejícímu jiné oblasti (jinému provozovateli)

definition

“Application Area Interoperability” in a region spanning two or more areas with cross-border operation between operator domains, districts or nations, the capability for a nominal AVI/AEI system FE to operate with a nominal AVI/AEI system OBE

standard (extrakt)
termín
nosná vlna
term
carrier signal
definice

elektromagnetický signál o vysokém kmitočtu, na který může být namodulován jiný elektromagnetický signál o výrazně nižším kmitočtu; signál s nižším kmitočtem obsahuje informaci, která má být přenesena prostřednictvím bezdrátového rozhraní

definition

electromagnetic signal that can be modulated to carry lower frequency encoded information across an air interface

standard (extrakt)
termín
obousměrný dialog
term
bi-directional dialogue
definice

dvoucestná komunikace mezi pevným zařízením a OBE

definition

two way communications between fixed equipment and OBE(s)

standard (extrakt)
termín
obousměrný monolog
term
bi-directional monologue
definice

dvoucestná komunikace nezahrnující zápis, která je započata zařízením na infrastruktuře

definition

“read only” functionality with a start signal from the FE side

standard (extrakt)
termín
ověřovatel
term
verifier
definice

entita, která požaduje autentizovanou identitu nebo ji reprezentuje

POZNÁMKA 1 k heslu Ověřovatel zahrnuje funkce nutné pro účast v autentizačních výměnách.

definition

entity which is or represents the entity requiring an authenticated identity

NOTE 1 A verifier includes the functions necessary for engaging in authentication exchanges.

standard (extrakt)
termín
palubní čtečka ERI
term
onboard ERI reader
definice

čtečka ERI, která je součástí palubního zařízení ERI

POZNÁMKA 1 k heslu Palubní čtečka ERI může být například PCD (proximity coupling device).

definition

ERI reader which is part of the onboard ERI equipment

NOTE An onboard ERI reader can be, for example, a proximity coupling device (PCD) as specified in ISO/IEC 14443.

standard (extrakt)
termín
palubní zařízení ERI
term
onboard ERI equipment
definice

zařízení připevněné do vozidla nebo vně vozidla a používané pro účely ERI

POZNÁMKA 1 k heslu Palubní zařízení zahrnuje ERT a jakékoliv komunikační opatření pro výměnu dat ERI se čtecím nebo zapisovacím zařízením.

definition

equipment fitted within or on the outside of the vehicle and used for ERI purposes

NOTE The onboard equipment includes the ERT and any communication provisions for the exchange of ERI data with an ERI reader or writer.

standard (extrakt)
termín
pasivní hrozba
term
passive threat
definice

hrozba spočívající v možnosti neoprávněného odhalení informací bez změny stavu systému

definition

threat of unauthorized disclosure of information without changing the state of the system

standard (extrakt)
termín
pořadové číslo
term
sequence number
definice

časově proměnný parametr, jehož hodnota je vybrána z posloupnosti, která se v určeném časovém intervalu neopakuje

definition

time variant parameter whose value is taken from a specified sequence which is non-repeating within a certain time period

standard (extrakt)
termín
poskytovatel ERI aplikace
term
ERI application provider
definice

entita odpovědná za vydání ERI aplikace včetně personalizace povinných AVI/AEI atributů v ERT

definition

entity responsible for issuing the ERI application including personalisation of mandatory AVI/AEI attributes in the ERT

standard (extrakt)
termín
poskytovatel služby
term
service provider
definice

osoba nebo organizace poskytující službu, jež vyžaduje informaci o identitě vozidla, nebo jinou informaci o vozidle

definition

person or organization providing a service that requires the vehicle identity and/or other information concerning the vehicle

standard (extrakt)
termín
poskytovatel služby (AVI/AEI)
term
service provider (AVI/AEI)
definice

entita, která čte OBE uživatele a na oplátku mu poskytuje (AVI/AEI) službu

definition

entity that reads the user´s OBE and in return provides a serivce (AVI/AEI) to the user

standard (extrakt)
termín
postup registrace
term
registration procedure
definice

postup pro registraci definovaný v ISO/TS 24534-3

definition

procedure for registration as defined in ISO/TS 24534-3

standard (extrakt)
termín
pouze pro čtení
term
read only
definice

vlastnost dat být napevno zapsána do paměti OBE, takže nemohou být později změněna čtecím zařízením nebo interogátorem

