Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 11.1 Pokrádežový systém pro navracení odcizených vozidel

termín
pokrádežový systém pro navracení odcizených vozidel
term
After Theft System for Vehicle Recovery (ATSVR)
definice

systém, který zahrnuje různé části komunikující a vzájemně působící ve shodě se standardními postupy a přenosovými protokoly za účelem usnadnění navrácení odcizeného vozidla

POZNÁMKA 1 k heslu ATSVR nutně zahrnují i lidský faktor.

definition

a system that comprises various elements that communicate and interact through various interfaces in accordance with standard procedures and transmission protocols in order to facilitate the recovery of a Registered Stolen Vehicle

standard (extrakt)
termín
monitorovací služby pokrádežového systému
term
ATSVR monitoring services
definice

nepřetržité služby požadované pro chod pokrádežového systému

definition

supply of continuous services required in running an ATSVR service

standard (extrakt)
termín
interakce pokrádežového systému
term
ATSVR interactions
definice

komunikace, datová výměna a další činnost mezi prvky pokrádežového systému prostřednictvím rozhraní pokrádežového systému

definition

communications, data exchanges and actions that take place between elements of the ATSVR through ATSVR Interfaces

standard (extrakt)
termín
rozhraní pokrádežového systému
term
ATSVR interface
definice

spojení mezi všemi prvky pokrádežového systému, které umožňuje jejich vzájemnou interakci

POZNÁMKA 1 k heslu Tato spojení zahrnují (ne výlučně) pevná nebo rádiová rozhraní, fyzická nebo vizuální rozhraní.

definition

connections between all the ATSVR elements enabling them to interact, which include, but are not exclusively, fixed or radio interfaces, physical and display interfaces

standard (extrakt)
termín
kompatibilita pro aplikace pokrádežových systémů
term
compatibility for ATSVR applications
definice

schopnost jednoho (pod)systému být v interakci s jiným (pod)systémem v souladu se souborem předem definovaných pravidel v podobě specifikace rozhraní a definice protokolu

POZNÁMKA 1 k heslu Komponenty pokrádežových systémů jsou ve shodě s environmentálními normami. V tomto směru jsou různé systémy vzájemně kompatibilní, tzn., nevzniká mezi nimi interference.

POZNÁMKA 2 k heslu Co se týče komunikační schopnosti, je daná část zařízení považována za kompatibilní s různým rozhraním MMI, pokud je schopna komunikovat s řadou objektů (sítě, detekční zařízení, zdroje se souřadnicemi pozice), které tyto MMI rozhraní sdílí. K zajištění kompatibility je potřeba provozu v rámci souboru pravidel pro daný typ MMI.

POZNÁMKA 3 k heslu Z pohledu rozhraní se dvě součásti zařízení považují za vyměnitelné, pokud jsou s daným rozhraním kompatibilní.

definition

ability of any (sub)-system to interact with another (sub)-system according to a set of predefined rules in the form of interface specification and protocol definition

NOTE 1 to entry: Quite obviously, the ATSVR constituents are compliant with the environment standards. In this regard, the different systems are mutually compatible; i.e. are not interfere with one another.

NOTE 2 to entry: Regarding communication ability, a given piece of equipment will be said to be compatible with different MMIs when able to communicate with the range of objects (networks, DE, Position Reference Sources) sharing these MMIs. Compatibility comprises working within the set of rules applying to a given type of MMI.

NOTE 3 to entry: Two pieces of equipment are said to be interchangeable, from the viewpoint of an interface, when they are both compatible with this interface.

standard (extrakt)
termín
registrované odcizené vozidlo
term
registered stolen vehicle
definice

vozidlo vybavené palubní jednotkou pokrádežového systému (ATSVR OBE), které je nahlášeno vlastníkem nebo oprávněným držitelem vozidla nebo systémem ATSVR orgánům činným v trestním řízení jako odcizené

POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o oficiální registraci odcizení. Nahlášení musí být orgány činnými v trestním řízení přijato a musí vést k zaregistrování vozidla jako odcizeného nebo užívaného neoprávněnou osobou.

definition

vehicle fitted with ATSVR OBE that has been reported as stolen or being used by an Unauthorised Vehicle Operator to a Law Enforcement Agency by the Vehicle Owner, by an Authorised Vehicle Operator, or by an ATSVR Service and that report having been accepted by the LEA caused the LEA to register the vehicle as stolen or as being used by an Unauthorised Vehicle Operator

NOTE 1 to entry: This is the official theft registration.

standard (extrakt)
termín
cílové vozidlo
term
target vehicle (TV)
definice

hledané registrované odcizené vozidlo vybavené palubní jednotkou pokrádežového systému (ATSVR OBE)

definition

registered stolen vehicle fitted with ATSVR OBE that is being sought

standard (extrakt)