Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 2.1 Základní pojmy a děje

termín
doprava
term
transport; transportation
definice

úmyslný pohyb (jízda, plavba, let) dopravních prostředků po dopravních cestách nebo činnost dopravních zařízení; odvětví národního hospodářství, které zajišťuje a uskutečňuje přemísťování osob a věcí

POZNÁMKA 1 k heslu Doprava sestává z infrastruktury, dopravních prostředků a provozu.

definition

transportation movement of people and goods from one location to another performed by modes, such as air, rail, road, water, cable, pipeline and space and the field comprises the attributes of infrastructure, vehicles, and operations

termín
pozemní doprava
term
land transport
definice

doprava používající silniční, železniční, popřípadě říční dopravní sítě

definition

mode of transport that is effected using roads and railways and may in some cases include use of inland waterways

standard (extrakt)
termín
intermodální nákladní doprava
term
intermodal (freight) transport
definice

přeprava zboží jednou nebo více přepravními jednotkami (například intermodálním kontejnerem) nebo vozidlem, které používá různé druhy dopravy bez manipulace se zbožím při změně druhu dopravy

definition

movement of goods in one and the same loading unit (e.g. intermodal container) or vehicle which uses several modes of transport successively without handling the goods themselves when changing modes

standard (extrakt)
termín
konsolidace; sdružení zásilek
term
consolidation
definice

sloučení menších zásilek zboží dohromady do větší zásilky pro přepravu

definition

grouping together of individual consignments of goods into a combined consignment for carriage

standard (extrakt)
termín
svrchovaná správa
term
governance
definice

způsob, kterým jsou organizace vedeny a řízeny

definition

system by which organizations are directed and controlled

standard (extrakt)
termín
shoda (s normou)
term
conformance
definice

příslušnost implementace k určité normě

definition

adherence of a candidate's implementation to a standard

standard (extrakt)
termín
certifikace
term
certification
definice

<TARV> formální potvrzení, že žadatel splnil všechny požadavky pro jmenování poskytovatelem služby

definition

formal affirmation that an applicant has satisfied all the requirements for appointment as a service provider

termín
osvědčení o schválení
term
certificate of approval
definice

<TARV> písemná smlouva mezi schvalovacím orgánem a poskytovatelem služby

POZNÁMKA 1 k heslu Tato smlouva je vydána schvalovacím orgánem s ohledem na skutečnost, že poskytovatel služby, který splnil podmínky schvalovacího orgánu pro výkon funkce poskytovatele služby, je jmenován pro tuto způsobilost. Smlouva stanoví právní závazky zúčastněných stran s ohledem na vykonávanou roli poskytovatele služby.

definition

written agreement made between an approval authority and a service provider

NOTE An approval authority approval agreement recognizes the fact that a service provider, having satisfied the ‘approval authority’s’ requirements for appointment as a service provider, is appointed in that capacity, and sets out the legal obligations of the parties with respect to the on-going role of the service provider.

standard (extrakt)
termín
schvalovací smlouva
term
approval agreement
definice

<TARV> písemná smlouva mezi schvalovacím orgánem a poskytovatelem služby

POZNÁMKA 1 k heslu Schvalovací smlouva uznává fakt, že poskytovatel služby splnil regulativní požadavky schvalovacího orgánu pro výkon funkce poskytovatele služby, je jmenován právě v této způsobilosti a stanoví právní závazky zúčastněných stran s ohledem na vykonávanou roli poskytovatele služby.

definition

written agreement made between an approval authority (regulatory) and a service provider

NOTE An approval agreement recognises the fact that a ‘service provider’ having satisfied the ‘approval authority (regulatory) requirements for appointment as a ‘service provider’, is appointed in that capacity, and sets out the legal obligations of the parties with respect to the on-going role of the ‘service provider’.

standard (extrakt)
termín
jmenování; ustavení; určení
term
appoint; appointment; appointed
definice

<TARV> oficiální přidělení zodpovědnosti za danou roli

definition

assign officially to take responsibility for a role

standard (extrakt)
termín
podmínka
term
condition
definice

sestava pravidel určených jurisdikcí pro zahájení generování zpráv

PŘÍKLAD Zprávy o shodě nebo neshodě, zprávy o výjimkách, zprávy o podmínkách, zprávy o událostech, poplaších a průjezdech.

definition

set of rules determined by the jurisdiction to trigger the generation of reports

EXAMPLE Compliance or non-compliance reports, exception reports, condition reports, events, alarms and passage reports.

standard (extrakt)
termín
audit (poskytovatele služby)
term
audit
definice

kontrola splnění nebo průběžného plnění funkčních požadavků na základě zahájení platnosti a trvání schvalovací smlouvy pro roli poskytovatele služby

definition

review of a party’s capacity to meet, or continue to meet, the initial and ongoing approval agreements as a service provider

standard (extrakt)
termín
audit (položek nákladu)
term
audit
definice

metodické ověření a kontrola informací o položkách v nákladu a dalších relevantních dat

definition

methodical examination/verification/evaluation of the information associated with items in a cargo and other relevant data

termín
přihlášení se; zápis
term
enrolment
definice

<TARV> oficiální registrace účasti

definition

official registration to participate

standard (extrakt)
termín
přístup
term
access
definice

vpuštění, vstup, svolení používat silniční síť a/nebo přidruženou infrastrukturu (mosty, tunely apod.)

definition

admittance, entry, permit to use the road network and/or associated infrastructure (bridges, tunnels etc.)

termín
výměna informací o nákladu
term
Freight information-eXchange (Freight-X)
definice

jednotná celosvětová výměna informací o nákladu

POZNÁMKA 1 k heslu Některé příklady zahrnují program „elektronické správy nákladní dopravy“ (EFM) ve Spojených státech nebo evropský program „eFreight“ a jeho případné pobočky.

definition

consolidated global exchange of freight information

NOTE 1 to entry: Some examples include the “Electronic Freight Management” (EFM) program in the US as well as the “eFreight” program and its affiliates in Europe.

standard (extrakt)
termín
sledování
term
tracking
definice

<nákladní doprava> funkce udržování informovanosti o stavu zboží, položek zboží, zásilek nebo zařízení

definition

function of maintaining status information of goods, goods items, consignments or equipment

standard (extrakt)
termín
vysledování
term
tracing
definice

<nákladní doprava> funkce zpětného získávání informací týkajících se zboží, položek zboží, zásilek nebo zařízení

definition

function of retrieving information concerning goods, goods items, consignments or equipment

termín
zpráva o výjimce
term
exception report
definice

<TARV> zpráva vygenerovaná na základě podmínek aplikace a předaná poskytovatelem služby jurisdikci

definition

report that is generated according to the condition(s) in an application, and forwarded to a jurisdiction by a service provider

standard (extrakt)
termín
neoprávněná manipulace
term
tamper; tampering
definice

chování vůči systému IVS nebo systému poskytovatele služby, které je namířeno proti jejich správnému fungování

definition

conduct towards IVS or a service provider’s system which is intended to prevent the IVS or the service provider’s system from functioning correctly

standard (extrakt)