Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 1.1 Role

termín
operátor
term
operator
definice

entita, která se účastní procesu a není uživatel

POZNÁMKA 1 k heslu Operátor je obecný termín, který může být použit pro poskytovatele služby mýtného nebo pro výběrčího mýtného.

definition

entity involved in the process outside the user

NOTE An operator is a generic term which can be used for a toll service provider or a toll charger.

standard (extrakt)
termín
provozovatel mýtného
term
toll service provider (TSP)
definice

právnická osoba poskytující svým zákazníkům služby mýtného v jedné nebo více mýtných doménách pro jednu nebo více tříd vozidel

POZNÁMKA 1 k heslu V jiných dokumentech se může vyskytovat termín vydavatel nebo vydavatel smluv.

POZNÁMKA 2 k heslu Provozovatel mýtného může poskytovat OBE nebo pouze magnetickou kartu nebo čipovou kartu pro použití v OBE poskytnutým třetí stranou.

POZNÁMKA 3 k heslu Aktuální platba (sběr poplatku) se může odehrávat mimo mýtný systém.

definition

a legal entity providing to his customers toll services on one or more toll domains for one or more classes of vehicles

NOTE 1 In other documents the terms issuer or contract issuer may be used.

NOTE 2 The toll service provider may provide the OBE or may provide only a magnetic card or a smart card to be used with OBE provided by a third party (like a mobile telephone and a SIM card can be obtained from different parties).

NOTE 3 The toll service provider is responsible for the operation (functioning) of the OBE.

termín
poskytovatel dopravních služeb
term
transport service provider (TSP)
definice

osoba, společnost, orgán nebo abstraktní entita nabízející dopravní služby uživateli, za které uživatel musí platit

POZNÁMKA 1 k heslu Platba může být v určitých případech nulová, např. pro vozidla záchranné služby.

definition

person, company, authority or abstract entity offering a transport service to the user for which the user has to pay a fee (the fee will in some cases be zero, e.g. emergency vehicles)

standard (extrakt)
termín
mezinárodní registrátor
term
international registrar
definice

společnost oprávněná k registraci profilů ochrany na mezinárodní úrovni

definition

company authorized to register Protection Profiles at an international level

standard (extrakt)
termín
vydavatel
term
issuer
definice

subjekt zodpovědný za platební systém a za vydávání platebních prostředků uživatelům

definition

entity responsible for the payment system and responsible for issuing the payment means to the user

standard (extrakt)
termín
řidič
term
driver (Dr)
definice

osoba, která řídí vozidlo

POZNÁMKA 1 k heslu U řidiče se předpokládá, že provozuje (používá/obsluhuje) OBE (například nastavení počtu náprav).

definition

person who drives a vehicle

NOTE The driver is assumed to operate (use/serve) the on-board equipment (e.g. the setting of the number of axles).

standard (extrakt)
termín
uživatel služby
term
service user; user (SU)
definice

zákazník poskytovatele služby mýtného povinný platit mýtné

PŘÍKLAD Vlastník vozidla, operátor vozového parku, řidič apod.

definition

generic term used for the customer of a toll service provider, one liable for toll, the owner of the vehicle, a fleet operator, a driver etc. depending on the context

standard (extrakt)
termín
cizí pravomoc
term
foreign power
definice

vláda nebo zastupitelství jakéhokoliv státu či národa, vyjma státu nebo národa, pod jehož jurisdikci spadá provozování předmětného mýtného schématu

definition

government or any agency of any state of nation except the state or nation under whose jurisdiction a particular toll schema is being operated

standard (extrakt)
termín
důvěryhodná třetí strana
term
trusted third party (TTP)
definice

bezpečnostní autorita nebo její zástupce, která je důvěryhodná s ohledem na některé činnosti, vztahující se k bezpečnosti (v kontextu bezpečnostní politiky)

definition

security authority or its agent that is trusted with respect to some security-relevant activities (in the context of a security policy)

standard (extrakt)
termín
inspektor ochrany údajů
term
data protection commissioner
definice

osoba odpovídající za dohled a kontrolu shody s právními předpisy pro ochranu údajů

definition

person responsible for the enforcement and monitoring of compliance with the applicable data protection legislation

standard (extrakt)
termín
podnik
term
enterprise
definice

společnost založená za účelem dosažení obchodních cílů právní nebo protiprávní cestou

definition

company organised for lawful or unlawful commercial purposes

standard (extrakt)
termín
poskytovatel komunikačních služeb pro přenos informací
term
communication provider
definice
definition

provider of communication services used for the transmission of information

standard (extrakt)
termín
vláda
term
government
definice

vláda nebo zastupitelství jakéhokoliv státu či národa, pod jehož jurisdikci spadá provozování předmětného mýtného schématu

definition

government or any agency of the state of nation under whose jurisdiction a particular toll schema is being operated

standard (extrakt)
termín
výběrčí mýtného
term
toll charger (TC)
definice

právnická osoba vybírající mýtné za vozidla v dané mýtné doméně

POZNÁMKA 1 k heslu V jiných dokumentech se může vyskytovat termín operátor nebo operátor mýtného.

definition

legal entity charging toll for vehicles in a toll domain

termín
aktivista
term
activist
definice

obzvláště aktivní, rázný obhájce určité, zpravidla politické, záležitosti, který může a nemusí použít násilí k dosažení svých cílů

definition

especially active, vigorous advocate of a cause, especially a political cause, who may or may not use violence to achieve his goals

standard (extrakt)
termín
hacker
term
hacker
definice

uživatel počítače, který se snaží získat neoprávněný přístup k počítačovému systému jiného majitele nebo zneužít slabých míst v jeho systému

definition

computer user who attempts to gain unauthorised access to a proprietary computer system or exploit vulnerabilities in such a system

standard (extrakt)
termín
původce hrozby
term
threat agent
definice

subjekt jednající se záměrem negativního dopadu na aktiva

definition

entity that has the intention to act adversely on an asset

standard (extrakt)
termín
zákazník poskytovatele služby mýtného
term
customer of a toll service provider
definice

fyzická nebo právnická osoba využívající službu poskytovanou poskytovatelem služby mýtného

POZNÁMKA 1 k heslu V závislosti na místní situaci může být zákazníkem majitel, pronajímatel, nájemce, vlastník vozidla, operátor vozového parku, držitel registračního certifikátu vozidla, řidič vozidla nebo jakákoliv jiná třetí osoba.

definition

person or legal entity that uses the service of a Toll Service Provider

NOTE Depending on the local situation, the customer can be the owner, lessor, lessee, keeper, (fleet) operator, holder of the vehicle's registration certificate, driver of the vehicle, or any other third person.

standard (extrakt)