definition

property that data content cannot be changed by a reader/interrogator

standard (extrakt)
termín
pověření
term
credentials
definice

data přenášená za účelem proklamace identity příslušné entity

definition

data that is transferred to establish the claimed identity of an entity

standard (extrakt)
termín
profil CEN DSRC
term
CEN DSRC profile
definice

sada parametrů tvořící určitý mezinárodní normalizovaný profil implementovaných komunikačních protokolů DSRC (L1, L2 a L7)

definition

a set of parameters constituting a certain international standardised profile of the DSRC protocol stack (L1, L2 and L7)

standard (extrakt)
termín
programovatelné zařízení
term
programmable (device/OBE)
definice

zařízení, které umožňuje vícenásobné přeprogramování (změnu) identifikačních údajů nebo jejich části a popřípadě dalších doplňkových údajů externím zařízením

POZNÁMKA 1 k heslu Přeprogramování není dostupné během standardního čtecího/zapisovacího cyklu.

definition

a device where all or part of the identity and memory can be reprogrammed many times by an external device, but not during a normal 'on the fly' read/write cycle

standard (extrakt)
termín
provozní parametry
term
operational parameter
definice

specifický rámec pro popis různých provozních vlastnosti/specifika jednotlivých součástí systému

definition

term used to describe different operational component properties/specifications

standard (extrakt)
termín
provozovatel
term
operator (Op)
definice

entita zodpovědná za provozní management systému ERI

definition

entity responsible for the operational management of an ERI system

standard (extrakt)
termín
provozovatel
term
operator
definice

komerční provozovatel systému AVI/AEI, který používá OBE ke stanoveným účelům

definition

commercial operator of an AVI/AEI/RTTT system that uses OBEs for the purposes defined in EN ISO 14814

standard (extrakt)
termín
provozovatel ERI
term
ERI operator
definice

entita odpovědná za poskytnutí ERR na stanovený účel

definition

the entity responsible for facilitating the ERR for a defined purpose

standard (extrakt)
termín
provozovatel systému
term
system operator
definice

organizace zodpovědná za provoz systému, jednající také jako registrační a bezpečnostní úřad v rámci své jurisdikce

definition

organization responsible for the operation of the system

NOTE For ISO 24534-5, a system operator also acts as the registration authority and the security authority in his jurisdiction.

standard (extrakt)
termín
provozovatel systému AVI/AEI
term
AVI/AEI system operator
definice

komerční provozovatel systému AVI/AEI/RTTT, který používá OBE k účelům definovaným v ISO 14814

definition

commercial operator of an AVI/AEI/RTTT system that uses OBE(s) for the purposes defined in ISO 14814

standard (extrakt)
termín
provozovatel systému ERI
term
ERI system operator
definice

organizace zodpovědná za provoz systému ERI, působící jako bezpečnostní autorita v rámci bezpečnostní domény ERI

definition

organization responsible for the operation of the ERI system and acting as the security authority for the ERI security domain

standard (extrakt)
termín
přepravní dokumentace; seznam nákladu
term
manifest
definice

dokument uvádějící kompletní výčet zboží naloženého za účelem přepravy do různých míst určení

POZNÁMKA 1 k heslu Přepravní dokumentace je zpravidla připravována v místech nakládky a jejím základem jsou zpravidla nákladní listy. Pro přepravu přepravní dokumentace reprezentuje soubor průvodních nákladních listů pro úřední a správní účely

definition

document which lists complete specifications of the goods loaded for transport to various destinations by a vessel or other means of transport

NOTE As a rule cargo manifests are drawn up by the agents in the ports of loading and are based upon the bills of lading. For shipping, a manifest represents a cumulating of bills of lading for official and administrative purposes.

standard (extrakt)
termín
přizpůsobení přenosového média
term
media adaptation
definice

přizpůsobení přenosového média (modulace signálu šířená přes bezdrátové rozhraní) komunikačnímu a výpočetnímu zařízení

definition

function to adapt the communication media (air interface propagated modulation) to communication and computing equipment

standard (extrakt)
termín
radiofrekvenční identifikace
term
radio frequency identification (RFID)
definice

systém automatické identifikace zahrnující jedno nebo více čtecích zařízení/interogátorů a jedno nebo více OBE, ve kterém je komunikace a přesun dat zprostředkována elektromagnetickými signály různých kmitočtů, od nízkých až k mikrovlnným kmitočtům

definition

common term describing an automatic identification system comprising one or more reader/interrogator(s) and one or more OBE(s) in which communication and data transfer is achieved by wireless means of electromagnetic signals

