Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 9.6 Vozidlo a položky nákladu

termín
ISO kontejner
term
ISO container
definice

velká krabicová nádoba se vzhledem a konstrukcí podle EN ISO 10374 určená pro přepravu zboží

definition

a large boxlike receptacle of standard design for the transport of goods

standard (extrakt)
termín
dopravní objekt
term
transport object
definice
definition

transport means, load unit or goods item

standard (extrakt)
termín
letecký kontejner
term
unit load device (ULD)
definice

kontejner navržený pro uložení uvnitř trupu letadla, užívaný především pro leteckou nákladní dopravu nebo tam, kde dopravované zboží jako část cesty užívá leteckou nákladní dopravu

definition

container, designed to fit within the fuselage of an aircraft, used primarily for airfreight or freight loads where part of the trip uses airfreight

standard (extrakt)
termín
nestandardní kontejner
term
non ISO container
definice

<AVI/AEI> kontejner užívaný k přepravě zboží, který nevyhovuje žádné ISO normě pro kontejnery

PŘÍKLAD Neslučitelný s ISO 10474.

definition

container used in the transport of goods that does not comply with any ISO container International Standard (e.g. non compliant with ISO 668 and ISO 10374)

standard (extrakt)
termín
vratná přepravní jednotka
term
returnable transport item; returnable unit; returnable container unit (RTI)
definice

jakýkoliv prostředek, který slouží ke kompletaci zboží za účelem přepravy, skladování, manipulace a ochrany zboží v dodavatelském řetězci; přepravní jednotka, která je vratná a opakovaně využívaná; jednotka použitá jako část nákladu, která se vrací k dodavateli zboží nebo ke správci vratných položek

POZNÁMKA 1 k heslu Tento termín je obvykle přiřazen sekundárnímu balení, v některých případech však může být RTI i primární balení.

POZNÁMKA 2 k heslu Nákladní kontejnery, přívěsy a další podobné uzavřené moduly nejsou vratnými přepravními jednotkami.

POZNÁMKA 3 k heslu Termín vratné přepravní zařízení je v prostředí elektronické výměny dat definován shodně jako vratná přepravní jednotka.

PŘÍKLAD Palety se zálohováním nebo bez něj, všechny podoby znovu použitelných beden, podložek, krabic, barelů, vozíků, ale také vík a popřípadě i upínacích prostředků pro tyto jednotky.

definition

all means to assemble goods for transportation, storage, handling and product protection in the supply chain which are returned for further usage, including for example pallets with and without cash deposits, as well as all forms of reusable crates, trays, boxes, roll pallets, barrels, trolleys, pallet collars and lids

NOTE 1 The term returnable transport item is usually allocated to secondary packaging. But in certain circumstances also primary packaging may be considered as a form of RTI.

NOTE 2 Freight containers, trailers and other similar enclosed modules are not covered by the term returnable transport item.

NOTE 3 The term returnable transport equipment is considered to have the same definition as the term returnable transport item within an electronic data interchange environment.

termín
nevratná přepravní jednotka
term
non returnable unit
definice

palety určené pro jednu cestu, kontejnery nebo balení, které se nevracejí dodavateli zboží nebo správci vratných položek

definition

one trip pallets, containers or packaging which is not returned to the consignor or returnables manager

standard (extrakt)
termín
malá kontejnerová jednotka
term
small container unit
definice

jednotka kombinované (intermodální) dopravy, která je menší než běžný 20 stop vysoký normalizovaný ISO kontejner nebo normalizovaná CEN výměnná nástavba

POZNÁMKA 1 k heslu Malé kontejnery jsou také nazývány „střední kontejnery“ nebo „méně než kontejnerová jednotka“ (LCU); velikost takového LCU bude přinejmenším jedna paleta ISO nebo europaleta.

definition

intermodal transport units which are smaller than a standard 20-foot-ISO-Standard container or CEN-swap body

NOTE Small containers are also called medium containers or “less than container unit” (LCU).

NOTE The size of such LCU´s will be at least one ISO- or Euro-palette.

standard (extrakt)
termín
vratka
term
returnables
definice

vratná přepravní jednotka, odmítnuté nebo přebytečné zboží, které je vráceno zpět systémem k dodavateli zboží nebo ke správci vratných položek

definition

returnable units, reject or surplus goods to be returned through the system to the consignor or returnables manager

standard (extrakt)
termín
balík
term
packet
definice

souhrn zboží určený k přepravě

POZNÁMKA 1 k heslu Balík může být reprezentován jedním kusem nebo souborem menších balíčků a položek, které jsou umístěny do schrány a dále přepravované v zařízení (např. intermodální ISO kontejner) jako podsložka položky AEI.

definition

collation of goods to be moved

NOTE A packet can be a single unit, or a collection of smaller packets and items that will be bundled into a receptacle which will be carried in equipment (such as an ISO intermodal container) as a sub component of an AEI item. Packets are defined by the International Standards of JTC 1/SC 31, Automatic identification and data capture techniques.

standard (extrakt)
termín
náklad
term
load
definice

to, co je přepravováno od dodavatele zboží k jeho příjemci; zásilka, balení, paleta a/nebo nádoba, která je menší než ISO kontejner

definition

that which is to be transported from the consignor to the receiver and which comprises the consignment, packaging, pallets and or containers that are smaller than an ISO container