Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 1.5 Prvky datové komunikace

termín
palubní zařízení
term
on-board equipment (OBE)
definice

zařízení spojené s vozidlem a podporující výměnu informací se zařízením na infrastruktuře; zařízení ve vozidle umožňující výměnu informací jedním nebo více bezdrátovými rozhraními s ostatními OBE nebo WAE

POZNÁMKA 1 k heslu Palubní zařízení se skládá z palubní jednotky (OBU) a dalších subjednotek, jejichž přítomnost je vzhledem k rozhraní DSRC nepovinná.

definition

equipment installed in a vehicle that exchanges information via one or more radio communication interfaces with other OBE or WAE

termín
palubní jednotka
term
on-board unit (OBU)
definice

základní součást palubního zařízení (OBE), podporující přinejmenším bezdrátové rozhraní

definition

OBU minimum component of an on-board equipment, whose functionality always includes at least the support of the DSRC interface

termín
pozorovací bod
term
point of observation (PoO)
definice

rozhraní nebo obecně identifikovatelné přístupy do systému, kde lze stanovit a ověřit shodu

definition

interface, or in general identifiable access to a system, where conformance can be stated and verified

standard (extrakt)
termín
personalizační karta
term
personalization card
definice

čipová karta pro přepis individuálních údajů, jako jsou informace o vozidle, do palubního zařízení OBE

definition

set-up card IC card to transcribe individual data such as vehicle information into On-Board Equipment

standard (extrakt)
termín
jednotka na straně infrastruktury
term
roadside unit (RSU)
definice

zařízení umístěné na straně infrastruktury, které řídí signály a poskytuje informace

PŘÍKLAD Dopravní řadič.

definition

roadside equipment that controls signals and provides information, e.g. the signal controllers and the information board controllers

standard (extrakt)
termín
mobilní zařízení na straně infrastruktury
term
mobile roadside equipment
definice

<komunikace pro kontrolu shody> zařízení na straně infrastruktury umístěné na palubě speciálních vozidel jedoucích po silniční síti nebo stojících v její blízkosti nebo příruční zařízení určené pro komunikaci a datovou výměnu s palubním zařízením projíždějících vozidel

definition

<compliance checking communication> roadside equipment located on-board special vehicles using or standing near the road transport network or hand-held equipment, for the purpose of communication and data exchange with the on-board equipment of passing vehicles

standard (extrakt)
termín
koncové zařízení
term
front end
definice

část systému mýtného, kde se data o použití pozemní komunikace jednotlivým uživatelem pozemní komunikace sbírají, zpracovávají a zasílají do centrálního systému

POZNÁMKA 1 k heslu Koncové zařízení se skládá z palubního zařízení a nepovinné proxy.

definition

part(s) of the toll system where road usage data for an individual road user are collected, processed and delivered to the Back End

NOTE to entry The Front End comprises the on-board equipment and an optional proxy.

standard (extrakt)
termín
pevné zařízení na straně infrastruktury
term
fixed roadside equipment
definice

zařízení na straně infrastruktury instalované na pevné místo na silniční síti za účelem komunikace a přenosu dat z palubního zařízení projíždějících vozidel

definition

roadside equipment installed at a fixed position along the road transport network, for the purpose of communication and data exchange with the on-board equipment of passing vehicles

standard (extrakt)
termín
proxy
term
proxy
definice

nepovinná komponenta mýtných systémů, která komunikuje s palubním zařízením a zpracovává data použití pozemní komunikace do formátu splňujícího požadavky části ISO/TS 17575 a zasílá data do centrálního systému

definition

optional component of the Front End that communicates with on-board equipment and processes road usage data into a format compliant with ISO TS 17575 and delivers the data to the Back End

termín
aplikace koncového zařízení
term
front end application
definice

část koncového zařízení, která využívá rozhraní API

definition

part of the Front End above the API

standard (extrakt)
termín
centrální komunikační jednotka
term
central communication unit
definice
definition

part of the central equipment serving as a mobile communication interface to the OBE

standard (extrakt)
termín
centrální systém
term
back end
definice

výpočetní a komunikační zařízení poskytovatele služby a/nebo výběrčího mýtného

definition

generic name for the computing and communication facilities of the Service Provider and/or the Toll Charger

standard (extrakt)
termín
centrální zařízení
term
central equipment
definice

komponenty systému na pevných centralizovaných místech

POZNÁMKA 1 k heslu Centrální zařízení není totéž jako centrální systém. Centrální zařízení se používá v systému EFC založeném na GNSS/CN.

definition

system components at fixed centralized locations

NOTE Central equipment is not the same as central system. Central equipment is used in the GNSS/CN based EFC system.

standard (extrakt)
termín
zařízení EFC
term
EFC equipment
standard (extrakt)
termín
zařízení pro peněžní prostředky
term
value units bearing device (VBD)
definice

zařízení uživatele služby, které obsahuje peněžní jednotky

definition

device in the hand of the Service user that contains value units

standard (extrakt)
termín
relace
term
session
definice

výměna informací a interakce vzniklá ve specifické EFC stanici mezi zařízením na infrastruktuře a uživatelem/ vozidlem

definition

exchange of information and interaction occurring at a specific electronic fee collection station between the roadside equipment and the user/vehicle

termín
kanál
term
channel
definice

cesta určená pro přenos informací

definition

information transfer path

standard (extrakt)
termín
rozhraní
term
interface
definice

abstrakce chování daného objektu, který se skládá z podmnožiny interakcí tohoto objektu společně s množinou omezení, která určuje, kdy se mohou objevit

definition

abstraction of the behaviour of an object that consists of a subset of the interactions of that object together with a set of constraints on when they may occur

termín
základní služby komunikace
term
service primitive
definice

základní komunikační služba poskytovaná protokolem aplikační vrstvy aplikačnímu procesu

POZNÁMKA 1 k heslu Vyvolání základních služeb aplikačním procesem implicitně volá a používá služby nižších vrstev protokolu.

definition

elementary communication service provided by the application layer protocol to the application processes

NOTE 1 to entry: The invocation of a service primitive by an application process implicitly calls upon and uses services offered by the lower protocol layers.

standard (extrakt)