Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 11.2 Organizace systému ATSVR

termín
rozhraní člověk-stroj pokrádežového systému
term
ATSVR human machine interface
definice

mechanismus vzájemných interakcí mezi uživatelem a zařízením, zahrnující sadu vstupů, výstupů a dialogových protokolů, které se týkají všech zobrazení, zvukových signálů a povelů uživatele

POZNÁMKA 1 k heslu Jako technický prostředek pro podporu komunikace s lidmi je rozhraní člověk-stroj (HMI) předmětem normalizačního procesu.

definition

interaction mechanism between the user and the equipment, including the set of inputs, outputs and dialogue procedures (that concern all display, sound signals and command user)

NOTE 1 to entry: As technical supports of the Human Interface, the HMIs are subject to standardisation.

standard (extrakt)
termín
mezinárodní výměna informací pro technologie pokrádežových systémů
term
international level messaging for ATSVR technology
definice

výměna informací týkajících se ATSVR mezi policejními složkami jednotlivých států

POZNÁMKA 1 k heslu Tato výměna je záležitostí pouze policejních složek jednotlivých států, a to prostřednictvím Interpolu, Europolu a Schengenu a není věcí CEN.

definition

the exchange of information between police forces across borders is a matter for those police forces, Interpol, Europol and Schengen to address and not for CEN

standard (extrakt)
termín
operační centrum pokrádežového systému
term
ATSVR system operating centre (SOC)
definice

systémové operační centrum, které funguje jako kontrolní a řídicí centrum pokrádežového systému

POZNÁMKA 1 k heslu Takovým centrem může být například komerční organizace, vládní úřad nebo orgán činný v trestním řízení. Systémové operační centrum je odlišné od komunikační infrastruktury, detekčního nebo palubního zařízení.

definition

system operating centre which functions as a control and management centre for an ATSVR

NOTE 1 to entry: It may, for example, be a commercial bureau, a government facility or law enforcement agency office. An SOC is distinct from the communications infrastructure, detection equipment and On-Board Equipment.

standard (extrakt)
termín
orgán činný v trestním řízení
term
law enforcement agency (LEA)
definice

orgán nebo organizace odsouhlasená nebo jmenovaná k vykonávání soudní pravomoci v problematice navracení odcizených vozidel na daném teritoriu

POZNÁMKA 1 k heslu Obvykle se jedná o úřady státní správy, jako jsou policie nebo celní správa.

definition

agency or organisation approved or appointed to have jurisdiction in a territory over the recovery of stolen vehicles

NOTE 1 to entry: It will usually refer to an official authority such as the Police Force or Customs Service.

standard (extrakt)
termín
poskytovatel pokrádežového systému
term
ATSVR service provider
definice

organizace, která provozuje pokrádežový systém pro jeho uživatele

POZNÁMKA 1 k heslu Poskytovatel pokrádežového systému může obsluhovat všechny funkce ATSVR nebo pouze jejich část. Obvykle se jedná o organizace nespadající do kategorie orgánů činných v trestním řízení; tyto organizace bývají také známy jako soukromé bezpečnostní agentury nebo poskytovatelé ATSVR.

definition

organisation that provides ATSVR Services for ATSVR Users

NOTE 1 to entry: An ATSVR Service Provider can operate all or part of the functions of an ATSVR. It will usually be distinct from a Law Enforcement Agency. It may also be known as a Private Security Company or ATSVR operator.

standard (extrakt)
termín
telekomunikační operátor
term
telecom operator
definice

provozovatel telekomunikačních služeb, které nejsou výhradně zaměřeny jen na pokrádežové systémy, ale jsou využívány v mnoha jiných aplikačních oblastech

PŘÍKLAD Provozovatel sítě GSM, RDS, satelitní komunikace, optických kabelů, telekomunikační sítě.

