Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 10.4 Obecné pojmy

termín
role
term
role
definice

pojmenované konkrétní chování určité entity zúčastněné v konkrétním kontextu

definition

<UML> named specific behaviour of an entity participating in a particular context

standard (extrakt)
termín
průběžný stav
term
mission statement
definice

stav, který vyjadřuje, jaké dílčí výsledky mají být normou poskytovány a jak se dosáhne konečného stavu

definition

a statement of what objective results are to be provided by the standard and how it is intended to achieve the vision

standard (extrakt)
termín
konečný stav
term
vision statement
definice

stav sumarizující celkový koncept a cíle, kterých se norma snaží dosáhnout

definition

a statement summarising the overall concept and goals that the standard seeks to achieve

standard (extrakt)
termín
specifikace účelu
term
purpose specification
definice

určení účelu, pro který jsou osobní data sbírána

definition

purposes for which personal data are collected

standard (extrakt)
termín
specifikovaný návrh
term
specified design
definice

přesná specifikace zařízení nebo označení výrobce v souvislosti s implementací

definition

the exact equipment specification or manufacturers identification as installed in a deployment

standard (extrakt)
termín
nespecifikovaný návrh
term
non specified design
definice

obecně formulovaný návrh, založený spíše na požadavcích než na přesném určení podle specifikace vybavení nebo výrobce

definition

a design in generic terms based on a requirement rather than an exact identification of equipment specification or manufacturers identification

standard (extrakt)
termín
návaznost
term
association
definice

souvislost s jinými normami a dokumenty; strukturální vztah

definition

data concept; structural relationship

standard (extrakt)
14817
termín
spolehlivost
term
reliability
definice

schopnost zařízení plnit určenou funkci za daných podmínek v daném časovém intervalu (nebo počtu cyklů)

definition

ability of a device to perform its intended function under given conditions of use for a specified period of time (or number of cycles)

termín
výjimka
term
exception
definice

odchylka od normální nebo správné funkce

definition

departure from normal or correct operation

standard (extrakt)
termín
meta
term
meta
definice

popis, který je o jednu úroveň abstrakce výše než pojem, jenž je popisován

definition

word denoting a description that is one level of abstraction above the concept being described

standard (extrakt)
14817
termín
zobecnění
term
generalization
definice

třída objektu specializovaného prvku (potomek) nahrazená zobecňujícím prvkem (původce)

definition

specialization/generalization relationship in which an object class of a specialized element (child) is substituted for a generalized element (parent)

standard (extrakt)
14817
termín
generalizace
term
generalization
definice

taxonomický vztah mezi obecnějším prvkem a konkrétnějším prvkem

POZNÁMKA 1 k heslu Konkrétnější prvek je plně konzistentní s obecnějším prvkem (má všechny jeho vlastnosti, členy a vztahy) a může obsahovat dodatečnou informaci.

POZNÁMKA 2 k heslu V metamodelu je generalizace řízeným dědičným vztahem, sjednocující GeneralizableElement s obecnějším GeneralizableElement v dané hierarchii. Generalizace je vztahem podtypu; to znamená, že konkrétní výskyt obecnějšího GeneralizableElement lze nahradit výskytem konkrétnějšího GeneralizableElement.

definition

taxonomic relationship between a more general element and a more specific element

NOTE 1 The more specific element is fully consistent with the more general element (it has all of its properties, members, and relationships) and may contain additional information.

NOTE 2 In the metamodel, a Generalization is a directed inheritance relationship, uniting a GeneralizableElement with a more general GeneralizableElement in a hierarchy. Generalization is a subtyping relationship; that is, an Instance of the more general GeneralizableElement may be substituted by an Instance of the more specific GeneralizableElement.

standard (extrakt)
14817, EN 16157-1
termín
šablona
term
template
definice

rámec, který lze opakovaně použít pro splnění požadavků, které jsou si do jisté míry podobné

definition

framework that may be used repeatedly to meet requirements that are similar to some extent

standard (extrakt)
termín
obchodní pravidlo
term
business rule
definice

precizní programové prohlášení, které musí následovat, když jsou uvedené podmínky splněny

POZNÁMKA 1 k heslu Může být vyjádřeno ve formátu „jestliže... pak... jinak“.

definition

rigorous statement of policy, sometimes expressed in the format IF…THEN…ELSE…, that must be followed when the stated conditions are satisfied

standard (extrakt)
termín
obchodní případ
term
business case
definice

strukturovaný návrh pro zlepšení procesů, který funguje jako balíček rozhodnutí pro výkonnou moc

