Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 3.10 Zastávky

termín
druh zastávkového bodu (MODEL diagramu služby))
term
type of stop point (Service Pattern MODEL)
definice

klasifikace PLÁNOVANÝCH ZASTÁVKOVÝCH BODŮ; používá se například ke stanovení, které zařízení má být na zastávku instalováno (sloupek, přístřešek, sezení atd.)

definition

a classification of SCHEDULED STOP POINTs, used for instance to characterize the equipment to be installed at stops (post, shelter, seats, etc.)

standard (extrakt)
termín
zastávkový bod
term
stop point
definice

místo, kde cestující mohou nastoupit do vozidel a vystoupit z nich

POZNÁMKA 1 k heslu V IFOPT přejmenovaný na plánovaný zastávkový bod.

standard (extrakt)
termín
systém topografických dat
term
topographical data system – IFOPT
definice

<IFOPT> rozšířený místopisný seznam míst v zeměpisné oblasti zaznamenaný konzistentním způsobem tak, aby byl vhodný k použití v různých kontextech služeb pro zákazníky

POZNÁMKA 1 k heslu Obsahuje asociace představující topografické vztahy, jako je hierarchie, přilehlost.

definition

extended Gazetteer of PLACEs within a geographical area labelled in a consistent manner so as to be suitable for use in different contexts in customer facing services

NOTE 1 to entry: Will include associations representing topographical relationships such as hierarchy, adjacency.

standard (extrakt)
termín
topografické místo
term
topographical place – IFOPT
definice

<IFOPT> zeměpisné uspořádání, které udává topografický kontext při vyhledávání nebo zobrazování cestovních informací, jako je například začátek nebo cíl cesty

POZNÁMKA 1 k heslu Může být jakékoli velikosti (například okres, velkoměsto, město, obec) a rozličné specifikace.

POZNÁMKA 2 k heslu Topografické místo může být asociováno s místem (včetně zastávkového místa), ale ne všechna místa jsou topografická místa. Topografická místa mohou být organizována pomocí hierarchického omezení a disjunktně přilehlých vztahů.

POZNÁMKA 3 k heslu Topografické místo má vždy mít kanonické označení místopisného seznamu. Aby bylo možno rozlišit mezi dvěma topografickými místy stejného jména, je zapotřebí použít hierarchické topografické vztahy topografického místa.

definition

geographical settlement which provides topographical context when searching for or presenting travel information, for example as the origin or destination of a trip

NOTE 1 to entry: It may be of any size (e.g. County, City, Town, Village) and of different specificity, e.g. Greater London, London, West End, Westminster, St James’s.

NOTE 2 to entry: A TOPOGRAPHICAL PLACE may be associated with a PLACE (including a STOP PLACE), but not all PLACEs are TOPOGRAPHICAL PLACEs. TOPOGRAPHICAL PLACEs may be organised through hierarchical containment and disjoint adjacency relationships.

NOTE 3 to entry: A TOPOGRAPHICAL PLACE should always have a canonical gazetteer name. It may be necessary to use the hierarchical topographical relationships of the TOPOGRAPHICAL PLACE to establish a unique context with which to distinguish between two TOPOGRAPHICAL PLACEs with the same name.

termín
druh topografického místa
term
type of topographical place – IFOPT
definice

<IFOPT> klasifikace topografických míst podle jejich velikosti a významu pro různé druhy plánování cesty

definition

classification of the TOPOGRAPHICAL PLACES according to their size and relevance for different types of journey planning

standard (extrakt)
termín
tarifní pásmo
term
tariff zone – IFOPT
definice

<IFOPT> ZÓNA určující strukturu jízdného podle pásem v systému, který provádí výpočet jízdného na základě zón nebo pásmových tabulek

definition

ZONE used to define a zonal fare structure in a zone-counting or zone-matrix system

termín
kompasový oktant
term
compass octant – IFOPT
definice

<IFOPT> směr jízdy objektu v závislosti na jiném objektu, vyjádřený v kvadrantech kompasu

PŘÍKLAD JZ, S, JV atd.

definition

heading of an object relative to another expressed as quadrants of the compass, e.g. SW, N, SE, etc.

standard (extrakt)
termín
směr
term
direction – Transmodel
definice

<Transmodel> klasifikace pro obecnou orientaci TRAS

POZNÁMKA 1 k heslu V IFOPT může být směr důležitým aspektem přístupové cesty, kterou lze projít jen v jednom směru.

definition

classification for the general orientation of ROUTEs

Note 1 to entry: In IFOPT the DIRECTION may be an important aspect of a PATH LINK that may only be traversed one way.

termín
adresa
term
address – IFOPT
definice

<IFOPT> popisná data přidružená k místu, která mohou být použita k popisu jedinečného geografického kontextu místa za účelem jeho identifikace

POZNÁMKA 1 k heslu Může být upřesněna jako silniční adresa, poštovní adresa nebo obojí.

POZNÁMKA 2 k heslu Adresa může být přidružená k místu nebo bodu zájmu, ve kterém může cesta začít nebo skončit.

definition

descriptive data associated with a PLACE that can be used to describe the unique geographical context of a PLACE for the purposes of identifying it

Note 1 to entry: It may be refined as either a ROAD ADDRESS, a POSTAL ADDRESS or both.

Note 2 to entry: An ADDRESS can be associated with a PLACE or POINT OF INTEREST where a trip can start or end.

termín
silniční adresa (topografický MODEL)
term
road address (Topographic MODEL)
definice

specializace ADRESY upřesňující adresu pomocí atributů jako je číslo silnice a jméno používané pro běžnou identifikaci podél silnice

definition

specialization of ADDRESS refining it by using the characteristics such as road number, and name used for conventional identification of along a road

standard (extrakt)
termín
silniční adresa
term
road address – IFOPT
definice

<IFOPT> data asociovaná s místem, která mohou být použita k popisu zeměpisného kontextu místa za účelem jeho identifikace v rámci silniční sítě

POZNÁMKA 1 k heslu Silniční adresa upřesňuje adresu místa umístěného na silnici a používá atributy, jako je číslo silnice a jméno používané pro konvenční identifikaci silnice.

definition

data associated with a PLACE that can be used to describe the geographical context of a PLACE for the purposes of identifying it in terms of the road network

Note 1 to entry: The ROAD ADDRESS refines the ADDRESS of a PLACE located on a road and uses the attributes such as road number, and name used for conventional identification of a road.

standard (extrakt)
termín
poštovní adresa (topografický MODEL)
term
postal address (Topographic MODEL)
definice

specifikace ADRESY upřesněné pomocí atributů používaných k běžné identifikaci pro zaslání poštou; různě ji tvoří identifikace budovy, jméno ulice, směrovací číslo a další popisovače

definition

a specification of ADDRESS refining it by using the attributes used for conventional identification for mail

NOTE Comprises variously a building Identifier, Street name, Post code and other descriptors.

standard (extrakt)
termín
poštovní adresa
term
postal address – IFOPT
definice

<IFOPT> data asociovaná s místem, která mohou být použita k popisu zeměpisného kontextu místa za účelem jeho identifikace

POZNÁMKA 1 k heslu Poštovní adresa upřesňuje adresu a používá atributy používané ke konvenční identifikaci pro zaslání poštou. Skládá se z identifikace budovy, jména ulice, směrovacího čísla a dalších popisovačů.

definition

data associated with a PLACE that can be used to describe the geographical context of a PLACE for the purposes of identifying it

NOTE 1 to entry: The POSTAL ADDRESS refines the ADDRESS and uses the attributes used for conventional identification for mail. Comprises variously a building Identifier, Street name, Post code and other descriptors.

standard (extrakt)
termín
země (topografický MODEL)
term
country (Topographic MODEL)
definice

geografické hranice jurisdikce; ZEMĚ má zpravidla přidělen dvoumístný identifikátor IANA

definition

a jurisdictional geographic boundary

NOTE A COUNTRY normally has a two character IANA identifier.

standard (extrakt)
termín
jednoduché objekty
term
simple feature – Transmodel
definice

<Transmodel> abstraktní zobrazení základních objektů s ohledem na prostorové zobrazení sítě; BODY (0dimenzionální objekty), SPOJE (1dimenzionální objekty) a ZÓNY (2dimenzionální objekty) lze chápat jako JEDNODUCHÉ PRVKY

definition

abstract representation of elementary objects related to the spatial representation of the network POINTs (0-dimensional objects), LINKs (1-dimensional objects) and ZONEs (2-dimensional objects) which may be viewed as SIMPLE FEATUREs

termín
komplexní prvky
term
complex feature – Transmodel
definice

<Transmodel> souhrn JEDNODUCHÝCH PRVKŮ a/nebo KOMPLEXNÍCH PRVKŮ; např. ZASTÁVKOVÁ OBLAST: kombinace ZASTÁVKOVÝCH BODŮ; vlakové nádraží: kombinace JEDNODUCHÝCH PRVKŮ (BODŮ, TRAS) a SLOŽITÝCH PRVKŮ (ZASTÁVKOVÝCH OBLASTÍ)

POZNÁMKA 1 k heslu Zastávkové místo IFOPT je typem komplexních prvků.

definition

aggregate of SIMPLE FEATUREs and/or other COMPLEX FEATUREs

EXAMPLE S A STOP AREA: combination of STOP POINTS; a train station: combination of SIMPLE FEATUREs (POINTs, LINKs) and COMPLEX FEATUREs (STOP AREAs).

