Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 12.4 Funkční stavy systému

termín
funkční stavy systému
term
system states
definice

jeden nebo více stavů nebo fází činnosti systému

definition

one of several stages or phases of system operation

standard (extrakt)
termín
stav aktivní ACC
term
ACC active state
definice

stav, ve kterém systém kontroluje rychlost a/nebo odstup mezi vozidly

POZNÁMKA 1 k heslu Aktivní stav se obdobně vyskytuje i u dalších vozidlových asistenčních systémů, kde může mít stejný nebo rozdílný význam.

definition

state in which the system controls speed and/or clearance

standard (extrakt)
termín
stav mimo provoz ACC
term
ACC off state
definice

stav, ve kterém není umožněn přímý přístup k funkcím adaptivního tempomatu (ACC)

definition

state in which direct access for activation of “ACC active state” is disabled

standard (extrakt)
termín
stav pohotovostní ACC
term
ACC stand-by state
definice

stav systému, ve kterém adaptivní tempomat (ACC) neposkytuje podélnou kontrolu pohybu vozidla; systém je připraven pro aktivaci řidičem

definition

state in which there is no longitudinal control by ACC system and the system is ready for activation by the driver

standard (extrakt)
termín
stav řízeného sledování ACC
term
ACC following control state
definice

stav, ve kterém adaptivní tempomat (ACC) kontroluje odstup od cílového vozidla v závislosti na nastaveném časovém odstupu

definition

state in which the system controls the clearance to the target vehicle according to the selected time gap

standard (extrakt)
termín
stav řízení rychlosti ACC
term
ACC speed control state
definice

stav, ve kterém systém kontroluje rychlost v závislosti na nastavené rychlosti

definition

state in which the system controls the speed according to the set speed

standard (extrakt)
termín
aktivní řízení brzd
term
active brake control
definice

funkce, která zajišťuje použití brzd, která není vyžádána řidičem, ale řízena adaptivním tempomatem (ACC)

definition

function that causes application of the brake(s), not applied by the driver, in this case controlled by the ACC system

standard (extrakt)
termín
stav aktivní FSRA
term
FSRA active state
definice

stav, ve kterém systém kontroluje rychlost a/nebo odstup mezi vozidly

definition

state in which the system controls speed and/or clearance

standard (extrakt)
termín
stav mimo provoz FSRA
term
FSRA off state
definice

stav, ve kterém není umožněn přímý přístup k aktivaci adaptivního tempomatu pro všechny rychlostní rozsahy

definition

direct access for activation of FSRA active state is disabled

standard (extrakt)
termín
stav pohotovostní FSRA
term
FSRA stand-by state
definice

stav, ve kterém adaptivním tempomatem pro všechny rychlostní rozsahy (FSRA) není vykonávána žádná kontrola podélného pohybu vozidla; systém je připraven na aktivaci řidičem

definition

state in which there is no longitudinal control by FSRA system and the system is ready for activation by the driver

standard (extrakt)
termín
stav řízeného sledování FSRA
term
FSRA following control state
definice

stav, ve kterém systém kontroluje odstup od cílového vozidla v závislosti na nastaveném časovém odstupu

definition

state in which the system controls the clearance to the target vehicle according to the selected time gap

standard (extrakt)
termín
stav řízení rychlosti FSRA
term
FSRA speed control state
definice

stav, ve kterém systém kontroluje rychlost na základě předem nastavené rychlosti

definition

state in which the system controls the speed according to the set speed

standard (extrakt)
termín
stav udržovací FSRA
term
FSRA hold state
definice

stav, ve kterém systém zůstává aktivní během svého zastavení

definition

state in which the system is active during subject vehicle standstill

standard (extrakt)
termín
LKAS aktivní stav
term
LKAS active state
definice

stav, ve kterém je systém zapnutý a aktivační kritéria jsou splněna

definition

system is switched on and the activation criteria are met

standard (extrakt)
termín
LKAS pohotovostní stav
term
LKAS stand-by state
definice

