Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 14.1 Komunikace vozidla

termín
komunikace uvnitř vozidla
term
InterVehicle communications (IVC)
definice

veškeré komunikační procesy probíhající v rámci vozidla

definition

all inter-vehicle processes realized inside the vehicle

standard (extrakt)
21216-1
termín
vozidlový senzor
term
vehicle sensor
definice

zařízení ve vozidle, které snímá podmínky uvnitř a/nebo vně vozidla nebo detekuje kroky, které řidič provádí

definition

device within a vehicle that senses conditions inside and/or outside the vehicle or that detects actions that the driver takes

standard (extrakt)
termín
zpráva sondy
term
probe message
definice

strukturovaná sestava datových prvků vhodných pro dodání do palubního zařízení pro přenos do základnové stanice

POZNÁMKA 1 k heslu Důraz je kladen na to, že zpráva sondy by neměla obsahovat jakékoliv informace, které přímo nebo nepřímo identifikují konkrétní vozidlo, ze kterého pochází, nebo jeho cestující; při dodání zprávy sondy do palubního komunikačního zařízení si palubní systém sběru dat vyžádá, že zpráva je zabalena a přenesena bez jakékoliv informace identifikující vozidlo nebo jeho cestující.

definition

structured collation of data elements suitable to be delivered to the onboard communication device for transmission to a land-based centre

NOTE It is emphasized that a probe message should not contain any information that identifies the particular vehicle from which it originated or any of the vehicle’s occupants, directly or indirectly. In delivering a probe message to be transmitted by the onboard communication device, the onboard data collection system will request that the message be packaged and transmitted without any vehicle or occupant identifying information.

standard (extrakt)
termín
data sondy
term
probe data
definice

informace ze senzorů vozidla formátované jako prvky dat sondy zprávy sondy, které jsou zpracovány, formátovány a přeneseny do základnové stanice s cílem určit aktuální stav vozidla a prostředí, ve kterém se pohybuje

definition

vehicle sensor information formatted as probe data elements and/or probe messages that is processed, formatted, and transmitted to a land-based centre for processing to create a good understanding of the driving environment

standard (extrakt)
termín
zpráva sondy vyvolaná událostí
term
event based probe message
definice

data sondy, která zahrnují prvky sondy vyvolané událostí a zprávy sondy vyvolané událostí

POZNÁMKA 1 k heslu Algoritmus ve vozidle neustále zpracovává data ze senzorů a stanoví, zda nastala určitá událost; zpráva sondy vyvolaná událostí je zaslána pouze v případě, že nastane specifická událost, není zasílána periodicky; samotný přenos zprávy označuje, že událost nastala; zpráva je definována jako zpráva sondy, která není spuštěna periodickou podmínkou (např. určitým časem nebo vzdáleností); je generována na základě aplikace palubního systému vyhodnocující kritéria pro vznik definované události (např. snížená viditelnost, nebo vjezd do kongesce); událost je jednoduše změna stavu standardního datového prvku sondy (např. stav zapnutí mlhových světel) nebo může odkazovat na složitou dopravní situaci detekovanou detekčním algoritmem (např. vjezd do kongesce).

definition

event based probe data includes event based probe data elements and event based probe messages

NOTE 1 to entry An algorithm in the vehicle constantly processes sensor readings and determines if a specific event has occurred. An event based probe data message is sent only when a specific incident or event occurs. It is not transmitted in a periodic manner. The transmission of an event based probe message itself indicates that an event has occurred An event based probe message is defined as a probe message that is not triggered by a periodic occurring condition (i.e. time or distance). It is typically triggered after a defined event has occurred or an event has been detected by the vehicle on board system (i.e. low visibility or traffic jam entry). An event may be defined as simple as a change in status of a standard probe data element (i.e. fog light switching state) or can refer to a complex incident detected by a detection algorithm (i.e. traffic jam entry).

standard (extrakt)
termín
prvek zprávy sondy vyvolané událostí
term
event based probe data element
definice

položka dat zahrnutá ve zprávě sondy vyvolané událostí, typicky popisující událost, která spustila přenos zprávy

definition

an event based probe data element is an item of data included in an event based probe message, typically describing the event that has triggered the transmission of the message

standard (extrakt)
termín
datový paket sondy
term
probe package
definice

datový paket s informacemi z vozidla přenesený do centra

POZNÁMKA 1 k heslu Datový paket sondy zahrnuje/sestává z užitných dat sondy a hlavičky paketu sondy.

definition

set of data blocks transmitted from vehicles to probe data collectors

NOTE A probe package includes/constitutes a probe payload and a probe header.

standard (extrakt)
termín
datový prvek sondy
term
probe data element
definice
definition

data item included in a probe message

standard (extrakt)
termín
užitná data sondy
term
probe payload
definice

data přenášená v aplikační vrstvě z vozidla do kolektorů dat sondy

POZNÁMKA 1 k heslu Užitná data sondy zahrnují/sestávají ze zpráv sondy a autentizačních dat. Zpráva sondy nezahrnuje žádná osobní data, osobní data však mohou být obsažena v užitných datech sondy.

definition

set of data transmitted at the application layer from vehicles to probe data collectors

NOTE A probe payload includes/constitutes probe messages and authentication data. A probe message does not include any personal data, however, personal data may be included in a probe payload.

standard (extrakt)
termín
zasilatel dat sondy
term
probe data sender
definice

osoba řídící vozidlo vybavené systémem vozidlové sondy

definition

person who drives the vehicle equipped with probe in-vehicle system

standard (extrakt)
termín
zdroj dat
term
data source
definice

zasilatel dat sondy z vozidla do kolektoru těchto dat v systému vozidlových sond

definition
standard (extrakt)
termín
síť ve vozidle
term
in-vehicle network (IVN)
definice

obecný termín pro síť ve vozidle, která není vnitřní sítí stanice ITS

definition

generic term for a network in a vehicle which is not an ITS station-internal network

standard (extrakt)