Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 1.4 Aplikační koncepty

termín
mýtná doména
term
toll domain; EFC domain
definice
definition

same as toll domain: area or part of a road network where a toll regime is applied

standard (extrakt)
termín
kordon
term
cordon
definice

hraniční linie oblasti

definition

border line of an area

standard (extrakt)
termín
mýtné
term
toll
definice

závazek, daň, poplatek nebo celní povinnost vyplývající z použití vozidla v rámci určité mýtné domény

POZNÁMKA 1 k heslu Definice je generalizací klasické definice mýta jako „poplatku, daně nebo povinnosti za povolení projet závorou nebo pokračovat v cestě, přes most apod.“ Výše uvedená definice také zahrnuje poplatky pohlížené jako (administrativní) povinnost, například daň nebo clo.

definition

charge, tax, fee, or duty in connection with using a vehicle within a toll domain

NOTE The definition is a generalization of the classic definition of a toll as “a charge, a tax, or a duty for permission to pass a barrier or to proceed along a road, over a bridge, etc.” The definition above also includes fees regarded as an (administrative) obligation, e.g. a tax or a duty.

standard (extrakt)
termín
mýtné schéma
term
toll scheme
definice

mýtný režim a/nebo mýtná doména a/nebo mýtný systém, v závislosti na kontextu

definition

organizational view of a toll regime, including the group of actors of one toll domain and their relationships

standard (extrakt)
termín
mýtný bod
term
EFC point; toll point
definice
definition

location within a toll domain where the OBE has to issue a toll declaration

standard (extrakt)
termín
mýtný objekt
term
EFC object; charge object
definice

rozlišitelná část mýtné domény, na kterou se vztahuje jedno nebo více tarifních schémat

PŘÍKLAD Mýtným objektem může být například určitá oblast, všechny veřejné pozemní komunikace v dané oblasti, most, zóna nebo úsek pozemní komunikace (sítě pozemní komunikace).

definition

geographic object where a charge for the use of infrastructure is due according to the definition in the toll regime

standard (extrakt)
termín
pravidla roamingu
term
roaming rules
definice

sada atributů pro koncové zařízení podle CEN ISO/TS 17575-4, které definují skupinu asociovaných mýtných kontextů a jejich vztahů; a/nebo sada atributů pro koncová zařízení podle EN ISO 12855, určující vztahy multikontextových mýtných domén

definition

set of attributes for Front Ends according to CEN ISO/TS 17575-4, defining the group of associated EFC contexts and their relationships; and/or for Back Ends according to EN ISO 12855, defining the relations for multi-context EFC domains

standard (extrakt)
termín
mýtný bod městského zpoplatnění
term
urban charge point
definice

fyzicky a geograficky omezená oblast vybavená přinejmenším zařízením na infrastruktuře, bránami, sloupy a výložníky, napájením, rozvodnými skříněmi a kabeláží a komunikací s centrálním zařízením; instalované zařízení provádí nezbytné datové výměny s palubním zařízením vozidel projíždějících ve zpoplatněných směrech

POZNÁMKA 1 k heslu Mýtný bod městského zpoplatnění bude také v pokročilejším módu sbírat informace o vozidlech nevybavených OBE a o charakteristikách vozidel, například informace používané pro jejich klasifikaci.

definition

physical and geographically limited area equipped with, as a minimum, roadside equipment, gantries, poles and outriggers, powers supply, cabinets and cabling and central equipment communication where the installed equipment performs the necessary data exchange with OBEs passing in the charging direction(s).

NOTE: The Urban Charge Point will also in a more enhanced mode collect information about non-equipped vehicles and vehicle characteristics, e.g. information used for classification.

standard (extrakt)
termín
kordonové zpoplatnění
term
cordon pricing
definice

způsob zpoplatnění vozidel projíždějících kordonem

definition

charging process based on registering passages of a cordon

standard (extrakt)
termín
přidružený mýtný kontext
term
associated EFC context
definice

mýtný kontext, pro který má uživatel smluvní ujištění, že jeho koncové zařízení je s tímto mýtným kontextem interoperabilní

definition

EFC context for which an individual user has the contractual consent that his or her Front End is interoperable

standard (extrakt)
termín
odpovědnost
term
responsibility
definice

nesená zodpovědnost, právní odpovědnost nebo přičitatelnost, která platí pro entitu, funkci, systém, službu zabezpečení nebo závazek

definition

state of being responsible, accountable or answerable, as for an entity, function, system, security service or obligation

standard (extrakt)
termín
dopravní služba
term
transport service
definice

služba používaná vozidlem povinným platit mýtné v daném režimu mýtného v odpovědnosti konkrétního výběrčího mýtného

definition

service used by a toll-liable vehicle in a given toll regime under the responsibility of a toll charger

standard (extrakt)
termín
spojité mýtné schéma
term
continuous toll scheme
definice

mýtné schéma, ve kterém je poplatek vypočítán na základě souhrnu spojitě měřených parametrů

PŘÍKLAD Spojitě měřenými parametry jsou vzdálenost, čas apod.

definition

toll scheme where the charge is calculated based on the accumulation of continuously measured parameter(s), such as distance, time, etc.

standard (extrakt)
termín
diskrétní mýtné schéma
term
discrete toll scheme
definice

mýtné schéma, ve kterém je poplatek vypočítán na základě nespojitých událostí, které jsou přiřazeny k identifikaci mýtných objektů

POZNÁMKA 1 k heslu Každé události je přiřazen určitý poplatek.

