Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 2.10 Přepravované a přepravní subjekty

termín
centrum; back office
term
back office (BOE)
definice
definition

generic term for the computing and communication facilities of a service provider or an approval authority (regulatory) or jurisdiction regulator

standard (extrakt)
termín
sériový komunikační protokol; síť řídicích jednotek
term
controller area network (CAN)
definice

protokol linkové vrstvy sériové komunikace po lince

definition

the CAN data link layer protocol for serial communication as specified in ISO 11898-1; the CAN Open is a CAN-based higher layer protocol; it was developed as a standardised embedded network with highly flexible configuration capabilities

termín
platforma sítě
term
network platform
definice

<RFID> systém, přes který z tagu RFID probíhá komunikace s daty pro zobrazení a zpracování

POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o podsystém v systému tagu zásilky. Platforma sítě pro RFID obsahuje bezdrátovou rádiovou síť, server, terminál (terminály), databázi, middleware atd. Informace z tagu zásilky jsou přes danou webovou stránku přístupné pro autorizované uživatele podle předvolených kritérií.

definition

information processing system through which data from an RFID cargo shipment tag is communicated, processed and viewed

NOTE It is a subset within/of the cargo shipment tag system. The network platform system includes a wireless radio network, a server, terminal(s), database, middleware, etc. Information from the cargo shipment tag system is accessible, according to pre-determined access criteria, to authorized users through a dedicated internet website.

standard (extrakt)
termín
prostředí otevřeného systému
term
open system environment
definice

komplexní systém rozhraní, služeb a podpůrných formátů včetně uživatelských aspektů, pro interoperabilitu a/nebo přenosnost aplikací, dat nebo osob, jak je stanoveno normami a profily norem pro informační technologie

definition

comprehensive set of interfaces, services, and supporting formats, plus user aspects, for interoperability and/or portability of applications, data, or people, as specified by information technology standards and profiles

standard (extrakt)
termín
aplikační rozhraní
term
application interface
definice

komunikační bod, kde jedna strana systému komunikuje s druhou s cílem poskytnout službu pomocí dané aplikace

definition

communication point where one part of a system communicates with another in order to service an application

NOTE 1 to entry: The communication point is typically but not necessarily wireless in the scenarios of ISO 26683.

standard (extrakt)
termín
zařízení
term
facilities
definice

horní vrstva komunikačního zásobníku, která pomáhá k poskytování interoperability a opakovaného využití dat, v řízení aplikací a umožnění dynamického nahrávání nových aplikací v reálném čase

definition

layer that sits on top of the communication stack and helps to provide data interoperability and reuse, and to manage applications and enable dynamic real time loading of new applications

termín
RFID tag zásilky
term
RFID cargo shipment tag
definice

tag pro čtení i zápis; obsahuje data specifická pro zásilku v kontejneru a tag

POZNÁMKA 1 k heslu Nahraná data jsou v zodpovědnosti zasilatele.

POZNÁMKA 2 k heslu Tag může být připevněn ke kontejneru zasilatelem nebo podle jeho pokynů subjektem, který fyzicky provádí nakládku kontejneru.

POZNÁMKA 3 k heslu Obsah dat tagu je flexibilní a může podle přání zasílatele obsahovat informace o cíli cesty, trase, dopravním prostředku, čase a místě čtení nebo zápisu dat, informace o nákladu (popřípadě včetně informací o nebezpečném zboží) nebo další informace týkající se cesty.

POZNÁMKA 4 k heslu Tag má spolehlivě fungovat od bodu nakládky kontejneru do místa jeho určení a má být odstraněn příjemcem při koncové dodávce. Tag lze použít opakovaně.

definition

read-write tag into which data specific to a containerized cargo shipment can be stored and the tag and the data uploaded in it are the responsibility of the shipper

NOTE The tag can be affixed to the container by the shipper or, as per the shipper’s instructions, by the party that physically performs the loading (“stuffing”) of the container. Data capabilities are flexible and can, at the shipper’s discretion, include destination, routing, conveyance or other transportation information, time and location of the interrogation, cargo information (including hazardous material information, where applicable) or other trip-specific information. The tag must perform reliably from the point of stuffing of the container to delivery destination, and is to be removed by the consignee upon final delivery. The tag is reusable.

standard (extrakt)
termín
tag CSS; tag specifikované zásilky
term
cargo shipment-specific (CSS) tag; shipment tag
definice

tag určený pro čtení i zápis; obsahuje aktuální data související se zbožím uloženým v kontejneru zásilky a jeho přepravou

POZNÁMKA 1 k heslu Tag a v něm nahraná data jsou v zodpovědnosti zasilatele.

POZNÁMKA 2 k heslu Tag může být připevněn ke kontejneru zasilatelem nebo podle jeho pokynů subjektem, který fyzicky provádí nakládku kontejneru.

POZNÁMKA 3 k heslu Obsah dat tagu je flexibilní a může podle přání zasílatele obsahovat místo určení, trasu, dopravní prostředek nebo další informace o přepravě nebo zboží (například o nebezpečném nákladu).

POZNÁMKA 4 k heslu Tag má spolehlivě fungovat od bodu nakládky kontejneru do místa jeho určení, a má být odstraněn příjemcem při koncové dodávce. Tag lze použít opakovaně.

definition

read-write tag into which data specific to a containerized cargo shipment can be stored

NOTE 1 The tag and the data uploaded in it are the responsibility of the shipper.

NOTE 2 The tag may be affixed to the container by the shipper or, per the shipper’s instructions, by the party that physically performs the loading (“stuffing”) of the container.

