Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 11.5 Data

termín
změna stavu
term
change of state
definice

proces, při kterém systém ATSVR přechází z podmínek nastaveno (set) na nenastaveno (unset) a naopak, nebo dochází ke změně podmínek na jakémkoliv výstupu

PŘÍKLAD Provoz vizuálních nebo akustických výstražných zařízení nebo indikátoru nastavení systému ATSVR set/unset. Nenastavený ATSVR neprovozovaný/nesledující – vozidlo je provozováno správně majitelem; nastavený ATSVR aktivní – vozidlo je zaparkováno majitelem; alarm ATSVR aktivované sledovánívozidlo se pohybuje bez souhlasu majitele.

definition

change of the ATSVR from the SET to the UNSET condition and vice versa, or the change of condition of any output

EXAMPLE Operation of a visible or audible warning device, or the ATSVR set/unset indicator.

Unset ATSVR not operating/tracking (vehicle in correct operation by owner).

Set ATSVR active (vehicle in parked position by owner).

Alarm ATSVR activated tracking (vehicle moved without the owner’s approval)

standard (extrakt)
termín
status nebezpečí odcizení nebo poplachu OBE
term
OBE theft warning or alert status
definice

interní stav, který je vyvolaný, když palubní zařízení detekuje možnost odcizení

POZNÁMKA 1 k heslu Tento status může být použit k modifikaci přenášených informací nebo vést k podniknutí dalších kroků.

definition

internal state which is invoked when the OBE detects that it may be stolen and which can be used to modify the transmitted information or undertake other functions

standard (extrakt)
termín
status aktivace OBE
term
OBE activation status
definice

status palubního zařízení nastavený vnějším signálem na ON, který způsobí, že toto vozidlo se bude hlásit jako odcizené

POZNÁMKA 1 k heslu V případě, že je status nastaven na OFF, bude se vozidlo hlásit jako neodcizené.

POZNÁMKA 2 k heslu Tento status může být změněn přímo nebo vzdáleně prostřednictvím rádiového spojení.

definition

status ON is invoked via an external signal into the OBE, causing it to perform as a Stolen Vehicle

NOTE 1 to entry It can also be set to OFF, causing the OBE to perform as vehicle that has not been stolen

NOTE 2 to entry This status can be altered directly or remotely via an air interface.

standard (extrakt)
termín
status odcizení OBE
term
OBE theft status
definice

interní status OBE „odcizeno/neodcizeno“, který je využíván palubním zařízením k modifikaci jeho odpovědi detekčnímu zařízení a může být zahrnut do informací přenášených mezi OBE a detekčním zařízením

definition

OBE internal status of "Stolen/Not Stolen" which is used by the OBE to modify its response to Detection Equipment and may be included in other information being transmitted to and from the OBE

standard (extrakt)
termín
nastavení statusu znehybnění OBE
term
OBE performance degradation status
definice

status vyvolaný funkcí dálkového znehybnění, který má minimálně dva stavy znehybnění, a to „aktivováno“ (ON) a „deaktivováno“ (OFF)

POZNÁMKA 1 k heslu Může mít ale i více stavů pro definování stupně znehybnění nebo funkce znehybnění; tento status může být změněn přímo nebo dálkově bezdrátovým rozhraním.

definition

status invoked by the Remote Degradation Function, which will have at least two states of Degradation ON and Degradation OFF, but may have more states to define the degree of degradation or functions to degrade, and which can be altered directly or remotely via an air interface

standard (extrakt)