Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 14.3 Zajištění přenosu dat a informací

termín
komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení
term
communications access for land mobiles (CALM)
definice

vícevrstvé řešení, které umožňuje plynulou nebo skoro plynulou komunikaci mezi vozidlem a infrastrukturou, nebo mezi vozidly navzájem, pomocí (více) bezdrátových telekomunikačních médií dostupných v dané oblasti, umožňující podle potřeby migrovat na různá dostupná média, jejichž volba je na rozhodnutí uživatele podle zvolených parametrů, které jsou určovány sadou mezinárodních norem založených na ISO 21217 (architektura CALM) a ISO 21210 (sítě CALM), které poskytují společnou platformu pro množství normalizovaných médií používajících stanice ITS pro poskytování bezdrátové podpory aplikací tak, že aplikace jsou nezávislé na konkrétním bezdrátovém médiu

definition

layered solution that enables continuous or quasi continuous communications between vehicles and the infrastructure, or between vehicles, using such (multiple) wireless telecommunications media that are available in any particular location, and which have the ability to migrate to a different available media where required and where media selection is at the discretion of user determined parameters by using a suite of International Standards based on ISO 21217 and ISO 21210, that provide a common platform for a number of standardized media using ITS-stations to provide wireless support for applications, such that the application is independent of any particular wireless medium

termín
uživatel služby FAST
term
FAST service user
definice

subjekt, jemuž je služba poskytována provozovatelem služby, který přenos řídí

definition

an entity consuming a service offered by a service provider entity where the service provider entity acts as a communications master, initiating and controlling the service session

standard (extrakt)
termín
poskytovatel služby FAST
term
FAST service provider
definice

subjekt poskytující danou službu, kde master je na straně provozovatele služby

definition

an entity providing a service to a client entity where the service provider entity acts as a communications master, initiating and controlling the service session

standard (extrakt)
termín
správce
term
manager
definice

entita, která zajišťuje správu nad bezpečností a provozem aplikací, souborů a dalších prvků OBE/WAE, instalátorů a operátorů

definition

entity that is responsible for the security management and operation of applications, common files and other entities such as OBE/WAE, installers and operators

standard (extrakt)
termín
vysílání CALM
term
CALM beaconing
definice

periodické vysílání dat vysílače

definition

periodic broadcasting of "Beacon Data".

standard (extrakt)
termín
základní datový prvek
term
core data element
definice

datový prvek vyskytující se v každé datové zprávě

definition

probe data element which appears in all probe messages

standard (extrakt)
termín
základní datový prvek PDRM
term
PDRM common data element
definice

jeden z datových prvků, které jsou obsaženy v každé instrukci PDRM

definition

one of several data elements that are included in all PDRMs

standard (extrakt)
termín
technologie přístupu k médiu
term
access technology
definice

technologie použitá v určitém komunikačním rozhraní pro přístup na konkrétní médium

definition

technology employed in a communication interface to access a specific medium

standard (extrakt)
termín
vrstvy protokolu média
term
medium protocol layers (MPL)
definice

komunikační protokoly média CALM pod síťovou vrstvou

definition

all OSI communication protocol layers of a CALM medium that are below the CALM network layer

NOTE This also includes CAL.

standard (extrakt)
termín
veřejná služba
term
public service
definice

bezdrátová služba dostupná veřejným i netelematickým systémům, které mohou podporovat propojení mezi registrovanými uživateli a poskytovat přístup do Internetu

definition

wireless services available to the public and non ITS specific which can support connection between or among registered subscribers and may provide access to the internet.

standard (extrakt)
termín
veřejná bezdrátová síť
term
public wireless network
definice

bezdrátová síť podporující veřejné služby

definition

wireless communications network which supports 'public services' such as cellular telephony, mobile wireless broadband and satellite systems

standard (extrakt)
termín
širokopásmový
term
broadband
definice

vlastnost systému podporující vyšší přenosové rychlosti než primární rychlost

definition

characteristic of systems that support information transmission rates greater than the primary rate (i.e. consistent with “broadband” as defined in Recommendation ITU-R F.1399)

standard (extrakt)
termín
širokopásmový bezdrátový systém
term
wireless broadband system
definice

bezdrátový komunikační systém podporující bezdrátový přenos

POZNÁMKA 1 k heslu Širokopásmový bezdrátový systém může být pevný, přenosný, lokální nebo mobilní.

definition

wireless communication system supporting broadband transmission rates over an air interface

NOTE: Wireless broadband systems may be fixed, nomadic, local area, or mobile

standard (extrakt)
termín
širokopásmový bezdrátový systém s pevnými stanicemi
term
fixed wireless broadband system
definice

bezdrátový přenos mezi přístupovým bodem služby a uživatelským zařízením

POZNÁMKA 1 k heslu Širokopásmový bezdrátový systém může být pevný, přenosný, lokální nebo mobilní.