stav, ve kterém je systém zapnutý, ale nejsou splněna všechna aktivační kritéria

definition

system is switched on but the activation criteria are not all met

standard (extrakt)
termín
LKAS vypnutý stav
term
LKAS off state
definice

stav, ve kterém je systém vypnutý

definition

system is switched off

standard (extrakt)
termín
LKAS zapnutý stav
term
LKAS on state
definice

stav, ve kterém je systém zapnutý

definition

system is switched on

standard (extrakt)
termín
následování pomalou rychlostí
term
low speed following (LSF)
definice

funkce, která umožňuje předmětnému vozidlu následovat v příslušné vzdálenosti vpředu jedoucí vozidlo v rozmezí nízkých rychlostí, jako při podmínkách dopravní kongesce, a to řízením motoru a/nebo přenášením hnací síly a brzdami

definition

function that allows the subject vehicle to follow a forward vehicle in low speed ranges such as congested traffic at an appropriate distance by controlling the engine and/or power train and the brakes

standard (extrakt)
termín
stav nového zacílení LSF
term
LSF re-targeting state
definice

dočasný okamžik ztráty cíle během přechodu k dalšímu cílovému vozidlu

definition

temporary target-lost period during a transition to the next target vehicle

standard (extrakt)
termín
stav následování LSF
term
LSF following state
definice

stav, kdy systém kontroluje odstup od cílového vozidla v závislosti na nastaveném časovém odstupu

POZNÁMKA 1 k heslu Viz ISO 22178.

definition

condition where the system controls the clearance to the target vehicle according to the selected time gap

standard (extrakt)
termín
stav zastavení LSF
term
LSF hold state
definice

stav, kdy systém ovládá vozidlo tak, aby zůstalo nehybné

definition

condition where the system controls the subject vehicle to be kept stationary

standard (extrakt)
termín
podpůrný systém sledování překážky při nižších a středních rychlostech při couvání
term
extended range backing aid system
definice

systém schopný varovat řidiče před přítomností překážek v prostoru za vozidlem (sledovaná zóna) a vydat varování k signalizaci, že je požadována okamžitá reakce řidiče

definition

a system capable of warning a driver of the presence of obstacles in an area behind the vehicle and issuing a warning to indicate immediate driver action is required

standard (extrakt)
termín
indikace vzdálenosti
term
distance indication (ERBA)
definice

informace pro řidiče o konkrétní vzdálenosti mezi předmětným vozidlem a překážkou zprostředkované systémem sledování překážky při nižších a středních rychlostech při couvání (ERBA)

definition

provides the driver information on the specific distance between the subject vehicle and the obstacle

standard (extrakt)
termín
dynamické varování
term
dynamic warning
definice

urgentní signalizace o bezprostřední hrozbě (srážce) s překážkou zprostředkovaná systémem sledování překážky při nižších a středních rychlostech při couvání (ERBA)

definition

urgent indication to the driver of an imminent threat (collision) with an obstacle

standard (extrakt)
termín
indikace připravenosti pro provoz
term
readiness-for-service indication
definice

znamení řidiči o tom, že systém sledování překážky při nižších a středních rychlostech při couvání (ERBA) dokončil přechod ze stavu OFF (STANDBY) do stavu ON a je nyní připraven k činnosti

POZNÁMKA 1 k heslu Forma prezentace této indikace může být vizuální nebo akustická nebo jejich libovolná kombinace požadovaná projektantem systému.

definition

indication presented to the driver that the ERBA system has completed its state transition from OFF (or standby) to ON and is now ready for operational use

NOTE The method of presentation of this indication may be visual or audible or any combination so desired by the system designer.

standard (extrakt)
termín
systémy na zmírnění srážky s vpředu jedoucím vozidlem
term
forward vehicle collision mitigation systems (FVCMS)
definice

systémy, které snižují pravděpodobnost srážky předmětného vozidla s vpředu jedoucím vozidlem nacházejícím se ve stejné jízdní dráze, a dále snižuje následky nehody, která je už nevyhnutelná

definition

vehicle systems meeting the requirements of ISO 22839 that assess the likelihood of a collision between the front of the subject vehicle (SV) and the rear of a target vehicle (TV), and when such a collision is very likely, activates the brakes automatically to reduce the relative speed at which the SV and TV may collide

standard (extrakt)
termín
stav minimálního zpomalení FVCMS
term
minimum FVCMS deceleration
definice

minimální zpomalení, jež systém na zmírnění srážky s vpředu jedoucím vozidlem (FVCMS) musí dosáhnout zmírňovacím brzděním (MB)

