Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 9.9 Obecné pojmy

termín
multimodální doprava
term
multimodal transport
definice

přeprava zboží přinejmenším dvěma různými způsoby dopravy

POZNÁMKA 1 k heslu Na rozdíl od kombinované (intermodální) dopravy, která předpokládá při změně z jednoho režimu dopravy na další použití stejné nákladní jednotky, při multimodální dopravě může dojít při změně druhu dopravy i ke změně nákladní jednotky (rozdělení nákladu na více částí).

definition

carriage of goods by at least two different modes of transport.

NOTE In contrast, intermodal transport implies changing from mode to another using the same form of loading unit.

Multimodal transport implies that either there is more than one modal shift, or that loads can be broken into partial loads as part of a modal change.

termín
intermodální doprava
term
intermodal transport
definice

pohyb zboží v jedné nebo více přepravních jednotkách nebo vozidle, které postupně používá různé druhy dopravy bez nutnosti samotné manipulace se zbožím při procesu změny druhu dopravy

POZNÁMKA 1 k heslu Na rozdíl od multimodální dopravy používá intermodální doprava při změně druhu dopravy stejnou formu přepravní jednotky.

definition

movement of goods in one or more loading unit(s) or vehicle(s) which uses successively several modes of transport without handling of the goods themselves when changing modes

standard (extrakt)
termín
úroveň služby
term
service level
definice

kategorizovaná charakteristika služby definovaná a poskytovaná za účelem podpory vykonání transakce ERI

definition

service features provided to support the ERI transaction

NOTE Different levels of service are provided within ISO 24535.

standard (extrakt)
termín
systém ERI s kompletními charakteristikami
term
fully featured ERI system
definice

systém poskytující jedinečnou identifikaci vozidla bezdrátovou komunikací mezi tagem elektronické registrace ve vozidle a čtečkou elektronické registrace a podporující charakteristiky pro různé účely a s minimální až vysokou úrovní zabezpečení

definition

system providing unique identification of a vehicle by wireless communications between an electronic registration tag carried on a vehicle and an electronic registration reader, and supporting features for a number of purposes and with a minimal to high level of security

standard (extrakt)
termín
systém automatické identifikace
term
automatic identification system (AIS)
definice

systém sloužící k přesné a jednoznačné identifikaci OBE, tagu, transpondéru nebo nějakého objektu či jeho vlastnosti

POZNÁMKA 1 k heslu Data nebo vlastnosti obsažené ve zmíněných objektech jsou zjišťována (čtena, zapisována) pomocí příslušných systémových prostředků.

definition

system for achieving accurate and unambiguous identification of a data-bearing OBE, tag, transponder or natural/prescribed feature, the data or feature being interrogated by means of a system-appropriate source

standard (extrakt)
termín
systém AVI/AEI
term
AVI/AEI system
definice

aplikace AVI/AEI v prostředí ITS, která může být buď nezávislá, nebo může být součástí jiné aplikace ITS

definition

AVI/AEI application in an RTTT system, either as a stand-alone system or as part of an RTTT application

standard (extrakt)
termín
základní systém ERI
term
basic ERI system
definice

systém poskytující základní jedinečnou identifikaci vozidla prostřednictvím bezdrátové komunikace mezi tagem elektronické registrace ve vozidle a čtečkou elektronické registrace, jež splňují požadavky stanovené v ISO 24535

definition

system providing unique identification of a vehicle by wireless communications between an electronic registration tag carried on a vehicle and an electronic registration reader that can fulfil the requirements defined in ISO 24535

standard (extrakt)
termín
kategorie
term
category
definice

seskupení tříd obecných požadavků na systém AVI/AEI

POZNÁMKA 1 k heslu Jeho účelem je podpora interoperability systémů AVI/AEI určených pro běžné použití.

definition

groupings of common class requirements to support interoperability between AVI/AEI systems of common purpose (e.g. a “ruggedized” category versus a “standard” category)

standard (extrakt)
termín
vyhrazené spojení krátkého dosahu
term
Dedicated Short Range Communication (DSRC)
definice

místní spojení (krátkého dosahu) mezi pevným zařízením a OBE prostřednictvím „bezdrátového rozhraní“ zahrnující induktivní nebo šířené signály

definition

means of effecting local (short range) transactions between fixed equipment and OBE(s) using an “air interface” comprising inductive or propagated signals between the fixed equipment and OBE(s)

termín
profil CEN DSRC
term
CEN DSRC profile
definice

sada parametrů tvořící určitý mezinárodní normalizovaný profil implementovaných komunikačních protokolů DSRC (L1, L2 a L7)

definition

a set of parameters constituting a certain international standardised profile of the DSRC protocol stack (L1, L2 and L7)

standard (extrakt)
termín
bezdrátové rozhraní
term
air interface
definice

bezdrátové přenosové prostředí, kterým se prostřednictvím elektromagnetických vln přenášejí signály (data/ informace) mezi OBE a čtečkou/interogátorem

definition

conductor-free medium between an OBE and the reader/interrogator through which the linking of the OBE to the reader /interrogator is achieved by means of electro-magnetic signals

termín
obousměrný dialog
term
bi-directional dialogue
definice

dvoucestná komunikace mezi pevným zařízením a OBE

definition

two way communications between fixed equipment and OBE(s)

standard (extrakt)
termín
obousměrný monolog
term
bi-directional monologue
definice

dvoucestná komunikace nezahrnující zápis, která je započata zařízením na infrastruktuře

definition

“read only” functionality with a start signal from the FE side

standard (extrakt)
termín
monolog
term
monologue
definice

jednosměrná komunikace mezi pevným zařízením a OBE

definition

one way communication between the fixed equipment and OBE(s)

standard (extrakt)
termín
přizpůsobení přenosového média
term
media adaptation
definice

přizpůsobení přenosového média (modulace signálu šířená přes bezdrátové rozhraní) komunikačnímu a výpočetnímu zařízení

definition

function to adapt the communication media (air interface propagated modulation) to communication and computing equipment

standard (extrakt)
termín
radiofrekvenční identifikace
term
radio frequency identification (RFID)
definice

systém automatické identifikace zahrnující jedno nebo více čtecích zařízení/interogátorů a jedno nebo více OBE, ve kterém je komunikace a přesun dat zprostředkována elektromagnetickými signály různých kmitočtů, od nízkých až k mikrovlnným kmitočtům

definition

common term describing an automatic identification system comprising one or more reader/interrogator(s) and one or more OBE(s) in which communication and data transfer is achieved by wireless means of electromagnetic signals

