Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 9.8 Dokumentace

termín
registrační certifikát
term
registration certificate
definice

dokument (listina, čipová karta) o registraci vozidla vydaný úřadem, který udržuje oficiální registr, v němž jsou registrováni vozidlo, jeho vlastník nebo nájemce

definition

vehicle registration document (paper or smart card) issued by the registration authority for vehicles in which the vehicle and its owner or lessee are registered

standard (extrakt)
termín
skupina dat
term
data group
definice

soubor úzce souvisejících atributů, které společně popisují určitou část transakce AVI/AEI

definition

collection of closely related data attributes which together describe a distinct part of a transaction

standard (extrakt)
termín
atribut AVI/AEI
term
AVI/AEI attribute
definice

atribut specificky definovaný pro aplikace AVI/AEI

definition

an attribute specifically defined for the AVI/AEI application

standard (extrakt)
termín
konosament; nákladní list; náložný list
term
bill of lading
definice

dokument evidující smlouvu o přepravě a převzetí nebo nakládku zboží dopravcem

POZNÁMKA 1 k heslu Oproti tomuto dokumentu přebírá dopravce zodpovědnost za dodávku zboží, Tato záruka je dána podmínkou v dokumentu, že zboží má být přepraveno na objednávku jmenované osoby. Dokument má následující funkce: 1. příjmový doklad ke zboží, podepsaný řádně autorizovanou osobou zastupující dopravce; 2. dokument o vlastnictví zboží v něm popsaném; 3. důkaz časových a jiných podmínek dopravy, odsouhlasených dvěma stranami.

definition

document which evidences a contract of the carriage and the taking over or loading of the goods by the carrier, and by which the carrier undertakes to deliver the goods against surrender of the document

NOTE A provision in the document that the goods are to be delivered to the order of a named person, or to order, or to bearer, constitutes such an undertaking. The document has the following functions: — a receipt for goods, signed by a duly authorised person on behalf of the carriers; — a document of title to the goods described therein; — evidence of the terms and conditions of carriage agreed upon between the two parties.

standard (extrakt)
termín
přepravní dokumentace; seznam nákladu
term
manifest
definice

dokument uvádějící kompletní výčet zboží naloženého za účelem přepravy do různých míst určení

POZNÁMKA 1 k heslu Přepravní dokumentace je zpravidla připravována v místech nakládky a jejím základem jsou zpravidla nákladní listy. Pro přepravu přepravní dokumentace reprezentuje soubor průvodních nákladních listů pro úřední a správní účely

definition

document which lists complete specifications of the goods loaded for transport to various destinations by a vessel or other means of transport

NOTE As a rule cargo manifests are drawn up by the agents in the ports of loading and are based upon the bills of lading. For shipping, a manifest represents a cumulating of bills of lading for official and administrative purposes.

standard (extrakt)