Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 3.1 Systémy veřejné dopravy osob

termín
druh informačního zařízení pro cestující (MODEL informačního zařízení pro cestující)
term
type of passenger information equipment (Passenger Information Equipment MODEL)
definice

klasifikace INFORMAČNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO CESTUJÍCÍ (např. ukazatel další zastávky, hlášení zastávek, zařízení pro informování cestujících)

definition

a classification for PASSENGER INFORMATION EQUIPMENT (e.g. next stop indicator, stop announcements, passenger information facility)

standard (extrakt)
termín
informace pro cestující
term
passenger information
definice

činnosti související s informováním cestujících o plánovaných i aktuálních dopravních službách

definition

all activities related to informing the users either about the planned or about the actual transportation services

termín
informační systém pro cestující
term
passenger information system
definice

systém pro cestující k poskytování a výměně informací týkajících se síťových služeb (jízdní řády apod.); optimalizaci cest (návrh cesty vyhotovený na základě daných kritérií apod.), řízení zdrojů veřejné dopravy (prodejní body, validátory, informační zařízení pro cestující apod.)

definition

a passenger information system is concerned with: - Information provision and exchange about the network services (timetables, etc), - Optimization of passenger trips (trip proposals made according to specific criteria, etc), - Management of Public Transport resources (sales points, validators, passenger information devices, etc)

standard (extrakt)
termín
informační systém pro cestující umístěný na nástupišti
term
quay passenger information system
definice

informační systém pro cestující umístěný na nástupišti nebo zastávkový informační systém pro cestující, který je primárně vytvořen jako neinteraktivní dynamické rozhraní člověk-stroj mezi systémem automatického monitorování polohy vozidel (AVMS) a cestujícím na nástupišti; toto rozhraní je v podstatě vizuální

POZNÁMKA 1 k heslu Má být ve shodě s ENV 13998 (Neinteraktivní dynamický informační systém pro zastávky veřejné dopravy).

POZNÁMKA 2 k heslu Informační systém pro cestující musí obsahovat hlasový komunikátor, aby na požadavek zrakově postiženého poskytl hlasové informace.

definition

a QUAY Passenger Information System or Stop Passenger Information System is primary defined as non interactive dynamic man machine interface between the Automatic Vehicle Monitoring System (AVMS) and the PASSENGER at a QUAY

NOTE It should comply with ENV 13998 - Non-interactive dynamic passenger information on ground. This interface is basically visual. It has to incorporate an audio communicator to give audio information on demand from the VIP.

standard (extrakt)
termín
neinteraktivní dynamický informační systém pro zastávky veřejné dopravy
term
non-interactive dynamic passenger information VMS
definice

zařízení, které zobrazuje informace o příjezdu prostředků veřejné dopravy a které není vybaveno pro dialog s cestujícími

definition

equipment which displays real time public road transport arrival information for intending passengers without any particular dialogue with the passengers

standard (extrakt)
termín
informační tabule
term
sign; sign panel
definice

součást neinteraktivního dynamického informačního systému pro zastávky ve veřejné dopravě s vizuálními informacemi

definition

an indicator with a sign panel with visual information is a part of a non-interactive dynamic passenger information on the ground

standard (extrakt)
termín
lokační systém
term
locating system – Transmodel
definice

<Transmodel> systém používaný k adresování polohy a grafického znázornění sítě a dalších prostorových objektů

definition

the system used as reference for the location and graphical representation of the network and other spatial objects

termín
palubní informační a řídicí systém
term
vehicle board information and control system
definice

systém tvořený všemi zařízeními, která jsou instalována ve vozidle a která řídí palubní počítač (řadič); část systému automatického monitorování polohy vozidel

definition

the Vehicle part of the Automatic Vehicle Monitoring System; VBICS is created by all devices installed onboard the vehicle, which are controlled by the board computer (controller)

standard (extrakt)
termín
systém automatického monitorování polohy vozidel
term
Automatic Vehicle Monitoring System (AVMS)
definice

systém palubního zařízení ve vozidle veřejné dopravy osob (autobus, trolejbus a tramvaj) komunikující s řídicím centrem

POZNÁMKA 1 k heslu Systém monitoruje polohu vozidel veřejné dopravy v provozu a podporuje pomocné systémy, automatické informační systémy, systémy výběru jízdného a pomocné systémy údržby.

definition

enables actualisation of the vehicle route to be displayed on the IVMS should any change in route occur during the ride

standard (extrakt)
termín
monitorování a řízení operací
term
operations monitoring and control
definice

všechny činnosti, které souvisí s dopravním procesem, tj. funkce týkající se řízení a přepravy cestujících v reálném čase podle daných instrukcí, včetně monitorování průběhu řízení a jeho ovládání v případě odklonů, a dále všech činností k podpoře průběhu řízení (přednost na semaforech, změna koleje, výběr nástupního ostrůvku, oznámení o zpoždění/dřívějším příjezdu apod.)