NOTE 3 Data capabilities are flexible and may, at the shipper’s discretion, include destination, routing, conveyance or other transportation information, cargo information (including hazardous material information, where applicable) or other trip-specific information.

NOTE 4 The tag is intended to perform reliably from the point of stuffing of the container to delivery destination, and to be removed by the consignee upon final delivery. The tag may be re-usable.

standard (extrakt)
termín
tag EPC
term
EPC tag
definice

tag typu C podle ISO/IEC 18000-6 se 17. bitem řídicího protokolu nastaveným na „0“, což indikuje, že následuje záhlaví EPC (elektronického kódu výrobku)

definition

ISO/IEC 18000-6 Type C tag with Protocol Control bit 17 set at “0’ indicating that what follows is an EPC header

standard (extrakt)
termín
tag IUI
term
IUI tag
definice

tag typu C podle ISO/IEC 18000-6 se 17. bitem řídicího protokolu nastaveným na „1“, což indikuje, že následuje identifikátor AFI (Application Family Identifier; identifikátor aplikační skupiny transpondérů, která komunikuje se čtečkou)

definition

ISO/IEC 18000-6 Type C tag with Protocol Control bit 17 set at “1’ indicating that what follows is an Application Family Identifier (AFI)

standard (extrakt)
termín
tag kontejneru
term
permanent container license-plate tag
definice

tag trvale připevněný ke kontejneru, určený jen pro čtení; patří sem rovněž tagy typu WORM (Write Once Read Many – zapiš jednou, čti mnohokrát); obsahuje jen omezená data vztahující se pouze k dlouhodobé fyzické identifikaci a popisu daného kontejneru

POZNÁMKA 1 k heslu Tento tag, připevněný majitelem kontejneru nebo jeho zástupcem, by měl mít stejnou trvanlivost jako daný kontejner (kromě situací, kdy kontejner mění majitele anebo identifikaci).

definition

container tag permanently affixed, read-only (including Write Once Read Many – WORM) tag containing limited data relating only to physical identification and description of the container to which it is affixed

NOTE This tag, affixed by or on behalf of the container owner, should last the lifetime of its associated container (except in situations where the container changes ownership and/or equipment ID).

standard (extrakt)
termín
čtečka
term
reader
definice

zařízení komunikující s OBE za účelem čtení nebo zápisu informací

POZNÁMKA 1 k heslu Čtečka může připojit čas a polohu nebo jiná data a předat je správci aplikace, který může sídlit jinde, například ve středisku záchranných služeb.

definition

device that communicates with the OBE to read or write information

NOTE The reader may then add time and location or other data and transfer the data to an application manager, which may reside at another location, such as an emergency control centre.

standard (extrakt)
termín
datový přenos
term
data carrier
definice

prostředek nebo funkce přenosu datových objektů z jednoho bodu do druhého

definition

means or function which carries data objects from one point to another point

standard (extrakt)
termín
přístupový mechanismus
term
access methods
definice

postupy a protokoly pro poskytnutí a získání dat

definition

procedures and protocols to provision and retrieve data

termín
trvalá relace
term
continuous session
definice

relace zahájená ihned po nastartování vozidla a udržovaná po dobu jeho provozu tak dlouho, jak je jen možné

definition

establishes a session as soon as the vehicle is switched on, and maintains that session, so long as it is possible, for as long as the vehicle is operating

standard (extrakt)
termín
uživatelem řízená relace
term
user controlled session
definice

relace vytvořená uživatelem vozidla, když se z libovolného důvodu rozhodne na základě svých instrukcí připojit, a okamžitě ukončená po zadání uživatelovy instrukce k odpojení

definition

user of the vehicle elects, for whatever reason, to connect upon the user’s instruction and disconnect immediately when instructed to do so by the user

standard (extrakt)
termín
časem řízená relace
term
time controlled session
definice

aktivní komunikační relace, vytvořená, když zařízení ve vozidle ve zvoleném čase zahájí časem řízenou relaci, aby poslalo zprávu (vyměnilo si data) nebo když obdrží příchozí volání

PŘÍKLAD Příjem bezpečnostní zprávy z infrastruktury.

definition

active communication session created when the in-vehicle equipment at a time of its choosing initialises a time controlled session in order to send a message/exchange data, or it receives an inbound call, such as receipt of a safety message from the infrastructure; and the session is ended as soon as the task is achieved

standard (extrakt)
termín
viditelnost
term
visibility
definice

<nákladní doprava> schopnost auditovat obsah nákladu pozemní přepravy během jízdy nebo ve strategických bodech jízd

definition

ability to audit the content of a land conveyance while en-route or at strategic points of an overland journey

standard (extrakt)
termín
služba ITS
term
ITS service
definice

komunikační funkce v rámci stanice ITS, kterou poskytují aplikace stanice ITS

definition

communication functionality offered by an ITS-station to an ITS-station application

termín
profil zprávy
term
message profile
definice

obsah vyměněných elektronických obchodních transakcí, který je popsán za účelem sloužit jako část formální dohody

definition

content of the electronic business transactions exchanged described with an aim to function as part of a formal agreement

standard (extrakt)
termín
profil zprávy Freight-X
term
Freight-X message profile
definice

specifikace popisující, jak uskutečnit jeden nebo více obchodních procesů Freight-X stanovením obchodních pravidel Freight-X řídicích obchodní spolupráci a informační obsah (profil zprávy) vyměněných elektronických obchodních transakcí

definition

specification of how one or more Freight-X business processes are executed by specifying the Freight-X business rules governing its business collaborations and the information content (message profile) of the electronic business transactions exchanged

standard (extrakt)