Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 12.3 Parametry systému

termín
boční odstup
term
lateral clearance
definice

příčná vzdálenost mezi bližšími stranami předmětného a cílového vozidla

definition

the lateral clearance of a target vehicle is defined as the lateral distance between the side of the subject vehicle and the near side of a target vehicle.

standard (extrakt)
termín
boční vyosení
term
lateral offset
definice

příčná vzdálenost mezi středem předmětného vozidla a středem cílového vozidla, taková, že pokud jsou středy dvou vozidel v jedné ose, je hodnota nulová

definition

lateral distance between the longitudinal centerlines of a subject vehicle (SV) and a target vehicle (TV), measured as a percentage of the width of the SV, such that if the centers of the two vehicles are aligned, the value is zero

standard (extrakt)
termín
brzdná vzdálenost
term
stopping distance
definice

vzdálenost Xv, kterou ujede vozidlo s rychlostí v od okamžiku, kdy řidič obdrží prostřednictvím kooperativních křižovatkových signálních informací a varovného systému přestupku (CIWS) varování, až do úplného zastavení vozidla

POZNÁMKA 1 k heslu Zahrnuje i vzdálenosti ujeté během doby vnímání řidiče a jeho reakčního času.

definition

distance, Xv, travelled by a vehicle with the speed of v, from the time the driver receives CIWS warning until the vehicle comes to a complete stop

NOTE 1 to entry: This includes the distance travelled during the driver perception and reaction time.

standard (extrakt)
termín
bod aktivace protiopatření
term
countermeasure action point (CAP)
definice

hodnota předkolizního parametru naléhavosti (PUP) vztažená k očekávané srážce, při které systém zahájí protiopatření

definition

value of pre-collision urgency parameter (PUP), relative to an expected collision, for which FVCMS initiates a countermeasure

standard (extrakt)
termín
cuknutí vozidla
term
jerk
definice

třetí derivace polohy objektu podle času; rychlost změny zrychlení objektu, považovaná za míru ostrosti pohybu vozidla

definition

third derivative with respect to time of the position of an object; equivalently the rate of change of the acceleration of an object; considered a measure of harshness of vehicle motion

standard (extrakt)
termín
čas do příjezdu k čáře pro zastavení, označující hranici křižovatky
term
time to arrive at stop line of intersection (TTAI)
definice

čas potřebný k příjezdu vozidla ke křižovatce, při dané rychlosti v a vzdálenosti x z aktuální polohy k souvislé příčné čáře pro zastavení označující hranici křižovatky

definition

time needed for a vehicle approaching the intersection at a speed of v to travel the distance, X, from its current location to the stop line

standard (extrakt)
termín
čas do srážky
term
time to collision (TTC)
definice

odhadovaný čas, za který cílové vozidlo narazí do předmětného vozidla za předpokladu, že přibližovací rychlost zůstane konstantní

POZNÁMKA 1 k heslu Čas do srážky může být také odhadnut jako podíl zadního odstupu cílového vozidla a jeho přibližovací rychlosti. Tato definice platí pro cílová vozidla nacházející se pouze v zadní zóně.

definition

estimated time that it will take a target vehicle to collide with the subject vehicle assuming the current closing speed remains constant

NOTE Time to collision can be estimated by dividing a target vehicle’s rear clearance by its closing speed. This definition applies to target vehicles in the rear zones only.

standard (extrakt)
termín
čas na opuštění jízdního pruhu
term
time to line crossing (TTLC)
definice

vypočtený čas k odbočení z jízdního pruhu

POZNÁMKA 1 k heslu Nejjednodušší výpočetní metodou tohoto času (TTLC) je vydělit podélnou vzdálenost (d) mezi předdefinovanou částí vozidla a hranicí jízdního pruhu, rychlostí vybočení vozidla (v); vztaženo k jízdnímu pruhu (TTLC = d/v).

