Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 10.1 Návrh architektury

termín
architektura
term
architecture
definice

soubor koncepcí a pravidel pro systém, popisující vzájemný vztah mezi subjekty v celém systému, a to nezávisle na hardwarovém a softwarovém prostředí

POZNÁMKA 1 k heslu Architektura je popisována prostřednictvím řady hledisek, která mohou mít různou úroveň zevšeobecnění nebo konkretizace, abstrakce nebo generalizace, zaměření na celek nebo na jednotlivé součásti atd.

definition

ITS set of concepts and rules for an intelligent transport system describing the inter-relationship between entities in the entire system, independent of the hardware and software environment

NOTE Architecture is described through a series of viewpoints that may be at varying levels of generality/specificity, abstraction/concretion, totality/component and so on. See also communications architecture, logical architecture, organizational architecture, physical architecture, reference architecture and system architecture definitions below.

standard (extrakt)
termín
aplikační architektura
term
application architecture
definice

množina funkcí působících v typické oblasti, jejichž kombinací vznikne návrh systému

definition

a set of functions to be performed in a typical area combined to form a high level system design

standard (extrakt)
termín
logická architektura
term
logical architecture
definice

procesy, aktivity a funkce, které mají poskytovat požadované služby pro uživatele; popis, jak se systém chová, včetně toho, jak zpracovává vstupy, které přijímá, a jak vytváří výstupy

POZNÁMKA 1 k heslu Je také nazývána funkční architektura nebo funkční rovina.

POZNÁMKA 2 k heslu Logická architektura může být popsána z objektově nebo procesně orientovaného pohledu a popíše systém podle jeho chování. V objektově orientovaném pohledu vypracovává logická architektura koncept chování, a přitom stanoví nějaký detail objektů. V procesně orientovaném pohledu logická (nebo funkční) architektura určuje povahu systému (v rámci funkcí a datových skladů), popisuje jeho koncepční chování včetně toho, jak musí být zpracovány vstupy, aby byly vytvořeny výstupy.

POZNÁMKA 3 k heslu Logická architektura je nezávislá na hardware nebo software.

definition

definition of the processes (the activities and functions) that are required to provide the required 'User Services'; describes how the system behaves, including what it does with the inputs that it receives and how it produces the outputs

NOTE It may be described either from an object oriented, or process oriented, perspective and describes the system according to its behaviour (and may also be called the "Functional Architecture" or"Functional Viewpoint" ). In an object oriented perspective a logical architecture elaborates the conceptual behaviour and in so doing defines some detail of the objects. In a process oriented perspective, the logical (or functional) architecture determines the nature of the system (in terms of functions and data stores), and describes its conceptual behaviour and the detail of what must be done to the inputs to produce the outputs. The logical architecture is independent of any hardware or software approach.

termín
funkční architektura
term
functional architecture
definice

popis nebo definice návrhu z pohledu procesů a datových toků; neobsahuje hardware nebo jiné fyzické položky

POZNÁMKA 1 k heslu Funkční architektura je aspektem „logické“, „procesně zaměřené“ dekompozice celkové architektury TICS (viz procesně zaměřená logická architektura). Funkční architektura není místně stanovena.

definition

a description or definition of a design in terms of its processes and data flows; it does not include hardware or physical items; a functional Architecture is an aspect of a "Logical", "Process Oriented" decomposition of an overall TICS Architecture (see Process Oriented Logical Architecture); a functional Architecture is not specific to any location; a description of the system in terms of functions and information flows between the functions

standard (extrakt)
termín
funkční rovina
term
functional viewpoint
definice

rovina znázorňující funkcionalitu, která je potřebná ke splnění požadavků vyjádřených v potřebách uživatelů

POZNÁMKA 1 k heslu Funkcionalita je vykreslena jako soubor funkcí a datových skladů plus toky dat mezi nimi a toky dat mezi funkcemi a terminátory.

definition

one of several architectural viewpoints of the system of interest, showing the functionality that will be needed to fulfil the requirements expressed in the user needs, this functionality being shown as a series of functions and data stores plus the data flows between them and the data flows between the functions and the terminators

standard (extrakt)
termín
fyzická architektura
term
physical architecture
definice

logická architektura alokovaná na fyzické entity, ale neobsahující podrobnosti o instalaci konkrétního počtu systémů nebo zařízení na konkrétních geografických lokacích

