Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 10.2 Data, datové slovníky a registry

termín
základní data
term
data primitive
definice

datový prvek, který nemůže být dále smysluplně rozdělen v kontextu ASN.1

definition

data element that cannot be further subdivided meaningfully within the context of ASN.1

standard (extrakt)
termín
osobní data
term
personal data
definice

data o žijícím jednotlivci, identifikovaná nebo identifikovatelná, jak je stanoveno zákony na ochranu soukromí a politickými konvencemi

definition

data about a living individual, identified or identifiable, as determined by the privacy laws and conventions of a political jurisdiction

standard (extrakt)
termín
metadata
term
meta data
definice

data, která definují a popisují jiná data (datové registry, datové slovníky)

definition

data that defines and describes other data (data registry/data dictionary)

standard (extrakt)
14817
termín
zpráva
term
message
definice

množina dat seskupená dohromady pro přenos

definition

set of data grouped together for transmission

standard (extrakt)
termín
výskyt zprávy
term
message instance
definice

výskyt konkrétní zprávy obsahující aktuální hodnoty datových prvků a v některých případech i data o zprávě

definition

occurrence of a message containing the actual values for the data elements and, in some cases, data about the message

standard (extrakt)
14817
termín
datový registr
term
data registry (DR)
definice

nástroj pro uložení metadat konzistentním způsobem, určený ke správě informací

POZNÁMKA 1 k heslu Registrační proces poskytuje určení položek datového slovníku, které jsou přípustné v ITS datovém registru. Datový registr neobsahuje pouze data o datových konceptech ve smyslu jejich názvů a reprezentativní formy, ale obsahuje rovněž podstatná data o jejich sémantice nebo významu spojená s datovým konceptem. Datový registr může obsahovat metadata, která napomáhají informační výměně a opakovanému využití, a to jak z pohledu lidských uživatelů, tak pro strojovou interpretaci datových konceptů. Datový registr je složen pouze z položek datových slovníků ITS, s odkazem na jejich zdroj; nicméně ne všechny položky ITS datového slovníku budou nutně předloženy pro zahrnutí nebo přijaty do datového registru.

definition

registration process to store data definitions, characterized in a consistent manner, as determined according to the provisions of ISO 14817, used for a specific purpose (in this case ITS/TICS)

NOTE The data registration process provides a determination of the ITS Data Dictionary items accepted into the ITS/TICS Data Registry. The Data Registry contains not only data about data concepts in terms of their names and representational forms but also substantial data about the semantics or meaning associated with the data concepts. A Data Registry may contain data that assists information interchange and reuse, both from the perspective of human users and for machine-interpretation of data concepts. The Data Registry is comprised of items only from ITS/TICS Data Dictionaries, showing their source; however, not all ITS/TICS Data Dictionary items shall necessarily be submitted for inclusion, or accepted, into the Data Registry.

standard (extrakt)
14817
termín
datový slovník
term
data dictionary (DD)
definice

organizované a strukturované sestavení popisů datových konceptů (elektronická databáze), které poskytuje nástroje pro dokumentaci, uložení a zobrazení těchto popisů v syntaktické (reprezentativní) formě s významem i obsahem pojmů pro každý datový koncept

definition

organized and constructed (electronic data base) compilation of descriptions of data concepts that provides a consistent means for documenting, storing and retrieving the syntactical form (i.e. representational form) and the meaning and connotation of each data concept

standard (extrakt)
termín
datový prvek; datový element
term
data element
definice

jakákoliv samostatná jednotka informace (jako je fakt, předpoklad, pozorování atd.) vztahující se k třídě entit (například osoby, místa, postupy, vlastnosti, koncepty, asociace, stavy, případy)

POZNÁMKA 1 k heslu Datový prvek je považován za nedělitelný v jednotlivých souvislostech.

definition

some single unit of information of interest (such as a fact, proposition, observation, etc.) about some (entity) class of interest (e.g. a person, place, process, property, concept, association, state, event, etc.) considered to be indivisible in a particular context

standard (extrakt)
termín
datový koncept
term
data concept
definice

skupina datových struktur (tj. třída objektů, vlastnosti, hodnotová doména, datové prvky, zprávy, dialog rozhraní, asociace apod.) vztahující se k abstrakcím nebo věcem reálného světa, které mohou být určeny explicitními hranicemi a významem a jejichž vlastnostichování splňují stejná pravidla

definition

any of a group of data structures (i.e. object class, property, value domain, data elements, message, interface dialogue, association) referring to abstractions or things in the natural world that can be identified with explicit boundaries and meaning and whose properties and behaviour all follow the same rules

standard (extrakt)
14817, EN 16072
termín
datový model
term
data model
definice

popis uspořádání dat způsobem, který odráží strukturu informace

definition

description of the organization of data in a manner that reflects an information structure

NOTE See also information model.

standard (extrakt)
14817
termín
datový rámec
term
data frame
definice

seskupení datových prvků primárně za účelem odkazu na skupinu s jedním názvem, čímž vzniká možnost znovu efektivně ve specifikaci zprávy použít skupiny datových prvků, které obvykle vystupují společně (tj. ASN.1 SEQUENCE, SEQUENCE OF, SET, SET OF nebo CHOICE)

POZNÁMKA 1 k heslu Tento typ datového konceptu může být použit pro bližší určení skupiny datových prvků a rovněž pro další účely.

