Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 2.3 Informace

termín
výrobce
term
manufacturer
definice

subjekt, který zboží vyrábí

definition

party that manufactures goods

standard (extrakt)
termín
malé a střední podniky
term
small and medium-size enterprise (SME)
definice

každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na jeho právní formu, který je charakterizovaný počtem zaměstnanců, ročním obratem a/nebo bilanční sumou roční rozvahy, které nepřesahují stanovený limit

POZNÁMKA 1 k heslu V rámci Evropské unie se jedná o podniky, které zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů eur, nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů eur. (Doporučení Evropské komise ze dne 6. května 2003 s definicí mikropodniků, malých a středních podniků.)

definition

any entity engaged in an economic activity, irrespective of its legal form, that is characterized by number of employees, annual turnover, and/or annual balance sheet which falls below established limits

NOTE 1 to entry: Within European Union, fewer than 250 persons, annual turnover not exceeding 50 million euros and annual balance not exceeding 43 million euros. (Commission recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small, and medium-sized enterprise.)

standard (extrakt)
termín
prodejce
term
seller
definice

subjekt, který prodává zboží kupujícímu

definition

name and address of party selling merchandise to a buyer

standard (extrakt)
termín
dodavatel zboží
term
goods provider
definice

subjekt, který dodává zboží k přepravě do jiné společnosti

POZNÁMKA 1 k heslu Dodavatelem zboží může být výrobce, obchodník, zástupce nebo jednotlivec.

definition

party that provides goods to another party

NOTE A goods provider can be a manufacturer, trader, agent, or individual. More commonly known as a “consignor”.

termín
expedice
term
despatch party
definice

subjekt, kterému má být nebo bylo zboží vydáno, pokud není identický s dopravcem

definition

party to whom goods are to be, or have been, taken over, if not identical to carrier

standard (extrakt)
termín
zástupce; agent
term
agent
definice

osoba nebo společnost pověřená k jednání jménem jiné strany

definition

name and address of a person or organization authorized to act for or on behalf of another party

standard (extrakt)
termín
zprostředkovatel
term
intermediary
definice

komerční strana poskytující služby zákazníkům, dodavatelům nebo správním úřadům v dodavatelském řetězci

POZNÁMKA 1 k heslu Tyto služby zahrnují i přepravu nákladu

definition

commercial party who provides services to customers, suppliers or authorities within the supply chain

NOTE This includes, but is not limited to, freight transport.

standard (extrakt)
termín
odesilatel
term
consignor; shipper
definice

subjekt, který na základě smlouvy s dopravcem odesílá zboží prostřednictvím dopravce, nebo nechá zboží dopravcem doručit

definition

shipper, sender, party which, by contract with a carrier, consigns or sends goods with the carrier, or has them conveyed by him

standard (extrakt)
termín
zasilatel; dopravce
term
forwarder; forwarding agent
definice

osoba nebo společnost organizující zásilky pro jednotlivce nebo společnosti; může jednat také jako dopravce

definition

forwarding agent person or company that organizes shipments for individuals or other companies and may also act as a carrier

standard (extrakt)
termín
nákladní speditér; speditér; zasilatel
term
freight forwarder
definice

subjekt zařizující přepravu zboží včetně souvisejících služeb a/nebo formálních úkonů jménem odesilatele nebo příjemce

definition

party arranging the carriage of goods including connected services and/or associated formalities on behalf of a consignor or consignee

standard (extrakt)
termín
poskytovatel logistických služeb
term
logistic service provider
definice

strana poskytující logistické služby jako je skladování, přebalování výrobků, distribuce a montáž (tj. poskytovatel logistických služeb typu 3PL, kontejnerové překladiště)

definition

party providing logistic services such as warehousing, repacking products, distribution, and assembly (i.e. third party logistic provider, container freight station)

standard (extrakt)
termín
konsolidátor
term
consolidator
definice

osoba nebo organizace zajišťující proces kombinování/sdružování několika zásilek určených pro jednoho nebo více příjemců při jejich nakládce do kontejneru; kombinování zásilek do vozidel před přepravou nákladu

definition

person or organization engaged in the process of combining more than one consignment loaded in a container destined to one or more consignees, combining carload or truckload consignments to make carload or truckload movements