definition

wireless broadband system including communication between user terminals and wireless access points in which the locations of the user terminals and the wireless access points are stationary (i.e. consistent with “fixed wireless access” as defined in Recommendation ITU-R F.1399)

standard (extrakt)
termín
přenosný širokopásmový bezdrátový systém
term
nomadic wireless broadband system
definice

systém umožňující mobilním zařízením bez nutnosti změny spojení přecházet průběžně z oblasti do oblasti

definition

wireless broadband system including communication between user terminals and wireless access points in which the location of the user terminals and the wireless access points may change, but are stationary during communication sessions (i.e. consistent with “nomadic wireless access” as defined in Recommendation ITUR F.1399)

standard (extrakt)
termín
mobilní širokopásmový bezdrátový systém
term
mobile wireless broadband system
definice

bezdrátový komunikační systém umožňující komunikaci mezi přístupovými body a mobilními zařízeními (terminály uživatele) pohybujícími se v komunikačních zónách/oblastech příslušných přístupových bodů

POZNÁMKA 1 k heslu Systém zahrnuje přenos dat mezi oblastmi.

definition

wireless broadband system including communication between user terminals and wireless access points in which the user terminals may move within and between the communication zones of the wireless access points during communication sessions, and session handover between wireless access points is supported

standard (extrakt)
termín
místní širokopásmový bezdrátový systém
term
local area wireless broadband system
definice

bezdrátový komunikační systém umožňující komunikaci mobilních uživatelských zařízení s přístupovými body pouze v dané oblasti, kterou přístupový bod pokrývá

POZNÁMKA 1 k heslu Systém nezahrnuje komunikaci mezi oblastmi.

definition

wireless broadband system including communication between user terminals and wireless access points in which the user terminals may move within the communication zones of the wireless access points during communication sessions, but session handover between wireless access points is not supported

standard (extrakt)
termín
IR-MAE
term
IR management adaptation entity (IR-MAE)
definice

entita pro přizpůsobení zařízení na bázi infračervené komunikace

standard (extrakt)
termín
médium
term
medium
definice

jakákoliv entita, na kterou je přiváděn signál nebo ze které je signál obdržen

PŘÍKLAD Komunikace bezdrátová nebo po pevných médiích, rádiovými vlnami nebo světlem, nízko nebo vysokofrekvenčním pásmem.

definition

any entity upon which a signal is impressed or from which a signal is received, e.g. wireless or on a wire, radio waves or light, low or high frequency band, modulation scheme

standard (extrakt)
termín
správce média
term
medium manager
definice

nástroj umožňující správu jednotlivých rozhraní

definition

all parts of an interface that are responsible for the management of the interface

NOTE In detail this is the MME and the MMAE.

standard (extrakt)
termín
služební kanál
term
service channel
definice

logický rámec fyzického bezdrátového komunikačního kanálu pro spuštění aplikací střední priority

definition

is a logical property of a physical wireless communication channel to run application sessions for applications with medium user priority

standard (extrakt)
termín
specifické prvky typů instrukcí PDRM
term
PDRM instruction type specific elements
definice

elementy určující typ instrukce PDRM

POZNÁMKA 1 k heslu Hlavička datové zprávy, odchylka a limitní hodnoty.

definition

the PDRM instruction type specific elements; elements that are particular to the PDRM instruction type

NOTE The instruction types are Data Capture, Threshold and Delta.

standard (extrakt)
termín
služba FAST
term
FAST service
definice

služba poskytovaná provozovatelem služby FAST uživateli služby FAST; za předpokladu, že aplikační vrstvy v obou bodech umožňují provoz dané služby

definition

a service offered by a FAST service provider via a wireless communication interface to a FAST service user, which may provide as a minimum, but not limited to this, a single information message, where the service is implemented in a provider application and in a client application

standard (extrakt)
termín
N-hop vysílání
term
N-hop broadcast
definice

metoda přenosu dat, ve které je možné uživatelsky definovat počet modulů obeslaných ze zdroje vysílání

definition

it provides data dissemination from a source node to all nodes reachable with a limited number of subsequent hops; the number of next hops shall be set by the service

standard (extrakt)
termín
síťový multi-hopping
term
network-based multi-hopping
definice

přenos přes několik mezilehlých zařízení (multi-hopping) ze stanice ITS do stanice ITS provedené síťovým protokolem

definition

multi-hopping from ITS-S to ITS-S performed by a networking protocol

standard (extrakt)
termín
síťová vrstva a jednotka řízení síťové vrstvy
term
network layer and network management entity
definice

síťová vrstva, která směruje data určená konkrétním funkčním jednotkám nebo aplikacím; odděluje horní vrstvy OSI modelu od spodních (komunikačních technologií), které fyzicky zajišťují přenos dat

POZNÁMKA 1 k heslu Tato vrstva může pracovat na síťových protokolech PPP, IPv6, IPX, ROHC atd.

