Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 11.3 Typy pokrádežového systému

termín
dlouhý dosah
term
long range (LR)
standard (extrakt)
termín
postup pokrádežového systému dlouhého dosahu
term
LR ATSVR Process
definice

sled kroků započatý odcizením vozidla s pokrádežovým systémem dlouhého dosahu

POZNÁMKA 1 k heslu Začíná odcizením vozidla; následně po odcizení nebo podezření odcizení první možnou funkcí je indikace, že k odcizení vozidla skutečně došlo; následuje potvrzení statusu odcizení cílového vozidla majitelem, držitelem nebo jinou oprávněnou osobou; následně tento status by měl být potvrzen orgánem činným v trestním a přestupkovém řízení; toto vozidlo se pak stává registrovaným odcizeným vozidlem.

definition

the process necessarily begins with the theft of the vehicle; following theft or suspected theft, the first possible function is to indicate that a theft of a vehicle has occurred; following this, the status of the target vehicle, i.e., whether the target vehicle has been stolen or not, shall be confirmed by the user or by other appropriate personnel and this status shall then be acknowledged by a LEA; this then becomes a Registered Stolen Vehicle

standard (extrakt)
termín
architektura pokrádežových systémů dlouhého dosahu
term
LR ATSVR architecture
definice

součásti zařízení, které mezi sebou komunikují nebo vzájemně na sebe působí prostřednictvím rozhraní komunikační sítě ve shodě se standardními postupy a protokoly za účelem usnadnění návratu odcizeného vozidla

POZNÁMKA 1 k heslu Tyto procesy vyžadují lidského operátora.

definition

LR ATSVR consists of various equipment elements that communicate and interact through communication network interfaces in accordance with standard procedures and protocols in order to facilitate the recovery of a stolen vehicle; these processes may involve the human operator

standard (extrakt)
termín
rozhraní dlouhého dosahu
term
long range interface
definice

rozhraní mezi OBE a zařízením pokrádežového systému na dlouhou vzdálenost, obvykle větší než 100 m

definition

the interface between the OBE and other ATSVR equipment over extended distances, typically more than 100 m

standard (extrakt)
termín
detekční funkce systémů dlouhého dosahu
term
LR detection function
definice

automatické nebo poloautomatické detekování polohy registrovaného odcizeného vozidla, které může být provedeno cestou signalizace nebo konzultace

definition

automatically or semi-automatically to detect the location of a Registered Stolen Vehicle; this may be done by Signalling or by Consulting

standard (extrakt)
termín
identifikační funkce systémů dlouhého dosahu
term
LR identification function
definice

jednoznačná identifikace vozidla registrovaného jako odcizené vozidlo

POZNÁMKA 1 k heslu Jednoznačnou identifikaci vozidla lze učinit způsobem zabezpečeného procesu čtení individuálních dat vozidla jako je VIN, registrační značka a dalších údajů, jako například status odcizení, model, barva a poloha.

definition

this function allows the unequivocal identification of a vehicle as being the Registered Stolen Vehicle; this may be by means of a secure process that allows the unique vehicle data to be read e.g. VIN, registration number, and other data, e.g. theft status, model, colour and if relevant, position

standard (extrakt)
termín
lokační funkce systémů dlouhého dosahu
term
LR location function
definice

poloha detekováno registrovaného odcizeného vozidla, která může být ustanovena jednou z následujících funkcí: lokalizace za použití přímých zeměpisných souřadnic; lokalizace za použití nepřímých zeměpisných souřadnic nebo lokalizace za použití naváděcích technik

definition

once the Registered Stolen Vehicle has been detected the location can be established by one of the following functions: Location by using direct geographic co-ordinates; Location by using indirect geographical co-ordinates or Location by using homing techniques

standard (extrakt)
termín
krátký dosah
term
short range (SR)
standard (extrakt)
termín
rozhraní krátkého dosahu
term
short range interface
definice

rozhraní mezi OBE a zařízením pokrádežového systému na krátkou vzdálenost, obvykle menší než 100 m

definition

the interface between the OBE and other ATSVR equipment over short distances, typically less than 100 metres

standard (extrakt)
termín
funkce detekce konzultací systému krátkého dosahu
term
SR detection by consulting function
definice

funkce detekčního zařízení, které elektronicky konzultuje projíždějící vozidla

definition

process by which Detection Equipment electronically "consults" passing vehicles for an identity and compares them against a database of stolen vehicles

standard (extrakt)
termín
funkce detekce signalizací systému krátkého dosahu
term
SR detection by signalling function
definice

funkce odcizeného vozidla, které samo signalizuje (po bezdrátovém procesu aktivace), že je odcizeno

definition

process by which the stolen vehicle, after a wireless activation process, "signals" to Detection Equipment that it is stolen

standard (extrakt)