POZNÁMKA 1 k heslu Fyzická architektura i přesto, že popisuje fyzické konfigurace v systému, není specifická vzhledem ke konkrétní lokaci.

definition

with respect to a Process Oriented Logical Architecture, the Physical Architecture is the allocation of the functions and data flows of the logical architecture to physical entities (but not relate to the deployment of equipment) (see Process Oriented and Logical Architecture); a Physical Architecture, whilst describing physical configurations in system terms, is not specific to any particular location

termín
fyzická rovina
term
physical viewpoint
definice

rovina znázorňující, jak lze funkcionalitu z funkční roviny přiřadit různým fyzickým místům a sloučit do jednotlivých stavebnicových prvků

definition

one of several architectural viewpoints of the system of interest, showing how the functionality from the functional viewpoint can be allocated to different physical locations and combined into different building blocks

standard (extrakt)
termín
fyzický model
term
physical model
definice

podmnožina fyzické architektury, která uvažuje realizaci poskytování jedné nebo více služeb

definition

a subset of a physical architecture which mainly considers the realization of providing one or more service(s)

standard (extrakt)
termín
informační architektura
term
information architecture
definice

architektura, která navrhuje prvky a informační vazby (datový model) a struktury základních dat v souladu s procesně definovanou dekompozicí (viz procesně zaměřená logická architektura)

POZNÁMKA 1 k heslu Informační architektura není místně stanovena.

definition

with respect to process oriented decomposition, the Information Architecture defines the entities and the relationships of information (Data model) and the principal data constructs (see Process Oriented and Logical Architecture)

NOTE The Information Architecture is not specific to any location

standard (extrakt)
termín
institucionální architektura
term
institutional architecture
definice

architektura založená na politickém nebo administrativním rozdělení infrastruktury a rozdělení zodpovědností (spíše než funkcí)

definition

architecture based on political or administrational infrastructure partitioning and its division of responsibilities (rather than functions)

standard (extrakt)
termín
komunikační architektura
term
communications architecture
definice

rámec, který říká projektantům, jak prvky hardware a software harmonicky fungují při použití stejných protokolů a technik bezdrátového rozhraní

definition

framework that tells designers how elements of hardware and software are to operate in harmony using common protocols and air interface techniques (where applicable)

standard (extrakt)
termín
organizační architektura
term
organisational architecture
definice

rámec, do kterého jsou obchodní procesy zavedeny a který zajišťuje uplatnění hlavních kvalit organizace v rámci obchodních procesů probíhajících uvnitř organizace

POZNÁMKA 1 k heslu V tomto smyslu mají organizace za cíl realizovat konzistentně své hlavní kvality v rámci služeb, které nabízejí klientům.

definition

framework into which business processes are deployed and ensures that the organization's core qualities are realized across the business processes deployed within the organization

NOTE In this way organizations aim to consistently realize their core qualities across the services they offer to their clients

standard (extrakt)
termín
referenční architektura
term
reference architecture
definice

seznam funkcí a některé indikace jejich rozhraní (nebo API) a jejich interakce vzájemné a s funkcemi umístěnými mimo předmět referenční architektury

definition

list of functions and some indication of their interfaces (or APIs) and interactions with each other and with functions located outside of the scope of the reference architecture

standard (extrakt)
termín
systémová architektura
term
system architecture
definice

vysokoúrovňový popis hlavních prvků nebo objektů a jejich vzájemných vazeb; rámec pro instalaci ITS

POZNÁMKA 1 k heslu Systémová architektura obsahuje rámec, na jehož základě lze definovat rozhraní, specifikace a podrobné návrhy systému. Architektura není návrhem výrobku ani podrobnou specifikací fyzické instalace.

definition

system architecture is a framework for ITS deployments; it is a single, high-level description of the major elements or objects and the interconnections among them

NOTE System architecture provides the framework around which the interfaces, specifications and detailed system designs can be defined. An architecture is not a product design, nor a detailed specification for physical deployment.