POZNÁMKA 2 k heslu Síťová vrstva umožňuje funkci globálního multicastu, RSVP (Resource Reservation Protocol), diffserv (differentiated service), NEMO (Network Mobility), IPsec (IP Security), IP Firewall, Statického routování, Dynamického routovacího protokolu NDP (Network Discovery Protocol), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), and SLAAC (Stateless Address Auto-Configuration); řídicí jednotka sítě odpovídá na povely zaslané z řídicího systému CALM, aby změnila routovací tabulku instalovaného zařízení tak, aby se data ze spravovaných aplikací dostala na místo určení.

definition

the network layer routes the data grams to the appropriate functional unit or program addressed; it also isolates the upper layers from the different technologies that are making the connections

NOTE Network Protocols such as PPP (Point to Point Protocol), IPv6, IPX, ROHC (Robust Header Compression), and others that may be needed operate in this layer. The Network Layer implements the functionality of Global multicast, RSVP (Resource Reservation Protocol), diffserv (differentiated service), NEMO (Network Mobility), IPsec (IP Security), IP Firewall, Static Routing, Dynamic Routing Protocol NDP (Network Discovery Protocol), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), and SLAAC (Stateless Address Auto-Configuration). The network Management Entity responds to commands from the CALM Management Entity to modify the routing table of the resident device so that data grams from the managed application will flow to the desired destination.

standard (extrakt)
termín
řídicí kanál
term
control channel
definice

logická vlastnost fyzického bezdrátového komunikačního kanálu umožňující správu a řízení přístupu aplikací k bezdrátovému médiu pomocí přidělení služebního či pomocného kanálu pro aplikace s vysokou uživatelskou prioritou

definition

is a logical property of a physical wireless communication channel to manage the access of applications to the wireless medium which may include assignment of a service channel or an auxiliary channel to an application, and to run application sessions for applications with high user priority

standard (extrakt)
termín
správce rozhraní
term
interface management entity (IME)
definice

nejnižší vrstva systému CALM, která je horizontálně spojena s entitou managementu adaptace komunikačního rozhraní MMAE

definition

lowest layer of the CALM management stack which is horizontally connected to the MMAE

standard (extrakt)
termín
rozhraní FA
term
FA interface
standard (extrakt)
termín
rozhraní IN
term
IN interface
definice

rozhraní mezi přístupovou vrstvou a síťovou a transportní vrstvou

definition

interface between the access layer and the networking and transport layer

standard (extrakt)
termín
rozhraní MA
term
MA interface
definice

rozhraní mezi entitou správy komunikace a stanice a entitou aplikací stanice ITS

definition

interface between the communication and station management entity and the ITS-S applications entity

standard (extrakt)
termín
rozhraní MF
term
MF interface
definice

rozhraní mezi entitou správy komunikace a stanice a vrstvou zařízení

definition

interface between the communication and station management entity and the facilities layer

standard (extrakt)
termín
rozhraní MI
term
MI interface
definice

rozhraní mezi entitou správy komunikace a stanice a přístupovou vrstvou

definition

interface between the communication and station management entity and the access layer

standard (extrakt)
termín
rozhraní MN
term
MN interface
definice

rozhraní mezi entitou správy komunikace a stanice a síťovou a transportní vrstvou

definition

interface between the communication and station management entity and the networking and transport layer

standard (extrakt)
termín
rozhraní MS
term
MS interface
definice

rozhraní mezi entitou správy komunikace a stanice a entitou zabezpečení

definition

interface between the communication and station management entity and the security entity

standard (extrakt)
termín
rozhraní NF
term
NF interface
definice
definition

interface between the networking and transport layer and the facilities layer

standard (extrakt)
termín
rozhraní SA
term
SA interface
standard (extrakt)
termín
rozhraní SF
term
SF interface
standard (extrakt)
termín
rozhraní SI
term
SI interface
definice

rozhraní mezi entitou zabezpečení a přístupovou vrstvou

definition

interface between the security entity and the access layer

standard (extrakt)
termín
rozhraní SN
term
SN interface
definice
definition

interface between the security entity and the networking and transport layer

standard (extrakt)
termín
M-parametr
term
M-parameter
definice

parametr CI nebo virtuálního CI (VCI) specifikovaný v ISO 21218:2008

definition

Parameter of a CI or virtual CI (VCI) specified in ISO 21218:2008

standard (extrakt)
termín
M5-parametr
term
M5-parameter
definice

parametr CALM M5 CI/VCI definovaný v ISO 21215

definition

parameter of a CALM M5 CI / VCI specified in ISO 21215:2010

standard (extrakt)
termín
A-REQUEST
term
A-REQUEST
definice

povel vyslaný služební vrstvou CALM managementu CALM přes rozhraní A-SAP

definition

a command issued by the CALM service layer and sent to the CALM management via the A-SAP