NOTE It varies from low frequency (inductive) to microwave frequencies.

standard (extrakt)
termín
referenční bod
term
reference point
definice

bod mezi dvěma funkčními bloky, přes který procházejí data v přesně definovaném přenosovém protokolu

POZNÁMKA 1 k heslu Pouze v případě, že jsou funkční bloky od sebe fyzicky odděleny (různé implementace, různý výrobce), se tak mezi nimi nachází také bod rozhraní.

definition

data flow between two function blocks, where protocols define the information flow across the reference point

standard (extrakt)
termín
registrační certifikát
term
registration certificate
definice

dokument (listina, čipová karta) o registraci vozidla vydaný úřadem, který udržuje oficiální registr, v němž jsou registrováni vozidlo, jeho vlastník nebo nájemce

definition

vehicle registration document (paper or smart card) issued by the registration authority for vehicles in which the vehicle and its owner or lessee are registered

standard (extrakt)
termín
registrační úřad
term
registration authority
definice

organizace odpovědná za zapsání, podle místních předpisů, (dodatečných) dat ERI a bezpečnostních dat do ERT

POZNÁMKA 1 k heslu Předpokládá se, že registračním úřadem s ohledem na data ERI může být stejný úřad, který uchovává úřední registr záznamů, v němž je uveden vůz, jeho majitel nebo jeho nájemce.

definition

for vehicles authority responsible for the registration and maintenance of vehicle records

NOTE The authority can provide vehicle records to accredited organizations.

standard (extrakt)
termín
rozlišující identifikátor
term
distinguishing identifier
definice

informace, která jednoznačně rozlišuje určitou entitu v procesu autentizace

definition

information which unambiguously distinguishes an entity

standard (extrakt)
termín
řízení komunikace
term
communication control
definice
definition

fixed equipment function to control the communication between fixed equipment and OBE

standard (extrakt)
termín
řízení přístupu
term
access control
definice

ochrana před neautorizovaným používáním prostředků včetně ochrany používání prostředků neautorizovaným způsobem

definition

prevention of unauthorized use of a resource, including the prevention of use of a resource in an unauthorized manner

standard (extrakt)
termín
sestavený identifikátor
term
constructed identifier
definice

identifikátor, který je sestavený z množiny jednoduchých identifikátorů

definition

identification which requires a construct of more than one primitive identifier, as defined in ASN.1

standard (extrakt)
termín
seznam pro řízení přístupu
term
access control list
definice

seznam entit s jejich přístupovými právy, které mají autorizovaný přístup k prostředkům

definition

list of entities, together with their access right, which are authorized to have access to a resource

standard (extrakt)
termín
skupina dat
term
data group
definice

soubor úzce souvisejících atributů, které společně popisují určitou část transakce AVI/AEI

definition

collection of closely related data attributes which together describe a distinct part of a transaction

standard (extrakt)
termín
soukromí
term
privacy
definice

právo jednotlivců rozhodovat o tom, jestli může nějaký konkrétní subjekt shromažďovat jejich soukromé údaje, a o tom, komu mohou být tyto informace (údaje) postoupeny dále

definition

right of individuals to control or influence what information related to them may be collected and stored and by whom and to whom that information may be disclosed

termín
soukromý dešifrovací klíč
term
private decipherment key
definice

soukromý klíč, který určuje transformace prováděné při dešifrování

definition

private key which defines the private decipherment transformation

standard (extrakt)
termín
soukromý klíč
term
private key
definice

klíč, který je součástí asymetrického páru klíčů náležejících k jedné entitě a který by měl být použit pouze touto entitou

POZNÁMKA 1 k heslu V případě systému s asymetrickým podpisem určuje soukromý klíč podpisovou transformaci; v případě, že se jedná o systém s asymetrickým šifrováním, určuje soukromý klíč dešifrovací transformaci.

definition

key of an entity's asymmetric key pair which should only be used by that entity

NOTE In the case of an asymmetric signature system the private key defines the signature transformation. In the case of an asymmetric encipherment system the private key defines the decipherment transformation.