definition

data concept; grouping of data elements primarily for the purpose of referring to the group with a single name, and thereby efficiently reusing groups of data elements that commonly appear together (e.g. ASN.1 SEQUENCE, SEQUENCE OF, SET, SET OF or CHOICE) in a message specification

NOTE This data concept type may be used to specify groups of data elements for other purposes as well.

standard (extrakt)
termín
kvalita dat
term
data quality
definice

přijatelný standard přesnosti osobních dat

definition

acceptable standard of accuracy of personal data

standard (extrakt)
termín
ochrana dat
term
data protection
definice

prevence nesprávného použití počítačových dat; právní zabezpečení proti zneužití informací uložených v počítačích, zvláště informací o jednotlivcích

definition

prevention of misuse of computer data: legal safeguards to prevent misuse of information stored on computers, particularly information about individual people

standard (extrakt)
termín
koncept datového prvku
term
data element concept
definice

výraz základního pojetí zakotvený v datovém prvku, bez ohledu na oblast hodnot, kterými může být fyzicky reprezentován

POZNÁMKA 1 k heslu Koncept datového prvku je reprezentován třídou objektu a vlastnostmi této třídy objektu.

definition

data concept; an expression of the inherent concept embodied in a data element without regard to the value domain(s) by which it can be physically represented.

NOTE A data element concept is represented by an object class and a property of that object class.

standard (extrakt)
14817
termín
konkrétní datový koncept
term
data concept instance
definice

individuální výskyt datového konceptu

definition

individual occurrence of a data concept

standard (extrakt)
14817
termín
sémantika
term
semantics
definice

význam, který zahrnuje koncepty provázané s daným datovým konceptem

definition

meaning, including concept(s), associated with a given data concept

standard (extrakt)
14817
termín
syntax; skladba
term
syntax
definice

struktura výrazů obsažených v jazyce a jeho pravidlech, tvořící strukturu jazyka

definition

structure of expressions in a language and the rules governing the structure of a language

standard (extrakt)
14817
termín
proces registrace dat
term
data registration process
definice

proces, kterým je záznam v glosáři formálně popsán a postoupen na schválené místo v registru dat

definition

process by which data is formally described and provided to an approved location in the Data Registry

NOTE This process is effected under the control of the ITS/TICS data registrar, in accordance with the requirements of ISO 14817.

standard (extrakt)
14817
termín
registrátor dat
term
data registrar
definice

organizační prvek nebo osoba, jmenovaná ISO/TC 204 pro zajištění nepřetržité správy datového registru

definition

organizational element or an individual appointed by ISO/TC 204 to undertake the day-to-day management of the Data Registry process

standard (extrakt)
14817
termín
omezení sběru (dat)
term
collection limitation
definice
definition

limits to the collection of personal data

standard (extrakt)
termín
prosté (datové) typy
term
simple (data) types
definice

typy definované přímou specifikací skupiny jejich hodnot

definition

types defined by directly specifying the set of its values

standard (extrakt)
termín
deklarace
term
declaration
definice

<XML> vytvoření nových datových typů (jednoduchých a komplexních)

definition

<XML> create new types (both simple and complex)

standard (extrakt)
termín
atribut
term
attribute
definice

<XML> vlastnost prvku

POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o dodatečnou informaci o části dat (prvku). Atributy se často využívají k předání informací o prvku, a tudíž lze o nich říci, že poskytují metadata o prvku. Atribut je indikátor hodnoty (=) a hodnota atributu je stanovena v tagu (tj. <H3 align=”centre”>). V XML je atribut jméno=pár „hodnot“, který může být umístěn v počátečním tagu prvku. V XML musí být všechny hodnoty uváděny v jednoduchých nebo dvojitých uvozovkách.

definition

<XML> property of an element

NOTE 1 to entry: It is additional information about a piece of data (element). Often attributes are used to pass information about the element and hence can be said to provide metadata for the element. An attribute is a value indicator (=) and the attribute value is specified within the tag (i.e. <H3 align=”centre”>). Attribute in XML is a name=”value” pair that can be placed in the start tag of an element. For XML, all values have to be quoted with single or double quotes.

termín
metaatribut
term
meta attribute
definice

cokoli, co dokumentuje charakteristiku datového konceptu

definition

any documenting characteristic of a data concept

standard (extrakt)
14817
termín
název
term
name
definice

rejstříkové jméno používané člověkem jako prostředek k označení datových prvků a jiných datových konceptů

definition

indexical term used by humans as a means of identifying data elements and other data concepts

standard (extrakt)
14817
termín
typ ASN.1
term
ASN.1 type
definice

datový typ, který formálně reprezentuje třídu informací

POZNÁMKA 1 k heslu Reprezentace odpovídá definici normy ISO/IEC 8824-1.