NOTE 1 to entry: An IFOPT STOP PLACE is a type of COMPLEX FEATURE.

termín
projekce komplexních prvků (obecný MODEL projekce)
term
complex feature projection (Generic Projection MODEL)
definice

směrovaná korespondence: z jednoho KOMPLEXNÍHO PRVKU ve zdrojové vrstvě do entity v cílové vrstvě, například BOD nebo KOMPLEXNÍ PRVEK ve stanoveném TYPU PROJEKCE

definition

an oriented correspondence: from one COMPLEX FEATURE in the source layer, onto an entity in a target layer: e.g. POINT, COMPLEX FEATURE, within a defined TYPE OF PROJECTION

standard (extrakt)
termín
druh místa (obecný MODEL místa)
term
type of place (Generic Place MODEL)
definice

klasifikace MÍST

definition

a classification for PLACEs

standard (extrakt)
termín
místo
term
place – Transmodel
definice

<Transmodel> zeměpisná poloha jakéhokoliv typu, kterou lze identifikovat obecným názvem, poštovní adresou nebo bodem zájmu

POZNÁMKA 1 k heslu Může být stanoveno jako začátek nebo cíl cesty. MÍSTO může být nuladimenzionální (BOD), jednodimenzionální (úsek pozemní komunikace) nebo dvoudimenzionální (ZÓNA). V IFOPT může být místo třídimenzionální a může být dále spojeno s úrovní.

definition

a geographic location of any type. It may be specified as the origin or destination of a trip.

NOTE A PLACE may be of dimension 0 (a POINT), 1 (a road section) or 2 (a ZONE).

In IFOPT a PLACE may be of dimension 3 and be further associated with a LEVEL.

A PLACE may be identified by a COMMON NAME, a POSTAL ADDRESS or a POINT OF INTEREST.

termín
administrativní oblast
term
administrative area – IFOPT
definice

<IFOPT> seskupení zastávkového místa, místo nebo další spravovaná data určená pro řízení správcem dat

POZNÁMKA 1 k heslu Každá administrativní oblast má společný identifikátor jmenného prostoru pro přidělování identifikátorů.

POZNÁMKA 2 k heslu Je možné rozlišovat mezi správou dopravy v oblasti (role správního úřadu spravujícího administrativní zónu) a správou dat týkajících se dopravy (role správce dat administrativní oblasti), které mohou být popřípadě vykonávány stejným subjektem.

definition

grouping of STOP PLACE, PLACE or other managed data for management by a DATA ADMINISTRATOR

NOTE 1 to entry: Each administrative area will have a common IDENTIFIER NAMESPACE for allocating identifiers.

NOTE 2 to entry: A distinction can be made between the management of the Transport of an area (the role of an AUTHORITY managing an ADMINISTRATIVE ZONE) and the administration of the Transport related data (the role of a DATA ADMINISTRATOR of an ADMINISTRATIVE AREA) which may be, but is not necessarily, performed by the same body.

standard (extrakt)
termín
oblastní identifikátor jmenného prostoru
term
area identifier namespace – IFOPT
definice

<IFOPT> identifikátor jmenného prostoru používaný ke kontrole jedinečného přidělení zastávkových identifikátorů každé administrativní oblasti, umožňující distribuovanou správu zastávkových dat

definition

IDENTIFIER NAMESPACE used to control the unique allocation of stop identifiers for each ADMINISTRATIVE AREA, allowing the distributed management of STOP DATA

standard (extrakt)
termín
obecný název
term
common name – IFOPT
definice

<IFOPT> kanonický název zastávkového místa, bodu zájmu nebo topografického místa, které bude zobrazováno na displejích a dalších médiích k identifikaci zastávky

definition

the canonical name given to a STOP PLACE, POINT OF INTEREST, or TOPOGRAPHICAL PLACE that will be used on displays and other media to identify a PLACE

standard (extrakt)
termín
alternativní obecný název
term
alternative common name – IFOPT
definice

<IFOPT> informační systémy pro cestující s podporou užití jednoho nebo více jmen k identifikaci míst, zastávkových míst, cílových stanic, bodů zájmu atd. pro uživatele plánovačů cest a dalších systémů

definition
standard (extrakt)
termín
druh zóny (obecný MODEL zóny a prvků)
term
type of zone (Generic Zone and Feature MODEL)
definice

klasifikace ZÓN (např. TARIFNÍ PÁSMO, SPRÁVNÍ OBLAST)

definition

a classification of ZONEs. E.g. TARIFF ZONE, ADMINISTRATIVE ZONE

standard (extrakt)
termín
projekce zóny (obecný MODEL projekce)
term
zone projection (Generic Projection MODEL)
definice

orientovaná korespondence z jedné ZÓNY ve zdrojové vrstvě do cílové entity; např. BOD, KOMPLEXNÍ PRVEK, ve stanoveném TYPU PROJEKCE

definition

an oriented correspondence: from one ZONE in a source layer, onto a target entity: e.g. POINT, COMPLEX FEATURE, within a defined TYPE OF PROJECTION

standard (extrakt)
termín
zóna
term
zone – Transmodel
definice

<Transmodel> dvoudimenzionální místo v rámci služební oblasti veřejné dopravy

PŘÍKLAD Správní oblast, tarifní zóna, přístupová zóna.

definition
termín
alternativní název (MODEL stanoviště)
term
alternative name (Site MODEL)
definice
definition
standard (extrakt)
termín
zastávková oblast
term
stop area – Transmodel
definice
definition

a group of SCHEDULED STOP POINTs close to each other

termín
zastávkové místo
term
stop place – IFOPT
definice

<IFOPT> místo, které zahrnuje jednu nebo více lokací, kde vozidla mohou zastavit a kde cestující mohou nastoupit do vozidla nebo jej opustit nebo se připravit na cestu

POZNÁMKA 1 k heslu Zastávkové místo má obvykle jeden nebo více dobře známých názvů.

definition

a place comprising one or more locations where vehicles may stop and where passengers may board or leave vehicles or prepare their trip

NOTE 1 to entry A STOP PLACE will usually have one or more well known names, of which the preferred one would be defined as its COMMON NAME.

standard (extrakt)
termín
druh zastávkového místa
term
type of stop place – IFOPT
definice

<IFOPT> klasifikace ZASTÁVKOVÝCH MÍST především podle druhu dopravy

PŘÍKLAD Vlakové nádraží, letiště.

definition

classification of STOP PLACEs, indicating in particular the mode of transport (rail station, airport, etc.)

termín
komponenta zastávkového místa
term
stop place component – IFOPT
definice

<IFOPT> prvek ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA, který popisuje část jeho struktury; KOMPONENTY ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA sdílí společné vlastnosti pro správu dat, přístup a další vlastnosti

definition

an element of a STOP PLACE describing part of its structure. STOP PLACE COMPONENTs share common properties for data management, accessibility and other features

termín
vstup k zastávkovému místu
term
stop place entrance – IFOPT
definice

<IFOPT> fyzický prvek pro vstup/východ ze zastávkového místa

PŘÍKLAD Dveře, zátaras, brána nebo další rozpoznatelné přístupové body.

definition

a physical entrance or exit to/from a STOP PLACE

EXAMPLE May be a door, barrier, gate or other recognizable point of access.

standard (extrakt)
termín
zařízení místa (obecný MODEL zařízení)
term
place equipment (Generic Equipment MODEL)
definice

položka zařízení určitého typu, která je skutečně k dispozici v MÍSTĚ

definition

an item of equipment of a particular type actually available at a location within a PLACE

standard (extrakt)
termín
zařízení zastávkového místa
term
stop place equipment – IFOPT
definice

<IFOPT> položka zařízení určitého typu, která je skutečně k dispozici v místě zastávkového místa a je sama o sobě místem

POZNÁMKA 1 k heslu Vybavení zastávkového místa může obsahovat zařízení k informování; informační zařízení, informační zařízení pro cestující, značení: označník, jiná značka, značka se jmenným označením, zařízení k přístupu, zařízení pro management čekajících lidí, schody, výtah, rampa, překážka k překročení, vstupní zařízení, eskalátor, schodiště, drsný povrch nebo další zařízení, které se týká služeb, jako například zařízení k prodeji lístků, stojan na vozíky, lavičky, bezpečnostní zařízení, zařízení k úschově zavazadel, přístřeší, čekárna a sociální zařízení.