standard (extrakt)
termín
soukromý podpisový klíč
term
private signature key
definice

soukromý klíč, který určuje soukromé (tajné) transformace prováděné na podpisu

definition

private key which defines the private signature transformation

standard (extrakt)
termín
správce informací
term
information manager
definice

funkce systému, jež má na starosti informace, které se vyskytují v systému

POZNÁMKA 1 k heslu Roli správce informací může zabezpečovat jeden nebo více subjektů; může být vykonávána interně jedním nebo více hlavními subjekty systému, nebo může být zabezpečena komerčně nebo zdarma jednou nebo více organizacemi nepatřícími mezi subjekty systému (třetí stranou).

definition

function of managing information in a system

NOTE The role of information manager can be provided by one or many actors. The role of information manager can be performed internally by one or more of the system principal actors, or can be formed commercially or altruistically by one or more third parties.

standard (extrakt)
termín
správce přepravy
term
transport manager
definice

funkce systému, jež má na starosti organizaci přepravy

POZNÁMKA 1 k heslu Role správce přepravy může být vykonávána interně jedním z hlavních subjektů systému, nebo organizací nepatřící mezi subjekty systému (třetí stranou).

definition

function that organizes the journey

NOTE The transport manager can be performed by one of the principal actors in the system or by a third party.

standard (extrakt)
termín
správce systému AEI
term
AEI manager
definice

funkce systému AEI, která má na starosti příjem dat z čtecího zařízení AEI a jejich porovnání s informacemi uloženými v databázi; v případě shody vygeneruje zprávu „OK“, v opačném případě vygeneruje chybové hlášení; toto hlášení (zpráva) je následně přeneseno do zobrazovací jednotky systému AEI

definition

component, which receives data from ‘AEI Readers’ and compares it with information in a data base at which point an ok or error message is generated and transferred to the message display component

standard (extrakt)
termín
správce vratných položek
term
returnables manager
definice

funkce systému, jež má na starosti zásobování, údržbu, a oběhový cyklus vratných přepravních jednotek

POZNÁMKA 1 k heslu Funkci správce vratných položek může vykonávat některý z hlavních subjektů v systému nebo nezávislá třetí strana.

definition

function that manages the supply, maintenance, and returns cycle of returnable units

NOTE The returnables manager function can be performed by one or more of the principle actors in the system or by an independent third party.

standard (extrakt)
termín
stínění
term
shadowing
definice

stav, kdy nemůže dojít k úspěšné AVI/AEI transakci kvůli vozidlu/zařízení, které je mezi FE a OBE, a stíní tak procházející rádiové signály

POZNÁMKA 1 k heslu Stínění způsobené běžným dopravním provozem se považuje za normální stav, který je dopředu detekován a lze jeho následky eliminovat; abnormální stínění může být způsobeno velikými neobvykle tvarovanými vozidly/ zařízeními nebo vozidly jedoucími blízko sebe.

definition

condition where the close proximity of a vehicle/equipment interposed between FE and OBE obscures the signals, thus preventing a successful AVI/AEI transaction

NOTE The shadowing caused by normal traffic behaviour is taken into account and overcome to provide a successful transaction. Abnormal shadowing may be caused by large or unusually shaped vehicles/equipment or by vehicles travelling too closely together.

standard (extrakt)
termín
struktura datových prvků
term
data element structure
definice

rámec složený z množství datových prvků sestavených v předepsaném tvaru

POZNÁMKA 1 k heslu Jiný název je „zpráva“.

definition

framework comprising a number of data elements in a prescribed form

NOTE Also known as a “message”.

standard (extrakt)
termín
systém automatické identifikace
term
automatic identification system (AIS)
definice

systém sloužící k přesné a jednoznačné identifikaci OBE, tagu, transpondéru nebo nějakého objektu či jeho vlastnosti

POZNÁMKA 1 k heslu Data nebo vlastnosti obsažené ve zmíněných objektech jsou zjišťována (čtena, zapisována) pomocí příslušných systémových prostředků.