definition

provider of telecommunications services not dedicated exclusively for an ATSVR System, but used in many application areas (e.g. Network Operator of a GSM, RDS, communication satellite, optical cable, PSTN network)

standard (extrakt)
termín
vozidla
term
vehicles
definice

kolové nebo pásové dopravní prostředky zahrnující automobily, motocykly, nákladní vozidla, přívěsy, návěsy, těžká stavební vozidla a zemědělské stroje

definition

wheeled or tracked conveyances including cars, motorcycles, trucks, trolley-buses, trailers, heavy construction vehicles and agricultural plant

standard (extrakt)
termín
obsluha vozidla
term
vehicle operators
definice

jednotlivec obsluhující nebo řídící vozidlo

POZNÁMKA 1 k heslu Nemusí se nezbytně jednat o zákonného majitele nebo registrovaného držitele vozu.

definition

individuals legally operating or driving a vehicle, not necessarily the vehicle's legal owner or registered keeper

standard (extrakt)
termín
neoprávněná obsluha vozidla
term
unauthorised vehicle operators
definice

jednotlivec obsluhující nebo řídící vozidlo, který nebyl zmocněn registrovaným majitelem vozu nebo oprávněným zástupcem obsluhovat nebo řídit dané vozidlo

POZNÁMKA 1 k heslu Osoby, kterým bylo odebráno právní oprávnění používat vozidlo.

definition

individuals operating or driving a vehicle who have NOT been authorised by the registered owner or authorised agent of the vehicle to operate or drive the vehicle

NOTE 1 to entry: Individuals whose legal authority to use the vehicle has been withdrawn.

standard (extrakt)
termín
obsluha detekčního zařízení pokrádežového systému
term
ATSVR detection equipment user
definice
definition

personnel who operate the ATSVR Detection Equipment

standard (extrakt)
termín
uživatel pokrádežového systému
term
ATSVR user
definice

jednotlivec, skupina nebo organizace, která přímo užívá pokrádežový systém (ATSVR) nebo s ním spolupracuje

POZNÁMKA 1 k heslu Hlavními uživateli by měli být: orgány činné v trestním řízení, pojišťovny, výrobci motorových vozidel, poskytovatelé systémových služeb a servisních služeb motorových vozidel.

definition

individual, group or organisation that directly uses or interacts with an ATSVR

NOTE 1 to entry: The main users could be: Law Enforcement Agencies, Insurers, Car Manufacturers, System Service Providers and Vehicle Service Providers.

standard (extrakt)
termín
uživatel informací pokrádežového systému
term
ATSVR information user
definice

osoba, která využívá údajů a dat z pokrádežového systému

definition

personnel who use the ATSVR data and information

standard (extrakt)
termín
základní funkce pokrádežového systému
term
basic ATSVR functions
definice

detekce, lokalizace a identifikace registrovaného odcizeného vozidla

definition
standard (extrakt)
termín
funkce indikace odcizení
term
theft indication function
definice

přenos upozornění nebo výstražného signálu z vozidlové jednotky do operačního centra systému (SOC) nebo do části detekčního zařízení, že vozidlo může být odcizeno

definition

transmission of a warning or alert from the OBE to an SOC or item of DE that the transmitting vehicle may have been stolen

standard (extrakt)
termín
detekční funkce
term
detection function
definice

funkce automatické nebo poloautomatické detekce polohy registrovaného odcizeného vozidla

POZNÁMKA 1 k heslu Provádí se cestou signalizace odcizení nebo systematickou konzultací.

POZNÁMKA 2 k heslu Při detekci pomocí signalizace odcizení je po nahlášení odcizení vozu aktivováno OBE signálem z externího zdroje. Tuto aktivaci může vyvolat mobilní nebo stacionární zdroj, který může být v blízkosti vozidla (krátkého dosahu) nebo vzdálený (dlouhého dosahu). Po aktivaci přenese OBE signál, který detekční zařízení ATSVR dokáže zaznamenat na krátkou i dlouhou vzdálenost od vozidla. Přenesený signál může nést další relevantní informace.

POZNÁMKA 3 k heslu Při detekci pomocí konzultace se externí část detekčního zařízení dotazuje OBE a OBE mu nazpět zasílá data. Detekční zařízení pak porovná obdržená data s databází registrovaných odcizených vozidel; shodnost dat je potvrzením, že se jedná o registrované odcizené vozidlo a vede k přistoupení k dalším krokům.

definition

function to detect automatically or semi-automatically the location of a Registered Stolen Vehicle

NOTE 1 to Entry: This may be done by Signaling or by Consulting.

