Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 1.2 Aplikační charakteristiky

termín
kvalita
term
quality
definice

stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik

POZNÁMKA 1 k heslu Požadavky uživatele mohou zahrnovat jednoduchost použití, bezpečnost, dostupnost, spolehlivost, robustnost, úspornost a environmentální bezpečnost. Tyto požadavky mohou být explicitní nebo implicitní.

definition

degree to which a set of inherent characteristics fulfils requirements

NOTE 1 to entry: User requirements can include ease of use, safety, availability, reliability, sturdiness, economy, and environmental safety. Such requirements can be explicit or implicit.

standard (extrakt)
termín
platnost
term
validity
definice

vlastnost nebo stav platnosti, mající právní moc

definition

quality or state of being valid; having legal force

standard (extrakt)
termín
dostupnost
term
availability
definice

dostupnost a připravenost k použití na vyžádání autorizovaným subjektem

definition

property of being accessible and useable upon demand by an authorized entity

termín
funkčnost
term
functionality
definice

skupina parametrů, které jsou schopny měřit funkční charakteristiky systému EFC

POZNÁMKA 1 k heslu Parametry funkčnosti mohou zahrnovat charakteristiky spojení, aplikace, vozidla a dopravního provozu.

definition

group of parameter which are able to measure the performance of an EFC system, e.g. communication, application, vehicle and traffic characteristics

standard (extrakt)
termín
integrita dat
term
data integrity
definice

vlastnost dat zaručující, že data nebyla poškozena nebo změněna neautorizovaným způsobem

definition

property that data has not been altered or destroyed in an unauthorized manner

standard (extrakt)
termín
parametry v intervalovém měřítku
term
interval scale parameters
definice

ekvidistantní škála měření údajů, podle které lze kvantifikovat rozdíly mezi hodnotami, ale ne jejich poměry; údaje v tomto měřítku mají volně stanovenou hodnotu nula

POZNÁMKA 1 k heslu Parametry v intervalovém měřítku mohou být používány v rovnicích s operátory plus a minus. Parametry v intervalovém měřítku, které mají nulové posunutí hodnoty nula, jsou rovny parametrům v poměrovém měřítku.

PŘÍKLAD Celsiova teplotní stupnice je v intervalovém měřítku, zatímco Kelvinova je v poměrovém měřítku.

definition

scale of measurement of data, according to which the differences between values can be quantified in absolute but not relative terms and for which any zero is merely arbitrary

NOTE Interval scaled parameters are applicable in mathematical equations using the operators plus or minus. Interval scales having a zero offset are equal to ratio scales.

EXAMPLE The temperature scale in Celsius is an interval scale, in Kelvin it's a ratio scale.

standard (extrakt)
termín
parametry v nominálním měřítku
term
nominal scale parameters
definice

diskrétní klasifikace dat, ve které nejsou data ani měřena, ani uspořádána, ale subjekty přiřazuje do různých kategorií

POZNÁMKA 1 k heslu Parametry v nominálním měřítku mohou být používány v Booleovských rovnicích s operátory rovná se nebo nerovná se.

PŘÍKLAD Parametr v nominálním měřítku pro vozidla může sestávat z osobních vozidel, nákladních vozidel, dodávkových vozů a motocyklů.

definition

discrete classification of data, in which data are neither measured nor ordered but subjects are merely allocated to distinct categories

NOTE Nominal scaled parameters are applicable in Boolean equations using the operators equal or not equal.

EXAMPLE A nominal scale parameter for vehicles could consist of cars, trucks, vans and motorcycles.

standard (extrakt)
termín
parametry v ordinálním měřítku
term
ordinal scale parameters
definice

stupnice, ve které jsou data jednoduše uspořádána podle důležitosti, jelikož neexistuje žádná norma pro měření rozdílů

POZNÁMKA 1 k heslu Parametry v nominálním měřítku mohou být používány v Booleovských rovnicích s operátory větší než, větší nebo rovno, menší než, nebo menší nebo rovno.

definition

scale on which data is shown simply in order of magnitude since there is no standard of measurement of differences

NOTE Ordinal scaled parameters are applicable in Boolean equations using the operators greater, greater or equal, less or less or equal.

standard (extrakt)
termín
metriky výkonu
term
performance metrics
definice

specifické výpočty k popisu výkonu systému zpoplatnění

POZNÁMKA 1 k heslu Tyto výpočty jsou nezávislé na technologii a mýtném schématu.

definition

specific calculations used to describe the charging performance of a system

NOTE These calculations are technology and schema-independent.