definition

calculated time to lane departure

NOTE 1 to entry: For example, the most simple calculation method of this time (TTLC) is to divide lateral distance (D) between the predetermined part of the vehicle and the lane boundary by rate of departure (V_depart) of the vehicle relative to the lane. (TTLC = D/V_depart)

standard (extrakt)
termín
časový odstup
term
time gap
definice

hodnota vypočítaná z rychlosti vozidla v a odstupu mezi vozidly c, a to podle definovaného vztahu τ = c/v

definition

value calculated from vehicle speed v and clearance c by: τ = c/v

standard (extrakt)
termín
koeficient odrazu zkušebního cíle
term
reflection coefficient of test target (RCTT)
definice

koeficient, který udává optickou radarovou odrazivost cíle, která je definována jako intenzita vyzařovaná směrem k přijímači (Iref – W/sr), měřená na úrovni cíle bezprostředně po odrazu, dělená intenzitou záření vysílače (Et – W/m2) měřenou na úrovni cíle bezprostředně před odrazem; hodnoty koeficientu odrazu zkušebního cíle (RCTT) jsou měřeny v jednotkách m2/sr

definition

optical radar reflectivity of the target, which is defined as the radiated intensity towards the receiver (Iref - W/sr) measured at target level, immediately after the reflection; divided by the intensity of irradiation received from the transmitter (Et - W/m2) measured at target level, immediately before the reflection

NOTE 1 to entry: The units for RCTT value are in m2/sr.

standard (extrakt)
termín
maximální provozní rychlost
term
maximum operation speed (vmax)
definice

maximální rychlost, při které systém následování pomalou rychlostí (LSF) ještě umožňuje kontrolu sledování

POZNÁMKA Je-li rychlost vyšší než vmax, není požadována funkce LKAS.

definition

maximum speed the LSF system can attain while in following control

NOTE LKAS is not required to function if the speed is larger than vmax.

standard (extrakt)
termín
mez minimálního protiopatření
term
minimum countermeasure action point (MCAP)
definice

minimální hodnota předkolizního parametru naléhavosti (PUP) vztažená k očekávané srážce, pro kterou je požadováno zahájení konkrétních protiopatření

definition

value of PUP, relative to an expected collision, for which initiation of a specific countermeasure shall be required

standard (extrakt)
termín
minimální provozní rychlost
term
minimum operation speed (vmin)
definice

minimální rychlost, při které systém následování pomalou rychlostí (LSF) ještě umožňuje kontrolu následování

POZNÁMKA Je-li rychlost vozidla nižší než vmin, není požadována funkce LKAS.

definition

minimum speed the LSF system can maintain while in following control

NOTE LKAS is not required to funcion if the vehicle speed is less than vmin.

standard (extrakt)
termín
minimální rychlost
term
minimum velocity (Vmin)
definice

minimální rychlost předmětného vozidla, při které musí být systém na zmírnění srážky s vpředu jedoucím vozidlem (FVCMS) schopen aktivovat konkrétní protiopatření

definition

the minimum subject vehicle (SV) speed for which FVCMS must be capable of activating a countermeasure

standard (extrakt)
termín
nastavená rychlost
term
set speed
definice

požadovaná cestovní rychlost, nastavená buď řidičem, nebo jiným externím systémem, než je adaptivní tempomat pro všechny rychlostní rozsahy (FSRA); maximální požadovaná rychlost vozidla kontrolovaná adaptivním tempomatem pro všechny rychlostní rozsahy (FSRA)

definition

the desired travel speed, set by either the driver or by some control system that is external to the FSRA system. The set speed is the maximum desired speed of the vehicle while under FSRA control

standard (extrakt)
termín
odstup mezi vozidly
term
clearance; inter vehicle distance (c)
definice

vzdálenost mezi zadní částí vpředu jedoucího vozidla a přední částí následujícího vozidla

definition

distance from the forward vehicle's trailing surface to the subject vehicle's leading surface

standard (extrakt)
termín
průměrný odstup vozidel
term
average spacing
definice

průměrná vzdálenost mezi přední částí jednoho vozidla a následujícím vozidlem ve spojitém dopravním proudu

POZNÁMKA 1 k heslu Tento parametr je nepřímo úměrný hustotě provozu.

definition

average distance between the front of one vehicle and another in a continuous traffic flow

NOTE This parameter is inversely proportional to the density of traffic.

standard (extrakt)
termín
požadované zpomalení pro vyhýbací manévr
term
required avoidance deceleration (Dreg)
definice

minimální zpomalení, které, pokud je konstantní, může umožnit předmětnému vozidlu vyrovnat cestovní rychlost s cílovým vozidlem bez kontaktu s ním, a tak zabránit srážce

definition

the minimum deceleration that, if constant, would enable the subject vehicle to match the path velocity of the target vehicle without contacting the target vehicle and thus prevent a collision