definition

system for achieving accurate and unambiguous identification of a data-bearing OBE, tag, transponder or natural/prescribed feature, the data or feature being interrogated by means of a system-appropriate source

standard (extrakt)
termín
systém AVI/AEI
term
AVI/AEI system
definice

aplikace AVI/AEI v prostředí ITS, která může být buď nezávislá, nebo může být součástí jiné aplikace ITS

definition

AVI/AEI application in an RTTT system, either as a stand-alone system or as part of an RTTT application

standard (extrakt)
termín
systém ERI s kompletními charakteristikami
term
fully featured ERI system
definice

systém poskytující jedinečnou identifikaci vozidla bezdrátovou komunikací mezi tagem elektronické registrace ve vozidle a čtečkou elektronické registrace a podporující charakteristiky pro různé účely a s minimální až vysokou úrovní zabezpečení

definition

system providing unique identification of a vehicle by wireless communications between an electronic registration tag carried on a vehicle and an electronic registration reader, and supporting features for a number of purposes and with a minimal to high level of security

standard (extrakt)
termín
tag
term
tag
definice

zařízení sloužící k identifikaci, připevněné na jednotku, vozidlo nebo položku

POZNÁMKA 1 k heslu V tagu je uložen jednoznačný identifikátor a v případě potřeby další doplňková data; ve speciálních případech může být tag namontován na pevném místě, pohyblivé pak bude čtecí zařízení; viz transpondér.

definition

equipment fitted to the unit, vehicle or item to be identified and containing the unambiguous identification, and if required some further data

NOTE 1 For special purposes the TAG can be installed in a fixed position with a mobile reader.

NOTE 2 See transponder.

standard (extrakt)
termín
tag elektronické registrace
term
electronic registration tag (ERT)
definice

palubní zařízení ERI, které obsahuje data ERI včetně relevantních zavedených bezpečnostních opatření a jednoho nebo více rozhraní pro přístup k datům

definition

onboard ERI device that contains the ERI data, including relevant secuirty promisions and one or more interfaces to access that data

standard (extrakt)
termín
tajný klíč
term
secret key
definice

klíč, který je používaný u symetrického kryptografického algoritmu a jehož vlastnictví je omezeno (obvykle na dvě entity)

POZNÁMKA 1 k heslu V závislosti na způsobu managementu klíčů mohou klíč vlastnit jedna nebo více entit.

definition

key that is used with a symmetric cryptographic algorithm

NOTE 1 Possession of a secret key is restricted (usually to two entities).

NOTE 2 For ERI, there can be only one entity or several entities, depending on the key management policy.

standard (extrakt)
termín
transakce (AVI/AEI)
term
(AVI/AEI) transaction
definice

dokončený komunikační cyklus uskutečněný během jednoho průchodu čtecí zónou

POZNÁMKA 1 k heslu Dokončeným komunikačním cyklem je míněna taková výměna informací, při které byla bezchybně předána veškerá relevantní (požadovaná) data; počet pokusů o komunikaci není pro transakci relevantní. Komunikace probíhá přes bezdrátové rozhraní.

definition

completed cycle of communication (across the air interface at reference point delta) wherein a message identifying a vehicle or item of equipment is successfully received and understood by the receiver during one passage through the read zone

NOTE The number of attempts, retries and repeats is not relevant, it is only that one fully completed identification process communication cycle is successfully completed to the extent that no communications error could be detected.

termín
transakce ERI
term
ERI transaction
definice

dokončený komunikační cyklus uskutečněný během jednoho průchodu čtecí zónou

POZNÁMKA 1 k heslu Komunikace probíhá přes bezdrátové rozhraní. Termínem dokončený komunikační cyklus je míněna taková výměna informací, při které byla bezchybně přijata a zpracována zpráva identifikující vozidlo nebo položku nákladu.

definition

transaction as defined in ISO 24534-4

standard (extrakt)
termín
transpondér; tag
term
transponder, tag
definice

součást OBE, která zajišťuje komunikaci s vnějším okolím; reaguje na přijetí vhodného modulovaného nebo nemodulovaného příchozího signálu tím, že odvysílá předem určenou odpověď podle předepsaného protokolu na určeném kmitočtu

POZNÁMKA 1 k heslu Přenosy mohou být napájeny energií získanou z příchozího signálu nebo z baterie umístěné ve vozidle; v kontextu systému AVI/AEI je transpondér upevněn do vozidla nebo zařízení a jeho hlavní funkcí je poskytovat informace o identitě položky, může také ale obsahovat i doplňkové informace; ve speciálních případech může být transpondér namontován na pevnou pozici a odečítán pohyblivými zařízeními.