POZNÁMKA 1 k heslu Tyto funkce jsou často řízeny počítačově podporovaným nástrojem, který se nazývá automatické monitorování vozidla (systém AVM).

definition

all activities related to the transportation process, i.e. real-time functions related to the driving and transportation of passengers according to given instructions, including the monitoring of the driving process and its control in case of deviations, as well as all activities that support the driving process (traffic light priority, track switching, bay selection, advance/delay advice etc.).

NOTE 1 to entry: Such functions are often assisted by computer-aided tools, known as Automated Vehicle Monitoring (AVM)

termín
monitorování vozidla
term
vehicle monitoring – TransModel
definice

<Transmodel> přidělování provozních dat ke sledovanému logickému vozidlu v určitém čase

POZNÁMKA 1 k heslu V SIRI může informace podaná od monitorovací služby vozidel SIRI zahrnovat polohu vozidla, tj. geostaciální polohu a další provozní údaje, jako je počet cestujících a zda je vozidlo v dopravní zácpě.

PŘÍKLAD Vozidlo je provozováno po určitém monitorovaném diagramu jízdy vozidla nebo projelo v určitém pozorovaném čase průjezdu určeným bodem.

definition

an activity consisting in the assignment, at a certain time, of operational data to a monitored LOGICAL VEHICLE (e.g. that the vehicle is operating a certain MONITORED VEHICLE JOURNEY, or has passed at a certain OBSERVED PASSING TIME at a POINT).

In SIRI, the information reported by the SIRI Vehicle Monitoring Service may include both the vehicle’s location, i.e. geospatial position, and other operational data such as the number of passengers, and whether it is in congestion.

standard (extrakt)
termín
monitorování zastávek
term
stop monitoring – SIRI
definice

<SIRI> sledování stavu a očekávaných příjezdů vozidla na zastávkový monitorovací bod a odjezdů z něj v reálném čase

POZNÁMKA 1 k heslu Služba monitorování zastávek SIRI poskytuje informace o stavu v reálném čase a očekávané činnosti pro jeden nebo více monitorovacích bodů, což obvykle odpovídá zastávkovým bodům.

definition

the monitoring of the real time status and expected activities of vehicle arrivals and departures at a Stop Monitoring point.

The SIRI Stop Monitoring Service provides information of the real time status and expected activities for one or more MONITORING POINTs, corresponding typically to STOP POINTs.

standard (extrakt)
termín
monitorovaný bod zastávky
term
stop monitoring point – SIRI
definice

<SIRI> bod, ze kterého je hlášen status v reálném čase

POZNÁMKA 1 k heslu Obvykle odpovídá zastávkovému bodu.

definition

a point at which real-time status is reported; normally corresponds to a STOP POINT

standard (extrakt)
termín
monitorování přípojů
term
connection monitoring – SIRI
definice

<SIRI> monitorování změn příjezdů a odjezdů v reálném čase proti plánovanému jízdnímu řádu na přestupních zastávkách/stanicích

definition

the monitoring of the real-time arrivals and departures at an interchange for changes against the planned schedule

standard (extrakt)
termín
jištění přípojů
term
connection protection – SIRI
definice

<SIRI> koordinace jízd přivážejícího vozidla a odvážejícího vozidla na přestupních zastávkách/stanicích tak, aby se maximalizovala šance cestujících na realizaci jejich jízdy

POZNÁMKA 1 k heslu Zahrnuje výměnu informací mezi přivážejícím a odvážejícím vozidlem, aby byli informováni dispečeři a cestující o aktuální situaci a o zpoždění odvážejících vozidel tak, aby bylo zajištěno zaručené spojení.