NOTE Consideration of the target vehicle deceleration DTV is optional. When not used, it shall take a value of zero.

standard (extrakt)
termín
předkolizní parametr naléhavosti
term
pre-collision urgency parameter (PUP)
definice

parametr zaznamenávaný v reálném čase, který označuje urgentnost potenciální budoucí srážky

definition

real-time parameter that signifies the urgency of a potential future collision

standard (extrakt)
termín
přibližovací rychlost
term
closing speed (CS)
definice

relativní rychlost mezi předmětným vozidlem a detekovanou překážkou bez ohledu na to, zda jeden či oba subjekty jsou stacionární, nebo se pohybují

definition

relative velocity between the subject vehicle and the detected obstacle, regardless of whether one or both is/are stationary or moving

standard (extrakt)
termín
prodloužený čas do srážky
term
enhanced time to collision (ETTC)
definice

čas, za který předmětné vozidlo narazí do cílového vozidla za předpokladu, že relativní zrychlení mezi předmětným a cílovým vozidlem zůstane konstantní

definition

time that it will take a subject vehicle to collide with the target vehicle assuming the relative acceleration between the subject vehicle (SV) and target vehicle (TV) remains constant

standard (extrakt)
termín
přilehlé zóny
term
adjacent zones
definice

zóny po levé a pravé části předmětného vozidla, které pokrývají přilehlé jízdní pruhy předmětného vozidla.

POZNÁMKA 1 k heslu Pozice a velikost přilehlých zón je stanovena s ohledem na předmětné vozidlo a není závislá na vodorovném dopravním značení.

definition

the adjacent zones are the zones to the left and right of the subject vehicle

NOTE 1 to entry Note that the adjacent zones are intended to cover the lanes adjacent to the subject vehicle. However, the position and size of the adjacent zones are defined with respect to the subject vehicle, and are independent of any lane markings.

standard (extrakt)
termín
relativní rychlost
term
relative velocity (vr(t))
definice

rozdíl mezi podélnými rychlostmi předmětného vozidla a cílového vozidla; relativní rychlost (vr(t)) je dána rovnicí jako ekvivalent změny rychlosti s ohledem na časovou vzdálenost mezi oběma vozidly

POZNÁMKA 1 k heslu Kladná hodnota relativní rychlosti reprezentuje, že se cílové vozidlo pohybuje rychleji než předmětné vozidlo a že se vzdálenost mezi vozidly s časem zvětšuje.

definition

difference between the longitudinal velocities of the subject vehicle (SV) and the target vehicle (TV), vr(t), given by the equation; equivalently the rate of change with respect to time of the distance between the two vehicles

NOTE A positive value of relative velocity indicates that the target vehicle is moving faster than the subject vehicle, and that the distance between them is increasing with time vr (t)= vTV (t )−vSV (t).

standard (extrakt)
termín
sledovaná zóna
term
zone of regard
definice
definition

specific area behind the vehicle that is monitored by the ERBA system as defined in ISO 22840

standard (extrakt)
termín
sledovaný prostor
term
monitoring range (m. r.)
definice

specifický třírozměrný prostor kolem vozidla, který je rozdělen na zadní a přední rohy sledovaného prostoru, příď vozidla, záď-1 a záď-2 sledovaného prostoru

POZNÁMKA 1 k heslu Sledovaný prostor závisí na určeném využití systému.

definition

specific three-dimensional space around the vehicle, which is divided into rear and front corner m.r., front, rear-1 and rear-2 m.r

NOTE The covered monitoring ranges depend on the intended use of the system.

standard (extrakt)
termín
rychlost předjíždění
term
overtaking speed
definice

rozdíl rychlostí mezi cílovým vozidlem a předmětným vozidlem, přičemž předmětné vozidlo předjíždí cílové vozidlo

POZNÁMKA 1 k heslu Kladná hodnota rychlosti předjíždění znamená, že se předmětné vozidlo pohybuje rychleji než cílové vozidlo.

definition

the subject vehicle’s overtaking speed is defined as the difference between the subject vehicle’s speed and the target vehicle’s speed when the subject vehicle is overtaking the target vehicle

NOTE A positive overtaking speed indicates that the subject vehicle is moving faster than the target vehicle.