definition

electronic transmitter/responder which responds to the receipt of suitable modulated or unmodulated downlink signals and transmits predetermined information according to predefined protocols at a predetermined frequency

NOTE The transmissions can be powered from energy obtained from the downlink or can be assisted by an on-board power supply. Forms the core, but not necessarily the only, function of an OBE. Within the AVI/AEI context it is fitted to AVI/AEI vehicle or equipment and its prime function is to provide the identity of the item, but can also contain additional information. In some special purposes transponders can be installed in fixed positions and read by mobile equipment.

standard (extrakt)
termín
udržovatelnost
term
maintainability
definice

schopnost být udržován ve stavu dobré funkce nebo vysoké účinnosti

definition

ability to keep in a condition of good repair or efficiency

termín
úroveň služby
term
service level
definice

kategorizovaná charakteristika služby definovaná a poskytovaná za účelem podpory vykonání transakce ERI

definition

service features provided to support the ERI transaction

NOTE Different levels of service are provided within ISO 24535.

standard (extrakt)
termín
úřad
term
authority
definice

<ERI> organizace, která má zákonné právo identifikovat vozidlo prostřednictvím ERI

definition

organization that is allowed by public law to identify a vehicle using ERI

standard (extrakt)
termín
útok opakováním odposlechnuté zprávy
term
replay attack
definice

maskování, při kterém útočník používá zprávy (nemění je) odposlechnuté z předchozí komunikace

definition

masquerade which involves use of previous transmitted messages

standard (extrakt)
termín
uživatel
term
user
definice

vozidlo/zařízení nebo osoba používající OBE v kontrolních bodech s cílem jednoznačné identifikace daného OBE

definition

vehicle/equipment or person carrying the OBE though the point of identification with the objective of unambiguous identification of the OBE being carried

termín
veřejný ověřovací klíč
term
public verification key
definice

veřejný klíč, který určuje veřejnou ověřovací transformaci

definition

public key which defines the public verification transformation

standard (extrakt)
termín
veřejný šifrovací klíč
term
public encipherment key
definice

veřejný klíč, který určuje transformace prováděné při šifrování

definition

public key which defines the public encipherment transformation

standard (extrakt)
termín
vratka
term
returnables
definice

vratná přepravní jednotka, odmítnuté nebo přebytečné zboží, které je vráceno zpět systémem k dodavateli zboží nebo ke správci vratných položek

definition

returnable units, reject or surplus goods to be returned through the system to the consignor or returnables manager

standard (extrakt)
termín
vybraný
term
selected
definice

odkazující na vybranou 1. až 6. třídu požadavků pro systémové kategorie 3-6

definition

class 1-6 requirements for the system categories “3 - 6”

standard (extrakt)
termín
vyhrazené spojení krátkého dosahu
term
Dedicated Short Range Communication (DSRC)
definice

místní spojení (krátkého dosahu) mezi pevným zařízením a OBE prostřednictvím „bezdrátového rozhraní“ zahrnující induktivní nebo šířené signály

definition

means of effecting local (short range) transactions between fixed equipment and OBE(s) using an “air interface” comprising inductive or propagated signals between the fixed equipment and OBE(s)

termín
veřejný klíč
term
public key
definice

klíč, který je součástí asymetrického páru klíčů náležejících k jedné entitě, který může být zveřejněn

POZNÁMKA 1 k heslu V případě systému s asymetrickým podpisem určuje veřejný klíč ověřovací transformaci. V případě, že se jedná o systém s asymetrickým šifrováním, určuje veřejný klíč šifrovací transformaci. Klíč, který je veřejně znám, nemusí nutně být globálně dostupný; takový klíč může být například pouze dostupný všem členům předem specifikované skupiny.

definition

key of an entity's asymmetric key pair which can be made public

NOTE In the case of an asymmetric signature system the public key defines the verification transformation. In the case of an asymmetric encipherment system the public key defines the encipherment transformation. A key that is “publicly” known is not necessarily globally available. The key is only made available to all members of a pre-specified group.

standard (extrakt)
termín
vratná přepravní jednotka
term
returnable transport item; returnable unit; returnable container unit (RTI)
definice

jakýkoliv prostředek, který slouží ke kompletaci zboží za účelem přepravy, skladování, manipulace a ochrany zboží v dodavatelském řetězci; přepravní jednotka, která je vratná a opakovaně využívaná; jednotka použitá jako část nákladu, která se vrací k dodavateli zboží nebo ke správci vratných položek

POZNÁMKA 1 k heslu Tento termín je obvykle přiřazen sekundárnímu balení, v některých případech však může být RTI i primární balení.