PŘÍKLAD Číselné, textové, statické obrazy nebo videoinformace.

definition

data type (or type for short) that represents in a formalised way a class of information (for example, numerical, textual, still image or video information); the representation is conformant to definitions given in ISO/IEC 8824-1

standard (extrakt)
termín
typ non-ASN.1
term
non-ASN.1 type
definice

typ ASN.1 neshodný s ISO/IEC 8824

definition

type definition that does not conform to ISO/IEC 8824

standard (extrakt)
termín
schéma ASN.1
term
ASN.1 schema
definice

obsah a struktura dat stanovená s použitím typové definice ASN.1

definition

definition of the content and structure of data using an ASN.1 type definition

standard (extrakt)
termín
přidružený typ ASN.1
term
associated ASN.1 type
definice

typ ASN.1 používaný k reprezentaci typu, který není typem ASN.1 v modulu ASN.1

POZNÁMKA 1 k heslu Přidružené typy jsou definovány tehdy, když je nezbytné ujasnit, že může být významný rozdíl mezi tím, jak je typ definovaný v ASN.1, a tím, jak je zakódován. Přidružené typy se neobjeví v uživatelských specifikacích.

definition

type which is used only for defining the value and subtype notation for a type

NOTE Associated types are defined when it is necessary to make it clear that there may be a significant difference between how the type is defined in ASN.1 and how it is encoded. Associated types do not appear in user specifications.

standard (extrakt)
termín
ASN.1 modul
term
ASN.1 module
definice

jeden nebo více případů použití ASN.1 záznamu pro datový typ, hodnotu, sadu hodnot, třídu informačního objektu, informačního objektu a sadu informačních objektů (stejně jako parametrizovaná varianta), stručného používání záznamu modulu ASN.1

definition

one or more instances of the use of the ASN.1 notation for type, value, value set, information object class, information object, and information object set (as well as the parameterized variant of those), encapsulated using the ASN.1 module notation [ISO/IEC 8824)

standard (extrakt)
termín
rozšiřitelný značkovací jazyk
term
extensible markup language (XML)
definice

soubor pravidel pro kódování elektronických dokumentů definovaný konsorciem W3C; i když byl vytvořen pro dokumenty, je v dnešní době široce užíván obecně pro výměnu dat, obvykle ve spojení s XML schématem

definition

set of rules for encoding electronic documents define by the World Wide Web Consortium W3C

NOTE Although developed for documents, it is today widely used for data exchange in general, usually in conjunction with an XML Schema Definition

standard (extrakt)
termín
prvek (XML)
term
element
definice

<XML> základní prvek logické datové struktury UML modelu v rámci XML dokumentu; část dat uvnitř souboru [XML]

POZNÁMKA 1 k heslu Prvek XML je složen z počátečního a koncového tagu a informace mezi tagy je často označována jako obsah. Počáteční a koncové tagy ukazují začátek a konec elementu. Schéma, které může poskytovat popis struktury dat, popisuje elementy použité v XML souboru.

definition

atomic constituent of the UML model logical data structure within an XML document, a piece of data within a file [XML]

NOTE An XML element consists of a start tag, and end tag, and the information between the tags, which is often referred to as the contents. Start tags and end tags show the beginning and end of an element. A schema that can provide a description of the structure of the data describes elements used in an XML file.

standard (extrakt)
termín
XML schéma
term
XML schema definition (XSD)
definice

formální popis přípustného obsahu XML dokumentu, který deklaruje shodu s tímto schématem; XML schéma umožňuje formální validaci syntaktické shody konkrétních dokumentů

definition

a formal description of the allowed content of an XML document that claims compliance to the schema; XML Schema Definitions allow for formal validation of syntactical compliance of instance documents

standard (extrakt)
termín
parser XML
term
parser (for XML)
definice

<XML> procesor, který čte dokument XML a stanoví jeho strukturu a vlastnosti jeho dat

POZNÁMKA 1 k heslu Pokud parser překračuje pravidla shody XML a ověřuje platnost dokumentu oproti schématu XML (nebo DTD), označuje se jako „ověřovací“ parser. Obecný parser XML čte soubory XML a generuje hierarchicky strukturovaný strom, poté předkládá data čtenářům a jiným aplikacím ke zpracování. Ověřovací parser XML také kontroluje syntaxi XML a hlásí chyby.

definition

<XML> processor that reads an XML document and determines the structure and properties of the data

Note 1 to entry: If the parser goes beyond the XML rules for conformance and validates the document against an XML schema, the parser is said to be a “validating” parser. A generalized XML parser reads XML files and generates a hierarchically structured tree, then hands off data to viewers and other applications for processing.

A validating XML parser also checks the XML syntax and reports errors.

standard (extrakt)
termín
procesor schématu
term
schema processor
definice

<UML> procesor pro ověření platnosti dat

definition

<UML> processor to validate schema

standard (extrakt)
termín
RSS kanál
term
really simple syndication (RSS)
definice

formát RSS je webový XML formát pro publikaci často aktualizovaných zdrojů informací

definition

really simple syndication comprises a Web feed format used to publish frequently updated sources of information

standard (extrakt)
termín
identifikátor objektu v XML
term
XML OID
definice

reprezentace ASN.1 OID v XML

definition

XML representation of an ASN.1 OID

EXAMPLE In the following example, the ASN.1 OID delimiter (white space) changed by a designated delimiter.