standard (extrakt)
termín
poměrné měřítko
term
ratio scale
definice

stupnice měření dat mající pevně stanovenou hodnotu nula, která umožňuje porovnání poměrů hodnot

POZNÁMKA 1 k heslu Parametry v poměrném měřítku mohou být používány v matematických rovnicích s operátory krát a děleno.

definition

scale of measurement of data, having a fixed zero value, which permits the comparison of differences of values

NOTE Ratio scaled parameters are applicable in mathematical equations using the operators multiplication and division.

standard (extrakt)
termín
absolutní chyba účtovaného poplatku
term
absolute charging error
definice

rozdíl mezi naměřeným účtovaným poplatkem za mýtné a skutečnou výší poplatku (podle měření referenčního systému)

POZNÁMKA 1 k heslu Kladná chyba znamená, že naměřená hodnota je vyšší než skutečná.

definition

difference between the measured charge (toll) value and the actual value (as measured by a reference system)

NOTE A positive error means that the measurement exceeds the actual one.

standard (extrakt)
termín
interoperabilita zařízení
term
equipment interoperability
definice

schopnost dvou nebo více částí zařízení spolupracovat

definition

ability of two or more pieces of equipment to operate in conjunction

standard (extrakt)
termín
autentičnost
term
authenticity
definice

vlastnost entity, že je tím, za co se prohlašuje

definition

property that an entity is what it claims to be

standard (extrakt)
termín
bezpečnost informací
term
information security
definice

ochrana důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací

POZNÁMKA 1 k heslu Kromě toho může zahrnovat další vlastnosti, například autentičnost, odpovědnost, nepopiratelnost a spolehlivost.

definition

preservation of confidentiality, integrity and availability of information

NOTE 1 to entry: In addition, other properties such as authenticity, accountability, non-repudiation and reliability can also be involved.

standard (extrakt)
termín
integrita
term
integrity
definice

ochrana přesnosti a úplnosti informací a metod zpracování

definition

safeguarding the accuracy and completeness of information and processing methods

termín
kvalita zařízení EFC
term
quality of EFC equipment
definice

skupina parametrů jako spolehlivost, dostupnost, udržovatelnost, které jsou schopny definovat kvalitu zařízení EFC kvalitativními nebo kvantitativními hodnotami

definition

group of parameter (reliability, availability, maintainability) which are able to define the quality of EFC equipment by qualitative and quantitative figures

standard (extrakt)
termín
nepopiratelnost
term
non-repudiation
definice

schopnost prokázat výskyt události nebo činnosti a jejich původců (entit) s cílem vyřešit spory o výskytu nebo nevýskytu události nebo činnosti a zapojení původců (entit) do této události nebo činnosti

definition

ability to prove the occurrence of a claimed event or action and its originating entities, in order to resolve disputes about the occurrence or non-occurrence of the event or action and about the involvement of entities in the event

standard (extrakt)
termín
přičitatelnost
term
accountability
definice

vlastnost, která zaručuje, že jednání entity lze jednoznačně přiřknout příslušné entitě

definition

property that ensures that the actions of an entity may be traced uniquely to the entity

standard (extrakt)
termín
zranitelnost
term
vulnerability
definice

slabé místo aktiva nebo řízení, které může být zneužito hrozbou

definition

weakness of an asset or control that can be exploited by a threat

standard (extrakt)
termín
průměrná relativní chyba účtovaného poplatku
term
average relative charging error (ARCE)
definice

poměr mezi celkovou částkou vypočteného poplatku pro danou skupinu vozidel za určitý časový úsek a skutečnou částkou k zaplacení (za tutéž skupinu vozidel a stejný časový úsek) minus 1

definition

ratio between the sum of computed charges associated to a set of vehicles during a certain period of time and the actual due charge (for the same set of vehicles and the same period) minus 1

termín
přijatelné rozmezí chybně účtovaného poplatku
term
accepted charging error interval
definice

rozmezí relativní chyby účtovaného poplatku, který se pohybuje mezi zápornou hodnotou (nedoplatkem) a kladnou hodnotou (přeplatkem), které je pro výběrčího mýtného stále přijatelné, tzn. jedná se stále o správné plnění

definition

interval of the Relative Charging Error varying from a negative (undercharge) to a positive (overcharge) value that the Toll Charger considers as acceptable, i.e. correct charging

standard (extrakt)
termín
relativní chyba účtovaného poplatku
term
relative charging error
definice
definition

ratio between the Absolute Charging Error and the actual value, i.e. Relative Charging Error = Absolute Charging Error/Actual Value

standard (extrakt)