Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 12.6 Parametry pozemní komunikace

termín
hranice jízdního pruhu
term
lane boundary
definice

hranice jízdního pruhu, které jsou vymezeny viditelným vodorovným dopravním značením; v případě absence viditelného značení jsou hranice dány jinými souvislými viditelnými rysy vozovky nebo prostředky jako GPS nebo elektromagnetickými prvky

POZNÁMKA 1 k heslu V případě viditelného značení jízdního pruhu má být dělicí čára umístěna v jeho středu.

definition

borderline of the lane that is determined by a visible lane marking; and in the absence of a visible lane marking, by incidental visible road features or other means such as GPS, magnetic nails, etc

NOTE 1 to entry: In the case of a visible lane marking, the boundary is at the center thereof.

standard (extrakt)
termín
implicitní šířka jízdního pruhu
term
default lane width
definice

předdefinovaná šířka přiřazená jízdnímu pruhu v případě, že viditelné vodorovné dopravní značení existuje jen na jedné straně jízdního pruhu a žádné jiné hranice jízdního pruhu nejsou systémem detekovány

definition

predetermined width given to a lane when a visible lane marking exists only on one side of the lane and no other lane boundaries are detected by the system

standard (extrakt)
termín
mimo dohled
term
out-of-sight range
definice

vzdálenost mezi místem umístnění proměnných informačních značek a místem, kde tyto značky již nejsou čitelné

definition

distance from the point where a variable message sign becomes no longer readable to the place where the variable message sign is located

standard (extrakt)
termín
nejbližší varovná linie
term
earliest warning line
definice

nejužší mez varovného prahu

definition

innermost limit of the warning threshold

standard (extrakt)
termín
nejzazší varovná linie
term
latest warning line
definice

nejvzdálenější mez varovného prahu

definition

outermost limit of the warning threshold

standard (extrakt)
termín
poloměr zakřivení pozemní komunikace
term
roadway radius of curvature
definice

horizontální poloměr zakřivení vozovky, po které se pohybuje předmětné vozidlo

definition

the roadway radius of curvature is the horizontal radius of curvature of the road on which the subject vehicle is travelling

standard (extrakt)
termín
jízdní pruh
term
lane
definice

oblast vozovky, na které se předpokládá výskyt pohybujícího se vozidla, bez jakýchkoliv překážek vyvolávajících potřebu řidiče měnit dráhu vozidla

definition

area of roadway that a vehicle would be expected to travel along in the absence of any obstruction without the driver’s desire to change the path of travel

standard (extrakt)
termín
přilehlý jízdní pruh
term
adjacent lane
definice

jízdní pruh sdílející hraniční podélnou čáru s jízdním pruhem, ve kterém se pohybuje předmětné vozidlo, a mající stejný směr jízdy jako jízdní pruh předmětného vozidla

definition

lane of travel sharing one lane boundary with the lane in which the subject vehicle is traveling and having the same direction of travel as the subject vehicle lane

standard (extrakt)
termín
související viditelné prvky pozemní komunikace
term
incidental visible road feature
definice

viditelné vzory na povrchu pozemní komunikace, které nebyly explicitně zamýšleny k vymezení hranice jízdního pruhu, ale které indikují pozici jízdního pruhu

PŘÍKLAD Obruby nebo okraje pozemní komunikace, obrubníky, stopy nebo vyjeté koleje zanechané po předcházejících vozidlech apod.

definition

visible patterns on the road surface that were not explicitly intended to delineate the boundaries of the lane, but which are indicative of the position of the lane

NOTE 1 to entry: These can include such features as pavement seams or edges and curbs.

standard (extrakt)
termín
viditelné vodorovné dopravní značení
term
visible lane marking
definice

směrové linie záměrně vyznačené na hranicích jízdního pruhu, které jsou pro řidiče během řízení přímo viditelně

POZNÁMKA 1 k heslu Viz norma ISO 17361 příloha A, uvádí 165 definic specifických viditelných značení jízdního pruhu v různých státech.

definition

delineators intentionally placed on the borderline of the lane that are directly visible by the driver while driving (e.g. not covered by snow, etc.)