standard (extrakt)
termín
architektura ITS
term
ITS architecture
definice

forma systémové architektury sloužící jako nástroj v úvodních etapách zavádění ITS; návrh nespecifikovaného systému pro skupinu funkčně rozdílných systémů ITS, jež jsou propojeny za účelem společného fungování; nespecifikovaný návrh systému pro různé skupiny nebo funkční systémy vzájemně propojené za účelem harmonického provozu

POZNÁMKA 1 k heslu Architekturu ITS lze popsat z různých hledisek koncepčními, logickými a/nebo fyzickými reprezentacemi.

definition

specific form of a system architecture for use as a tool in the initial stages of an ITS implementation; non specified system design for a family of functionally different ITS systems, interconnected to operate in consort; it is the non specified system design for a family of functionally different systems, interconnected to operate in harmony. An ITS architecture can be described from different viewpoints, and from multiple viewpoints by conceptual, logical and / or physical representations.

NOTE An ITS Architecture is not specific to any single location. Additional terms may be explicitly referenced in individual standards or references to the source definition explicitly provided.

standard (extrakt)
termín
architektura TICS
term
TICS architecture
definice

architektura, která je popsána koncepčními, logickými a/nebo fyzickými reprezentacemi

POZNÁMKA 1 k heslu Architektura TICS není místně stanovena.

POZNÁMKA 2 k heslu Viz také referenční architektura, funkční architektura, logická architektura, návrh implementace.

definition

a TICS Architecture can be described by conceptual, logical and/or physical representations; (see also Conceptual Architecture, Functional Architecture, Logical Architecture, Deployment Design); a TICS Architecture is not specific to any single location

standard (extrakt)
termín
prvek architektury
term
architecture element
definice

definovatelný prvek systému, který tvoří část komponentu nebo systému a nemusí mít nutně nezávislou provozní funkčnost

definition

a definable element of a system, which forms part of a component or system, but does not necessarily have independent operational functionality

standard (extrakt)
termín
architektura řízená modelem
term
model driven architecture (MDA)
definice

metoda zápisu specifikací a návrhu aplikací, založená na modelu nezávislém na platformě (PIM)

POZNÁMKA 1 k heslu Celá specifikace MDA sestává z definitivní, na platformě nezávislé základně UML modelu plus jednoho nebo více modelů specifické platformy (PSM) a definice sady rozhraní, kde každé popisuje, jak je implementován základní model na různých platformách middleware.

definition

method of writing specifications and developing applications, based on a platform-independent model (PIM)

NOTE: A complete MDA specification consists of a definitive platform-independent base UML model, plus one or more platform-specific models (PSM) and interface definition sets, each describing how the base model is implemented on a different middleware platform.

standard (extrakt)
termín
objektově zaměřená metoda
term
object oriented methodology
definice

metoda založená na objektech, třídách a zprávách mezi objekty

definition

a methodology based on objects, classes and messages between objects

standard (extrakt)
termín
procesně zaměřená metodika
term
process oriented methodology (POM)
definice

metodika založená na dekompozici referenční architektury na architekturu řízení, funkční a informační architekturu

definition

a methodology based on decomposition of the Conceptual Architecture into Functional, Control and Information Architectures

standard (extrakt)
termín
klasifikační schéma
term
classification scheme
definice

schéma uspořádání nebo rozdělení objektů do skupin podle funkčních oblastí

definition

scheme for the arrangement or division of objects into groups by functional area

standard (extrakt)
14817
termín
komunikační rovina
term
communications viewpoint
definice

pohled na architekturu, jenž znázorňuje vazby mezi stavebnicovými prvky ve fyzické rovině, které jim umožní navzájem komunikovat

definition

one of several architectural viewpoints of the system of interest, showing the links between the building blocks in the physical viewpoint that will enable them to communicate with each other, and including details of expected data throughputs and any other constraints that will affect the eventual choices of communications hardware and software

standard (extrakt)
termín
organizační rovina
term
organisational viewpoint
definice

rovina znázorňující, jak mohou být stavebnicové prvky z fyzické roviny (nebo funkční roviny) přiřazeny různým typům organizace (nebo organizacím samotným, jsou-li známy), které budou zapojeny do zavádění ITS