PŘÍKLAD Nástupiště, přístupový prostor, přístupová cesta k zastávce.

definition

item of equipment of a particular type actually available at a location within a STOP PLACE that is itself a place, such as QUAY, ACCESS SPACE or STOP PATH LINK

NOTE 1 to entry: STOP PLACE EQUIPMENT may comprise information equipment; Info Equipment, Passenger Info Equipment, Signage: Stop Sign, Other Sign, Heading Sign, Access Equipment, Queueing Equipment, Stair Equipment, Lift Equipment, Ramp Equipment, Crossing Equipment, Entrance Equipment, Escalator Equipment, Staircase Equipment, Rough Surface, or other service related equipment such as Ticketing Equipment, Trolley Stand Equipment, Waiting Equipment, Passenger Safety Equipment, Luggage Locker Equipment, Shelter Equipment, Waiting Room Equipment, Sanitary Facility Equipment.

standard (extrakt)
termín
prostor zastávkového místa
term
stop place space – IFOPT
definice

<IFOPT> fyzická oblast ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA, například NÁSTUPIŠTĚ, NÁSTUPNÍ MÍSTO, PŘÍSTUPOVÝ PROSTOR nebo MÍSTO ZAŘÍZENÍ

definition

a physical area within a STOP PLACE, for example, a QUAY, BOARDING POSITION, ACCESS SPACE or EQUIPMENT PLACE

termín
místo zařízení
term
equipment place – IFOPT
definice

<IFOPT> KOMPONENTA ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA obsahující zařízení přidružené k dalším KOMPONENTÁM ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA nebo dalším místům, která jsou přístupná cestujícím

definition

a STOP PLACE COMPONENT containing equipment associated with other STOP PLACE COMPONENTS or other places accessible to PASSENGERS

termín
pozice zařízení
term
equipment position – IFOPT
definice

<IFOPT> přesná pozice v MÍSTĚ ZAŘÍZENÍ, kde je určité zařízení umístěno

definition

precise position within an EQUIPMENT PLACE where particular equipment is placed

termín
úroveň
term
level – IFOPT
definice

<IFOPT> určené podlaží v rámci přestupní budovy, na kterém jsou umístěny komponenty zastávkového místa

POZNÁMKA 1 k heslu Přístupová cesta k zastávce může spojovat komponenty na různých podlažích.

PŘÍKLAD Přízemí, první patro, suterén, mezanin atd.

definition

an identified storey (ground, first, basement, mezzanine, etc) within an interchange building on which STOP PLACE COMPONENTS reside

NOTE A STOP PATH LINK may connect components on different levels.

standard (extrakt)
termín
informační link
term
info link – IFOPT
definice

<IFOPT> prvek modelu zastávkového místa, který lze použít k přiřazení libovolného odkazu ke zdroji externího webu

PŘÍKLAD Obrázek nebo URL s komponentami zastávkového místa.

definition

element of the STOP PLACE Model that can be used to associate an arbitrary link to an external web resource such as an image or URL with any STOP PLACE COMPONENT

standard (extrakt)
termín
druh komunikační služby (MODEL místní komerční služby)
term
type of communication service (Local Commercial Service MODEL)
definice

klasifikace KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY (např. zdarma wifi, veřejná wifi, telefon, mobilní pokrytí, internet, videozábava, audiozábava, poštovní schránka, pošta, obchodní služby)

definition

a classification of COMMUNICATION SERVICE (e.g. free wifi, public wifi, phone, mobile coverage, internet, video entertainment, audio entertainment, post box, post office, business services)

standard (extrakt)
termín
druh místní služby (MODEL zařízení místní služby)
term
type of local service (Local Service Equipment MODEL)
definice

obecná (abstraktní) klasifikace MÍSTNÍCH SLUŽEB

definition

a generic (abstract) classification of LOCAL SERVICEs

standard (extrakt)
termín
místní služba
term
local service – IFOPT
definice

<IFOPT> pojmenovaná služba spojená s využíváním ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA a nebo dopravní služby na určitém místě

POZNÁMKA 1 k heslu Tato služba může obsahovat s ní spojené PODMÍNKY PLATNOSTI. MÍSTNÍ SLUŽBA je pokládána za formu nemateriálního ZAŘÍZENÍ.

PŘÍKLAD Služba prodeje lístků, zákaznický servis, pomoc pro zdravotně postižené uživatele, rezervační kancelář, úschovna zavazadel, ztráta zavazadel, vyřizování stížností, zavazadlová služba, půjčovna, peněžní služby, občerstvení, komunikační služba.

definition

named service relating to the use of the STOP PLACE or transport services at a particular location, for example porterage, assistance for disabled users, booking offices, etc.

NOTE The service may have a VALIDITY CONDITION associated with it. A LOCAL SERVICE is treated as a form of non-material EQUIPMENT.

termín
navigační trasa (MODEL cest a navigačních tras)
term
navigation path (Path & Navigation Path MODEL)
definice

vymezená trasa mezi dvěma místy; může být tvořena posloupností CEST SPOJE

definition

a designated path between two places; may include an ordered sequence of PATH LINKs

standard (extrakt)
termín
navigační trasa
term
navigation path – IFOPT
definice

<IFOPT> detailní znázornění cesty, kterou může cestující zvolit mezi dvěma místy

POZNÁMKA 1 k heslu Navigační trasa může být vytvořena ze seřazené skupiny sousledných cest, seřazené skupiny sousledných přístupných míst nebo z obou – pro různé aplikace může být vhodné znázornění i místa linky.

POZNÁMKA 2 k heslu Mezi komponentami zastávkového místa nebo dalšími místy může existovat více navigačních tras zohledňujících různé fyzické cesty a příslušné určení přístupnosti, Navigační trasy mohou být předdefinované nebo dynamicky vypočítané ze základní skupiny komponent zastávkového místa a dalších typů místa a linky.

POZNÁMKA 3 k heslu Stejná cesta se může objevit v různé posloupnosti v různých navigačních trasách.

definition

a representation of a detailed pathway that a PASSENGER may take between two PLACES within a STOP PLACE, or between STOP PLACE, POINT OF INTEREST, etc.

NOTE 1 to entry A NAVIGATION PATH can be made up of an ordered set of PATH LINKS IN SEQUENCE, an ordered set of ACCESSIBLE PLACES IN SEQUENCE or both a POINT or a LINK representation may be useful for different applications.

}

NOTE 2 to entry There may be multiple NAVIGATION PATHS between the same STOP PLACE COMPONENTS or other PLACES, reflecting different physical paths and with particular ACCESSIBILITY ASSESSMENTS. NAVIGATION PATHS may be predefined, or be computed dynamically from the underlying set of STOP PLACE COMPONENTS and other PLACE and LINK types.