ASN.1 OID: iso standard 24531 schema 1; XML OID (delimiter “_”): iso_standard_24531_schema_1; XML OID (delimiter “/”): iso/standard/24531/schema/1

standard (extrakt)
termín
jmenný prostor
term
namespace
definice

sada jednoznačných identifikátorů [XML]

POZNÁMKA 1 k heslu Jmenný prostor je mechanismem k řešení konfliktů v názvech elementů v dokumentu XML, kdy každý pochází z jiného slovníku. Umožňuje dát dohromady názvy tagů z různých jmenných prostorů. Jmenný prostor identifikuje slovník XML definovaný v rámci URN. Atribut určitého elementu, atributu nebo odkazu na entitu přiřazuje krátký název k URN, který definuje daný jmenný prostor. Tento krátký název je poté použit jako předpona názvu elementu, atributu nebo odkazu na entitu jednoznačně identifikující jmenný prostor. Odkazy na jmenný prostor mají předmět. Všichni potomci uzlu pod určitým uzlovým bodem, který stanoví jmenný prostor, dědí stejný jmenný prostor. To umožňuje nezařazeným názvům použít nastavené jmenné prostory.

definition

<XML> set of unique identifiers

NOTE 1 to entry: Namespace is a mechanism to resolve naming conflicts between elements in an XML document when each comes from a different vocabulary. It allows the commingling of like tag names from different namespaces. A namespace identifies an XML vocabulary defined within a URN. An attribute on an element, attribute, or entity reference associates a short name with the URN that defines the namespace; that short name is then used as a prefix to the element, attribute, or entity reference name to uniquely identify the namespace.

Namespace references have scope. All child nodes beneath the node that specifies the namespace inherit that namespace. This allows nonqualified names to use the default namespace.

standard (extrakt)
termín
předpona
term
prefix; namespace prefix
definice

jmenná předpona

<XML> krátký název pro jednoznačnou identifikaci jmenného prostoru

<UML> stereotypní balíček obsahující prvky modelu, uzpůsobené pro konkrétní doménu nebo účel pomocí rozšíření, jako jsou stereotypy, tagované definice a omezení

definition

namespace prefix

<XML> short name to uniquely identify the namespace profile

<UML> stereotyped package that contains model elements, which have been customized for a specific domain or purpose using extension mechanisms, such as stereotypes, tagged definitions and constraints

Note 1 to entry: A profile may also specify model libraries on which it depends and the metamodel subset that it extends.

standard (extrakt)
termín
označení
term
mark-up
definice

identifikace typů elementů a struktury uvnitř dokumentu [XML]

definition

<XML> identification of element types and structure within a document

NOTE 1 to entry: The mark-up is not actually part of the content, but identifies the components and their roles.

standard (extrakt)
termín
příznak; tagovaná hodnota
term
tagged value
definice

<UML> explicitní definice vlastnosti jako název hodnoty páru, příznaku

POZNÁMKA 1 k heslu Název je odkazován jako tag. Některé tagy jsou v UML předdefinované, jiné mohou být definovány uživatelem. Příznaky jsou jedním ze tří rozšiřovacích mechanismů v UML.

definition

<UML> explicit definition of a property as a name-value pair

NOTE 1 to entry: Certain tags are predefined in the UML; others MAY be user defined. Tagged values are one of three extensibility mechanisms in UML.

NOTE 2 to entry: In a tagged value, the name is referred as the tag.

standard (extrakt)
termín
koncový tag
term
end tag
definice

ukončovací označení elementu [XML]

POZNÁMKA 1 k heslu <foo>toto je element</foo>; konstrukce </foo> je koncový tag. Koncové tagy nemohou obsahovat cokoli jiného než název elementu a koncový oddělovač.

definition

<XML> element delimiter

NOTE 1 to entry: In: <foo>this is a bar</foo> the construct </foo> is the end-tag. End tags cannot include anything other than the element name and trailing space.

standard (extrakt)
termín
koncový bod návaznosti
term
association end
definice

koncový bod návaznosti, který spojuje návaznost s klasifikátorem

definition

<UML> endpoint of an association, which connects the association to a classifier

standard (extrakt)
termín
vnitřní element
term
child element
definice

<XML> element obsažený uvnitř dalšího elementu

POZNÁMKA 1 k heslu Element obsahující jiné elementy je výchozí element.

definition

<XML> element contained within another element

NOTE 1 to entry: The element containing other elements is a parent element.

standard (extrakt)
termín
definice typu dokumentu
term
document type definition (DTD)
definice

<XML> pravidla, která definují tagy použitelné v XML souboru a jejich platné hodnoty

definition

<XML> rules that define the tags that can be used in an XML file and their valid values

standard (extrakt)
termín
informační objekt
term
information model
definice

instance třídy informačního objektu složená z množiny polí tvořících specifikaci třídy; grafická reprezentace různých datových konceptů, logicky organizovaných, zobrazující vztahy mezi datovými koncepty

POZNÁMKA 1 k heslu Informační model může být zobrazován s použitím UML diagramu tříd.

PŘÍKLAD Informační model by mohl specifikovat, že vozidlo může být popsáno různými vlastnostmi jako: provedení, model, rok a identifikační číslo vozidla. Podobně srážka by mohla být popsána vlastnostmi jako čas vzniku, kódem závažnosti a počtem zúčastněných vozidel.

definition

instance of some information object class, being composed of a set of fields which conform to field specification of the class; graphical representation that logically organizes various data concepts by depicting key relationships among the data concepts

EXAMPLE An information model might specify that a Vehicle may be described by a variety of properties, such as: Make, Model, Year, and Vehicle Identification Number. Likewise a Collision might be described by properties such as Time of Occurrence, Severity, and Number of Vehicles Involved. Finally, the model might depict that a Collision has a many-to-many relationship to a Vehicle.