definition

viewpoint showing how the "building blocks" from the physical viewpoint (or the functional viewpoint) can be allocated to the different types of organisation (or organisations themselves if known) that will be involved with the ITS implementation

standard (extrakt)
termín
referenční bod
term
reference point
definice

identifikátor komponenty architektury indikující, že daná komponenta musí být zapracována do následné architektury

definition

an identifier for a component of an architecture which indicates the component shall be elaborated in a subsequent architecture

standard (extrakt)
termín
služba ITS
term
ITS service
definice

výrobek nebo aktivita, které jsou určeny pro konkrétní typ uživatele ITS

POZNÁMKA 1 k heslu Skupina služeb ITS se skládá z jedné nebo více podobných nebo doplňkových služeb poskytovaných uživatelům ITS. Doména služeb ITS odkazuje na konkrétní oblast použití, která zahrnuje jednu nebo více skupin služeb.

definition

a product or activity targeted to a specific type of ITS user

NOTE An ITS service group consists of one or more similar or complementary services provided to ITS users. An 'ITS service domain' refers to a specific application area which comprises one or more service groups.

standard (extrakt)
termín
skupina služeb ITS
term
ITS service group
definice

jedna nebo více podobných nebo doplňkových služeb poskytovaných uživatelům ITS

definition

one or more similar or complementary ITS services provided to ITS users

standard (extrakt)
termín
aplikace v zařízení stanice ITS
term
ITS-S facility application
standard (extrakt)
termín
doména služeb ITS
term
ITS service domain
definice

konkrétní aplikační oblast, která zahrnuje jednu nebo více skupin služeb

definition

a specific application area which comprises one or more ITS service groups

standard (extrakt)
termín
infrastruktura
term
infrastructure
definice

systém vybavení, zařízení a služeb ITS potřebných pro provoz organizace

POZNÁMKA 1 k heslu Jmenovitě v případě C-ITS se jedná o nejvíce stacionární části C-ITS zahrnující senzory, aktuátory, pevné stanice ITS.

definition

system of facilities, equipment and ITS services that is needed for the operation of an organization

NOTE 1 to entry: Specifically in the case of C-ITS the most stationary part of C-ITS incorporating sensors, actuators, static ITS Station(s).

standard (extrakt)
termín
kooperativní ITS; kooperativní inteligentní dopravní systémy
term
cooperative-ITS (C-ITS)
definice

podmnožina systémů ITS, které komunikují a sdílejí informace mezi stanicemi ITS kvůli vzájemné podpoře a usnadnění procesů za účelem zvýšení bezpečnosti, udržitelnosti, účinnosti a zjednodušení nad rámec jednotlivých samostatných systémů

POZNÁMKA 1 k heslu Jako alternativa pro „podmnožinu“ mohou být kooperativní ITS chápány jako „paradigma“ veškerých systémů ITS.

definition

cooperative systems subset of overall ITS that communicates and shares information between ITS stations to give advice or facilitate actions with the objective of improving safety, sustainability, efficiency and comfort beyond the scope of stand-alone systems

NOTE 1 to entry: As an alternative to a “subset”, cooperative-ITS could be viewed as a “paradigm” in overall ITS.

standard (extrakt)
termín
zainteresovaná strana
term
stakeholder
definice

<ITS> subjekt, který je určitým způsobem zapojen do zavádění ITS

definition

entity that is involved in some way with the ITS implementation

standard (extrakt)
termín
účastníci ITS
term
ITS stakeholders
definice

osoby nebo organizace, které jsou určitým způsobem zapojeny do zavádění ITS

POZNÁMKA 1 k heslu Jejich zapojení může být realizováno použitím systémů, výrobou výrobků, poskytováním služeb nebo správou systémů.

definition

individual or organisation having a right, share, claim or interest in a system or in its possession of characteristics that meet their needs and expectations

NOTE: Their involvement can be through use, manufacture of products, provision of Services, or regulation.

termín
uživatel ITS
term
ITS user
definice

subjekt, který přímo získává a může působit na data ITS nebo řídit výrobky; subjekt, který přijímá přímo nebo nepřímo, nebo poskytuje transakci služby ITS

PŘÍKLAD Osoby, systémy nebo monitorování prostředí.