}

NOTE 3 to entry The same PATH LINK may occur in different sequences in different NAVIGATION PATHS.

standard (extrakt)
termín
přidělení navigační trasy (MODEL přidělení trasy)
term
navigation path assignment (Path Assignment MODEL)
definice

přidělení NAVIGAČNÍ TRASY k určitému PŘIDĚLENÍ ZASTÁVKOVÉHO BODU, například k označení trasy vedoucí k PŘÍPOJI

definition

the allocation of a NAVIGATION PATH to a specific STOP POINT ASSIGNMENT, for example to indicate the path to be taken to make a CONNECTION

standard (extrakt)
termín
klíčové navigační slovo
term
navigation keyword – TI-VIP
definice

<TI-VIP> klíčové slovo, které je nutné pro popis navigačních tras

POZNÁMKA 1 k heslu Toto klíčové navigační slovo odpovídá klíčovým slovům ve schématech XML.

definition

all keywords which are necessary to describe a NAVIGATION PATH; these NAVIGATION KEYWORDS correspond to the keywords in the XML schema

standard (extrakt)
termín
přidělení trasy
term
path assignment – IFOPT
definice

<IFOPT> přidělení konkrétní navigační trasy k přípojnému spoji

definition

allocation of a specific NAVIGATION PATH with which to make a CONNECTION LINK

standard (extrakt)
termín
cestovní uzel
term
path junction – IFOPT
definice

<IFOPT> bod určený uvnitř nebo vně zastávkového místa nebo bodu zájmu, na kterém se schází dvě nebo více cest

POZNÁMKA 1 k heslu Umožňuje spojení přístupových cest mimo určité zastávkové místo. V zastávkovém místě jsou většinou jako spojovací body použity přístupové prostory.

definition

a designated point, inside or outside of a STOP PLACE or POINT OF INTEREST, at which two or more PATH LINKs may connect

NOTE 1 to entry: This allows ACCESS PATH LINKs to be linked together outside of a specific STOP PLACE. Within a STOP PLACE, ACCESS SPACEs are usually used as junction points.

standard (extrakt)
termín
silniční uzel (MODEL infrastrukturní sítě)
term
road junction (Infrastructure Network MODEL)
definice

typ INFRASTRUKTURNÍHO BODU používaný k popisu silniční sítě

definition

a type of INFRASTRUCTURE POINT used to describe a road network

standard (extrakt)
termín
železniční prvek (MODEL infrastrukturní sítě)
term
railway element (Infrastructure Network MODEL)
definice

typ INFRASTRUKTURNÍHO SPOJE používaného k popisu železniční sítě

definition

a type of INFRASTRUCTURE LINK used to describe a railway network

standard (extrakt)
termín
železniční uzel (MODEL infrastrukturní sítě)
term
railway junction (Infrastructure Network MODEL)
definice

typ INFRASTRUKTURNÍHO BODU používaného k popisu železniční sítě

definition

a type of INFRASTRUCTURE POINT used to describe a railway network

standard (extrakt)
termín
vstup (MODEL stanoviště)
term
entrance (Site MODEL)
definice

fyzický vstup nebo východ na/z STANOVIŠTĚ (například dveře, zátaras, brána nebo další rozpoznatelné přístupové body)

definition

a physical entrance or exit to/from a SITE

EXAMPLE A door, barrier, gate or other recognizable point of access.

standard (extrakt)
termín
vstup
term
entrance – IFOPT
definice

<IFOPT> cestujícím určený bod vchodu na zastávkové místo nebo východu ze zastávkového místa

POZNÁMKA 1 k heslu Může a nemusí mít fyzickou podobu, jako dveře, zátaras, turniket nebo další překážka.

POZNÁMKA 2 k heslu Cestující může jít pěšky, jet na vozíku nebo na kole nebo nějakém dalším soukromém druhu dopravy. Dveře mohou být označeny jako vstupní, výchozí nebo obojí.

definition

an identified point of entry or exit for a PASSENGER to or from a STOP PLACE, ACCESS SPACE or POINT OF INTEREST

NOTE It may or may not have a physical manifestation such as a door, barrier, turnstile or other obstacle. The PASSENGER may be on foot, in a wheelchair, on a bicycle or on some other private mode of transport. The ENTRANCE may have a TRANSPORT MODE to indicate the permitted modes. A door may be marked for use for entry, exit or both.

standard (extrakt)
termín
vstup pro vozidla
term
entrance for vehicles – IFOPT
definice

<IFOPT> vstup pro vozidla na zastávkové místo

POZNÁMKA 1 k heslu Odlišuje se od vstupu do vozidla, který slouží pro přístup cestujících do vozidla. Vstup může být označen jako vstupní, výstupní nebo obojí.

definition

entrance for VEHICLEs to a STOP PLACE

NOTE 1 to entry: It is distinct from an ENTRANCE TO VEHICLE, which is for passenger access to a vehicle.

May be marked for entry, exit use, or both.

standard (extrakt)
termín
vstup do vozidla
term
entrance to vehicle – IFOPT
definice

<IFOPT> vstup do vozidla nebo výstup z vozidla, obvykle dveřmi

POZNÁMKA 1 k heslu Odlišuje se od vstupu pro vozidla, což je přístup na zastávkové místo pro vozidla.

definition

entrance or exit for passengers onto a VEHICLE, usually having a door

NOTE 1 to entry: It is distinct from an ENTRANCE FOR VEHICLES, which is for access by a vehicle to a STOP PLACE.

standard (extrakt)
termín
druh nástupního místa (MODEL zastávkového místa)
term
type of boarding position (Stop Place MODEL)
definice
definition

a classification for BOARDING POSITIONs

standard (extrakt)
termín
nástupní místo
term
boarding position – IFOPT
definice

<IFOPT> poloha na NÁSTUPIŠTI, ze které cestující mohou přímo nastupovat nebo vystupovat z VOZIDLA

definition

a location within a QUAY from which PASSENGERs may directly board, or onto which PASSENGERs may directly alight from, a VEHICLE

termín
vstup na nástupní místo
term
boarding position entrance – IFOPT
definice

<IFOPT> vstup nebo východ pro cestující do/z nástupního místa na nástupišti

definition

An entrance or exit for PASSENGERs to/from a BOARDING POSITION within a QUAY.

standard (extrakt)
termín
přístupné místo
term
accessible place – IFOPT
definice

<IFOPT> druh místa, jako je zastávkové místo, bod zájmu nebo adresa, do kterých může chtít cestující cestovat

POZNÁMKA 1 k heslu Přístupné místo může být koncovým bodem trasy a může mít vyhrazené vstupy, které představují nejlepší bod přístupu podle různých uživatelských potřeb.

definition

a type of PLACE, such as a STOP PLACE, POINT OF INTEREST or ADDRESS, to which PASSENGERs may wish to travel

NOTE An ACCESSIBLE PLACE may be the endpoint of a PATH LINK and can have designated entrances that represent the best point of access for different USER NEEDs.

standard (extrakt)
termín
přístupová zóna
term
access zone – Transmodel
definice

<Transmodel> ZÓNA pro kterou je doba potřebná k přechodu z kterékoli PŘÍSTUPOVÉ CESTY do určitého ZASTÁVKOVÉHO BODU stejná

POZNÁMKA 1 k heslu IFOPT koncept přístupového prostoru je odlišný od Transmodel konceptu přístupové zóny, neboť přístupový prostor může mít různé navigační trasy, jejichž přechod trvá různou dobu.

definition

ZONE for which the duration to cover any ACCESS LINK to a particular STOP POINT is the same

NOTE 1 to entry: The IFOPT Concept of an ACCESS SPACE is distinct from the Transmodel concept of an ACCESS ZONE as an ACCESS SPACE may have different NAVIGATION PATHS whose traversal takes different durations.

termín
přístupová cesta
term
access path link – IFOPT
definice

<IFOPT> typ externí přístupové cesty spojující místo s dalším místem

POZNÁMKA 1 k heslu Série přístupových cest může být převedena na přístupovou trasu.

POZNÁMKA 2 k heslu Každý konec přístupové cesty by měl spojovat entitu, která je konkrétním podtypem místa, například zastávkové místo, bod zájmu, adresa, silniční adresa, nástupiště atd., tedy přístupové místo. Každý konec přístupové cesty může mít dále specifický vstup stejného konkrétního podtypu místa asociovaného s tímto koncem, tedy vstup na zastávkové místo, vstup na nástupiště, vstup k bodu zájmu atd., který označuje přesný vstup do budovy.