definition

the coordination of inbound feeder and outbound distributor journeys at an interchange so as to maximise the chances of passengers achieving their journeys. Involves the exchange of information between feeder and distributor to inform dispatchers and passengers of the current situation, and the delaying of distributor vehicles so as to honour GUARANTEED CONNECTIONS.

standard (extrakt)
termín
monitorovaná informace
term
monitoring information – SIRI
definice

<SIRI> informace o podmínkách a okolnostech monitorování

PŘÍKLAD Informace manuální/automatické, četnost měření apod.

definition

describes the conditions and circumstances of monitoring: manual/automatic, frequency of measurement, etc.

standard (extrakt)
termín
provisioning
term
provisioning – SIRI
definice

<SIRI> proces přípravy a vybavení sítě tak, aby mohl poskytnout (nové) služby svým uživatelům

POZNÁMKA 1 k heslu V telekomunikačních službách NS/EP, se „provisioning“ rovná „zahájení řízení“ a obsahuje změny stavu stávající priority dané služby nebo jejích schopností vybavení systému kompletní sadou stabilních dat, která jsou nezbytná pro jeho fungování, a to i referenčních dat a obsahu, například identifikátory zastávek a data jízdního řádu pro systém AVMS.

POZNÁMKA 2 k heslu Provisioning se liší od konfigurace – vytvoření provozních parametrů systému a ostatních variabilních rysů tak, že může být rutinně opakován čas od času, když je připraven nový soubor dat.

definition

the process of preparing and equipping a network so that it can provide (new) services to its users

NOTE In NS/EP telecommunications services, "provisioning" equates to "initiation" and includes altering the state of an existing priority service or capability. the populating of a system with a complete set of stable data necessary for its operation, both reference data and content; for example, the stop identifiers and the timetable data for an AVMS system.

NOTE Provisioning is distinct from Configuration – the setting up of the systems’ operational parameters and other variable features – in that it may be routinely repeated from time to time when a new data set is prepared.

standard (extrakt)
termín
kontrolní informační systém
term
surveillance information system
definice

dynamické neinteraktivní rozhraní člověk-stroj mezi systémem automatického monitorování polohy vozidel (AVMS) a cestujícím u vstupu na zastávkové místo, přístupový prostor a podobná místa; toto rozhraní je v podstatě vizuální

POZNÁMKA 1 k heslu Má být ve shodě s ENV 13998 (Neinteraktivní dynamický informační systém pro zastávky veřejné dopravy).

POZNÁMKA 2 k heslu Kontrolní informační systém musí obsahovat hlasový komunikátor, aby na požadavek zrakově postiženého poskytl hlasové informace prostřednictvím pevně umístěného reproduktoru.

definition

surveillance Information System is primarily a dynamic non interactive man machine interface between the Automatic Vehicle Monitoring System (AVMS) and the PASSENGER at a STOP PLACE ENTRANCE, ACCESS SPACE or similar location

NOTE This interface is basically visual and would be in compliance with ENV 13998, Non-interactive dynamic passenger information on ground. It should have an incorporated audio communicator to give audio information on demand from a VIP over a fixed loudspeaker.

standard (extrakt)
termín
systém s neprůběžným sledováním polohy vozidel
term
non-continuous location system
definice

systém, který detekuje průjezd vozidla specificky vybavenými body (speciálními detektory/majáky); tento systém nemá informace o poloze mezi dvěma sousedními, takto vybavenými body

POZNÁMKA 1 k heslu Opakem je systém s průběžným sledováním polohy vozidel, který umožňuje v kterýkoliv okamžik určit polohu vozidla.

definition

contrary to a continuous location system which allows to get the location of the vehicle at any time if necessary, a non continuous location system is a system which can only detect the passage of a vehicle at some specially equipped points (equipped with special detectors for example) and which knows nothing about the location of the vehicle between two such points

standard (extrakt)
termín
harmonogram; plánování
term
scheduling
definice

metoda pro načasování výkonu plánované činnosti uvnitř spravovaného objektu nebo jím zastupovaného

POZNÁMKA 1 k heslu V normě ISO 17185 označuje tento termín všechny činnosti související s taktickým plánováním dopravy, rozdělením do vozidel, harmonogramu řidičů a rozpisu služeb.

definition

method of controlling the timing of the execution of a scheduled activity within or represented by a managed object

NOTE In ISO 17185, this term means all activities related to the tactical planning of transportation, splitting into vehicle scheduling, driver scheduling, and rostering.