PŘÍKLAD Nespojité události, které jsou přiřazeny k identifikaci mýtných objektů, jsou například přejetí kordonu, mostu, pobývání v určité oblasti apod.

definition

toll scheme where the charge is calculated based on distinct events associated with the identification of Charge Objects such as crossing a cordon, passing a bridge, being present in an area, etc.

NOTE Each event is associated with a certain charge.

standard (extrakt)
termín
požadavky na záruku
term
assurance requirement
definice

bezpečnostní požadavky pro zajištění důvěryhodnosti při implementaci funkčních požadavků

definition

security requirements to assure confidence in the implementation of functional requirements

standard (extrakt)
termín
zpoplatnění oblasti
term
area pricing
definice

způsob zpoplatnění použití pozemní komunikace uvnitř ohraničené oblasti

definition

charging process based on road usage occurring within a given area

standard (extrakt)
termín
reprezentativní cesty
term
representative trips
definice

cesty, které jsou delší než stanovená mez, a proto musí být započteny do příslušných metrik

POZNÁMKA 1 k heslu Musí být posuzovány pouze ty cesty, které překračují danou hranici a využívají určitý typ silnic.

POZNÁMKA 2 k heslu Hranice může být definována jako nula.

definition

trips that are of a distance larger than a defined threshold and so have to be considered by the related metrics

NOTE 1 Only trips which exceed the threshold and cover the specific types of roads of the Toll Regime have to be considered.

NOTE 2 The threshold may be defined as zero.

standard (extrakt)
termín
režim (elektronického) mýtného
term
EFC regime
definice

soubor pravidel včetně pravidel dohledu řídící výběr elektronického mýtného v určité mýtné doméně

definition

set of rules, including enforcement rules, governing the collection of toll in a toll domain

standard (extrakt)
termín
režim mýtného
term
toll regime
definice

soubor pravidel včetně pravidel dohledu řídicí výběr mýtného v určité mýtné doméně

POZNÁMKA 1 k heslu V anglickém jazyce se obvykle používá jako synonymum pro „EFC regime“.

definition

set of rules, including enforcement rules, governing the collection of a toll in a toll domain

termín
seskupení mýtných domén
term
EFC cluster; toll cluster
definice

skupina schémat mýtného provozovaných pod společnou dohodou poskytující interoperabilitu vozidlům vybaveným příslušným palubním zařízením OBE a smluvně stanoveným poskytovatelem služby, který je součástí této skupiny

definition

a group of toll schemes operating under a common agreement providing interoperability for vehicles equipped with an appropriate OBE and being contracted under a Toll Service Provider being part of the cluster

standard (extrakt)
termín
schéma zpoplatnění
term
charging scheme
definice

popis systému elektronického vybírání mýtného a jeho kontextu včetně motivace a strategie pro výběr mýtného, určení geografické oblasti, silniční sítě nebo úseku pozemní komunikace, kde bude mýtné vybíráno, typy zpoplatněných vozidel, pravidla platby poplatků, tarify, nakládání s výjimkami a pravidla dohledu, použitá technologie, implementace a trvání a způsobu využití vybraného mýtného

definition

description of an Electronic Fee Collection system and its context including (but not limited to) the motivation and strategy for the fee collection, the definition of the geographical area, road network or road section where the fee will be collected, vehicles types subject to fee collection, fee payment rules, tariffs, exception handling and enforcement rules, technology to be used, implementation and duration and how the collected fee will be used

standard (extrakt)
termín
služba mýtného
term
toll service
definice

služba umožňující uživatelům mít pouze jednu smlouvu a jednu sadu OBE pro použití ve vozidle v jedné nebo více mýtných doménách

definition

service enabling users having only one contract and one set of OBE to use a vehicle in one or more toll domains

standard (extrakt)
termín
služba s přidanou hodnotou
term
value added service (VAS)
definice

přidaná hodnota, která je v systému EFC vytvořena pro uživatele služby nebo provozovatele systému nad rámec základní EFC služby, tedy platby za použití pozemní komunikace

definition

an additional value that is created in an EFC system to Service Users or the system operator beyond the core service, payment for road use

standard (extrakt)
termín
systém zpoplatnění
term
charging system
definice

systém elektronického mýtného podporující a splňující požadavky mýtného schématu

definition

system for Electronic Fee Collection supporting and fulfilling the requirements of a Charging Scheme

standard (extrakt)
termín
fyzická nebo právnická osoba povinná zaplatit mýtné
term
one(s) liable for toll
definice

fyzická nebo právnická osoba povinná zaplatit mýtné za provoz mýtného režimu

POZNÁMKA 1 k heslu Mýtný režim může označovat více než jednu osobu, která je (společně a nerozdílně) povinna zaplatit mýtné.