definition

one who directly receives and can act on ITS data or control products; an ITS user is one who receives, directly or indirectly, or provides to, the transaction of an ITS service; these users of ITS services must be human, external systems, or another source of data, e.g. detection equipment

standard (extrakt)
termín
navigace
term
navigation
definice

služba ITS, která poskytuje informace o směru jízdy jednotlivci během jízdy

definition

ITS service which provides directional information to an individual during a trip

standard (extrakt)
termín
potřeby zúčastněných stran
term
stakeholder need
definice

oficiální formulace toho, co účastníci očekávají od zavedení ITS a z čeho je vytvořena funkční rovina založená na používání slova „bude“ nebo „musí“

POZNÁMKA 1 k heslu Používá se také označení „potřeby uživatelů“.

definition

formal expression, using “shall” language, to define what the stakeholders expect the ITS implementation to provide, and from which the functional viewpoint is created, also known as “user need”

standard (extrakt)
termín
očekávání
term
aspiration
definice

vyjádření toho, co účastník chce, aby zavedení ITS přineslo

POZNÁMKA 1 k heslu Obvykle je formulované v jazyce účastníka, a proto zpravidla téměř nebo zcela bez formální struktury.

POZNÁMKA 2 k heslu S každým zavedením ITS může být spojeno mnoho očekávání v závislosti na jeho rozsahu a počtu účastníků.

definition

expression of what a stakeholder wants the ITS implementation to provide, usually written in the language of the stakeholder and thus possibly having little or no formal structure

NOTE There could be many aspirations for each ITS implementation, depending on its scope and the number of stakeholders that are involved.

standard (extrakt)
termín
správce osobních údajů
term
personal information controller
definice

entita nebo organizace, která řídí sběr, úschovu, zpracování nebo použití osobních údajů

definition

entity or organization that controls the collection, holding, processing or use of personal information

standard (extrakt)
termín
provozovatel dopravy
term
transport operator
definice

subjekt, který vlastní a/nebo spravuje dopravní prostředky

definition

function that owns and or manages the transport means

standard (extrakt)
termín
speciální služby při přepravě
term
paratransit
definice

neplánované služby, nevázané na veřejnou přepravu osob, poskytující uživatelům speciální asistenci a přístup ke konkrétním destinacím v uživatelem požadovaném čase

PŘÍKLAD Handicapované nebo starší osoby.

definition

non-scheduled, non-fixed route public transport services for customers requiring special assistance and access to specific destinations at a user-requested time (e.g., disabled or elderly persons)

standard (extrakt)
termín
aktor; aktér
term
actor
definice

uživatel, který při interakci se systémem v rámci určitého případu užití plní koherentní sadu rolí

definition

entity that fulfils a role

standard (extrakt)
termín
terminátor
term
terminator
definice

subjekt, který působí vně systému, s nímž ale systém komunikuje buď proto, aby získal vstupy, anebo jemuž může odesílat výstupy

POZNÁMKA 1 k heslu Terminátory mohou být rozděleny na aktory.

definition

entity that is external to the system but with which the system communicates either to obtain inputs or to which it can send outputs

NOTE 1 Terminators may be split up into actors if necessary.

NOTE 2 In most ITS architectures, the terminators may be the same in both the functional and the physical viewpoints.

NOTE 3 In the US National ITS Architecture, a terminator defines the boundary of the system of interest. Each terminator may represent the people, systems and general environment that interface to ITS. The interfaces between terminators and the sub-systems and processes within the National ITS Architecture are defined, but no functional requirements are allocated to terminators. The logical and physical architecture views of the National ITS Architecture both have exactly the same set of terminators.

standard (extrakt)
termín
vyslání
term
dispatch
definice

akce, která vyžaduje konkrétní zdroje k provedení příslušné služby

PŘÍKLAD Centrum tísňového volání nebo operační pohotovostní středisko vyšle vozidlo záchranné služby v reakci na informaci o nehodě s nahlášením zraněné osoby.

definition

an action that requests specific resources to perform particular services (e.g., the emergency communications centre dispatches an ambulance in response to an incident where it is determined the victim must be taken to a hospital)

standard (extrakt)
termín
jednotka TICS
term
TICS unit
definice

minimální komponent schopný nezávislé funkce

definition

minimum component capable of independent functionality

standard (extrakt)
termín
komponent TICS
term
TICS component
definice

subsystém systému TICS, sestava nebo jiný významný prvek systému, který sám o sobě nemá nezávislou provozní funkčnost