NOTE Information models can be depicted using UML Class Diagrams.

standard (extrakt)
14817
termín
třída
term
class
definice

<UML> popis množiny objektů, které sdílejí stejné atributy, vztahy a sémantiku

definition

<UML> description of a set of objects that share the same attributes, operations, methods, relationships, and semantics

standard (extrakt)
termín
třída informačního objektu
term
information object class
definice

soubor oblastí vytvářejících formu pro definování eventuálního neomezeného souboru informačních objektů, příkladů třídy

definition

set of fields, forming a template for the definition of a potentially unbounded collection of information objects, the instances of the class

standard (extrakt)
termín
třída objektů
term
object class
definice

konstrukce užívaná k reprezentaci nějakého objektu (také nazývaného entita) v informačním prostředí ITS

definition

data concept; construct used to represent any kind of object (also referred to as an entity) within a ITS/TICS information environment

standard (extrakt)
14817
termín
typ identifikátoru objektu
term
object identifier type
definice

jednoduchý typ, jehož významnou hodnotou je soubor všech identifikátorů objektu rozdělených podle pravidel Doporučení ITU-T Rec. X.660 a souboru norem ISO/lEC 9834

definition

simple type whose values are the set of all object identifiers allocated in accordance with the rules of the ISO/IEC 9834 series

standard (extrakt)
termín
asociace
term
association
standard (extrakt)
termín
agregace
term
aggregation
definice

asociace, kde cílová třída je celkem, tudíž zdrojová třída je částí

POZNÁMKA 1 k heslu V UML je tato charakteristika vyjádřena atributem nazvaným „agregace“ na cílové straně konce asociace nastaveným na „aggregate“.

definition

association where the target class is an aggregate; therefore the source class is a part

NOTE 1 to entry This characteristic is expressed in UML with an attribute named “aggregation” on the target side Association End being set to “aggregate”

standard (extrakt)
termín
binární (asociace)
term
binary (association)
definice

asociace, která spojuje právě dvě třídy

definition

association that connects exactly two classes

standard (extrakt)
termín
konec asociace
term
association end
definice

koncový bod asociace, který spojuje určitou asociaci s danou třídou

definition

<UML> endpoint of an association, which connects the association to a classifier

standard (extrakt)
termín
kompozice
term
composition
definice

asociace, kde je cílová třída složeninou; tudíž zdrojová třída je částí, která je výhradně vlastněna touto složeninou a nesmí být součástí jiné složeniny

POZNÁMKA 1 k heslu Tato charakteristika je vyjádřena v UML atributem nazvaným „agregace“ na cílové straně konce asociace nastaveným na „composite“.

definition

association where the target class is a composite; therefore the source class is a part that is strongly owned by the composite and may not be part of any other composite

NOTE This characteristic is expressed in UML with an attribute named “aggregation” on the target side Association End being set to “composite”.

standard (extrakt)
termín
závislost
term
dependency
definice

stav, kdy implementace nebo fungování jednoho nebo více prvků vyžaduje přítomnost jednoho nebo více jiných prvků

definition

dependency states that the implementation or functioning of one or more elements requires the presence of one or more other elements

standard (extrakt)
termín
číselník
term
enumeration
definice

datový typ, jehož oborem hodnot je seznam předem definovaných hodnot nazývaných položky číselníku

definition

data type whose range is a list of predefined values, called enumeration literals

standard (extrakt)
termín
položka číselníku
term
enumeration literal
definice

prvek na rozhraní datového typu číselník

POZNÁMKA 1 k heslu Nemá žádnou relevantní podstrukturu, tzn. je atomický. Výčet položek číselníku konkrétního číselníkového datového typu je uspořádaný.

definition

element of the run-time extension of an Enumeration data type

NOTE It has no relevant substructure, that is, it is atomic. The enumeration literals of a particular Enumeration data type are ordered.

standard (extrakt)
termín
identifikátor modulu
term
module identifier
definice

konkrétní identifikátor objektu, který souvisí s přidruženým modulem

definition

instance of an object identifier type which relates to an associated module

NOTE In ISO/IEC 8824 a module identifier is defined as: ModuleIdentifier::= modulereference DefinitiveIdentifier If the "DefinitiveIdentifier" is not empty, the denoted object identifier value unambiguously and uniquely identifies the module being defined. No defined value may be used in defining the object identifier value.

standard (extrakt)
termín
identifikátor submodulu
term
sub module identifier
definice

referenční identifikátor týkající se předepsaných submodulů stanovených v podřízených normách

definition

reference identifiers which relate to prescribed Sub Modules determined in subordinate Standards

standard (extrakt)
termín
stereotyp
term
stereotype
definice

nový typ modelovacího prvku, který rozšiřuje sémantiku metamodelu [UML]

POZNÁMKA 1 k heslu Stereotypy musí být založeny na již v metamodelu existujících typech nebo třídách. Stereotypy mohou rozšířit sémantiku, ale ne strukturu již existujících typů a tříd. Některé stereotypy jsou již v UML předdefinovány, jiné mohou být definovány uživatelem. Stereotypy jsou jedním ze tří rozšiřovacích mechanismů v UML.