standard (extrakt)
termín
M-REQUEST
term
M-REQUEST
definice

povel vydaný CALM CI, zaslaný řídicímu systému CALM přes M-SAP

definition

A command issued by the CALM CI layer and sent to the CALM management via the M-SAP

standard (extrakt)
termín
MI-REQUEST
term
MI-REQUEST
definice

příkaz získaný od ITS-S přístupové vrstvy a odeslaný do ITS-S řídicí jednotky přes MI-SAP

definition

command issued by the ITS-S access layer and sent to the ITS-S management entity via the MI-SAP

standard (extrakt)
termín
N-REQUEST
term
N-REQUEST
definice

povel vydaný síťovou vrstvou CALM zaslaný řídicímu systému CALM přes N-SAP

definition

a command issued by the CALM networking layer and sent to the CALM management via the N-SAP

standard (extrakt)
termín
A-COMMAND
term
A-COMMAND
definice

povel vyslaný managementem CALM služební vrstvě CALM přes rozhraní A-SAP

definition

a command issued by the CALM management and sent to the CALM service layer via the A-SAP

standard (extrakt)
termín
M-COMMAND
term
M-COMMAND
definice

povel vydaný CALM řídicím systémem, odeslaný do vrstvy CALM CI přes M-SAP

definition

a command issued by the CALM management and sent to the CALM CI layer via the M-SAP

standard (extrakt)
termín
N-COMMAND
term
N-COMMAND
definice

povel zaslaný z řídicího systému CALM do síťové vrstvy CALM přes N-SAP

definition

A command issued by the CALM management and sent to the CALM networking layer via the N-SAP.

standard (extrakt)
termín
M-SETPARAM
term
M-SETPARAM
definice

povel vydaný řídicím systémem CALM k nastavení jednoho nebo více parametrů CI

definition

A command issued by the CALM management in order to set the value of one or several CI parameters. It is sent via the M-SAP to the CALM CI-layer.

standard (extrakt)
termín
M-GETPARAM
term
M-GETPARAM
definice

povel vyslaný systémem CALM pro zjištění hodnoty CI parametrů

definition

a command issued by the CALM management in order to get the value of one or several CI parameters. It is sent via the M-SAP to the CALM CI-layer.

standard (extrakt)
termín
přeposílaná data
term
forwarding data
definice

přenos informací přes komunikační stanici bez jakékoliv úpravy obsahu zprávy ze strany uživatele s možným vyhodnocením a modifikací

definition

information received in a network node, optionally evaluated, modified and amended, and finally retransmitted, without involvement of a user application

standard (extrakt)
termín
předávání
term
handover
definice

postup přenosu informace mezi buňkami nebo mezi rádiovými kanály v rámci jedné buňky

POZNÁMKA 1 k heslu Předání se používá pro umožnění pokračování stávající relace při pohybu mobilních stanic z jedné buňky/přístupového bodu ke druhé/druhému a jako metoda pro minimalizaci interference mezi kanály.

definition

process of switching a communications transaction in progress from one communication cell to another or between radio channels in the same cell

NOTE Handover is used to allow established sessions to continue when mobile stations move from one cell/AP to another and as a method for minimizing co-channel interference.

standard (extrakt)
termín
předání nezávislé na médiu
term
media independent handover (MIH)
definice

přesměrování toku dat přes různá média CALM

definition

a handover in which a change of media may or may not be involved

standard (extrakt)
termín
sdílený soubor
term
common file
definice

soubor obsahující informaci, která je přístupná a je využita více než jednou z rezidentních aplikací

definition

file containing information that is accessible to (and used by) more than one resident application

standard (extrakt)
termín
primární přenosová rychlost
term
primary rate
definice

rychlost přenosu dat 1 544 kb až 2 048 kb za sekundu (v závislosti na síti)

POZNÁMKA 1 k heslu Primární přenosová rychlost nemusí nezbytně být přenosovou rychlostí uživatele.

definition

data transmission rate of either 1544 kbps or 2048 kbps (depending on the network)

NOTE: The “Primary Rate” is not necessarily the end user data rate.

standard (extrakt)
termín
pomocný kanál
term
auxiliary channel
definice

logická vlastnost fyzického bezdrátového komunikačního kanálu; kanál v bezdrátové komunikaci sloužící pro běh aplikačních relací s nízkou uživatelskou prioritou

definition

is a logical property of a physical wireless communication channel to run application sessions for applications with low user priority

standard (extrakt)
termín
aplikační relace CALM
term
CALM application session
definice

spojení dvou nebo více stran za účelem poskytování aplikační služby CALM a výměny informací prostřednictvím této služby až do jejího ukončení

POZNÁMKA 1 k heslu Spojení může zahrnovat více komunikačních relací. Nejprve musí být ustanovena komunikační relace, aby bylo možné započít aplikační relaci CALM. Aplikační relace normálně zahrnuje vícenásobné obousměrné přenosy dat, může ale také zahrnovat pouze jednosměrný přenos dat.