POZNÁMKA 1 k heslu Komunikační rovina obsahuje údaje o očekávaných propustnostech dat a případných ostatních omezeních, která mají vliv na konečný výběr komunikačního hardwaru a softwaru.

definition

a subsystem of a TICS system, assembly, or other major element of a system which does not have, by itself, independent operational functionality

standard (extrakt)
termín
systém TICS
term
TICS system
definice

soubor souvisejících komponentů, které v organizované podobě vzájemně působí na další, za účelem zajištění nezávislé provozní funkčnosti

POZNÁMKA 1 k heslu Toto je definice IEEE kvalifikovaná stupněm „nezávislé provozní funkčnosti“.

definition

a set of inter-related components which interact with one another in an organised fashion to provide independent operational functionality

NOTE This is the IEEE Definition qualified with the “Independent operational functionality” phase).

standard (extrakt)
termín
aplikace ASN.1
term
ASN.1 application
definice

aplikace, která užívá kódování ASN.1 pro komunikaci, s výjimkou XER

definition

application that uses ASN.1 encodings for communication (except XER)

standard (extrakt)
termín
aplikace XML
term
XML application
definice

aplikace, která používá kódování XML

definition

application that uses XML encoding

standard (extrakt)
termín
objekt
term
object
definice

konkrétní instance třídy, která obsahuje hodnoty identity a atributu

POZNÁMKA 1 k heslu Stejný zápis reprezentuje roli při spolupráci, protože role mají stejné charakteristiky jako instance.

definition

it represents a particular instance of a class; it has identity and attribute values; the same notation also represents a role within a collaboration because roles have instance like characteristics object modelling technique is an object-oriented development methodology, which can be applied to the formulation of an architecture

standard (extrakt)
termín
technika modelování objektu
term
object modelling technique
definice

objektově zaměřená vývojová metoda použitelná k formulaci architektury

definition

is an object-oriented development methodology, which can be applied to the formulation of an architecture

standard (extrakt)
termín
model
term
model
definice

znázornění objektu, z něhož byly vyčleněny důležité prvky odstraněním nedůležitých detailů, aby přitom byl zachován vzájemný vztah mezi klíčovými prvky celku

POZNÁMKA Model může být vytvořen více či méně abstraktní postupným potlačováním podrobností tak, aby se koncepce a vztahy dostávaly do ostřejšího světla a staly se srozumitelnějšími. Touto cestou je ovšem možno dostat se až příliš daleko, když zjednodušování překročí bod, v němž může být dosaženo potřebného porozumění. Celý proces modelování by měl postupovat pouze tak daleko, aby bylo dosaženo optimálního porozumění a náhledu na věc, nikoli však dále.

definition

representation of an entity from which the important elements have been abstracted by removing unimportant detail while at the same time retaining the interrelationship between the key elements of the whole

NOTE A model may be made more or less abstract by the successive suppression of detail such that the concepts and relationships come into enhanced focus and become more readily understood. However the process can be taken too far when the simplification has exceeded the threshold where a necessary understanding may be achieved. Thus the process of modelling is one of going only far enough to achieve the optimum understanding and insight — and no further.

NOTE A model is a way of representing something, other than in its natural state.

standard (extrakt)
termín
prvek modelu
term
model element
definice

obecný termín pro jakýkoliv konstrukt metadat používaný v daném modelu pro stanovení konkrétního aspektu nebo prvku tohoto modelu

definition

generic term for any construct of metadata used within a model to specify a particular aspect or element of this model

standard (extrakt)
termín
platforma
term
platform
definice

hardware, operační systém, middleware a jazyk pro vývoj aplikací, který poskytuje funkční systémové prostředí

definition

hardware, operating system, middleware and application development language, which provide a system environment

standard (extrakt)
termín
unifikovaný modelovací jazyk
term
unified modelling language (UML)
definice

objektově orientovaný modelovací jazyk popsaný v ISO/IEC 19501

definition

object-oriented modelling language specified in ISO/IEC 19501

standard (extrakt)