POZNÁMKA 2 k heslu Koncept stereotypu nabízí možnost značkování (třídění) prvků modelu tak, že se v nějakém ohledu chovají tak, jako by byly výskyty nových konstruktů virtuálního metamodelu. Tyto prvky modelu mají stejnou strukturu (atributy, asociace, operace) jako podobné nestereotypní prvky modelu stejného druhu. Stereotyp může stanovit dodatečná omezení a definice tagů, která platí pro prvky modelu; navíc stereotyp může být použit k označení rozdílu ve smyslu nebo použití dvou prvků modelu s identickou strukturou.

definition

<UML> new type of modelling element that extends the semantics of the metamodel

NOTE 1 to entry: Stereotypes have to be based on certain existing types or classes in the metamodel. Stereotypes may extend the semantics, but not the structure of pre-existing types and classes. Certain stereotypes are predefined in the UML, others may be user defined. Stereotypes are one of three extensibility mechanisms in UML.

NOTE 2 to entry: The stereotype may specify additional constraints and tag definitions that apply to model elements. In addition, a stereotype may be used to indicate a difference in meaning or usage between two model elements with identical structure.

standard (extrakt)
termín
bezpečnostní ochrana
term
security safeguards
definice

ochranné prostředky proti takovým rizikům, jako jsou ztráta, neoprávněný přístup, použití modifikace nebo zneužití dat

definition

safeguards against such risks as loss or unauthorised access, destruction, use, modification or disclosure of data

standard (extrakt)
termín
definice
term
definition
definice

<XML> nástroj, který umožní, aby se elementy a atributy se specifickými názvy a typy (jednoduché a komplexní) objevily v instancích dokumentu

definition

<XML> enable elements and attributes with specific names and types (both simple and complex) to appear in document instances

standard (extrakt)
termín
diagram tříd
term
class diagram
definice

<UML> diagram, který ukazuje soubor deklarativních (statických) modelových prvků, jako jsou třídy, typy a jejich obsah a vztahy

definition

<UML> diagram that shows a collection of declarative (static) model elements, such as classes, types, and their contents and relationships

standard (extrakt)
termín
dialog na rozhraní
term
interface dialogue
definice

souhrn všech dočasných sekvencí zpráv včetně variant i vícenásobné odezvy, které jsou užívány k zajištění služeb, při nichž probíhá dialog na rozhraní

definition

data concept; collection of all the temporal sequences of messages, including variants such as multiple responses, that are used to accomplish the services that the interface dialogue provides

standard (extrakt)
termín
individuální přístup
term
individual participation
definice

práva individuálního přístupu k uchovávaným osobním údajům o jednotlivci a možnost odmítnutí i opravení těchto dat

definition

rights of an invididual to have access to personal data held about the individual and ability to challenge and correct such data

standard (extrakt)
termín
inline schéma (ve WDL)
term
inline schema (in WDL)
definice

schéma přímo definované ve wsdl: typové prvky

definition

schema directly defined in wsdl:types element

standard (extrakt)
termín
lexikální prostor
term
lexical space
definice

<XML> soubor platných literálů pro datové typy

definition

<XML> set of valid literals for a data type

standard (extrakt)
termín
obsah
term
content
definice

všechna data mezi počátečním a koncovým tagem prvku [XML]

POZNÁMKA 1 k heslu Obsah může být vytvořen z vyznačených znaků a textových dat.

definition

<XML> all data between the start tag and end tag of an element

NOTE 1 to entry: Content may be made up of mark-up characters and character data.

standard (extrakt)
termín
model obsahu (XML)
term
content model
definice

výraz specifikující, jaké prvky a data jsou povoleny uvnitř konkrétního elementu

definition

<XML> expression specifying what elements and data are allowed within an element

standard (extrakt)
termín
omezení
term
constraint
definice

sémantická podmínka nebo omezení [UML]

POZNÁMKA 1 k heslu Určitá omezení jsou předdefinována v UML, ostatní mohou být definovaná uživatelem. Omezení jsou jeden ze tří mechanismů rozšiřitelnosti v UML.

definition

<UML> semantic condition or restriction

NOTE 1 to entry: Certain constraints are predefined in the UML, others may be user defined. Constraints are one of three extensibility mechanisms in UML.

standard (extrakt)
termín
omezení použití
term
use limitation
definice

omezení účelů, pro které lze použít osobní data

definition

limits to the purposes which personal data can be used

standard (extrakt)
termín
otevřenost
term
openness
definice

politika otevřenosti týkající se vývoje, praxe a strategie s ohledem na osobní data

definition

policy of openness about developments, practices and policies with respect to personal data

standard (extrakt)
termín
EBNF
term
EBNF
definice

formální sada pravidel, která zahrnují gramatiku definující jazyk

PŘÍKLAD XML.

definition

formal set of production rules that comprise a grammar defining language, such as XML

standard (extrakt)
termín
zprostředkovatel požadavku na objekt
term
object request broker (ORB)
definice

funkce v rámci architektury CORBA, která jedná jako zprostředkovatel při plnění požadavků klienta na služby od objektů v distribuovaném prostředí

definition

function within the CORBA architecture that acts as a broker in fulfilling client requests for services from objects in a distributed environment

standard (extrakt)
termín
jazyk pro definici rozhraní
term
Interface definition language (IDL)
definice

jazyk pro definici rozhraní CORBA objektům, který je nezávislý na platformě, operačním systému a programovacím jazyce

definition

language for defining interfaces to CORBA objects which is independent of platform, operating system and programming language

standard (extrakt)
termín
identifikátor objektu
term
object identifier (OID)
definice

jednoznačná hodnota přiřazená k objektu

definition

globally unique value associated with an object to unambiguously identify it

standard (extrakt)
termín
jednotný identifikátor internetového zdroje
term
internet (uniform) resource identifier (IRI)
definice

kompaktní řetězec znaků identifikující abstraktní nebo fyzický zdroj

definition

IRI compact string of characters for identifying an abstract or physical resource

standard (extrakt)
termín
globálně jedinečný identifikátor
term
globally unique identifier (GUID)
definice

globálně jedinečný identifikátor, který je jedinečný v prostoru a čase

POZNÁMKA 1 k heslu To znamená, že neexistuje jiný objekt se stejným identifikátorem na žádném jiném místě a v žádný jiný čas.