definition

association of two or more parties for the provision of CALM application service and, until its termination, which may involve more than one communication session in order to exchange information (e.g. are involved in a transaction)

NOTE a CALM application session is not possible unless a communication session is first established

NOTE an application session will normally involve multiple bidirectional transfers of data, but may be a unidirectional transfer of data.

standard (extrakt)
termín
buňka
term
cell
definice

komunikační zóna/oblast služby bezdrátového přístupového bodu (AP) nebo základnové stanice

definition

communication zone/service area of a wireless access point (AP) or base station

standard (extrakt)
termín
komunikační jádro CALM
term
CALM communication kernel (CKK)
definice

nejjednodušší implementace rozhraní CALM s minimální funkcionalitou

definition

basic CALM implementation - interface with minimum set of CALM functionality

standard (extrakt)
termín
cíl
term
target
definice

entita, která zasílá požadavek na příjem dat ze systému

definition

legal entity for which data retrieval is requested from the communications service provider (CSP), through the data retention (DR) system

standard (extrakt)
termín
entita správy řídicího rozhraní CIMAE
term
control interface management adaptation entity (CIMAE)
definice

modul řízení přístupu k rozhranní komunikující prostřednictvím M-SAP s IME

POZNÁMKA 1 k heslu Modul řídí činnost entity komunikačního modulu (CIME) a komunikační adaptační vrstvy; jednotka řídí systém dynamického přidělování komunikačního média.

definition

Control interface management adaptation entity communicates through M-SAP with IME. Entity is responsible for management of CIME and mediaum adaptation layer. Entity is responsible for medium adaptation process.

standard (extrakt)
termín
entita správy komunikačního modulu CMME
term
communication module management entity (CMME)
definice
definition
standard (extrakt)
termín
komunikační přístupový bod služby
term
communication service access point (C-SAP)
definice

komunikační přístupový bod služby propojující síťovou vrstvu CALM s jednotkou rozhraní

definition
standard (extrakt)
termín
datový subjekt
term
data subject
definice

osoba, od které jsou shromažďována nebo pomocí které jsou odhalována a používána osobní data v kolektoru dat sondy

definition

individual from whom personal data is collected, disclosed or used by a probe data collector

standard (extrakt)
termín
dočasné úložiště dat
term
retention storage
definice

funkční a fyzické prostředky fungující jako úložiště dat, kde jsou data uložena s dodržením všech bezpečnostních požadavků

definition

functional and physical means which serve as the repository where all data to be retained are stored, enforcing all required security measures

standard (extrakt)
termín
geo-anycast
term
Geo-anycast
definice

přenos dat podobný jako geo-networking, avšak vždy jen jeden modul v oblasti může vysílat data dále

definition

geo-anycast provides data dissemination from a source node to all nodes within a specified target area

NOTE The first station in the target area receiving the data shall forward the received data in a next hop. All other stations in the target area must not further forward the received data.

standard (extrakt)
termín
geo-broadcast
term
Geo-broadcast
definice

přenos, který umožňuje přenést data ve směru zdroj-cíl; každý zdroj dat rozesílá data dále na nejbližší příjemce

POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o šíření informací tzv. vysíláním dat ze zdroje do svého okolí.

definition

geo-broadcast provides data dissemination from a source node to all nodes within a specified target area. Stations inside this target area may forward further the received data.

standard (extrakt)
termín
geo-networking
term
Geo-networking
definice

protokol síťové vrstvy používající adresy ve formě geo souřadnic, které identifikují cílové oblasti, kde se stanice nacházejí

definition

geo-routing network layer protocol using addresses in the form of geo-coordinates which identify target areas of possible destination stations

standard (extrakt)
termín
geo-unicast
term
Geo-unicast
definice

přenos, který umožňuje přenést data ve směru zdroj-cíl využitím několika přenosových modulů po trase

definition

geo-unicast provides unidirectional data transport from a source node to a destination node by means of multiple subsequent hops

NOTE An identifier of the destination node shall be used, which preferably is globally unique. This station identifier shall be mapped to the actual geo-location of the destination. As the destination may be moving, this relation shall be updated frequently.

standard (extrakt)
termín
heterogenní přenos
term
heterogeneous handover
definice

proces, kterým je komunikační spoj přepnut z virtuálního komunikačního rozhraní na jiné rozhraní odlišného typu média

definition

process by which a communication link is switched from one virtual communication interface to another one of a different medium type

standard (extrakt)
termín
homogenní přenos
term
homogeneous handover
definice

proces, kterým je komunikační spoj přepnut z virtuálního komunikačního rozhraní na jiné rozhraní stejného typu média

definition

process by which a communication link is switched from one virtual communication interface to another one of the same medium type

standard (extrakt)
termín
hlavička zprávy
term
probe header
definice

datový obsah odpovídající struktuře požadované konkrétním přenosovým médiem

POZNÁMKA 1 k heslu Informace zpracovaná na komunikační vrstvě jako jedinečný ID komunikace, která zahrnuje informaci o přenášejícím/původci. Osobní data mohou být obsažena v závislosti na použitém komunikačním médiu.