NOTE 2 to Entry: Detection by Signalling is where the OBE has been activated by a signal from an external source. This activation may come from a mobile or stationary source, which may be local to the vehicle (Short-Range) or at a distance from the vehicle (Long-Range). Once activated the OBE will transmit a signal that is capable of being picked up by ATSVR Detection Equipment located locally to the vehicle or at a distance from the vehicle. The transmitted signal may contain other relevant information.

NOTE 3 to Entry: Detection by Consulting is where an external item of Detection Equipment interrogates the OBE and the OBE responds by transmitting data to the DE. The DE then compares the received data with a database of Registered Stolen Vehicles, a data match confirms that a Registered Stolen Vehicle is present and further action can take place.

standard (extrakt)
termín
detekované vozidlo
term
detected vehicle
definice

vozidlo hlášené jako odcizené, které je vybaveno palubní jednotkou pokrádežového systému a které bylo detekováno detekčním zařízením

definition

Registered Stolen Vehicle fitted with an ATSVR OBE that has been detected by an item of DE

standard (extrakt)
termín
detekce zažehnutí
term
ignition detection
definice

prostředek pro detekci signálu zažehnutí motoru

definition

a means to detect the presence of an ignition signal

standard (extrakt)
termín
rozlišovací funkce
term
discrimination function
definice

funkce, která oprávněné osobě umožňuje jednoznačně odlišit detekované vozidlo od ostatních okolních vozidel

definition

discrimination is the process that enables entitled personnel unambiguously to differentiate the detected vehicle from other surrounding vehicles

standard (extrakt)
termín
identifikační funkce
term
identification function
definice

funkce, která umožňuje jednoznačnou identifikaci vozidla registrovaného jako odcizené vozidlo

POZNÁMKA 1 k heslu Jednoznačnou identifikaci vozidla lze učinit způsobem zabezpečeného procesu čtení individuálních dat vozidla jako je VIN, registrační značka a dalších údajů, jako například status odcizení, model, barva a poloha.

POZNÁMKA 2 k heslu Rozlišení je proces, který umožňuje oprávněné osobě jednoznačně odlišit detekované vozidlo od ostatních okolních vozidel.

POZNÁMKA 3 k heslu Rozpoznání je proces, který umožňuje oprávněné osobě přesně vybrat detekované vozidlo pomocí vizuálního pozorování založeného na znalosti vlastností vozidla, jakými jsou značka, model, barva a další pozorovatelné specifické rysy.

POZNÁMKA 4 k heslu Nepřímá identifikace vyplývá z dat přicházejících z centrální nebo vzdálené databanky, zatímco přímá identifikace vyplývá z dat přicházejících z OBE.

definition

function which allows the unequivocal identification of a vehicle as being the Registered Stolen Vehicle

NOTE 1 to entry: This may be by means of a secure process that allows the unique vehicle data to be read, e.g. VIN, registration number, and other data, e.g. theft status, model, colour and, if relevant, position.

NOTE 2 to entry: Discrimination is the process that enables entitled personnel unambiguously to differentiate the detected vehicle from other surrounding vehicles.

NOTE 3 to entry: Recognition is the process that enables entitled personnel correctly to select the detected vehicle through visual observation based on knowledge of the vehicle particulars such as make, model, colour and other specific observable features.

NOTE 4 to entry: Indirect Identification results from data coming from a central or remote data bank, whilst Direct Identification is that resulting from data coming from the OBE itself.

standard (extrakt)
termín
nepřímá identifikace
term
indirect identification
definice

funkce, která vyplývá z dat přicházejících z OBE

definition

indirect Identification results from data coming from a central or remote data bank, whilst Direct Identification is that resulting from data coming from the OBE

standard (extrakt)
termín
funkce přímé identifikace
term
direct identification function
definice

funkce, která vyplývá z dat přicházejících z centrální nebo vzdálené databanky

standard (extrakt)
termín
lokační funkce
term
location function
definice

funkce, pomocí které se po zjištění registrovaného odcizeného vozidla určí jeho poloha jednou z následujících funkcí: lokalizace cestou přímých nebo nepřímých zeměpisných souřadnic; navádění na vozidlo (nazývané také sledování nebo relativní umístění) a sledování

