Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 14.5 Zkoušení a certifikace

termín
zkušební instalátor
term
test installer
definice
definition
standard (extrakt)
termín
zkušební laborant
term
test operator
definice

pracovník, který provozuje zkušební instalátor pro zkoušení shody správce aplikace (AM)

definition
standard (extrakt)
termín
zkušební aplikace
term
test applications
definice

aplikace, která je určena pro instalaci, odinstalaci a modifikaci

POZNÁMKA 1 k heslu Aplikace jsou předinstalované v EUT nebo ve zkušebním instalátoru pro zkoušení shody správce aplikace (AM).

definition

applications that are used for installing, uninstalling or modifying an application and are pre-installed in the equipment under test (EUT) or the test installer for the application management (AM) conformance test

standard (extrakt)
termín
zkušební zařízení
term
test equipment
definice

entita ověřující instalaci, odinstalaci a modifikaci aplikace pomocí instalátoru v OBE nebo WAE, zda byly provedena úspěšně

POZNÁMKA 1 k heslu Tato entita může být součástí entity instalátora.

definition

entity used to verify that installation, uninstallation or modification of an application by an installer in OBE or WAE was performed successfully

NOTE This entity may reside within the installer entity.

standard (extrakt)
termín
ověřovací prostředky
term
verification means
definice

prostředky pro kontrolu výsledků zkoušení shody správce aplikace (AM) a pro nastavení EUT na hodnoty definované zkušebními postupy

definition

means that verifies the results of the application management (AM) conformance test and sets the equipment under test (EUT) to the state defined by the test procedures

standard (extrakt)
termín
certifikát
term
certificate
definice

bezpečnostní pověření obsahující informace používané k ověření identity zdroje pověření

POZNÁMKA 1 k heslu Například certifikát správce je vyslán správcem aplikace do OBE/WAE a je použit v AME k autentizaci správce; další přístup k AME vyžaduje autentizaci správce.

definition

security credential containing information used to verify the identity of the source of the credential, e.g. a manager certificate is sent by the manager of an application to the OBE/WAE and is used by the AME to authenticate the manager; Authentication of the manager is required for further access to the AME

standard (extrakt)