definition

set of data required in order to effect a transmission

NOTE It is (the information) processed at the communication layer, such as a unique communication ID, and includes information on the transmitting/original entity. Personal data may be included depending on the communication medium used.

standard (extrakt)
termín
identifikátor média
term
medium identifier (MedID)
definice

jedinečné označení přiřazené konkrétnímu fyzickému médiu

definition

allows a distinction to be made between several physically available media

standard (extrakt)
termín
identifikátor rozhraní
term
interface identifier (InterfaceID)
definice

jedinečné označení přiřazené konkrétnímu rozhraní

definition

unique identifier of an interface

standard (extrakt)
termín
jednotka řízení síťové vrstvy
term
CALM management entity (CME)
definice

submodul rozhraní CALM zajišťující skupinu funkcí pro řízení přístupu k rozhraní

definition

CALM submodul responsible for managing of functions responsible for managing of access to communication medium

standard (extrakt)
termín
komunikační stanice
term
communication station
definice

bezdrátová stanice komunikující s mobilním zařízením prostřednictvím CALM média za účelem zkoušení shody (AM)

definition

wireless station that communicates with the equipment under test (EUT) by using the communications access for land mobiles (CALM) medium for the application management (AM) conformance test

standard (extrakt)
termín
komunikační relace
term
communication session
definice

spojení dvou nebo více bezdrátových zařízení, mezi kterými může existovat fungující spojení pro vzájemnou výměnu dat/informací

POZNÁMKA 1 k heslu Aplikační relace používají komunikační relace pro zajištění kompletní transakce.

definition

association of two or more wireless communication devices between which a functional wireless communication link is available for mutual exchange of data/information

NOTE Application sessions engage in and complete transactions using communication sessions (see “application session”).

standard (extrakt)
termín
kontextuální data
term
contextual data
definice

data bez konkrétní identifikace zdroje, poskytující informace o zdroji v kombinaci s dalšími informacemi

POZNÁMKA 1 k heslu Kontextuální data vyžadují stejnou úroveň ochrany jako osobní data.

definition

not directly identifiable data to provide information about an individual in combination with other information

NOTE Contextual data requires the same level of protection as personal data.

standard (extrakt)
termín
adaptační vrstva komunikace
term
Communication Adaptation Layer (CAL)
definice

skupina protokolů a funkcí pro přizpůsobení technologií přístupu do síťové a transportní vrstvy stanice ITS

definition

set of protocols and functions to adapt access technologies to the ITS-S networking and transport layer

standard (extrakt)
termín
data vozidlové sondy
term
Probe Vehicle Data (PVD)
definice

označení pro sadu ITS zpráv

definition
standard (extrakt)
termín
databáze konfigurace sítě
term
Management Information Base (MIB)
standard (extrakt)
termín
fáze signálu a čas
term
Signal Phase and Timing (SPaT)
definice

označení pro sadu ITS zpráv

definition
standard (extrakt)
termín
fyzický kanál
term
Physical Channel (PCH)
standard (extrakt)
termín
inicializační fáze služby
term
service initialization phase (SIP)
standard (extrakt)
termín
internetový síťový protokol verze 6
term
IP version 6 (IPv6)
standard (extrakt)
termín
identifikátor typu zprávy FSAP
term
FSAP Message Type Identifier (FMT-ID)
standard (extrakt)
termín
komunikační cesta
term
communication path
definice

řízená posloupnost odkazy propojených uzlů, počínající zdrojovým uzlem a končící jedním nebo více cílovými uzly

definition

directed sequence of nodes connected by links, starting at a source node and ending at one or more destination nodes

standard (extrakt)
termín
komunikační protokol vnitřního managementu stanice ITS
term
ITS-S internal management communications protocol (IICP)
standard (extrakt)
termín
komunikační rozhraní
term
communication interface (CI)
definice

realizace určité technologie a protokolu přístupové vrstvy stanice ITS

definition

instantiation of a specific access technology and ITS-S access layer protocol

standard (extrakt)
termín
logický kanál
term
Logical Channel (LCH)
standard (extrakt)
termín
management dat sondy
term
Probe Data Management (PDM)
definice

označení pro sadu ITS zpráv

definition
standard (extrakt)
termín
mobilní router stanice ITS
term
ITS-S mobile router
definice

hraniční router stanice ITS s přidanou funkcí, která umožňuje změnu bodu připojení k externí síti při zachování trvání relace

definition

ITS-S border router with additional functionality that allows a change of point of attachment to an external network while maintaining session continuity