POZNÁMKA 2 k heslu Nákladní kontejnery, přívěsy a další podobné uzavřené moduly nejsou vratnými přepravními jednotkami.

POZNÁMKA 3 k heslu Termín vratné přepravní zařízení je v prostředí elektronické výměny dat definován shodně jako vratná přepravní jednotka.

PŘÍKLAD Palety se zálohováním nebo bez něj, všechny podoby znovu použitelných beden, podložek, krabic, barelů, vozíků, ale také vík a popřípadě i upínacích prostředků pro tyto jednotky.

definition

all means to assemble goods for transportation, storage, handling and product protection in the supply chain which are returned for further usage, including for example pallets with and without cash deposits, as well as all forms of reusable crates, trays, boxes, roll pallets, barrels, trolleys, pallet collars and lids

NOTE 1 The term returnable transport item is usually allocated to secondary packaging. But in certain circumstances also primary packaging may be considered as a form of RTI.

NOTE 2 Freight containers, trailers and other similar enclosed modules are not covered by the term returnable transport item.

NOTE 3 The term returnable transport equipment is considered to have the same definition as the term returnable transport item within an electronic data interchange environment.

termín
výzva
term
challenge
definice

náhodně vygenerovaná data, která jsou poslána žadateli od ověřovatele

POZNÁMKA 1 k heslu Žadatel je použije společně s utajenou informací uloženou u žadatele k vygenerování odpovědi, která je zaslána zpět k ověřovateli.

definition

data item chosen at random and sent by the verifier to the claimant, which is used by the claimant, in conjunction with secret information held by the claimant, to generate a response which is sent to the verifier

EXAMPLE In ISO 24534-4 the term challenge is also used in case an ERT does not have enabled encryption capabilities and the challenge is merely copied without any secret information applied.

standard (extrakt)
termín
vzájemná autentizace
term
mutual authentication
definice

autentizace entit, která poskytuje oběma entitám ujištění o pravosti jejich identity

definition

entity authentication which provides both entities with assurance of each other’s identity

standard (extrakt)
termín
zabezpečení
term
security
definice

ochrana informací a dat takovým způsobem, aby je nemohly neoprávněné osoby nebo systémy číst nebo modifikovat a oprávněným osobám nebo systémům nebyl odpírán přístup k nim

POZNÁMKA 1 k heslu Rozlišuje se zabezpečení (security) a bezpečnost (safety). Zabezpečení: ochrana daného systému před jeho prostředím; v tomto kontextu ochrana systému ERI před útoky a nehodami; Bezpečnost: ochrana prostředí proti určitému systému, v tomto kontextu ochrana řidiče, cestujících, vozidla atd. před ohrožením ze strany systému ERI.

definition

protection of information and data so that unauthorized persons or systems cannot read or modify them and authorized persons or systems are not denied access

standard (extrakt)
termín
základní čtečka elektronické registrace ERR
term
basic ERR
definice

čtečka elektronické registrace/interogátor, jež splňuje požadavky stanovené normou ISO 24535

definition

electronic registration reader or interrogator that can fulfil the requirements defined in ISO 24535

standard (extrakt)
termín
základní identifikátor
term
primitive identifier
definice

základní konstrukční prvek určující identitu při identifikaci, který neobsahuje žádné dodatkové (upřesňující) položky

POZNÁMKA 1 k heslu Veškeré složené identifikátory jsou sestaveny za pomoci základních identifikátorů.

definition

identification as a stand alone identity that does not require any qualifiers such as an expiration date, etc.