NOTE Refer to ISO 17361 Annex A for country 165 specific visible lane marking definitions.

standard (extrakt)
termín
přímý úsek
term
straight
definice

úsek pozemní komunikace s křivostí nižší než 1/5 000 m

definition

segment of road which curvature is less than 1/5 000 m

standard (extrakt)
termín
zařízení na straně infrastruktury
term
roadside equipment (RSE)
definice

silniční zařízení, které může poskytovat blížícímu se předmětnému vozidlu dopravní informace o stavu signalizace a rovněž může podporovat stanovení polohy vozidla a určení směru jízdy

definition

a roadside device that can supply traffic signal information to the approaching subject vehicle and may also support determination of vehicle position and heading

standard (extrakt)
termín
zóna umístění varovného prahu
term
warning threshold placement zone
definice

zóna mezi nejbližšími a nejvzdálenějšími varovnými liniemi, uvnitř kterých by měl být umístěn varovný práh; jeden varovný práh je umístěn v blízkosti levé hranice jízdního pruhu a druhý v blízkosti pravé hranice jízdního pruhu

definition

zone between the earliest and the latest warning lines within which the warning threshold is placed

NOTE There is one warning threshold placement zone around the left lane boundary and one around the right lane boundary.

standard (extrakt)
termín
zóna bez varování
term
no warning zone
definice
definition

zone between the two earliest warning lines

standard (extrakt)
termín
varovný práh
term
warning threshold
definice

místo na pozemní komunikaci, kde má být vydáno varování, jež koresponduje s inicializačním bodem varování nastaveném v systému

POZNÁMKA 1 k heslu V případě parametru času na opuštění jízdního pruhu (TTLC) závisí změny polohy na rychlosti vybočení.

POZNÁMKA 2 k heslu Varovný práh by měl být umístěn uvnitř varovné zóny.

definition

location where the warning is issued on the road, which corresponds to a warning trigger point set in the system

NOTE 1 In the case of TTLC, the warning threshold shifts depending on the rate of departure.

NOTE 2 The warning threshold is placed within the warning threshold placement zone.

standard (extrakt)
termín
čára pro zastavení
term
stop line
definice

souvislá příčná čára označující na vozovce místo, kde je zamýšleno nebo požadováno zastavení, nacházející se napříč jízdními pruhy na příjezdu ke křižovatce

definition

pavement marking line extending across approach lanes to indicate the point at which a stop is intended or required to be made

standard (extrakt)
termín
varování před vybočením z jízdního pruhu
term
lane departure warning
definice

varování poskytnuté řidiči v souladu s podmínkami varování před vybočením z jízdního pruhu při nepřítomnosti potlačujících požadavků

definition

warning given to the driver in accordance with the lane departure warning condition in the absence of suppression requests

standard (extrakt)
termín
dopravní podmínky
term
conditions of transport
definice

souhrn všech opatření, která je nutno dodržet při přepravě osob a zboží

standard (extrakt)
termín
dopravní kongesce
term
congested traffic
definice

dopravní podmínky, při nichž řidič neustále rozjíždí a zpomaluje své vozidlo tak, aby zachoval přiměřený odstup od vpředu jedoucího vozidla

definition

traffic condition where the driver, at lower speed, repeatedly starts, follows a forward vehicle, and stops in order to keep a proper following distance behind the forward vehicle

standard (extrakt)
termín
plynulý dopravní provoz
term
free-flowing traffic
definice

dopravní provoz, ve kterém se vozidlo nemusí pohybovat stylem „brzda - plyn“ nebo brzdit v nouzových situacích

definition

smooth-flowing and heavy traffic excluding stop and go and emergency braking situations

standard (extrakt)
termín
viditelnost
term
visibility
definice

vzdálenost, při které intenzita osvětlení nerozptýleného paprsku bílého světla s teplotou barvy 2 700K je snížena na 5 % své původní hodnoty intenzity osvětlení světelného zdroje

definition

distance at which the illuminance of a non-diffusive beam of white light with a colour temperature of 2 700 K is decreased to 5 % of its original light source illuminance

standard (extrakt)
termín
fáze dopravní signalizace
term
traffic signal phase
definice

zelené, žluté a červené intervaly v rámci cyklu, které jsou přiřazeny nezávislým dopravním směrům nebo kombinaci směrů

definition

green, yellow, and red intervals within a cycle that are assigned to an independent traffic movement or combination of movements

standard (extrakt)