standard (extrakt)
termín
MS
term
MS
definice
definition

name of the interface between the ITS-S management entity and the ITS-S security entity

standard (extrakt)
termín
odpověď PDU, potvrzení přijetí REQW
term
response message PDU, acknowledging a REQW (RES)
standard (extrakt)
termín
MI
term
MI
standard (extrakt)
termín
MN
term
MN
definice

označení pro rozhraní mezi entitou managementu a síťovou a transportní vrstvou stanice ITS

definition
standard (extrakt)
termín
MF
term
MF
standard (extrakt)
termín
SA
term
SA
standard (extrakt)
termín
SI
term
SI
standard (extrakt)
termín
SN
term
SN
definice
definition
standard (extrakt)
termín
SF
term
SF
standard (extrakt)
termín
IN
term
IN
definice

označení pro rozhraní mezi přístupovou vrstvou a síťovou a transportní vrstvou ITS-S

definition
standard (extrakt)
termín
NF
term
NF
standard (extrakt)
termín
FA
term
FA
definice

označení pro rozhraní mezi vrstvou zařízení a aplikační entitou ITS-S

definition
standard (extrakt)
termín
MAP
term
MAP
definice

označení pro sadu ITS zpráv, které nesou informace o digitálních mapách zobrazujících oblasti křižovatek

definition

name of an ITS message set used to carry information on digital maps covering the area of intersections

standard (extrakt)
termín
TOPO
term
TOPO
definice

označení pro sadu ITS zpráv, které nesou informace o digitálních mapách zobrazujících oblasti křižovatek

definition

name of an ITS message set used to carry information on digital maps covering the area of intersections

standard (extrakt)
termín
REQRES
term
REQRES
definice

požadavek nebo odpověď PDU ze skupiny REQW, REQN, RES

definition

request or response message PDU out of the set REQW, REQN, RES

standard (extrakt)
termín
REQN
term
REQN
definice

požadavek PDU, neočekávána žádná odpověď PDU

definition

request message PDU, no response message PDU expected

standard (extrakt)
termín
REQW
term
REQW
definice

požadavek PDU, očekávána odpověď PDU

definition

request message PDU, response message PDU expected

standard (extrakt)
termín
protokol FSA
term
FSA protocol (FSAP)
standard (extrakt)
termín
protokolová datová jednotka přístupové vrstvy stanice ITS
term
ITS-S access layer protocol data unit (ITS-APDU)
definice
definition
standard (extrakt)
termín
protokolová datová jednotka síťové a transportní vrstvy ITS-S
term
ITS-S networking and transport layer protocol data unit
standard (extrakt)
termín
protokolová datová jednotka síťové a transportní vrstvy stanice ITS
term
ITS Station Networking and Transport layer Protocol Data Unit (ITS-NTPDU)
standard (extrakt)
termín
protokolová datová jednotka vrstvy zařízení ITS-S
term
ITS-S facilities layer protocol data unit
definice
definition

protocol data unit exchanged between peer ITS-S facility layers

standard (extrakt)
termín
protokolová datová jednotka vrstvy zařízení stanice ITS
term
ITS Station Facility layer Protocol Data Unit (ITS-FPDU)
standard (extrakt)
termín
provozní fáze služby
term
service operation phase (SOP)
standard (extrakt)
termín
přenosová trasa stanice ITS
term
ITS-S path
definice

část komunikační trasy mezi zdrojovým a kotevním uzlem, která je jedinečně identifikována pomocí LinkID (ve zdrojovém uzlu identifikující komunikační rozhraní (CI) a next-hop uzel) a kotevním uzlem

definition

part of a communication path between a source node and an anchor node being uniquely identified by a LinkID (identifying a CI in the source node and the next hop node) and by the anchor node

standard (extrakt)
termín
MN-COMMAND
term
MN-COMMAND
definice

příkaz vydaný entitou managementu ITS-S a zaslaný do síťové a transportní vrstvy ITS-S přes MN-SAP

definition

command issued by the ITS-S management entity and sent to the ITS-S networking and transport layer via the MN-SAP

standard (extrakt)
termín
MS-COMMAND
term
MS-COMMAND
definice

příkaz vydaný entitou managementu ITS-S a zaslaný entitě zabezpečení ITS-S přes MS SAP

definition

command issued by the ITS-S management entity and sent to the ITS-S security entity via the MS-SAP

standard (extrakt)
termín
MS-REQUEST
term
MS-REQUEST
definice

příkaz vydaný entitou zabezpečení ITS-S a zaslaný entitě managementu ITS-S přes MS SAP

definition

command issued by the ITS-S security entity and sent to the ITS-S management entity via the MS-SAP

standard (extrakt)
termín
SI-COMMAND
term
SI-COMMAND
definice

příkaz vydaný entitou zabezpečení ITS-S a zaslaný přístupové vrstvě ITS-S přes SI-SAP