POZNÁMKA 3 k heslu Uvnitř fyzického zastávkového místa by měly být používány přístupové body k zastávce namísto přístupových cest.

definition

a type of external PATH LINK connecting a PLACE with another PLACE

NOTE A sequence of ACCESS PATH LINKs may project onto an ACCESS LINK. Each end of an ACCESS PATH LINK connects to an entity that is a concrete subtype of PLACE, for example STOP PLACE, POINT OF INTEREST, ADDRESS, ROAD ADDRESS, QUAY, etc that is an ACCESSIBLE PLACE. Each end of an ACCESS PATH LINK may further have a specific ENTRANCE of the same concrete subtype of PLACE associated with that end, that is, STOP PLACE ENTRANCE, QUAY ENTRANCE, POINT OF INTEREST ENTRANCE, etc. to indicate the exact entrance to the building. Inside a physical STOP PLACE, STOP PATH LINKs should be used instead of ACCESS PATH LINKs.

standard (extrakt)
termín
přístupová cesta k zastávce
term
stop path link – IFOPT
definice

<IFOPT> trasa mezi jakýmikoli dvěma prostory zastávkového místa v rámci přestupu, který představuje možnou dopravní trasu pro cestující v zastávkovém místě

POZNÁMKA 1 k heslu Přístupová cesta k zastávce je sama o sobě komponentou zastávkového místa a může obsahovat omezení přístupu a kontrolní body s ní spojené k udání překážek, které mohou uživateli zabránit v přístupu nebo ho zpomalit. Posloupnost jedné nebo více přístupových cest k zastávce může představovat navigační trasu.

POZNÁMKA 2 k heslu Každý konec přístupové cesty k zastávce by měl vést k entitě, která je konkrétním podtypem abstraktního prostoru zastávkového místa, tedy přístupovým prostorem nebo nástupištěm nebo nástupním místem. Každý konec přístupové cesty k zastávce dále může mít zvláštní vstup stejného konkrétního podtypu abstraktního prostoru zastávkového místa asociovaného s oním koncem, tedy vstup k nástupišti, vstup k přístupovému prostoru nebo vstup k nástupnímu místu.

POZNÁMKA 3 k heslu Přístupové cesty k zastávce mají být používány pouze v rámci přestupu. Přístupové cesty jsou používány jako spojovací cesty pouze mimo fyzické zastávkové místo.

definition

A path between any two physical STOP PLACE SPACES within an interchange that represents a step of a possible transfer route for passengers within a STOP PLACE

NOTE: A STOP PATH LINK is a STOP PLACE COMPONENT in its own right and may have ACCESSIBILITY LIMITATIONS and CHECKPOINTS associated with it to indicate impediments that may prevent access or slow a user down. A sequence of one or more STOP PATH LINKS may make up a NAVIGATION PATH. Each end of a STOP PATH LINK connects to an entity that is a concrete subtype of an ABSTRACT STOP PLACE SPACE, that is, ACCESS SPACE or QUAY or BOARDING POSITION. Each end of a STOP PATH LINK may further have a specific ENTRANCE of the same concrete subtype of ABSTRACT STOP PLACE SPACE associated with that end, that is QUAY ENTRANCE, ACCESS SPACE ENTRANCE or BOARDING POSITION ENTRANCE. STOP PATH LINKs may be used only within an interchange. ACCESS PATH LINKS may be used for PATH LINKs outside the physical STOP PLACE.

standard (extrakt)
termín
přístupová trasa
term
access link – Transmodel
definice

<Transmodel> fyzická (prostorová) možnost cestujícího vstoupit do systému veřejné dopravy nebo ho opustit

POZNÁMKA 1 k heslu Tato trasa může být v průběhu jízdy použita k chůzi cestujícího z místa (začátek cesty) do zastávkového místa (začátek cesty veřejnou dopravou) nebo k chůzi ze zastávkového místa (cíl cesty veřejnou dopravou) do místa (cíl cesty).

POZNÁMKA 2 k heslu V IFOPT jsou zastávkové místo, adresa, bod zájmu, parkování a topografické místo všechno typy místa, a tak je může přístupová trasa explicitně propojit.

definition

physical (spatial) possibility for a passenger to access or leave the public transport system

Note 1 to entry This link may be used during a trip for: the walking movement of a passenger from a PLACE (origin of the trip) to a STOP POINT (origin of the PT TRIP); or the walking movement from a STOP POINT (destination of the PT TRIP) to a PLACE (destination of the trip).

Note 2 to entry: In IFOPT, a STOP PLACE, an ADDRESS, a POINT of INTEREST, a PARKING and a TOPOGRAPHICAL PLACE are all types of PLACE and so an ACCESS LINK may also explicitly connect them.

standard (extrakt)
termín
cesta spoje (MODEL cest a navigačních tras)
term
path link (Path & Navigation Path MODEL)
definice

spoj v rámci nebo mezi dvěma MÍSTY (tj. ZASTÁVKOVÁ MÍSTA, PŘÍSTUPOVÉ PROSTORY nebo NÁSTUPIŠTĚ, NÁSTUPNÍ MÍSTA, BODY ZÁJMU atd. nebo CESTOVNÍ UZLY), které reprezentují dílčí krok v případných trasách pěších, cyklistů nebo dalších cestujících, kteří necestují vozidly mezi nebo v rámci MÍSTA

POZNÁMKA 1 k heslu Je možná (nepovinná) projekce CESTY SPOJE na detailnější pojetí infrastruktury nebo mapování spojů k plánování prostorového kurzu, umožňující zobrazení na mapách a ve vyhledávacích systémech.

definition

a link within a PLACE of or between two PLACEs (that is STOP PLACEs, ACCESS SPACEs or QUAYs,BOARDING POSITIONs, POINTs OF INTEREST etc. or PATH JUNCTIONs) that represents a step in a possible route for pedestrians, cyclists or other out-of-vehicle passengers within or between a PLACE

NOTE 1 to entry: It is possible but not mandatory that a PATH LINK projects onto a more detailed set of infrastructure or mapping links that plot the spatial course, allowing it to be represented on maps and to tracking systems.

standard (extrakt)
termín
spojovací cesta
term
path link – IFOPT
definice

<IFOPT> spojení mezi dvěma zastávkovými místy, prostory zastávkového místa, body zájmu nebo cestovními uzly, které reprezentují dílčí krok v případných trasách pěších, cyklistů nebo dalších cestujících, kteří necestující vozidly mezi nebo v rámci místa

definition

a link between any two STOP PLACES, STOP PLACE SPACES (that is, ACCESS SPACES or QUAYS or BOARDING POSITIONS), POINTS OF INTEREST or PATH JUNCTIONS that represents a step in a possible route for pedestrians, cyclists or other out of vehicle passengers within or between a PLACE

NOTE A STOP PATH LINK is used within a STOP PLACE and may have further properties and attributes derived from its relationship with the STOP PLACE. An ACCESS PATH LINK is used outside a STOP PLACE. It is possible but not mandatory that a PATH LINK projects onto a more detailed set of infrastructure or mapping links that plot the spatial course, allowing it to be represented on maps and to tracking systems.

standard (extrakt)
termín
posloupnost spojovací cesty
term
path link in sequence – IFOPT
definice

<IFOPT> krok v NAVIGAČNÍ TRASE označující překročení určité CESTY SPOJE, která je částí doporučené trasy

POZNÁMKA 1 k heslu Tatáž CESTA SPOJE se může objevit v různé posloupnosti v různých NAVIGAČNÍCH TRASÁCH.

definition

a step of a NAVIGATION PATH indicating traversal of a particular PATH LINK as part of a recommended route

NOTE 1 to entry: The same PATH LINK may occur in different sequences in different NAVIGATION PATHs.

termín
zobrazení spojovací cesty
term
path link view – IFOPT
definice

<IFOPT> stanovení informací o tom, které podrobnosti určité spojovací cesty vyznačené posloupností spojovací cesty by měly být použity k popisu kroků navigační trasy

definition

specifies information about which details of a PATH LINK referenced by a PATH LINK IN SEQUENCE should be used when describing a step of a NAVIGATION PATH

standard (extrakt)
termín
konec cesty spoje (MODEL cest a navigačních tras)
term
path link end (Path & Navigation Path MODEL)
definice

začátek nebo konec STANOVIŠTĚ pro CESTU SPOJE; může být napojen na určitou ÚROVEŇ STANOVIŠTĚ

definition

beginning or end SITE for a PATH LINK; may be linked to a specific LEVEL of the SITE

standard (extrakt)
termín
přístupový konec (obecný MODEL místa)
term
access end (Generic Place MODEL)
definice

začátek nebo konec PŘÍSTUPOVÉ trasy; může označovat DRUH dopravy, BOD nebo MÍSTO

definition

origin or destination end of an ACCESS link; may indicate a MODE, POINT and PLACE

standard (extrakt)
termín
přístupový prostor
term
access space – IFOPT
definice

<IFOPT> prostor pro cestující uvnitř ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA, kterým může být vestibul, nádražní hala, imigrační místnost nebo vyhrazený prostor uvnitř zastávkového místa, který ale neumožňuje přímý přístup k vozidlu; přímý přístupVOZIDLU je vždy z NÁSTUPIŠTĚ a/nebo NÁSTUPNÍHO MÍSTA; PŘÍSTUPOVÝ PROSTOR může být místnost, hala, vestibul, koridor nebo ohraničený otevřený prostor v rámci ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA

definition

a passenger area within a STOP PLACE such as a concourse or booking hall, immigration hall or security area that is accessible by passengers, but without a direct access to vehicles