POZNÁMKA 1 k heslu Minimální zpomalení je měřeno na hladké, suché a čisté vozovce.

definition

minimum FVCMS deceleration that the system must achieve while mitigation braking (MB) is active, measured on smooth, dry, clean pavement

standard (extrakt)
termín
zmírňovací brzdění
term
mitigation braking (MB)
definice

protiopatření systému na zmírnění srážky s vpředu jedoucím vozidlem (FVCMS), při kterém systém na zmírnění srážky s vpředu jedoucím vozidlem (FVCMS) reaguje na detekci velmi pravděpodobné srážky najetím vozidla zezadu pomocí intenzivní aktivace brzd za účelem snížení relativní rychlosti, jak nejvíce je možné

definition

FVCMS countermeasure that responds to the detection of a very likely rear-end collision by automatically activating braking to quickly reduce the relative velocity, within the minimum requirements

standard (extrakt)
termín
brzdění pro snížení rychlosti
term
speed reduction braking (SRB)
definice

protiopatření systému na zmírnění srážky s vpředu jedoucím vozidlem (FVCMS), které omezuje rychlost předmětného vozidla aktivací brzd, poskytující řidiči čas na analýzu situace a odezvu na potenciální srážku, které zároveň usměrní pozornost řidiče ke vpředu se vyskytujícímu nebezpečí

definition

SRB FVCMS countermeasure that reduces the subject vehicle speed by activating the brakes allowing the driver time to analyse and respond to a potential collision, which may have the additional effect of drawing driver attention to hazards ahead of the subject vehicle (SV)

standard (extrakt)
termín
aktivace systému
term
system activation
definice

proces přechodu činnosti systému z klidového stavu do aktivního stavu

POZNÁMKA 1 k heslu V aktivním stavu systém monitoruje tzv. sledovanou zónu, vyhodnocuje detekované objekty a generuje vhodná znamení a/nebo varování pro řidiče.

definition

action of transitioning the system operation from a quiescent mode to an active one in which the system is monitoring the monitoring ranges, evaluating the objects detected and generating appropriate feedback to assist the driver

standard (extrakt)
termín
automatické řízení
term
automatic driving
definice

systém, který řídí vozidlo, aniž by byl řidič zapojen do ovládání vozidla

PŘÍKLAD Bez zásahu rukou na volantu nebo zásahu nohou na pedálech.

definition

system that drives the vehicle without the driver being in the vehicle control loop, e.g. without a hand on the steering wheel or feet on the pedals failure mechanical or electronic malfunction which causes a persistent loss of performance or function

NOTE 1 to entry: Temporary performance reductions, for example due to bad weather conditions, bad lane markings, or temporarily occurring sensor blindness, are not considered a failure.

standard (extrakt)
termín
falešný poplach
term
false alarm
definice

poplach, který je vyhlášen přesto, že nebyly splněny varovné podmínky

definition

alarm that is issued when the warning conditions have not been fulfilled

standard (extrakt)
termín
funkce varování před slepým úhlem
term
blind spot warning function
definice

funkce varování před slepým úhlem je definovaná jako funkce, která detekuje přítomnost cílového vozidla v jedné nebo více přilehlých zónách a varuje řidiče předmětného vozidla prostřednictvím požadavků uvedených v normě ISO 17387

definition

the blind spot warning function is defined as a function that detects the presence of target vehicles in one or more of the adjacent zones and warns the subject vehicle driver per the requirements given in ISO 17387.

standard (extrakt)
termín
předběžné výstražné varování před kolizí
term
preliminary collision warning
definice

informace, která je systémem poskytována řidiči v prvních stádiích potenciálně nebezpečné situace, která může vyústit v najetí do vozidla zezadu

POZNÁMKA 1 k heslu Systém poskytuje toto varování před výstražným varováním před kolizí.

definition

information that the system gives to the driver in the early stages of a potentially dangerous situation that may result in a rear end collision.

