Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 2.8 Aktéři služeb

termín
číslo přepravního dokumentu
term
transport document number
definice

číslo přiřazené přepravnímu dokumentu dopravcem nebo jeho zástupcem

definition

reference assigned by the carrier or his agent to the transport document

standard (extrakt)
termín
značení zásilky
term
shipping marks
definice

fyzická identifikace jednotlivých balení používaná pro usnadnění jejich pohybu bez zpoždění nebo zaměnění až do místa určení, a zároveň umožňující kontrolu zboží oproti jeho doprovodným dokumentům

definition

physical identification shown on individual packages, used to help move them without delay or confusion to their final destination, and to facilitate verifying goods against their associated documents

standard (extrakt)
termín
neměnné informace tagu kontejneru
term
permanent container tag information
definice

nepřeprogramovatelné informace obsažené v tagu kontejneru po celou dobu životnosti kontejneru nebo do doby změny vlastnictví kontejneru a/nebo změny jeho identifikace, které jsou nahrány a spravovány majitelem kontejneru (nebo v jeho zastoupení) a jsou v jeho odpovědnosti

definition

non-reprogrammable information that resides on the container tag for the duration of the lifetime of the container (or until the container changes ownership and/or equipment ID), and which is uploaded and maintained by, or on behalf of, the container owner and at its responsibility

NOTE The permanent, non-reprogrammable information elements are specified in ISO 10374.

standard (extrakt)
termín
povinné informace tagu zásilky
term
mandatory shipment tag information
definice

dva nepřeprogramovatelné datové prvky: jedinečné trvalé identifikační číslo integrovaného obvodu (identifikační číslo čipu) a jedinečné trvalé identifikační číslo samotného tagu (identifikační číslo tagu), a jeden přeprogramovatelný datový prvek (směrový kód dat tagu)

POZNÁMKA 1 k heslu Nepřeprogramovatelné datové prvky jsou vloženy do tagu zásilky výrobcem tagu.

definition

two non-reprogrammable data elements [i.e. a unique permanent ID of the integrated circuit (chip ID) and a unique permanent ID of the actual tag (tag ID)] and one reprogrammable data element (the tag data routing code)

NOTE The non-reprogrammable data elements will be imbedded in the shipment tag by the tag manufacturer.

standard (extrakt)
termín
směrový kód dat tagu
term
tag data routing code
definice

řetězec znaků umožňující systému, který čte záhlaví tagu, přeposlat data o průběhu přepravy majiteli tagu

definition

data string that enables the system that reads the tag header to forward in-transit visibility data to the owner of the tag

standard (extrakt)
termín
bezpečnostní značky
term
placards
definice

grafické varovné prostředky navržené k rozlišení tříd nebo skupin nebezpečných nákladů přepravovaných silničním nebo železničním vozidlem

POZNÁMKA 1 k heslu Existují různé značky pro každou třídu nebo skupinu. Značky jsou barevně odlišeny, o minimální velikosti strany 250 mm a musí být umístěny na všech kusech nebezpečných věcí nebo přímo na vozidle. Některá vozidla vyžadují umístění více než jedné značky, některá umísťují tři i více značek. Značky zobrazují ve spodním rohu číslo třídy.

definition

graphic warning devices designed to give the hazard class or division of the dangerous goods carried in a vehicle or railroad car

NOTE There are different placards for each class or division. Placards are colour coded and are at least 10,8 in (273 mm) on a side and must be displayed on all four sides of the vehicle. Placards display the hazard class number in the bottom corner. Some vehicles are required to display more than one placard; some will display three or more.

standard (extrakt)
termín
NFPA 704; NFPA (ochranný) kosočtverec
term
NFPA diamond; NFPA 704 (NFPA)
definice

Národní sdružení protipožární ochrany (US)

definition

National Fire Protection Association (US)

standard (extrakt)
termín
kosočtvercové (diamantové) hodnocení
term
diamond ratings (NFPA 704)
definice

ochranný kosočtverec (diamant), který se nachází na budovách a předmětech k označení stupně rizika rizikového materiálu

POZNÁMKA Správně se nazývá NFPA (ochranný) kosočtverec a je založený na normě 704 vytvořené NFPA (Národní sdružení protipožární ochrany); jeho symboly (čtyři kosočtverce) se používají k hrubému označení hořlavosti, reaktivity a dalších údajů. Jejich účel je podobný číslování podle tříd rizika, které se nachází na bezpečnostních značkách a štítcích. Čtyři části označují stupeň rizika (od jedničky do čtyřky, kdy čtyřka je nejrizikovější) následovně: horní kosočtverec (červený) označuje nebezpečí požáru a bod vzplanutí; levý kosočtverec (modrý) označuje zdravotní riziko; pravý kosočtverec (žlutý) označuje chemickou reaktivitu; spodní kosočtverec (bílý) se používá pro vyznačení kódu specifického rizika.

definition

the four-diamond legend found on buildings and objects, which reflects the hazard degree of the contents.

NOTE Properly called NFPA (National Fire Protection Association) diamonds and based on the 704 standard developed by the NFPA, these symbols are used to provide a gross indication of flammability, instability and other data.

They are similar in intent to the class-divisions numbering found on dangerous goods placards and labels. The four sections contain ratings (ranging from one to four with four as the most severe) as follows: ⎯ The upper triangle (red) is the fire hazard and flash point rating.

⎯ The left triangle (blue) is the health hazard rating.

⎯ The right triangle (yellow) is the reactivity rating.

⎯ The lower triangle (white) is used to reflect any specific hazard indication.

standard (extrakt)