definition

globally unique identifier that is unique in space and time, i.e. no other object will ever have the same identifier at any other place and at any time

standard (extrakt)
termín
vrstva bezpečných socketů
term
secure sockets layer (SSL)
definice

protokol pro přenos soukromých údajů přes Internet pomocí veřejných a soukromých klíčů pro šifrování dat

definition

protocol for transmitting private information via the Internet by using public and private keys to encrypt data

standard (extrakt)
termín
obecný protokol mezi ORB
term
general inter ORB protocol (GIOP)
definice

protokol mezi ORB, který definuje formáty zpráv mezi ORB v distribuovaných prostředích

definition

inter ORB protocol that defines the message formats between ORBs in a distributed environment

standard (extrakt)
termín
protokol Internetu mezi ORB
term
Internet inter ORB protocol (IIOP)
definice

protokol mezi ORB, který umožňuje ORB používat Internet jako přenosové sběrnice mapováním mezi zprávami ORB na TCP/IP

POZNÁMKA 1 k heslu Toto je implementace GIOP

definition

inter ORB protocol that allows ORBs to use the Internet as a communications bus by mapping inter ORB messages onto TCP/IP

NOTE This is an implementation of GIOP.

standard (extrakt)
termín
globalní
term
global
definice

konstrukt (např. prvek, skupina, skupina atributů nebo typ dat), který je deklarován jako přímý potomek kořenového prvku schématu

definition

construct (e.g. element, group, attribute, attribute group, or data type) that is declared as a direct child of the schema root element

standard (extrakt)
termín
lokální
term
local
definice

<XML> prvek, skupina, skupina atributů nebo typ dat, který není globální

definition

<XML> element, group, attribute, attribute group, or data types that are not global

standard (extrakt)
termín
uzel
term
node
definice

<XML> prvky, komentáře, zpracovávané instrukce a text v XML dokumentu

POZNÁMKA 1 k heslu XML dokument má hierarchickou strukturu, popisovanou jako strom. Tento strom má větve připojované v těchto uzlech.

definition

<XML> elements, comments, processing instructions, and text in an XML document

NOTE 1 to entry: An XML document has a hierarchical structure, described as a tree. The tree has branches connecting at the nodes.

standard (extrakt)
termín
balíček
term
package
definice

<UML> univerzální mechanismus pro organizování prvků do skupin

POZNÁMKA 1 k heslu Balíčky mohou být vložené v jiných balíčcích.

definition

<UML> general purpose mechanism for organizing elements into groups

NOTE 1 to entry: Packages may be nested within other packages.

standard (extrakt)
termín
oblast hodnot
term
value domain
definice

datový koncept; výraz specifické a explicitní reprezentace informace z nějaké oblasti zájmu v oboru ITS/TICS

definition

data concept; expression of a specific and explicit representation of some information about something of interest within the ITS/TICS domain

standard (extrakt)
14817, ISO 24531
termín
výměna metadat XML
term
XML Metadata Interchange (XMI)
definice

výměnný formát modelu založeného na XML pro modely UML

definition

XML based specification for the interoperable exchange of metadata

NOTE It is today most commonly used to exchange UML models between UML tools. XMI is specified in ISO/IEC 19503:2005.

standard (extrakt)
termín
anonymita
term
anonymity
definice

charakter informací, který nedovolí, aby byl subjekt údajů přímo nebo nepřímo identifikován

definition

characteristic of information, which prevents the possibility to determine directly or indirectly the identity of the data subject

standard (extrakt)
termín
anonymizace
term
anonymisation
definice

proces, kterým jsou osobní informace nevratně změněny takovým způsobem, že fyzická nebo právnická osoba již nemůže být přímo nebo nepřímo identifikována ani samotným správcem osobních údajů, ani ve spolupráci s jinými stranami

definition

process by which personal information (PI) is irreversibly altered in such a way that an Individual or a legal entity can no longer be identified directly or indirectly either by the controller alone or in collaboration with any other party

standard (extrakt)
termín
anonymizované osobní informace
term
anonymised personal information
definice

osobní informace, které byly předmětem procesu anonymizace a které již nemohou být nadále použity k identifikaci fyzické nebo právnické osoby

definition

personal information that has been subject to a process of anonymisation and that by any means can no longer be used to identify an Individual or legal entity

standard (extrakt)
termín
předložení osobních informací
term
committing of personal information
definice

předání osobních informací správcem zpracovateli údajů v rámci pracovního pověření

definition

transfer of PI from the controller to a processor in the context of a commissioned work

standard (extrakt)
termín
souhlas
term
consent
definice

explicitně nebo implicitně dobrovolně daný souhlas fyzické nebo právnické osoby (subjektu údajů) ke zpracování jejích osobních informací poté, co byl subjekt údajů předem plně a ve srozumitelné podobě informován o účelu, právním základu a třetích stranách, které obdrží osobní informace tohoto subjektu