NOTE Direct access to a VEHICLE is always from a QUAY and/or BOARDING POSITION. An ACCESS SPACE may be a Room, Hall, Concourse, Corridor, or bounded open space within a STOP PLACE.

termín
vstup k přístupovému prostoru
term
access space entrance – IFOPT
definice

<IFOPT> vchod nebo východ pro cestující z přístupového prostoru nebo do přístupového prostoru

POZNÁMKA 1 k heslu Vstup může být vnitřní, s přístupem do dalšího přístupového prostoru nebo nástupiště, a v takovém případě by pak měl být propojen s nějakou další částí téhož přístupového prostoru; nebo externí, představující místo připojení, ze kterého lze navigovat cestu k zastávkovému místu.

definition

an entrance or exit for PASSENGERs to or from an ACCESS SPACE

NOTE An ACCESS SPACE ENTRANCE may be internal, giving access to another ACCESS SPACE or QUAY, in which case it connects to some other part of the same STOP PLACE; or External, representing a point of attachment through which to navigate a route to the STOP PLACE.

standard (extrakt)
termín
sled přístupných míst
term
accessible place in sequence – IFOPT
definice

<IFOPT> sled, který označuje přejití určité cesty

definition

a sequence of ACCESSIBLE PLACEs indicating traversal of a particular route

standard (extrakt)
termín
přístupové potřeby cestujících
term
passenger accessibility needs – IFOPT
definice

<IFOPT> požadavky cestujících na přístup, zahrnující jednu nebo více UŽIVATELSKÝCH POTŘEB

POZNÁMKA 1 k heslu PŘÍSTUPOVÉ POTŘEBY CESTUJÍCÍCH lze použít ke zjištění omezení přístupu a cestujícím s omezenou mobilitou umožňují výpočet trasy.

PŘÍKLAD Invalidní vozík, absence výtahů nebo schodišť. Někteří uživatelé nemohou použít schody nebo výtah; požadavky zrakově nebo sluchově postižených osob.

definition

passenger’s requirements for ACCESSIBILITY, comprising one or more USER NEEDs

NOTE 1 to entry: For example, that they are unable to navigate stairs, or lifts, or have visual or auditory impairments. PASSENGER ACCESSIBILITY NEEDS can be used to derive an accessibility constraint for the passenger, allowing the computation of paths for passengers with specifically constrained mobility.

EXAMPLES Wheelchair, No Lifts, No Stairs.

termín
nástupiště
term
quay – IFOPT
definice

<IFOPT> místo, kde mají cestující nastupovat do vozidel veřejné dopravy, taxíků a dalších dopravních prostředků, jako je peron, stanoviště nebo přístaviště

POZNÁMKA 1 k heslu NÁSTUPIŠTĚ může sloužit jednomu nebo více VOZIDLOVÝM MÍSTŮM ZASTAVENÍ a je spojeno s jedním nebo více ZASTÁVKOVÝMI BODY

POZNÁMKA 2 k heslu Nástupiště je rekurzivní struktura, která může obsahovat další podřízená nástupiště. Dceřiné nástupiště má být fyzicky obsaženo ve svém nadřazeném nástupišti.

definition

a place such as platform, stance, or quayside where PASSENGERS have access to PT vehicles, Taxis or other means of transportation

NOTE 1 to entry A QUAY may serve one or more VEHICLE STOPPING PLACES and be associated with one or more STOP POINTS.

NOTE 2 to entry A QUAY is a recursive structure that may contain other sub QUAYS. A child QUAY should be physically contained within its parent QUAY.

termín
přidělení zastávky cestujícím (MODEL přidělení zastávky)
term
passenger stop assignment (Stop Assignment MODEL)
definice
definition

the allocation of a SCHEDULED STOP POINT (i.e. a STOP POINT of a SERVICE PATTERN or JOURNEY PATTERN) to a specific STOP PLACE for a PASSENGER SERVICE, and also possibly a QUAY and BOARDING POSITION

standard (extrakt)
termín
stanovená přístupnost pro cestující
term
passenger accessibility assessment – IFOPT
definice

<IFOPT> kategorizace charakteristik přístupnosti pro cestující označující jejich požadavky na přístupnost

POZNÁMKA 1 k heslu Typ osobní schopnosti přístupu odpovídá jednomu nebo více omezením přístupnosti a umožňuje výpočet trasy pro cestující s omezenou mobilitou.

PŘÍKLAD Invalidní vozík, neexistence výtahů nebo eskalátorů. Vozíčkáře nelze navádět na schody nebo výtahy; požadavky zrakově nebo sluchově postižených osob.

definition

categorisation of the ACCESSIBILITY characteristics of a PASSENGER to indicate their requirements for ACCESSIBILITY

NOTE For example that are unable to navigate stairs, or lifts, or have visual or auditory impairments. PASSENGER ACCESSIBILITY TYPE corresponds to one or more ACCESSIBILITY LIMITATIONS, allowing the computation of paths for passengers with constrained mobility.

EXAMPLE Wheelchair, no lifts, no stairs.

standard (extrakt)
termín
vstup na nástupiště
term
quay entrance – IFOPT
definice

<IFOPT> vstup nebo východ pro cestující z/na nástupiště

definition

an entrance or exit for PASSENGERS to/from a QUAY

standard (extrakt)
termín
vytyčení nástupiště vozidla
term
vehicle quay alignment – IFOPT
definice

<IFOPT> vytyčení určitého nástupiště s vozidlem v důsledku umístění vozidla na určitém vozidlovém místě zastavení

definition

the alignment of a particular QUAY with a vehicle as the result of positioning a VEHICLE at a particular VEHICLE STOPPING PLACE

standard (extrakt)
termín
zařízení k sezení (MODEL zařízení stanoviště)
term
seating equipment (Site Equipment MODEL)
definice

specializace ZAŘÍZENÍ MÍSTA popisující možnosti k sezení

definition

specialisation of PLACE EQUIPMENT describing the properties of seating

standard (extrakt)
termín
vytyčení vozidlového místa zastavení
term
vehicle stopping point assignment – IFOPT
definice

<IFOPT> asociace plánovaného zastávkového bodu (například zastávkového bodu diagramu služby nebo plánované cesty) s určitým vozidlovým místem zastavení nebo pozicí zastaveného vozidla na zastávkovém místě

POZNÁMKA 1 k heslu Může podléhat podmínce platnosti.

definition

stopping position of a vehicle or one of its components as a Location

NOTE 1 to entry: May be specified as a ZONE corresponding to the bounding polygon of the vehicle, or one or more POINTs corresponding to parts of the vehicle such as a door.

NOTE 2 to entry: If given as a single point, indicates the position for the door relative to an indicated side of the vehicle.

standard (extrakt)
termín
změna nástupiště
term
platform change – IFOPT
definice

<IFOPT> řídicí akce v zájmu cestujících označující přeřazení plánovaného zastávkového bodu z jednoho určeného nástupiště nebo nástupního místa na druhé

definition

CONTROL ACTION of interest to passengers marking the reassignment of a SCHEDULED STOP POINT from one designated QUAY and or BOARDING POSITION to another

standard (extrakt)
termín
komponenta stanoviště (MODEL stanoviště)
term
site component (Site MODEL)
definice

prvek STANOVIŠTĚ popisující část jeho struktury; KOMPONENTY STANOVIŠTĚ sdílí společné vlastnosti pro správu dat, přístup a další vlastnosti

definition

an element of a SITE describing a part of its structure. SITE COMPONENTs share common properties for data management, accessibility and other features

standard (extrakt)
termín
pozice zastavení vozidla
term
vehicle stopping position – IFOPT
definice

<IFOPT> místo zastavení vozidla nebo jednoho z jeho komponentů, jako poloha

POZNÁMKA 1 k heslu Může být specifikována jako zóna odpovídající ohraničujícímu mnohoúhelníku vozidla nebo jednomu nebo více bodům odpovídajícím částem vozidla, jako například dveře.

