Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 9.5 Zařízení na infrastruktuře

termín
čtečka ERI
term
ERI reader
definice

zařízení ke čtení dat ERI z tagů elektronické registrace prostřednictvím bezdrátové komunikace

POZNÁMKA 1 k heslu V případě, že čtečka ERI vyměňuje data přímo přes spojovou vrstvu, nazývá se také ERR. V případě, že komunikuje přes jeden nebo více uzlů, považuje se za ERR pouze poslední uzel. Důsledkem toho se může externí čtečka ERI v závislosti na konfiguraci palubního zařízení chovat pro některá vozidla jako ERR a pro jiná ne.

POZNÁMKA 2 k heslu Viz také palubní čtečka ERI a externí čtečka ERI.

definition

device used to read ERI data directly or indirectly from an ERT by invoking ERI transactions

NOTE 1 to entry In the case that an ERI reader exchanges the ERI protocol data units directly via a data link with an ERT it is also called an ERR. In case it communicates via one or more nodes, only the last node in this sequence is called an ERR. As a consequence, an external ERI reader can, depending on the onboard configuration for example, act for some, but not all, vehicles as an ERR.

NOTE 2 to entry See also onboard ERI reader and external ERI reader.

standard (extrakt)
termín
externí čtečka elektronické registrace
term
external ERI reader
definice

čtečka elektronické registrace, která není součástí palubního zařízení

POZNÁMKA 1 k heslu Externí čtečka ERI není připevněna uvnitř ani zvenčí vozidla.

POZNÁMKA 2 k heslu Rozlišuje se mezi blízkostí, krátkým dosahem (DSRC) a vzdálenými externími čtečkami. Čtečka v blízkosti může být např. PCD (Proximity Coupling Device), jak je stanoveno v ISO 14443. Čtečka krátkého dosahu může být součástí zařízení na straně infrastruktury, ručního zařízení nebo mobilního zařízení. Vzdálená externí čtečka může být součástí zařízení centra (back office).

definition

ERI reader not being part of the onboard ERI equipment

NOTE 1 An external ERI reader is fitted neither within nor on the outside of the vehicle.

NOTE 2 A distinction is made between proximity, short-range (DSRC), and remote external readers. A proximity reader can be a PCD (proximity coupling device) as specified in ISO/IEC 14443. A short-range external ERI reader may be a part of roadside equipment, handheld equipment, or mobile equipment. A remote external ERI reader may be part of the back office equipment (BOE).

standard (extrakt)
termín
externí zapisovací zařízení elektronické registrace
term
external ERI writer
definice

zapisovací zařízení elektronické registrace, které není součástí palubního zařízení

POZNÁMKA 1 k heslu Externí zapisovací zařízení ERI není připevněno uvnitř ani zvenčí vozidla.

POZNÁMKA 2 k heslu Je rozlišováno mezi blízkostí, krátkým dosahem (DSRC) a vzdálenými externími čtečkami. Zapisovací zařízení v blízkosti může být např. PCD (Proximity Coupling Device), jak je stanoveno v ISO 14443. Zapisovací zařízení krátkého dosahu může být součástí zařízení na straně infrastruktury, ručního zařízení nebo mobilního zařízení. Vzdálené externí zapisovací zařízení může být součástí zařízení centra (back office).

definition

ERI writer not being part of the onboard ERI equipment

NOTE 1 An external ERI writer is not fitted within or on the outside of the vehicle.

NOTE 2 A distinction is made between proximity, short-range (DSRC), and remote external writers. A proximity reader can be, for example , a PCD (proximity coupling device) as specified in ISO/IEC 14443. A short-range external ERI writer can be (a part of) roadside equipment, handheld equipment, or mobile equipment. A remote external ERI writer can be part of the back office equipment (BOE).

standard (extrakt)
termín
zapisovací zařízení ERI
term
ERI writer
definice

zařízení k zápisu dat ERI do tagů elektronické registrace prostřednictvím bezdrátové komunikace

POZNÁMKA 1 k heslu V případě, že zapisovací zařízení ERI vyměňuje datové jednotky protokolu s ERT přímo přes spojovou vrstvu, nazývá se také ERR. V případě, že komunikuje přes jeden nebo více uzlů, považuje se za ERR pouze poslední uzel. Důsledkem toho se může externí zapisovací zařízení ERI v závislosti na konfiguraci palubního zařízení chovat pro některá vozidla jako ERR a pro jiná ne.

POZNÁMKA 2 k heslu Viz také palubní zapisovací zařízení ERI a externí zapisovací zařízení ERI.

definition

device used to write ERI data directly or indirectly into an ERT by invoking ERI transactions

NOTE 1 In case an ERI writer exchanges the ERI protocol data units directly via a data link with an ERT it is also called an ERR. In case it communicates via one or more nodes, only the last node in this sequence is called an ERR. As a consequence, an external ERI writer may, e.g. depending on the onboard configuration, act for some vehicles as an ERR and for others not.

NOTE 2 See also onboard ERI writer and external ERI writer.

standard (extrakt)
termín
základní čtečka elektronické registrace ERR
term
basic ERR
definice

čtečka elektronické registrace/interogátor, jež splňuje požadavky stanovené normou ISO 24535

definition

electronic registration reader or interrogator that can fulfil the requirements defined in ISO 24535

standard (extrakt)
termín
čtečka elektronické registrace
term
electronic registration reader (ERR)
definice

zařízení ke čtení/zapisování dat z tagů elektronické registrace prostřednictvím bezdrátové komunikace

definition

device used to read or read/write data from or to an “Electronic Registration Tag” (ERT)

standard (extrakt)
termín
interogátor
term
interrogator
definice

zařízení, které vykonává funkce čtecího zařízení (viz čtečka), ale navíc má schopnost poslat nová data do OBE nebo změnit stávající data v paměti OBE přes bezdrátové rozhraní

definition

device that performs the functions of a reader, but in addition has the ability to write new data to an OBE, or change data held in the OBE memory via an air interface

standard (extrakt)
termín
koncové kontrolní stanoviště
term
terminal monitoring point
definice

stanoviště podléhající správci systému AEI, kde jsou kontrolovány přepravované předměty

definition

terminal access control point point administered by the AEI manager where the monitoring of transport objects is performed

standard (extrakt)