definition

individual's or legal entity's (data subject) explicitly or implicitly freely given agreement to the processing of its PI in the course of which the data subject has been in advance completely informed about the purpose, the legal basis and the third parties, receiving data subject’s PI, and all these in a comprehensible form

standard (extrakt)
termín
správce
term
controller
definice

fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými sbírá a/nebo zpracovává a určuje účel a prostředky zpracování osobních informací, nezávisle na tom, zda osoba užívá osobní informace osobně, nebo tím pověří zpracovatele; jsou-li účel a prostředky zpracování určeny právními a správními předpisy na úrovni jednotlivých států či Společenství, je možné určit správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení právem jednotlivých států nebo Společenství

definition

any natural or legal person, public authority, agency or any other body which alone or jointly with others collect and/or process and determine the purposes and means of the processing of PI, independently whether or not a person uses the PI by themselves or assigns the tasks to a processor; where the purposes and means of processing are determined by national or Community laws or regulations, the controller or the specific criteria for his nomination may be designated by national or Community law

standard (extrakt)
termín
identifikovatelnost
term
identifiability
definice

podmínky vedoucí k přímé nebo nepřímé identifikaci subjektu údajů na základě množiny osobních informací

definition

conditions which result in a data subject being identified, directly or indirectly, on the basis of a given set of PI

standard (extrakt)
termín
identifikovat
term
identify
definice

vytváří spojení mezi subjektem údajů a jeho osobními informacemi nebo množinou osobních informací

definition

establishes the link between a data subject and its PI or a set of PI

standard (extrakt)
termín
totožnost
term
identity
definice

množina atributů, která umožňuje identifikovat, kontaktovat nebo lokalizovat subjekt údajů

definition

set of attributes which makes it possible to identify, contact or locate the data subject

standard (extrakt)
termín
osobní informace
term
personal information (PI)
definice

všechny údaje nebo informace, které se týkají fyzické nebo právnické osoby nebo asociace osob nebo jednot-livců, pomocí kterých může být fyzická nebo právnická osoba nebo asociace osob identifikována

POZNÁMKA 1 k heslu EU-Dir 95/46/EC označuje v čl. 2a osobní informace jako „osobní údaje“ a definuje je následovně: „veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě (subjekt údajů); identifikovatelnou osobou se rozumí osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na identifikační číslo nebo na jeden či více zvláštních prvků její fyzické, fyziologické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity“.

definition

any data or information related to an individual or legal entity or an association of person or individuals by which the individual or legal entity or association of persons could be identified

NOTE 1 to entry: The EU-Dir 95/48/EC names in its Art 2 lit. (a) the personal information as “personal data” and defines it as: “any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identification number or to one or more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity”.

standard (extrakt)
termín
zpracovatel
term
processor
definice

fyzická nebo právnická osoba nebo organizace, která zpracovává osobní informace jménem nebo v souladu s pokyny správce osobních údajů a používá je pouze pro práci, ke které je pověřena

definition

natural person or legal entity or organization that processes personal information (PI) on behalf of and in accordance with the instructions of a PI controller and if it use PI only for the commissioned work

standard (extrakt)
termín
dílčí zpracovatel
term
sub-processor
definice

zainteresovaná osoba pro ochranu osobních údajů, která zpracovává osobní informace jménem nebo v souladu s pokyny zpracovatele osobních údajů

definition

privacy stakeholder that processes PI on behalf of and in accordance with the instructions of a PI processor

standard (extrakt)
termín
zpracování osobních informací
term
processing of personal identifying information (PII)
definice

jakýkoli úkon nebo soubor úkonů s osobními údaji, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, konzultace, použití, sdělení prostřednictvím přenosu, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, srovnání či kombinování, jakož i blokování, výmaz nebo likvidace

definition

any operation or set of operations which is performed upon personal data, whether or not by automatic means, such as collection, recording, organization, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, blocking, erasure or destruction

standard (extrakt)
termín
citlivé údaje
term
sensitive data
definice

osobní údaje ohledně fyzické osoby vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, náboženském nebo ideovém přesvědčení, členství v odborových organizacích, zdravotním stavu nebo sexuálním životě; jejich zpracování je zakázáno s výjimkou uzavíracích okolností

definition

any personal information related to a natural person revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade union membership, health data or sex life; its processing is prohibited except for closing circumstances

standard (extrakt)
termín
využití osobních informací
term
use of personal information
definice

akce, která nezahrnuje žádný druh operací s množinou osobních informací nebo jejich určitých částí, jako je zpracování osobních informací a jejich předání třetí straně

definition

action that circumvents all kinds of operations with the set of PI or certain elements of it meaning both processing of PI and transmission of PI to a third party

standard (extrakt)
termín
třetí strana
term
third party
definice

fyzická nebo právnická osoba, jiná než subjekt údajů, správce nebo zpracovatel, která je příjemcem osobních informací

definition

any person or legal entity receiving PI of a data subject other than the data subject itself or the controller or the processor

standard (extrakt)
termín
přenos/předání osobních informací
term
transmitting personal information
definice

předání osobních informací příjemcům jiným než je subjekt údajů, správce nebo zpracovatel, zejména zveřejněním údajů i jejich použití pro další aplikační účely správce

definition

transfer of personal information to recipients other than the data subject, the controller or a processor, in particular publishing of data as well as the use of data for another application purpose of the controller

standard (extrakt)