standard (extrakt)
termín
poskytovatel přepravních služeb
term
transport services provider
definice

subjekt přepravující zboží

definition
standard (extrakt)
termín
dopravce
term
carrier
definice

subjekt, který provádí nebo zařizuje přepravu zboží (pro cizí potřebu) mezi určenými body

definition

party undertaking or arranging transport of goods between named points

standard (extrakt)
termín
silniční dopravce
term
motor carrier
definice

dopravce používající pro přepravu zboží pronajatou nebo soukromou silniční dopravu

definition

motor carriage carrier using for-hire or private motorized transport on roads to transport goods

standard (extrakt)
termín
letecký dopravce
term
air carrier
definice

dopravce používající k přepravě zboží letadlo

definition

carrier using aircraft to transport goods

standard (extrakt)
termín
bezpečné parkoviště
term
secure parking facility (SPF)
definice

parkoviště pro regulovaná a komerční vozidla, které splňuje požadavky místní jurisdikce ve svém účelu, správě a řízení ve smyslu poskytování bezpečného parkování pro regulovaná a další komerční vozidla

definition

parking facility for regulated and other commercial vehicles that meets the requirements of the local jurisdiction in its ability and associated administration and management to provide safe and secure parking for regulated and other commercial vehicles

standard (extrakt)
termín
exportér
term
exporter
definice

subjekt vystavující exportní deklaraci (nebo subjekt, na který je deklarace vydána), který je vlastníkem zboží nebo k němu má podobná dispoziční práva v době, kdy je deklarace přijata

definition

name and address of the person who makes, or on whose behalf the "export declaration" is made, and who is the owner of the goods or has similar right of disposal over them at the time when the declaration is accepted

standard (extrakt)
termín
exportní agent
term
export agent
definice

osoba nebo společnost pověřená k obchodní činnosti nebo jednání jménem jiné osoby či společnosti, nebo jako zprostředkovatel pro služby související s exportem zboží ze země

definition

person or organisation authorised to act for or on behalf of another person or organisation in business or as a broker in respect of services concerning the export of goods out of the country

standard (extrakt)
termín
celní zprostředkovatel
term
customs broker
definice

subjekt oprávněný otevřít zásilku a zboží proclít

POZNÁMKA 1 k heslu Odpovědností celního zástupce jsou také vyhotovení přihlašovacího formuláře; doporučení importérovi zaplatit clo; postoupení cla a dalších výloh; zajištění doručení importérovi.

definition

party who is licensed to enter and clear goods through customs

NOTE 1 to entry: The responsibilities of a broker include preparing the entry form and filing it; advising the importer on duties to be paid; advancing duties and other costs; and arranging for delivery to the importer.

standard (extrakt)
termín
importér
term
importer
definice

subjekt nebo jeho zastupující agent pro celní odbavení nebo jiná oprávněná osoba, která vyřizuje celní odbavení

POZNÁMKA 1 k heslu Může zahrnovat osobu vlastníka zboží nebo osobu, které je zboží zasíláno.

definition

name and address of party who makes, or on whose behalf a customs clearing agent or other authorised person makes, an import declaration

NOTE This may include a person who has possession of the goods or to whom the goods are consigned.

standard (extrakt)
termín
importní agent
term
import agent
definice

osoba nebo společnost pověřená k obchodní činnosti nebo jednání jménem jiné osoby či organizace, nebo jako zprostředkovatel pro služby související s importem zboží do země

definition

person or organisation authorised to act for or on behalf of another person or organisation in business or as a broker in respect of services concerning the import of goods into the country

standard (extrakt)
termín
odběratel dopravních služeb
term
transport service buyer
definice

strana, která dává přepravní službě instrukce potřebné pro zásilku zboží

definition

party who gives instructions for the transportation services required for a consignment of goods

standard (extrakt)
termín
příjemce
term
consignee; receiver
definice

subjekt uvedený v přepravním dokladu, kterému má být zboží, náklad nebo přepravní jednotky doručeny

definition

receiver party to which goods are consigned

termín
odběratel
term
delivery party
definice

subjekt, kterému má být zboží dodáno, pokud není identický s příjemcem

definition

party to whom goods should be delivered, if not identical to consignee

standard (extrakt)
termín
kupující; odběratel; koncový zákazník
term
buyer; customer; ultimate consignee
definice

osoba nebo entita nakupující zboží nebo služby

definition

person or legal entity that uses the service of a Toll Service Provider

NOTE Depending on the local situation, the customer can be the owner, lessor, lessee, keeper, (fleet) operator, holder of the vehicle's registration certificate, driver of the vehicle, or any other third person.