NOTE 1 to entry: All construct identifiers will be built from more than one primitive identifier.

standard (extrakt)
termín
základní systém ERI
term
basic ERI system
definice

systém poskytující základní jedinečnou identifikaci vozidla prostřednictvím bezdrátové komunikace mezi tagem elektronické registrace ve vozidle a čtečkou elektronické registrace, jež splňují požadavky stanovené v ISO 24535

definition

system providing unique identification of a vehicle by wireless communications between an electronic registration tag carried on a vehicle and an electronic registration reader that can fulfil the requirements defined in ISO 24535

standard (extrakt)
termín
základní tag elektronické registrace ERT
term
basic ERT
definice

tag elektronické registrace, jenž splňuje základní požadavky stanovené normou ISO 24535

definition

electronic registration tag that can fulfil the requirements defined in ISO 24535

standard (extrakt)
termín
zaměnitelnost
term
interchangeability
definice

stav, který je splněn, pokud existují dvě nebo více položek, jejichž funkční a fyzické charakteristiky jsou rovnocenné z hlediska výkonu a trvanlivosti, a tedy jsou schopné vzájemné záměny bez nutnosti dodatečných úprav zaměňovaných nebo souvisejících položek a bez nutnosti výběru na základě rozměrových a funkčních charakteristik

definition

condition which exists when two or more items possess such functional and physical characteristics as to be equivalent in performance and durability, and are capable of being exchanged one for the other without alteration of the items themselves, or of adjoining items, and without selection for fit and performance

standard (extrakt)
termín
zapisovací zařízení ERI
term
ERI writer
definice

zařízení k zápisu dat ERI do tagů elektronické registrace prostřednictvím bezdrátové komunikace

POZNÁMKA 1 k heslu V případě, že zapisovací zařízení ERI vyměňuje datové jednotky protokolu s ERT přímo přes spojovou vrstvu, nazývá se také ERR. V případě, že komunikuje přes jeden nebo více uzlů, považuje se za ERR pouze poslední uzel. Důsledkem toho se může externí zapisovací zařízení ERI v závislosti na konfiguraci palubního zařízení chovat pro některá vozidla jako ERR a pro jiná ne.

POZNÁMKA 2 k heslu Viz také palubní zapisovací zařízení ERI a externí zapisovací zařízení ERI.

definition

device used to write ERI data directly or indirectly into an ERT by invoking ERI transactions

NOTE 1 In case an ERI writer exchanges the ERI protocol data units directly via a data link with an ERT it is also called an ERR. In case it communicates via one or more nodes, only the last node in this sequence is called an ERR. As a consequence, an external ERI writer may, e.g. depending on the onboard configuration, act for some vehicles as an ERR and for others not.

NOTE 2 See also onboard ERI writer and external ERI writer.

standard (extrakt)
termín
zařízení (OBE) pouze pro čtení
term
read only (device/OBE)
definice

zařízení, které bylo naprogramované (byla do něj uložena specifická data) již v době výroby nebo před prvním použitím; to potom může být pouze čteno, bez jakékoliv možnosti změnit data uložená v zařízení či vlastní identifikační sekvenci

definition

a device which is programmed at the time of manufacture or prior to use and thereafter can only be read, with no further opportunity to change any of the data held on the device nor its core identification

standard (extrakt)
termín
zašifrovaný text
term
ciphertext
definice

data vytvořená pomocí šifrování, sémantický obsah takto vytvořených dat není znám

POZNÁMKA 1 k heslu Šifrovaný text může být předmětem dalšího šifrování. Na výstupu se poté objeví vícenásobně šifrovaný text.

definition

data produced, through the use of encipherment; the semantic content of the resulting data is not available

standard (extrakt)
termín
zjištění manipulace s daty
term
manipulation detection
definice

mechanismus používaný ke zjištění, zda byla datová jednotka modifikována (bez ohledu na to, zda náhodně, a/nebo záměrně)

definition

mechanism which is used to detect whether a data unit has been modified (either accidentally or intentionally)

standard (extrakt)
termín
žadatel
term
claimant
definice

<AVI> entita, která je žadatelem nebo ho reprezentuje pro účely autentizace; zahrnuje funkce nutné pro účast v autentizačních výměnách jménem žadatele

definition

entity which is or represents a principal for the purposes of authentication

NOTE A claimant includes the functions necessary for engaging in authentication exchanges on behalf of a principal.

standard (extrakt)
termín
životnost
term
lifetime
definice

časový interval, během kterého položka zařízení existuje a funguje podle příslušných požadavků

definition

period of time during which an item of equipment exists and functions according to the relevant requirements

standard (extrakt)