Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 2.4 Identifikace a značení

termín
úřad; správní úřad
term
authority
definice

statutární orgán v rámci jurisdikce s vymezenou odpovědností, který v souladu s legislativou vykonává dohled nad trhem a/nebo sleduje shodu procesů s legislativou

definition

statutory body existing within a jurisdiction and a specific area of responsibility that administers legislation to regulate trade and/or monitors compliance with existing legislation

termín
celní úřad
term
customs
definice

vládní organizace, která má na starosti dohled nad platbami za clo a daně u dováženého zboží z cizích zemí a kontrolu nad vývozem a dovozem zboží

definition

government organization that deals with the levying of duties and taxes on imported goods from foreign countries and the control over the export and import of goods

standard (extrakt)
termín
jurisdikce
term
jurisdiction
definice

<TARV> vládní, silniční nebo dopravní úřad, který vlastní regulativní aplikace

PŘÍKLAD Země, stát, městská rada, silniční úřad, ministerstvo (financí, dopravy) apod.

definition

government, road or traffic authority which owns the regulatory applications

EXAMPLE Country, state, city council, road authority, government department (customs, treasury, transport), etc.

standard (extrakt)
termín
dohled jurisdikce; regulátor
term
jurisdiction regulator; regulator
definice

<TARV> zástupce jurisdikce určený pro regulaci a správu TARV v rámci jurisdikce

POZNÁMKA 1 k heslu Může a nemusí jím být schvalovací orgán.

definition

agent of the jurisdiction appointed to regulate and manage TARV within the domain of the jurisdiction; may or may not be the approval authority (regulatory)

standard (extrakt)
termín
schvalovací orgán
term
approval authority
definice

<TARV> obvykle nezávislý orgán pro schvalování a audit poskytovatelů služeb

definition

regulatory organization (usually independent) which conducts approval and ongoing audit for service providers on behalf of a jurisdiction

standard (extrakt)
termín
auditor
term
auditor
definice

<TARV> osoba nebo organizace potvrzená schvalovacím orgánem pro roli auditora

definition

person or organization approved as an auditor by an approval authority

termín
žadatel
term
applicant
definice

<TARV> strana, která žádá schvalovací orgán o své schválení jako poskytovatel služby

definition

party which has applied for approval as a service provider

standard (extrakt)