definition

function thanks to which, once the Registered Stolen Vehicle has been detected, its location can be established by one of the following functions: - Location by direct or indirect geographic co-ordinates which is the process that establishes the general or precise location of the vehicle at a given point in time, which allows entitled persons to carry out their defined tasks of recovering; - Homing (also known as Tracing or Relative Positioning) which is the process that periodically updates the range and direction of the detected vehicle from an intercepting vehicle over a period of time, thus allowing entitled personnel to approach or intercept the detected vehicle without the necessary use of landmarks or absolute geographic references; - Tracking which is the process that periodically updates location and other information on the detected vehicle over a period of time and allows entitled personnel to monitor location of the detected vehicle, approach or intercept it

standard (extrakt)
termín
lokalizace cestou přímých nebo nepřímých zeměpisných souřadnic
term
location by direct or indirect geographic
definice

proces, pomocí kterého se zjišťuje přibližná nebo přesná lokalizace vozidla v daném časovém bodě

POZNÁMKA 1 k heslu Umožňuje oprávněným osobám lokalizovat registrované odcizené vozidlo.

definition

location by direct or indirect geographic co-ordinates is the process that establishes the general or precise location of the vehicle at a given point in time; this allows entitled persons to carry out their defined tasks of Registered Vehicle Recovering

standard (extrakt)
termín
navádění vozidla
term
homing
definice

sledování, při kterém sledující vozidlo periodicky sleduje vzdálenost a směr k detekovanému vozidlu

POZNÁMKA 1 k heslu To umožňuje oprávněné osobě přiblížit se nebo sledovat detekované vozidlo bez nutnosti používat orientační body nebo přesné zeměpisné souřadnice.

definition

also known as Tracing is the process that periodically updates the range and direction of the detected vehicle from an intercepting vehicle over a period of time; thus allowing entitled personnel to approach or intercept the detected vehicle without the necessary use of landmarks or absolute geographic references

standard (extrakt)
termín
sledování (vozidla)
term
tracking
definice

proces periodického zjišťování polohy a dalších informací o detekovaném vozidle, který umožňuje oprávněné osobě monitorovat polohu detekovaného vozidla, přiblížit se k němu nebo jej zadržet

definition

the process that periodically updates location and other information on the detected vehicle over a period of time and allows entitled personnel to monitor location of the detected vehicle, approach or intercept it

standard (extrakt)
termín
rozpoznávací funkce
term
recognition function
definice

funkce, při které je umožněno oprávněné osobě přesně určit detekované vozidlo pomocí vizuálního pozorování založeného na znalostech detailů vozidla

PŘÍKLAD Značka a model, barva a další charakteristické vizuální vlastnosti vozidla.

definition

recognition is the process that enables entitled personnel correctly to select the detected vehicle through visual observation based on knowledge of the vehicle particulars such as make, model, colour and other specific observable features

standard (extrakt)
termín
dálková aktivace
term
remote activation
definice

nastavení elektronického spínače (několika bitů informace ve vozidle), které může být použito při komunikaci do vozidla v případě, že toto vozidlo je odcizeno

definition

an electronic "switch" may be set in the vehicle that can be used to communicate to the vehicle that it is stolen, setting some bits of information in the vehicle

standard (extrakt)
termín
funkce dálkového znehybnění
term
remote degradation function
definice

funkce umožňující dálkově snížit výkon a znehybnit vozidlo

definition

function of remotely degrading vehicle performance

NOTE 1 to entry: This is dealt with in Parts 3 and 5 of EN 15213-1.

standard (extrakt)
termín
dálkové omezení provozu motoru
term
remote degradation; remote engine degradation
definice

schopnost pokrádežového systému nebo jiného systému napojeného na pokrádežový systém dálkově provést omezení funkčnosti motoru odcizeného vozidla, tj. značně snížit rychlost vozu nebo přimět zloděje vozu zaparkovat a opustit vozidlo

definition

the ability for an ATSVR system, or another system linked to an ATSVR system, to remotely degrade the engine performance of a stolen vehicle so as to significantly reduce the speed or cause the thief to park and abandon the vehicle

standard (extrakt)