NOTE It varies from low frequency (inductive) to microwave frequencies.

standard (extrakt)
termín
seznam pro řízení přístupu
term
access control list
definice

seznam entit s jejich přístupovými právy, které mají autorizovaný přístup k prostředkům

definition

list of entities, together with their access right, which are authorized to have access to a resource

standard (extrakt)
termín
řízení přístupu
term
access control
definice

ochrana před neautorizovaným používáním prostředků včetně ochrany používání prostředků neautorizovaným způsobem

definition

prevention of unauthorized use of a resource, including the prevention of use of a resource in an unauthorized manner

standard (extrakt)
termín
řízení komunikace
term
communication control
definice
definition

fixed equipment function to control the communication between fixed equipment and OBE

standard (extrakt)
termín
abstraktní syntaxe způsobu zápisu jedna
term
abstract syntax notation one (ASN.1)
definice

formální jazyk pro popis strukturovaných dat pro komunikační protokoly distribuovaných systémů

definition

Abstract Syntax Notation (Number) One, as defined in ISO/IEC 8824 and ISO/IEC 8825

standard (extrakt)
termín
životnost
term
lifetime
definice

časový interval, během kterého položka zařízení existuje a funguje podle příslušných požadavků

definition

period of time during which an item of equipment exists and functions according to the relevant requirements

standard (extrakt)
termín
vybraný
term
selected
definice

odkazující na vybranou 1. až 6. třídu požadavků pro systémové kategorie 3-6

definition

class 1-6 requirements for the system categories “3 - 6”

standard (extrakt)
termín
hrozba
term
threat
definice

potenciální porušení bezpečnosti

definition

potential violation of security

standard (extrakt)
termín
aktivní hrozba
term
active threat
definice

hrozba úmyslné neautorizované změny stavu systému

PŘÍKLAD Příklady aktivních ohrožení bezpečnosti mohou být: pozměnění zpráv, opakované vysílání zpráv ze záznamu, vložení falešných zpráv, vydávání se za oprávněnou entitu a odmítnutí služby.

definition

threat of a deliberate unauthorized change to the state of the system

EXAMPLE Examples of security-relevant active threats may include modification of messages, replay of messages, and insertion of spurious messages, masquerading as an authorized entity and denial of service.

standard (extrakt)
termín
pasivní hrozba
term
passive threat
definice

hrozba spočívající v možnosti neoprávněného odhalení informací bez změny stavu systému

definition

threat of unauthorized disclosure of information without changing the state of the system

standard (extrakt)
termín
útok opakováním odposlechnuté zprávy
term
replay attack
definice

maskování, při kterém útočník používá zprávy (nemění je) odposlechnuté z předchozí komunikace

definition

masquerade which involves use of previous transmitted messages

standard (extrakt)
termín
maskování
term
masquerade
definice

předstírání jednou entitou, že je jinou entitou

definition

pretence by an entity to be a different entity

standard (extrakt)
termín
zjištění manipulace s daty
term
manipulation detection
definice

mechanismus používaný ke zjištění, zda byla datová jednotka modifikována (bez ohledu na to, zda náhodně, a/nebo záměrně)

definition

mechanism which is used to detect whether a data unit has been modified (either accidentally or intentionally)

standard (extrakt)
termín
bezpečnostní služba
term
security service
definice

služba poskytovaná vrstvou navzájem komunikujících otevřených systémů, která zaručuje odpovídající zabezpečení systémů anebo přenosu dat

definition

service, provided by a layer of communicating open systems, which ensures adequate security of the systems or of data transfers

standard (extrakt)
termín
bezpečnostní doména
term
security domain
definice
definition

set of elements, security policy, security authority and set of security-relevant activities in which the set of elements are subject to the security policy for the specified activities, and the security policy is administered by the security authority for the security domain

standard (extrakt)
termín
bezpečnostní autorita
term
security authority
definice

entita, která je odpovědná za definici, implementaci nebo prosazení jedné nebo více částí bezpečnostní politiky

definition

entity that is responsible for the definition, implementation or enforcement of security policy

standard (extrakt)
termín
certifikační úřad nejvyšší úrovně
term
top-level certification authority
definice

registrační úřad, jehož certifikáty mohou být ověřeny, protože jeho veřejný klíč (klíče) je napevno zakódovaný (zapsaný) v ERD

definition

certification authority whose certificates can be verified because its public verification key(s) are written as read-only data into the ERT before the ERT is customized or commissioned

standard (extrakt)
termín
certifikační úřad střední úrovně
term
intermediate certification authority
definice

certifikační úřad, pro který vydává certifikáty veřejného klíče certifikační úřad nejvyšší úrovně

POZNÁMKA 1 k heslu Tato definice předpokládá, že může existovat pouze jedna „úroveň“ certifikačních úřadů střední úrovně.

definition

certification authority for which public key certificates are issued by the top-level certification authority

NOTE This definition implies that there can be only one “level” of intermediate certification authorities.

standard (extrakt)