Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 14.4 Centrální systém

termín
zprávy managementu hlášení sondy
term
probe data reporting management messages
definice

zpráva tvořená jednou nebo více instrukcemi PDRM ve struktuře zprávy

definition

a message containing of one or more PDRM instructions within a message structure

standard (extrakt)
termín
zpracování dat sondy
term
probe processing
definice

proces zpracování dat obdržených z vozidel v centru bez identifikace vozidla nebo řidiče

definition

land-side activity which receives collected probe data from probe collection and processes it

NOTE Probe processing does not receive any information from probe collection that identifies the vehicle or driver.

standard (extrakt)
termín
zpracovaná data sond
term
processed probe data
definice

data ze zpráv sond vozidel, která byla sebrána a analyzována v kombinaci s daty z jiných zdrojů

definition

data from probe data messages which has been collated and analyzed in combination with other data

standard (extrakt)
termín
tabulka správy aplikací
term
application management table (AMT)
definice

tabulka v AME, která obsahuje informace související se správou o uložených aplikacích

definition

table in an AME that stores management related information for resident applications

standard (extrakt)
termín
systém sledování sond vozidel
term
probe vehicle system
definice

systém sestávající z vozidel se sondami zasílajícími data ke zpracování a základnové stanice sbírající a zpracovávající senzorová data z mnoha vozidel, aby vytvořily přesnou představu o celkové situaci na pozemní komunikaci a podmínkách řidiče

definition

system consisting of vehicles which collect and transmit probe data and land-based centres which collate and process data from many vehicles to build an accurate understanding of the overall roadway and driving environment

standard (extrakt)
termín
příkazy managementu hlášení sondy
term
probe data reporting management commands
definice

příkazy zaslané v rámci systému sledování sond vozidel pro řízení obsahu a přenosu zpráv sond

POZNÁMKA 1 k heslu Příklady zahrnují: a) výběrově umožnit nebo znemožnit zasílání dat sondy různého rozsahu, b) výběrově umožnit nebo znemožnit zasílání dat sondy různého typu, c) nastavení kritérií pro zasílání konkrétních datových prvků sondy (např. „nehlas menší rozdíl v teplotě vzduchu, než ±3 °C“), d) nastavení kritérií pro zasílání konkrétních datových prvků sondy podle delta hodnot; tyto instrukce PDRM mohou být aktivovány v závislosti na čase, geografické poloze zařízení/ vozidla; důraz je kladen na broadcastové vysílání instrukcí PDRM bez adresování konkrétního vozidla; tudíž neexistuje informace v instrukcích PDRM, která by přímo nebo nepřímo identifikovala konkrétní vozidlo nebo jeho cestujícího.

definition

commands sent within probe vehicle systems to manage the content and transmission of probe messages.

NOTE: Examples include: (a) selectively enable or disable various levels of probe data reporting, (b) selectively enable or disable reporting of particular types of probe data, (c) adjust the criteria for probe data reporting for specific probe data elements (for example “do not report a smaller than ±3 degree difference in air temperature), or (d) adjust the criteria for probe data reporting for specific probe data elements based on the delta value. These PDRM instructions can be structured with time and/or geographic information to define a context which the instructions are valid.

standard (extrakt)
termín
centrální stanice ITS
term
central ITS station; central ITS-S (C-ITS-S)
definice

aplikace stanice ITS v centrálním ITS podsystému

definition

implementation of an ITS station in a central ITS subsystem

standard (extrakt)
termín
centrální šíření informací
term
information-centric dissemination
definice

způsob šíření informací pod dohledem operátora, kdy stanice, která data přijme, připojí k informaci svůj stav a doplněnou informaci přepošle dále

definition

a CALM station acting as a source node, also referred to as a service provider, distributes information to its neighbors; the receiving neighbors, also referred to as service user, optionally merge the information with their local information state and decide on a possible re-distribution of the (merged) information.

standard (extrakt)
termín
centrální šíření paketů
term
packet-centric dissemination
definice

způsob šíření informací, kdy vysílající stanice odesílá data svým sousedům s informací o geografické poloze příjemce; tato informace je přeposílána dále stanicemi na trase k cíli, dokud není v zadané oblasti

definition

a source node defines a geographical destination area and distributes information to appropriate neighbors; receiving nodes being outside the destination area re-distribute the information to appropriate neighbors; receiving nodes being inside the destination area broadcast the information.

standard (extrakt)
termín
kolektor dat sond
term
probe data collector
definice

proces příjmu senzorových dat z vozidel a jejich dekompozice na místě určení

POZNÁMKA 1 k heslu Kolektor dat sondy je odpovědný za data sondy v jakémkoliv stadiu zpracování.

definition

party which is responsible for receiving probe messages sent by a probe data sender

NOTE A probe data collector is responsible for probe data at any stage.

standard (extrakt)
termín
adaptační entita managementu
term
Management Adaptation Entity (MAE)
standard (extrakt)
termín
architektura SOA; servisně orientovaná architektura
term
Service Oriented Architecture (SOA)
standard (extrakt)
termín
kvalita služby
term
quality of service (QoS)
standard (extrakt)
termín
správce IIC
term
IIC Manager (IICM)
standard (extrakt)