POZNÁMKA 1 k heslu Obchodní případ by měl podat vysvětlení, proč se požaduje daný projekt a jaký bude jeho produkt nebo služba. Měl by zahrnovat seznam návratnosti investice (ROI) nebo analýzu. Obchodní případ na vysoké úrovni řeší potřeby obchodu, které projekt hodlá splnit, zahrnuje důvody pro projekt, očekávané obchodní výnosy, zvážené možnosti (s důvody pro odmítnutí nebo naopak podpoření každé možnosti), očekávané náklady projektu, analýzu GAP a očekávaná rizika.

definition

structured proposal for business improvement that functions as a decision package for decision-makers The business case should explain why a project is required for the business and what the product or service is going to be. It should include an outline of the “Return on Investment” (ROI), or a cost/benefit analysis for the project, the project's product and performance characteristics, major project risks and the opportunities.

The business case addresses, at a high level, the business needs that the project seeks to meet. It includes the reasons for the project, the expected business benefits, the options considered (with reasons for rejecting or carrying forward each option), the expected costs of the project, a GAP analysis and the expected risks.

standard (extrakt)
termín
požadavek
term
requirement (RQ)
definice

přání nebo potřeba uživatele, obvykle vyjádřené jednou větou, kterou je možno posléze použít při ověřování shody

definition

statement of user need, typically expressed in a single-sentence form to assist with later verification of compliance

standard (extrakt)
termín
případ užití
term
use case
definice

reprezentace sady interakcí mezi entitami mimo systém a systémem, která končí poskytnutím obchodní hodnoty

POZNÁMKA 1 k heslu Případ užití je posloupností kroků, které provede aktér (obvykle osoba, ale také externí entita, jako je jiný systém) v rámci systému, aby dosáhl jistého cíle.

definition

representation of a series of interactions between an outside entity and the system, which ends by providing business value

NOTE A use case is a sequence of actions that an actor (usually a person, but perhaps an external entity, such as another system) performs within a system to achieve a particular goal.

standard (extrakt)
termín
scénář
term
scenario
definice

posloupnost kroků, které se provedou pro změnu stavu předcházejícího scénáři do stavu následujícího hned po scénáři

definition

sequence of steps that are taken to change the state from that before the scenario to that immediately after the scenario

standard (extrakt)
termín
spouštěč
term
trigger (TRG)
definice

událost, která zahájí proces v daném scénáři

definition

event that starts the process in a scenario

standard (extrakt)
termín
stav
term
condition
definice

hodnota entity nebo sady stavových proměnných; také kvalifikace kontraktu nebo smlouvy

definition

state of an entity or a set of state variables; also the qualification of a contract or agreement

standard (extrakt)
termín
vlastnost
term
property
definice

pojmenovaná hodnota označující charakteristiku určitého elementu

POZNÁMKA 1 k heslu Vlastnost má sémantický dopad. Určité vlastnosti jsou v UML předdefinované, jiné mohou být definovány uživatelem; viz příznak.

definition

named value denoting a characteristic of an element; a property has semantic impact

NOTE Certain properties are predefined in the UML; others MAY be user defined. See: tagged value.

standard (extrakt)
termín
vztah
term
relation
definice

způsob, jakým se dvě entity vzájemně ovlivňují, včetně závislosti

definition

relationship nature of how two entities affect each other including dependencies

standard (extrakt)
termín
proces životního cyklu (dat)
term
(data) lifecycle process
definice

proces založený na transformaci datového prvku

definition

process based on data element transformation

standard (extrakt)
termín
procesní řetězec
term
process chain
definice

sled procesů čekajících na pozadí události

POZNÁMKA 1 k heslu Některé z těchto procesů spouští samostatnou událost, která může na oplátku spustit další procesy.

definition

sequence of processes that wait in the background for an event

NOTE 1 to entry: Some of these processes trigger a separate event that can start other processes in turn.

standard (extrakt)
termín
sekvenční proces
term
sequential process
definice

proces založený na sledu provedených akcí

definition

process based on sequence of actions executed

standard (extrakt)
termín
služba ITS v pull režimu
term
ITS service in pull mode
definice

služba ITS, která aktivně požaduje data potřebná pro provoz služby

definition

ITS service actively requesting the data that is required for the service operation

standard (extrakt)
termín
služba ITS v push režimu
term
ITS service in push mode
definice

služba ITS, která pracuje s daty dodanými bez požadavku aktora nebo jeho systému

definition

ITS service operating on data delivered without request by an actor or its system

standard (extrakt)