definition

person(s) or legal entities liable to pay toll under the operation of a toll regime

NOTE A toll regime can designate more than one person to be (jointly and severally) liable for paying the toll.

standard (extrakt)
termín
zpoplatněná oblast
term
tolled area
definice

geografická oblast, kde se vybírá mýtné za její používání vozidly

definition

geographic area where a toll is applied for use of vehicles

standard (extrakt)
termín
zpoplatněná oblast
term
charge area
definice

kterékoliv místo v šířce pozemní komunikace (všechny jízdní pruhy v obou směrech) v mýtném bodě +1,0 metr mimo pozemní komunikaci na obou stranách omezené ve směru jízdy dosahem vysílačů DSRC

POZNÁMKA 1 k heslu Termín se také používá pro popis celé geografické oblasti pokryté daným mýtným systémem.

definition

anywhere within the width of the carriageway (all lanes in both directions) at the charge point + 1.0 meter outside the carriageway on both sides of the carriageway limited in the travelling direction by the footprint of the DSRC beacons

NOTE The term is also in other references used for describing the whole geographical area covered by the EFC system.

standard (extrakt)
termín
zpoplatněná pozemní komunikace
term
tolled road
definice

pozemní komunikace, kde se vybírá mýtné za její používání vozidly

definition

road where a toll is applied for vehicles

standard (extrakt)
termín
zpoplatněná silniční síť
term
tolled road network
definice

síť pozemních komunikací, kde se vybírá mýtné za její používání vozidly

definition

road network where a toll is applied for vehicles

standard (extrakt)
termín
zpoplatněný objekt
term
tolled object
definice

rozlišitelná část mýtné domény, na kterou se vztahuje jedno nebo více tarifních schémat

PŘÍKLAD Zpoplatněným objektem může být například určitá oblast, všechny veřejné pozemní komunikace v rámci dané oblasti, most, zóna, úsek pozemní komunikace (sítě pozemní komunikace).

definition

distinguished part of a toll domain for which one or more tariff schemata apply

EXAMPLE An area, all public roads within an area, a bridge, a zone, or a stretch of a road (network).

standard (extrakt)
termín
zpoplatněný průjezd
term
tolled passage
definice

místo, kde se vybírá mýtné za průjezd vozidel

definition

location where a toll is applied for passing vehicles

standard (extrakt)
termín
zpoplatněný úsek pozemní komunikace
term
tolled road section
definice

úsek pozemní komunikace, kde se vybírá mýtné za její používání vozidly

definition

road section where a toll is applied for vehicles

standard (extrakt)
termín
úsekové zpoplatnění pozemní komunikace
term
road section tolling
definice

proces výpočtu poplatku založený na zpoplatnění jednotlivých úseků pozemní komunikace

definition

processes for EFC based on charges for individual road sections

standard (extrakt)
termín
tarifní schéma
term
tariff scheme
definice

sada pravidel pro stanovení povinného poplatku pro vozidlo v mýtné doméně za zpoplatněný objekt v určitém dni a době

PŘÍKLAD Tabulka, která ukazuje poplatky za různé třídy vozidel.

definition

set of rules to determine the toll due for a vehicle in a toll domain for a tolled object at a certain day and time

EXAMPLE A table that shows the toll for various classes of vehicle.

standard (extrakt)
termín
účtovací období
term
charging period
definice

časový úsek, který určuje četnost výkazů o mýtném; jsou v něm shromažďovány hlášení o mýtném k vytvoření výkazů o mýtném

POZNÁMKA 1 k heslu Pokud je účtovací období stanoveno na 24 hodin, pak je v kontextových datech mýtného vydán každému uživateli služby výkaz o mýtném za každých 24 hodin.

definition

period of time which is used to define the frequency of the Toll Declarations, when Charge Reports are aggregated to form Toll Declarations

NOTE If the Charging Period is set to 24 hrs then in the Toll Context Data a single Toll Declaration is submitted for each 24 hr period for each Service User.

standard (extrakt)
termín
výkaz o mýtném
term
toll declaration
definice

hlášení výběrčímu mýtného, které potvrzuje přítomnost vozidla v dané mýtné doméně ve formátu dohodnutém mezi poskytovatelem mýtné služby a výběrčím mýtného

POZNÁMKA 1 k heslu Platný výkaz o mýtném musí splňovat formální požadavky, včetně požadavků na zabezpečení, dohodnutými mezi poskytovatelem mýtné služby a výběrčím mýtného.

definition

statement to a Toll Charger that confirms the presence of a vehicle in a toll domain in a format agreed between the Toll Service Provider and the Toll Charger

NOTE A valid toll declaration has to fulfil formal requirements, including security requirements, agreed between the Toll Service Provider and the Toll Charger.

standard (extrakt)
termín
služba posílení lokalizace
term
Localisation Augmentation Communication (LAC)
definice

údaje zaslané palubnímu zařízení (OBE) zařízením na straně infrastruktury (RSE) k přesnějšímu určení polohy vozidla v autonomních systémech

definition

information sent by the roadside equipment to the on-board equipment to augment the positioning for autonomous systems

standard (extrakt)