Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 14.2 Hardwarová a softwarová zařízení pro zajištění komunikace

termín
základnová stanice
term
base station
definice

pevné zařízení DSRC na straně infrastruktury, umožňující komunikaci s více mobilními stanicemi

definition

fixed DSRC equipment on the roadside, which performs communications with multiple mobile stations

standard (extrakt)
termín
zařízení bezdrátového přístupu
term
wireless access equipment (WAE)
definice

zařízení v pevné stanici zajišťující výměnu dat rádiovým přenosem s OBE, popřípadě s jinými WAE, které může mít propojení na WAN

definition

equipment installed at fixed locations that exchanges information via one or more radio communication interfaces with OBE and possibly other WAE, and which may have connection to a wide-area network

standard (extrakt)
termín
uživatelská aplikace
term
user application
definice

software provozovaný na hostu nebo routeru CALM, poskytující určitou službu koncovému uživateli

definition

software running in a CALM host, or optionally in a CALM router, providing a service to the end user

standard (extrakt)
termín
správce aplikací
term
application management entity (AME)
definice

software uložený v OBE a/nebo WAE, který spravuje/zabezpečuje instalaci, odinstalaci nebo modifikaci uložených aplikací

definition

software residing in OBE and/or WAE that manages installation, uninstallation and modification of resident applications

standard (extrakt)
termín
instalátor; instalační program
term
installer
definice

prostředky umožňující instalaci, odinstalaci a modifikaci softwarových aplikací uložených v palubním zařízení (OBE) nebo zařízení bezdrátového přístupu (WAE)

PŘÍKLAD Software na serveru, který umožní automaticky aktualizovat software uložený v mobilních zařízeních, pokud se připojí do sítě.

definition

means for installing, uninstalling and modifying applications in OBE or WAE

EXAMPLE Software on a server that is responsible for downloading applications from a (possibly different) remote server over an IP network to OBE or WAE which is connected to the network.

standard (extrakt)
termín
agent IIC
term
IIC Agent (IICA)
standard (extrakt)
termín
ITS stanice
term
ITS station (ITS-S)
definice

entita v komunikační síti, která se skládá z aplikací, zařízení, komponent síťové a přístupové vrstvy stanovených v ISO 21217, které jsou provozovány v zabezpečené doméně

POZNÁMKA 1 k heslu Architektura CALM stanovená v ISO 21217 rozlišuje čtyři typy stanic – osobní stanici (P-ITS-S), stanici ve vozidle (V-ITS-S), stanici na straně infrastruktury (R-ITS-S) a centrální stanici (C-ITS-S).

definition

entity in a communication network capable of communicating with other similar entities

NOTE 1 to entry: From an abstract point of view, the term “ITS station” refers to a set of functionalities. The term is often used to refer to an instantiation of these functionalities in a physical unit. Often the appropriate interpretation is obvious from the context. The proper name of physical instantiation of an ITS-S is ITS station unit (ITS-SU).

standard (extrakt)
termín
hostitel stanice ITS
term
ITS-S host
definice

funkcionalita aplikace a zařízení poskytovaná ve stanici ITS společně s minimální komunikační funkcionalitou pro spojení s vnitřní sítí stanice ITS

definition

application and facilities functionality provided in an ITS-S together with a minimum communication functionality to connect to the ITS-S internal network

standard (extrakt)
termín
stavová informace ITS stanice
term
ITS station state information (ITS-SSI)
definice

informace o stavu ITS stanice

definition

Information about state of ITS station

standard (extrakt)
termín
služba stanice ITS
term
ITS-S service
definice

funkcionalita komunikace nabídnutá stanicí ITS v dané aplikaci stanice ITS

definition

communication functionality offered by an ITS-S to an ITS-S application

standard (extrakt)
termín
mobilní stanice
term
mobile station (MS)
definice

mobilní zařízení, které umožňuje příjem a vysílání informací z/do základnové stanice

definition

mobile communication facility capable of receiving and transmitting information from/to the base stations

standard (extrakt)
termín
aplikace stanice ITS
term
ITS-S application
definice

funkcionalita stanice ITS, která používá služby stanice ITS pro spojení s jednou nebo více aplikacemi stanice ITS

definition

functionality in an ITS-S that uses ITS-S services to connect to one or more other ITS-S application

standard (extrakt)
termín
brána stanice ITS
term
ITS-S gateway
definice

funkcionalita brány stanice ITS, která je poskytována ve vrstvě zařízení stanice ITS

definition

gateway functionality provided in the facilities layer of an ITS-S

standard (extrakt)
termín
aplikace s CALM
term
CALM-aware application
definice

aplikace stanice ITS, která je schopna podporovat znaky spojené s CALM

POZNÁMKA 1 k heslu Příkladem může být správa výběru komunikačního rozhraní CI.

definition

ITS-S application which is capable of supporting features specific to CALM

NOTE CI selection management is an example.