standard (extrakt)
termín
komunity uživatelů Freight-X
term
Freight-X user communities
definice

společenství organizací, které se formálně dohodly na spolupráci, že budou jednat podle zásad definovaných v ISO TS 17187 připojením ke konsorciu Freight-X

definition

communities of organizations who have formally agreed to collaborate to operate using the principles defined in ISO TS 17187 by joining a Freight-X consortium

standard (extrakt)
termín
konsorcium Freight-X
term
Freight-X consortium
definice

organizace, které se formálně dohodly na vytvoření formálního sdružení, které má stanovená pravidla a řídicí postupy, aby mohly ve své činnosti spolupracovat podle zásad definovaných v ISO TS 17187

definition

organizations who have formally agreed to form a formal association which has established rules and governance procedures to collaborate to operate using the principles defined in ISO TS 17187

standard (extrakt)
termín
provozovatel komunity Freight-X
term
Freight-X community provider
definice

organizace, která zavádí mechanismy potřebné pro řízení poptávky a nabídky dostupných služeb Freight-X a podporuje procesy pro řízení nákladní dopravy

definition

organization who implement mechanisms for managing demand and supply of available Freight-X services supporting freight transportation management operations

standard (extrakt)
termín
správce systému IVS
term
IVS maintainer
definice
definition

actor who installs IVS on behalf of the prime service provider

standard (extrakt)
termín
poskytovatel aplikační služby
term
application service provider (ASP)
definice

subjekt, který poskytuje aplikační službu

definition
termín
poskytovatel služby
term
service provider
definice

<TARV> subjekt, který byl certifikován úřadem jako vhodný pro poskytování regulovaných nebo komerčních služeb pomocí aplikačních služeb ITS

POZNÁMKA 1 k heslu Poskytovatel služby je odpovědný za sběr dat ze systému IVS, zpracování dat a poskytování zpráv jurisdikci v souvislosti s jurisdikcí specifikovanými požadavky na službu.

definition

party which is certified by an approval authority (regulatory) as suitable to provide regulated or commercial ITS application services

standard (extrakt)
termín
primární poskytovatel služby
term
prime service provider (PSP)
definice

<TARV> první smluvní strana poskytující regulované aplikační služby pro regulované komerční nákladní vozidlo nebo jmenovaný nástupce pro ukončení takové počáteční smlouvy

POZNÁMKA 1 k heslu Primární poskytovatel služby je také zodpovědný za údržbu instalovaného systému IVS; pokud nebyl systém IVS instalován během výroby vozidla, primární poskytovatel služby je rovněž zodpovědný za jeho instalaci a uvedení do provozu.

definition

service provider who is the first contractor to provide regulated application services to the regulated commercial freight vehicle, or a nominated successor on termination of that initial contract

NOTE The prime service provider is also responsible for maintaining the installed IVS; if the IVS was not installed during the manufacture of the vehicle, the prime service provider is also responsible for installing and commissioning the IVS.

standard (extrakt)
termín
uživatel
term
user
definice

<TARV> jednotlivec nebo strana zaregistrovaná a provozující regulované nebo komerční služby

POZNÁMKA 1 k heslu Existují čtyři typy uživatele: řidič vozidla, vlastník nákladu, vlastník vozidla, provozovatel vozidla.

definition

individual or party that enrols in and operates within a regulated or commercial application service

EXAMPLE Driver, transport operator, freight owner, etc.

termín
primární uživatel
term
prime user
definice

<TARV> hlavní uživatel služby TARV

definition

principal user of the TARV services

standard (extrakt)
termín
sekundární uživatel
term
secondary user
definice

<TARV> další uživatel služby TARV, který není primárním uživatelem

definition

other user(s) of the TARV services who are not the prime user

standard (extrakt)