POZNÁMKA 2 k heslu Pokud je určena jediným bodem, pak ukazuje pozici dveří ve vztahu k uvedené straně vozidla.

definition

stopping position of a vehicle or one of its components as a Location

NOTE 1 to entry: May be specified as a ZONE corresponding to the bounding polygon of the vehicle, or one or more POINTs corresponding to parts of the vehicle such as a door.

NOTE 2 to entry: If given as a single point, indicates the position for the door relative to an indicated side of the vehicle.

termín
přestupové stanoviště (MODEL obslužného spoje)
term
site connection (Service Connection MODEL)
definice

fyzická (prostorová) možnost pro cestující přestoupit z jednoho veřejného dopravního prostředku na jiný, aby mohli pokračovat v jízdě, určená fyzickou polohou jako jsou STANOVIŠTĚ a/nebo jeho komponenty a/nebo VSTUPY, především ZASTÁVKOVÉ MÍSTO a/nebo jeho komponenty; různé doby přestupu mohou být potřebné pro přechod v rámci přestupního místa v závislosti na mobilitě cestujícího

definition

the physical (spatial) possibility for a passenger to change from one public transport vehicle to another to continue the trip, determined by physical locations, such as SITEs and/or its components and/or ENTRANCEs, in particular STOP PLACEs and/or its components. Different times may be necessary to cover the resulting distance, depending on the kind of passenger

standard (extrakt)
termín
přístřeškové zařízení (MODEL zařízení stanoviště)
term
shelter equipment (Site Equipment MODEL)
definice

specializace ČEKACÍHO ZAŘÍZENÍ na přístřešek

definition

specialisation of WAITING EQUIPMENT for a shelter

standard (extrakt)
termín
stanoviště (MODEL stanoviště)
term
site (Site MODEL)
definice

druh MÍSTA jako je ZASTÁVKOVÉ MÍSTO, BOD ZÁJMU nebo ADRESA, do kterých může chtít cestující cestovat; STANOVIŠTĚ může mít vyhrazené VSTUPY, které představují nejlepší bod přístupu podle různých UŽIVATELSKÝCH POTŘEB

definition

a type of PLACE, such as a STOP PLACE, POINT OF INTEREST or ADDRESS, to which passengers may wish to travel

NOTE A SITE can have designated ENTRANCEs that represent the available points of access for different USER NEEDs.

standard (extrakt)
termín
vytyčení stanoviště vozidla
term
vehicle position alignment – IFOPT
definice

<IFOPT> přiřazení určitého nástupního místa ke vstupu k vozidlu v důsledku umístění vozidla v patřičném místě zastavení vozidla

definition

the alignment of a particular BOARDING POSITION with the entrance of a VEHICLE as the result of positioning the VEHICLE at a particular VEHICLE STOPPING PLACE

standard (extrakt)
termín
hranice přestupového stanoviště (MODEL obslužného spoje)
term
site connection end (Service Connection MODEL)
definice
definition

one end of a SITE CONNECTION

standard (extrakt)
termín
druh zařízení k sezení (MODEL zařízení k sezení)
term
type of seating equipment (Site Equipment MODEL)
definice

klasifikace ZAŘÍZENÍ K SEZENÍ

definition

a classification for SEATING EQUIPMENT

standard (extrakt)
termín
prvek stanoviště (MODEL stanoviště)
term
site element (Site MODEL)
definice

druh MÍSTA definující běžné vlastnosti STANOVIŠTĚ nebo KOMPONENTY STANOVIŠTĚ za účelem jeho popsání, včetně přístupnosti

definition

a type of PLACE specifying common properties of a SITE or a SITE COMPONENT to describe it., including accessibility

standard (extrakt)
termín
sada vybavení stanoviště (MODEL vybavení)
term
site facility set (Facility MODEL)
definice

sada ZAŘÍZENÍ, které jsou k dispozici pro STANOVIŠTĚ nebo PRVEK STANOVIŠTĚ

definition

set of FACILITies available for a SITE or SITE ELEMENT

standard (extrakt)
termín
silniční prvek (MODEL infrastrukturní sítě)
term
road element (Infrastructure Network MODEL)
definice

typ INFRASTRUKTURNÍHO SPOJE používaný k popisu silniční sítě

definition

a type of INFRASTRUCTURE LINK used to describe a road network

standard (extrakt)
termín
vybavení stanoviště (MODEL vybavení stanoviště)
term
site equipment (Site Equipment MODEL)
definice

specializace VYBAVENÍ MÍSTA na STANOVIŠTĚ (například ÚSCHOVA ZAVAZADEL, VYBAVENÍ PRO ČEKÁNÍ, POJÍZDNÝ VOZÍK apod.)

definition

specialisation of PLACE EQUIPMENT for SITEs (e.g. LUGGAGE LOCKER, WAITING EQUIPMENT, TROLLEY STAND, etc.)

standard (extrakt)
termín
zařízení (obecný MODEL zařízení)
term
equipment (Generic Equipment MODEL)
definice

položka zařízení nainstalovaná buď pevně (ZAŘÍZENÍ MÍSTA) nebo ve vozidle (ZAŘÍZENÍ VE VOZIDLE); služba (například MÍSTNÍ SLUŽBA jako ÚSCHOVNA ZAVAZADEL, PRODEJ JÍZDENEK) se považuje za nehmotné zařízení

definition

an item of equipment installed either fixed (PLACE EQUIPMENT) or on-board vehicles (VEHICLE EQUIPMENT)

NOTE A service (LOCAL SERVICE such as LEFT LUGGAGE, TICKETING SERVICE) is considered as immaterial equipment as well.

standard (extrakt)
termín
vybavení (MODEL vybavení)
term
facility (Facility MODEL)
definice

pojmenované vybavení, které je veřejnosti k dispozici na STANOVIŠTI nebo ve SLUŽBĚ; nemá jiné charakteristiky než ty dané názvem; ZAŘÍZENÍ nebo MÍSTNÍ SLUŽBA se užívají k popisu dalších vlastností, které jsou součástí daného vybavení

definition

a named amenity available to the public at a SITE or on a SERVICE; a facility has no further properties other than a name; an EQUIPMENT or LOCAL SERVICE is used to describe the further properties provided as part of particular facility

standard (extrakt)
termín
požadavek na vybavení (MODEL typu vozidla)
term
facility requirement (Vehicle Type MODEL)
definice

klasifikace vozidel veřejné dopravy podle vybavení ve vozidle

definition

a classification of public transport vehicles according to the facilities available on the vehicle

standard (extrakt)
termín
množina vybavení (MODEL vybavení)
term
facility set (Facility MODEL)
definice

množina VYBAVENÍ, která může být přiřazena k ENTITĚ a podléhat určité PODMÍNCE PLATNOSTI

definition

a set of FACILITIES that may be associated with an ENTITY and subject to a specific VALIDITY CONDITION

standard (extrakt)
termín
flexibilní zóna (MODEL flexibilního zastávkového místa)
term
flexible area (Flexible Stop Place MODEL)
definice

specializace FLEXIBILNÍHO NÁSTUPIŠTĚ (které je abstraktní) v určení sběrné oblasti pro flexibilní obsluhu (aby mohla osoba hledající zastávku nalézt nejbližší dostupný druh dopravy); jedná se o pojmenovanou oblast obsluhovanou určitým druhem dopravy; je částí množiny dat o STANOVIŠTI, nikoli o službě, jelikož ji lze definovat a existuje nezávisle na běžné obsluze

definition

specialisation of a FLEXIBLE QUAY (which is abstract) to identify what is the catchment area for a flexible service (so that a stop finder can find the nearest available types of transport). It is a named zone visited by a particular mode of transport. It is part of the SITE data set rather than the service data set, since it can be defined and exists independently of an actual service

standard (extrakt)
termín
flexibilní nástupiště (MODEL flexibilního zastávkového místa)
term
flexible quay (Flexible Stop Place MODEL)
definice

fyzická ZÓNA, jako je úsek cesty, kde je povolena flexibilní obsluha na znamení; existence těchto zón umožňuje zobrazení této obsluhy v plánovačích cest, které vyhledávají dostupné služby v dané oblasti

definition

a physical ZONE such as a section of a road where a flexible service is available on demand. The existence of the zone makes the services visible to journey planners looking for available services for an area