standard (extrakt)
termín
CALM M5
term
CALM M5
definice

typ komunikace v prostředí CALM, která je v souladu s jedním nebo více způsoby

komunikace v mikrovlnném pásmu od 4 do 5GHz; definováno v ISO 21215:2010

definition

CALM communication interface that is compliant with one or more modes of operation in the 4 GHz to 5 GHz band as specified in ISO 21215:2010

standard (extrakt)
termín
data vysílače
term
beacon data
definice

informace o identitě, poloze a pohybu stanice CALM společně s časovou známkou

definition

information on the identity and location and movement of a CALM station together with a time stamp

standard (extrakt)
termín
aplikace ITS
term
ITS application
definice

funkcionalita služby ITS, která zahrnuje spojení se dvěma nebo více doplňkovými aplikačními procesy stanice ITS

POZNÁMKA 1 k heslu Části aplikace mohou být také v uzlech, které nejsou stanicemi ITS.

definition

instantiation of an ITS service that involves an association of two or more complementary ITS-S application processes

NOTE 1 to entry: Fragments of an application may also reside in nodes that are not ITS stations.

standard (extrakt)
termín
aplikace managementu stanice ITS
term
ITS-S management application
definice

aplikační proces stanice ITS, který se vyskytuje v entitě managementu stanice ITS

definition
standard (extrakt)
termín
aplikační datová jednotka; datová jednotka aplikační vrstvy
term
application data unit (ADU)
definice

datová jednotka přenášená v rámci aplikačních procesů stanice ITS

definition

data unit exchanged between ITS-S application processes

standard (extrakt)
termín
aplikační proces stanice ITS
term
ITS-S application process
definice

funkcionalita stanice ITS, která zpracovává informace pro určité aplikace a používá služby ITS-S k přenosu a přijetí informací

definition

element in an ITS station that performs information processing for a particular application and uses ITS-S services to transmit and receive information

standard (extrakt)
termín
bezpečnostní aplikace stanice ITS
term
ITS-S security application
definice

aplikační proces stanice ITS, který se vyskytuje v entitě zabezpečení stanice ITS

definition
standard (extrakt)
termín
hraniční router stanice ITS
term
ITS-S border router
definice

router stanice ITS s přidanou funkcí, která poskytuje připojení k dalším uzlům ITS komunikace po externí síti

definition

ITS-S router with additional functionality that provides connectivity to other ITS communication nodes over external networks

standard (extrakt)
termín
interní router stanice ITS
term
ITS-S internal router
definice

router stanice ITS, který spojuje dvě nebo více interních sítí stanice ITS

definition

ITS-S router that connects two or more ITS station-internal networks

standard (extrakt)
termín
jednotka stanice ITS
term
ITS-S Unit (ITS-SU)
definice

realizace stanice ITS

definition

implementation of an ITS-S

standard (extrakt)
termín
komunikační jednotka stanice ITS
term
ITS-S communication unit (ITS-SCU)
definice

fyzická jednotka v jednotce ITS-SU, která obsahuje částečnou nebo celkovou funkčnost stanice ITS

POZNÁMKA 1 k heslu V případě, že ITS-SU tvoří jediná fyzická jednotka, pak jsou ITS-SU a ITS-SCU totožné. V případě, že ITS-SU tvoří více než jedna ITS-SCU, pak jsou tyto ITS-SCU jednotky vzájemně propojené před ITS-S vnitřní síť jednotky ITS-SU.

definition

physical unit in an ITS-SU containing a part or all of the functionality of an ITS-S

NOTE 1 to entry: In case an ITS-SU consists of a single physical unit, the ITS-SU and the ITS-SCU are identical. In case an ITS-SU consists of more than one ITS-SCU, then these ITS-SCUs are interconnected via the ITS stationinternal network of the ITS-SU.

standard (extrakt)
termín
přístupový router stanice ITS
term
ITS-S access router
definice

hraniční router stanice ITS s přidanou funkcí, která poskytuje ostatním uzlům ITS komunikace bod připojení k externí síti

definition

ITS-S border router with additional functionality that provides other ITS communication nodes a point of attachment to an external network

standard (extrakt)
termín
uzel stanice ITS
term
ITS-S node
definice

uzel se sadou funkcí v jednotce ITS-S, který je připojen k vnitřní síti stanice nebo tvoří celou jednotku stanice ITS

definition

node comprised of a set of functionalities in an ITS station unit that is connected to the ITS stationinternal network or comprises an entire ITS station unit

standard (extrakt)
termín
vrstva zařízení stanice ITS
term
ITS-S facilities layer
definice

vrstva v referenční architektuře stanice ITS, která obsahuje 5., 6. a 7. vrstvu modelu OSI, která propojuje aplikace ITS-S se síťovou a transportní vrstvou ITS-S

definition

layer in the ITS-S reference architecture containing OSI layers 5, 6, and 7 that connects applications to the ITS-S networking and transport layer

standard (extrakt)