definition

command issued by the ITS-S security entity and sent to the ITS-S access layer via the SI-SAP

standard (extrakt)
termín
SN-COMMAND
term
SN-COMMAND
definice

příkaz vydaný entitou zabezpečení ITS-S a zaslaný síťové a transportní vrstvě ITS-S přes SN-SAP

definition

command issued by the ITS-S security entity and sent to the ITS-S networking and transport layer via the SN-SAP

standard (extrakt)
termín
SF-COMMAND
term
SF-COMMAND
definice

příkaz vydaný entitou zabezpečení ITS-S a zaslaný vrstvě zařízení ITS-S přes SF-SAP

definition

command issued by the ITS-S security entity and sent to the ITS-S facilities layer via the SF-SAP

standard (extrakt)
termín
SI-REQUEST
term
SI-REQUEST
definice

příkaz vydaný přístupovou vrstvou ITS-S a zaslaný entitě zabezpečení ITS-S přes SI-SAP

definition

command issued by the ITS-S access layer and sent to the ITS-S security entity via the SI-SAP

standard (extrakt)
termín
MN-REQUEST
term
MN-REQUEST
definice

příkaz vydaný síťovou a transportní vrstvou ITS-S a zaslaný entitě managementu ITS-S přes MN-SAP

definition

command issued by the ITS-S networking and transport layer and sent to the ITS-S management entity via the MN-SAP

standard (extrakt)
termín
SN-REQUEST
term
SN-REQUEST
definice

příkaz vydaný síťovou a transportní vrstvou ITS-S a zaslaný entitě zabezpečení ITS-S přes SN-SAP

definition

command issued by the ITS-S networking and transport layer and sent to the ITS-S security entity via the SN-SAP

standard (extrakt)
termín
SF-REQUEST
term
SF-REQUEST
definice

příkaz vydaný vrstvou zařízení ITS-S a zaslaný entitě zabezpečení ITS-S přes SF-SAP

definition

command issued by the ITS-S facilities layer and sent to the ITS-S security entity via the SF-SAP

standard (extrakt)
termín
přístupová vrstva stanice ITS
term
ITS-S access layer
definice

vrstva protokolu v referenční architektuře stanice ITS, která se skládá z protokolů fyzické a linkové vrstvy modelu OSI pro komunikaci systémů ITS

definition

protocol layer in the ITS-S reference architecture containing the OSI physical and data link layer protocols for ITS communications

standard (extrakt)
termín
rychle zveřejňovaný seznam podporovaných služeb
term
fast service advertisement (FSA)
standard (extrakt)
termín
sada zpráv ITS
term
ITS message set
definice

sada zpráv určená pro účely ITS

definition

set of messages designed for an ITS-related purpose

standard (extrakt)
termín
servisní datová jednotka
term
Service Data Unit (SDU)
standard (extrakt)
termín
servisní datová jednotka přístupové vrstvy stanice ITS
term
ITS-S access layer service data unit (ITS-ASDU)
definice

datová jednotka služby přenášená mezi přístupovou vrstvou ITS-S a síťovou a transportní vrstvou ITS-S

definition
standard (extrakt)
termín
servisní datová jednotka síťové a transportní vrstvy ITS-S
term
ITS-S networking and transport layer service data unit (ITS-NTSDU)
standard (extrakt)
termín
servisní datová jednotka vrstvy zařízení ITS-S
term
ITS Station Facility layer Service Data Unit (ITS-FSDU)
definice

datová jednotka služby přenášená mezi vrstvou zařízení stanice a aplikační entitou stanice ITS

definition
standard (extrakt)
termín
síťová a transportní vrstva stanice ITS
term
ITS-S networking and transport layer
definice
definition

layer in the ITS-S reference architecture containing OSI layers 3 and 4 that connects the ITS-S facilities layer to the ITS-S access layer

standard (extrakt)
termín
technologie přístupu stanice ITS
term
ITS-S access technology
definice

technologie přístupu v rámci provozu stanice ITS

definition

access technology dedicated to operation in an ITS-S

standard (extrakt)
termín
sam
term
sam
definice

typ rychlé zprávy pro zprávu se seznamem podporovaných služeb

definition

fast message type for service advertisement message

standard (extrakt)
termín
ctx
term
ctx
definice

typ zprávy FSAP pro zprávy s kontextem služby (CTX)

definition

FSAP message type for service context messages (CTX)

standard (extrakt)
termín
IIC
term
IIC
definice

vnitřní komunikace managementu stanice ITS

definition

ITS-S internal management communications

standard (extrakt)
termín
CTX
term
CTX
definice

zpráva PDU s kontextem služby

definition

service context message PDU

standard (extrakt)
termín
zpráva PDU se seznamem zveřejňovaných služeb
term
service advertisement message PDU (SAM)
standard (extrakt)