standard (extrakt)
termín
rychlost vybočení
term
rate of departure (V_depart)
definice

rychlost přiblížení vozidla v pravém úhlu k hranici jízdního pruhu v bodě, kde je vydáno varovné upozornění

definition

component of subject vehicle’s approach velocity at a right angle to the lane boundary

standard (extrakt)
termín
slepý úhel kamery
term
camera blind spot range
definice

vzdálenost od místa umístění kamery až po počátek oblasti, ve které je kamera schopna sledovat dopravní překážky

POZNÁMKA 1 k heslu Kamera není schopna monitorovat dopravní překážky v této slepé oblasti.

definition

distance from the location where a camera is installed to the beginning of the area over which the camera is able to monitor traffic impediments

NOTE The camera is unable to monitor traffic impediments in this blind area.

standard (extrakt)
termín
úhel natočení kol
term
steering angle
definice

úhel mezi polohou volantu pro jízdu v přímém směru a aktuálním směrem jízdy (natočením) kol vzhledem k podélné ose vozidla

definition

angle between the straight-ahead position and the current position (heading) of the wheels relative to the longitudinal axis of the vehicle

standard (extrakt)
termín
zadní odstup
term
rear clearance
definice

vzdálenost mezi zadní částí předmětného vozidla a přední částí cílového vozidla měřená po přímé spojnici nebo jako odhad z očekávané dráhy cílového vozidla

POZNÁMKA 1 k heslu Tato definice platí pouze pro cílová vozidla nacházející se v zadních zónách.

definition

the rear clearance of a target vehicle is defined as the distance between the rear of the subject vehicle and the front of the target vehicle as measured along a straight line, or optionally, as estimated along the target vehicle’s estimated path

NOTE This definition applies to target vehicles in the rear zones only.

standard (extrakt)
termín
zadní zóny
term
rear zones
definice

zóny, které se nacházejí za vozidlem a po stranách předmětného vozidla; jsou zamýšleny pro pokrytí přiléhajících jízdních pruhů předmětného vozidla

POZNÁMKA 1 k heslu Pozice a velikost zadních zón je stanovena s ohledem na předmětné vozidlo a není závislá na vodorovném dopravním značení.

definition

the rear zones are the zones which are behind and to the sides of the subject vehicle

NOTE The rear zones are intended to cover the lanes adjacent to the subject vehicle. However, the position and size of the rear zones are defined with respect to the subject vehicle, and are independent of any lane markings.

standard (extrakt)
termín
zóna pokrytí
term
coverage zone
definice

celá oblast monitorovaná varovným systémem podpory sledování bočních překážek (LCDAS); cílové vozidlo nacházející se uvnitř zóny pokrytí bude systémem detekováno

POZNÁMKA 1 k heslu Systémově se zóna pokrytí skládá z definované podmnožiny následujících zón: levá přilehlá zóna, pravá přilehlá zóna, levá zadní zóna a pravá zadní zóna.

definition

the coverage zone is defined as the entire area to be monitored by a LCDAS; in other words, a target vehicle located within the coverage zone will be detected by the system

NOTE 1 to entry A system’s coverage zone will consist of a specific subset of the following zones: left adjacent zone, right adjacent zone, left rear zone, and right rear zone.

standard (extrakt)
termín
radarový průřez
term
radar cross section (RCS)
definice

míra intenzity odrazivosti radarového cíle vyjádřená v metrech čtverečních, definovaná jako čtyřnásobný poměr intenzity odrazivosti na jednotku prostorového úhlu rozptýlené ve specifickém směru k intenzitě na jednotku plochy v rádiové vlně rozptýlené ve specifickém směru

definition

measure of the reflective strength of a radar target measured in square meters, and defined as 4π times the ratio of the power per unit solid angle scattered in a specified direction to the power per unit area in a radio wave incident on the scatterer from a specified direction

standard (extrakt)
termín
reakční vzdálenost
term
reaction distance
definice

ujetá vzdálenost vozidla od doby poskytnutí informací o překážce v dopravě a rozhodnutím řidiče, jaké provede opatření, až do doby aktivace brzd

definition

distance travelled by a vehicle from the time the driver judged what action to take until the time the brake is applied after having been notified of a traffic impediment

standard (extrakt)
termín
ujetá vzdálenost při rozhodování
term
judgement distance
definice

ujetá vzdálenost vozidla do řidičova rozhodnutí, jaká akce má být realizována poté, co přijal informaci o překážce v dopravě

definition

distance travelled by a vehicle until the driver judges what action is to be taken after having received information about a traffic impediment

standard (extrakt)