NOTE 1 to entry: The system may provide this warning prior to the collision warning.

standard (extrakt)
termín
výstražné varování před kolizí
term
collision warning
definice

informace, kterou systém poskytuje řidiči, upozorňující na naléhavou potřebu jednání k eliminaci či redukci intenzity potenciální kolize se zadní částí vpředu jedoucího vozidla

POZNÁMKA 1 k heslu Toto varování je vydáváno v pokročilých stádiích nebezpečné situace k upozornění řidiče na nutnost provedení nouzového brzdění, změnu jízdního pruhu nebo jiné naléhavé manévry za účelem vyhnutí se kolizi

definition

information that the system gives to the driver indicating the need for urgent action to avoid or reduce the severity of a potential rear end collision with another forward vehicle

NOTE 1 to entry: This warning is issued in the advanced stages of a dangerous situation to warn the driver of the need to perform emergency braking, lane changing or other emergency manoeuvres in order to avoid a collision.

standard (extrakt)
termín
indikace stavu
term
status indication
definice

indikace stavu systému, jako zapnuto/vypnuto, porucha a nezpůsobilost

definition

indication of system status

NOTE Examples of status indication are on/off, failure and incapable.

standard (extrakt)
termín
nezpůsobilost systému
term
system incapable
definice

stav systému, ve kterém není možné varovat řidiče před vybočením z jízdního pruhu z důvodu dočasných podmínek

definition

state of the system in which it is unable to warn the driver of a lane departure due to temporary conditions

standard (extrakt)
termín
operace aktivace
term
go operation
definice

krok, kdy řidič sděluje systému, že vozidlo bude uvedeno do pohybu

PŘÍKLAD Aktivací plynového pedálu nebo otočením klíčku v zapalování předmětného vozidla.

definition

driver action to convey to the system the intention of placing the subject vehicle in motion

EXAMPLE Operation of the accelerator pedal and operation of a switch for starting the subject vehicle.

standard (extrakt)
termín
požadavek na potlačení funkce systému
term
suppression request
definice

požadavek řidiče nebo systému určený k zamezení funkce varovného systému před neúmyslným výjezdem z jízdního pruhu, pokud je detekován záměrný výjezd z jízdního pruhu

definition

driver request or a system feature intended to prevent an LKAS action if an intentional lane departure is detected

standard (extrakt)
termín
stavy systému
term
system states
definice

jeden nebo více stavů nebo fází činnosti systému

definition

one of several stages or phases of system operation

standard (extrakt)
termín
ustálený stav
term
steady state
definice

stav, kdy se hodnoty popisovaných parametrů nemění s časem nebo vzdáleností

definition

condition whereby the value of the described parameter does not change with respect to time, distance, etc.

standard (extrakt)
termín
selhání
term
failure
definice

mechanická nebo elektronická porucha, která způsobuje trvalou ztrátu výkonu nebo funkce

POZNÁMKA 1 k heslu Dočasné snížení výkonu, například z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek, špatného značení jízdních pruhů nebo přechodně se vyskytující porucha snímače, nejsou selhání.

definition

is a mechanical or electronic malfunction which causes a persistent loss of performance or function

NOTE Temporary performance reductions, e.g. due to bad weather conditions, bad lane markings or temporarily occurring sensor blindness are not a failure.

standard (extrakt)
termín
srážka s vpředu jedoucím vozidlem
term
forward vehicle collision
definice

srážka mezi předmětným vozidlem a vpředu jedoucím vozidlem

definition

collision between the subject vehicle (SV) and a forward vehicle (FV)

standard (extrakt)
termín
akce pro udržení v jízdním pruhu
term
lane keeping actions
definice

akce, které systém provádí, aby ovlivnil příčný pohyb předmětného vozidla, se záměrem pomoci řidiči udržet vozidlo v jízdním pruhu

definition

actions which the system performs to influence the lateral movement of the subject vehicle with the intention of helping the driver to keep the vehicle within the lane

standard (extrakt)