Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 2.2 Aplikace

termín
doprava (nákladní)
term
transport
definice

v kontextu AVI a DG, vozidla sloužící k přesunu zásilky od dodavatele zboží k příjemci, nebo vratných jednotek systémem nazpět

definition

within the context of AVI and DG, the vehicles used to move a consignment from the goods provider to the receiver or returnables back through the system

standard (extrakt)
termín
telematika
term
telematics
definice

užití bezdrátových médií k získání a přenosu dat ze vzdáleného zdroje

definition

use of wireless media to obtain and transmit (data) from a distant source

termín
inteligentní dopravní systémy; dopravní telematika
term
intelligent transport systems (ITS)
definice

systém integrující informační a telekomunikační technologie s dopravním inženýrstvím za podpory ostatních souvisejících vědních oborů (ekonomika, teorie dopravy, systémové inženýrství atd.) tak, aby se pro stávající infrastrukturu zajistila vyšší efektivita a bezpečnost dopravních a přepravních procesů

definition

transport system in which advanced information, communication, sensor, and control technologies, including the Internet, are applied to increase safety, sustainability, efficiency, and comfort; major national initiative to improve information, communication and control technologies in order to improve the efficiency of surface transport

termín
centrum pro vzdálenou správu hostitelských systémů
term
host management centre (HMC)
definice

centrum pro správu aplikací TARV, které jsou spuštěny v hostitelském systému TARV-ROAM; centrum HMC umožňuje vzdálenou správu aplikací ve vozidle důvěryhodnými stranami

definition

central point for TARV-ROAM management of TARV applications executing on the TARV-ROAM host; HMC enables remote management of vehicle applications by a trusted party

standard (extrakt)
termín
elektronická správa nákladní dopravy
term
Electronic Freight Management (EFM)
termín
elektronický manifest dodavatelského řetězce
term
electronic supply chain manifest (ESCM)
definice

koncept tvorby, ukládání, distribuce dat a přístupu k nim; souvisí s manifestem (seznamem nákladu) v rámci celého dodavatelského řetězce, od jeho počátku až do konce

definition

proposed concept of generating, storing, distributing, and accessing manifest-related data along the end-to-end

standard (extrakt)
termín
informační systém pro pracoviště s nebezpečnými materiály
term
workplace hazardous materials information system (WHMIS)
definice

nařízení kanadské vlády jako ekvivalent k normě OSHA pro komunikaci o nebezpečných nákladech, používané ve Spojených státech amerických

POZNÁMKA 1 k heslu V mnoha způsobech je systém značení WHMIS podobný systému HMIS. Nalézá se většinou jako sada značek a symbolů na přepravovaném zboží. WHMIS ani HMIS však nenahrazují patřičné nápisy, značky a symboly pro označování zásilek. Díky mezinárodní harmonizaci se očekává zavedení WHMIS po celém světě do roku 2008.

definition

canadian government regulation equivalent to the OSHA standard hazard communication standard (HCS) in the United States

NOTE In many ways, the WHMIS system of labelling is similar to the HMIS system and may be found as a set of labels and markings on goods being transported. Neither WHMIS nor HMIS is a substitute for proper shipping placards, labels and markings. Thanks to international harmonization, WHMIS is expected to be implemented worldwide by 2008.

standard (extrakt)
termín
parkoviště pro vozidla
term
vehicle parking facility (VPF)
definice

parkoviště pro regulovaná a komerční vozidla, které splňuje požadavky místní jurisdikce ve svém účelu, správě a řízení, především ve smyslu poskytování bezpečného parkování pro regulovaná a další komerční vozidla

definition

parking facility for regulated and other commercial vehicles that meets the requirements of the local jurisdiction in its ability and associated administration and management esp. often to provide safe and secure parking for regulated and other commercial vehicles

termín
systém identifikace nebezpečných materiálů
term
hazardous materials identification system (HMIS)
definice

systém označování výrobků v Severní Americe, vyvinutý federální NPCA (asociací nátěrových a povrchových hmot) a dalšími s ohledem na systém NFPA 704 pro hodnocení

POZNÁMKA 1 k heslu Označení HMIS vždy vypadá jako čtyřúhelník se 4 barevnými pruhy; na vrcholu s modrou částí znázorňující zdravotní vlivy, pod ní červenou znázorňující hořlavost, a dále žlutou pro reaktivitu a bílou pro požadavky na osobní ochranné prostředky. Navíc může být na značce dodatečný prostor pro další informace, včetně názvu výrobku, doplňkových varování, informací o výrobci nebo jiné. HMIS je nabízeno jejím vlastníkem jako „pomoc zaměstnavatelům a jejich zaměstnancům pro zabezpečení každodenní shody s normou OSHA (Occupational Safety and Health Administration, tj. BOZP) o nebezpečných materiálech“. Kritéria hodnocení používaná pro kategorie hořlavosti a reaktivity jsou identická s NFPA 704. Hodnocení v kategorii zdravotních vlivů se liší, HMIS se týká také rizik chronických a akutních zdravotních potíží. V současnosti byla značka přepracována a hvězdičky mají na značce vlastní pole. Na starších značkách (které budou v oběhu po mnoho dalších let) je použito hodnocení v kombinaci s čísly nebezpečnosti zboží.

definition

North American product labelling system developed by the national paint and coatings association (NPCA) and similar in many respects to the NFPA 704 system

NOTE HMIS labels always appear as a rectangle-shaped block of four colour bars with a blue “health” bar on top, a red “flammability” bar below that, followed by a yellow “reactivity” bar and a white “PPE” bar. At times there may be additional space on the label for other information, including product name, supplemental warnings, manufacturer information or additional information. HMIS is touted by its owner as “designed to aid employers and their employees in day-to-day compliance with OSHA’s hazard communication standard.” The rating criteria used for categories of flammability and reactivity is identical to that used by NFPA 704. The ratings in the health category differ as HMIS is also concerned with chronic as well as acute health hazards. The presence of an asterisk indicates a chronic health hazard.

Recently, the label was redesigned to give the asterisk a box of its own on the label. In older labels (which are expected to be prevalent for many years), the mark is combined with the numerical rating value.

standard (extrakt)
termín
systém IVS; systém ve vozidle
term
in-vehicle system (IVS)
definice

stanice ITS a připojené zařízení zabudované do vozidla;

palubní zařízení ve vozidle, které poskytuje dané telematické funkce systému ve vozidle

POZNÁMKA 1 k heslu Toto zařízení může být tvořeno jedinou fyzickou palubní jednotkou nebo může obsahovat telematické funkce v jednom nebo více zařízeních ve vozidle.

definition

ITS-station and connected equipment on board a vehicle

termín
systém tísňových hlášení
term
emergency message system (EMS)
definice

sběr, třídění a přenos dat nouzového hlášení systémem IVS poskytovateli aplikační služby

definition

collection, collation, and transfer of emergency message data from an in-vehicle system to an application service provider

termín
architektura (TARV)
term
architecture
definice

formalizovaný popis návrhu struktury a rámce TARV

definition

formalised description of the design of the structure of TARV and its framework

standard (extrakt)