standard (extrakt)
termín
flexibilní přidělení zastávky (MODEL flexibilního zastávkového místa)
term
flexible stop assignment (Flexible Stop Place MODEL)
definice

přiřazení PLÁNOVANÉHO ZASTÁVKOVÉHO BODU (tj. ZASTÁVKOVÉHO BODU DIGRAMU SLUŽBY nebo DIAGRAMU JÍZDY) k určitému FLEXIBILNÍMU ZASTÁVKOVÉMU BODU, a případně k FLEXIBILNÍ OBLASTI nebo OBLASTI BEZ STATICKY DANÝCH ZASTÁVEK; může podléhat PODMÍNKÁM PLATNOSTI

definition

the allocation of a SCHEDULED STOP POINT (i.e. a STOP POINT of a SERVICE PATTERN or JOURNEY PATTERN) to a specific FLEXIBLE STOP PLACE, and also possibly a FLEXIBLE AREA or HAIL AND RIDE AREA. May be subject to a VALIDITY CONDITION

standard (extrakt)
termín
flexibilní zastávkové místo (MODEL flexibilního zastávkového místa)
term
flexible stop place (Flexible Stop Place MODEL)
definice

specializace ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA popisující zastávku obsluhovanou FLEXIBILNÍ OBSLUHOU; mohou ji tvořit FLEXIBILNÍ OBLASTI nebo OBLASTI BEZ STATICKY DANÝCH ZASTÁVEK, které označují sběrné oblasti pro flexibilní obsluhu (když používají oblasti nebo flexibilní nástupiště); některá FLEXIBILNÍ OBSLUHA využívá k zastavení také standardní ZASTÁVKOVÁ MÍSTA; při přidělení PLÁNOVANÉHO ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA se předpokládá, že toto místo je ZÓNA (PLÁNOVANÝ ZASTÁVKOVÝ BOD je stěžejním bodem ZÓNY)

definition

a specialisation of the STOP PLACE describing a stop of a FLEXIBLE SERVICE. It may be composed of FLEXIBLE AREAs or HAIL AND RIDE AREAs identifying the catchment areas for flexible services (when they use areas or flexible quays). Some FLEXIBLE SERVICE also use regular STOP PLACEs for their stops. When assigned to a SCHEDULED STOP POINT the corresponding SCHEDULED STOP POINT is supposed to be a ZONE (the centroid point of the ZONE being the SCHEDULED STOP POINT)

standard (extrakt)
termín
skupina entit (obecný skupinový MODEL)
term
group of entities (Generic Grouping MODEL)
definice

množina ENTIT seskupených dohromady podle ÚČELU SESKUPENÍ, tzn. seskupení zastávek, které veřejnost zná pod obecným názvem

definition

a set of ENTITies grouped together according to a PURPOSE OF GROUPING, e.g. grouping of stops known to the public by a common name

standard (extrakt)
termín
skupina bodů (obecný MODEL bodů a spojů)
term
group of points (Generic Point & Link MODEL)
definice

množina BODŮ; jednu z nejdůležitějších SKUPIN BODŮ představuje ZASTÁVKOVÁ OBLAST

definition

a grouping of POINTs; the STOP AREA represents one of the most significant GROUPs OF POINTS

standard (extrakt)
termín
oblast bez staticky daných zastávek (MODEL flexibilního zastávkového místa)
term
hail and ride area (Flexible Stop Place MODEL)
definice

specializace FLEXIBILNÍHO NÁSTUPIŠTĚ v určení sběrné oblasti pro obsluhu v oblasti bez staticky daných zastávek (aby mohl hledající zastávku nalézt nejbližší dostupný druh dopravy); jedná se o pojmenovanou oblast obsluhovanou určitým druhem dopravy a může být označena výchozím a cílovým bodem na trase

POZNÁMKA 1 k heslu Je částí množiny dat o stanovišti, nikoli o službě, jelikož ji lze definovat a existuje nezávisle na pravidelné obsluze.

definition

specialisation of a FLEXIBLE QUAY to identify what is the catchment zone for a hail and ride service (so that a stop finder can find the nearest available types of transport). It is a named zone visited by a particular mode of transport and may be designated by a start point and end point on the road

NOTE 1 to entry: It is part of the Site data set rather than the service data set, since it can be defined and exists independently of an actual service.

standard (extrakt)
termín
logický zobrazovač (MODEL informačního zařízení pro cestující)
term
logical display (Passenger Information Equipment MODEL)
definice

soubor dat, který může být vytvořen pro přiřazení k fyzickému INFORMAČNÍMU ZAŘÍZENÍ PRO CESTUJÍCÍ nebo k logickému kanálu, jako je web nebo média; je nezávislý na konečné fyzické podobě

Poznámka 1 k heslu LOGICKÝ ZOBRAZOVAČ může obsahovat skupinu PŘIŘAZENÍ ZOBRAZOVAČE, kdy každý z nich je asociován s DIAGRAMEM JÍZDY, jehož jízdy mají být zobrazeny na LOGICKÉM ZOBRAZOVAČI. Může být také asociován s PLÁNOVANÝM ZASTÁVKOVÝM BODEM. LOGICKÝ ZOBRAZOVAČ odpovídá MONITOROVANÉMU BODU ZASTÁVKY – SIRI.

definition

a set of data that can be assembled for assignment to a physical PASSENGER INFORMATION EQUIPMENT or to a logical channel such as web or media; it is independent of any physical embodiment

NOTE A LOGICAL DISPLAY may have a set of DISPLAY ASSIGNMENTS each of which associates a JOURNEY PATTERN whose journeys are to be shown at the LOGICAL DISPLAY. It may also be associated with a SCHEDULED STOP POINT. A LOGICAL DISPLAY corresponds to a SIRI STOP MONITORING point.

standard (extrakt)
termín
zóna trasového omezení (MODEL trasového omezení)
term
routing constraint zone (Routing Constraint MODEL) (Route MODEL)
definice

ZÓNA, která stanoví TRASOVÉ OMEZENÍ; ZÓNA může být definována svými PLÁNOVANÝMI ZASTÁVKOVÝMI BODY nebo hraničními body

PŘÍKLAD Cestující, který nastoupí v této ZÓNĚ, nemůže vystoupit ve stejné ZÓNĚ.

definition

a ZONE defining a ROUTING CONSTRAINT; the ZONE may be defined by its contained SCHEDULED STOP POINTS or by its boundary points

standard (extrakt)
termín
kontejnery na odpadky (MODEL zařízení služeb pro cestující)
term
rubbish disposal (Passenger Service Equipment MODEL)
definice

specializace ZAŘÍZENÍ na nádoby na odpadky, popis druhů odpadů apod.

definition

specialization of EQUIPMENT for Rubbish disposal, describing rubbish types, etc.

standard (extrakt)
termín
sanitární zařízení (MODEL zařízení služeb pro cestující)
term
sanitary equipment (Passenger Service Equipment MODEL)
definice
definition

specialisation of PASSENGER EQUIPMENT for sanitary facilities

standard (extrakt)
termín
druh sanitárního zařízení (MODEL zařízení služeb pro cestující)
term
type of sanitary facility (Passenger Service Equipment MODEL)
definice

klasifikace SANITÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ (např. WC, bezbariérové WC, sprcha, prostor pro přebalení dětí, bezbariérový prostor pro přebalení dětí)

definition

a classification for SANITARY EQUIPMENT (e.g. toilet, wheelchair access toilet, shower, baby change, wheelchair baby change)

standard (extrakt)
termín
přidělení zastávky (MODEL přidělení zastávky)
term
stop assignment (Stop Assignment MODEL)
definice
definition

the allocation of a SCHEDULED STOP POINT (i.e. a SCHEDULED STOP POINT of a SERVICE PATTERN or JOURNEY PATTERN) to a specific STOP PLACE, for either a Passenger JOURNEY or VEHICLE SERVICE

standard (extrakt)
termín
přidělení vlakové zastávky (MODEL přidělení vlakové zastávky)
term
train stop assignment (Train Stop Assignment MODEL)
definice

asociace VLAKOVÉ KOMPONENTY na PLÁNOVANÉM ZASTÁVKOVÉM MÍSTĚ s určitým ZASTÁVKOVÝM MÍSTEM a případně také NÁSTUPIŠTĚM a NÁSTUPNÍM MÍSTEM

definition

the association of a TRAIN COMPONENT at a SCHEDULED STOP POINT with a specific STOP PLACE and also possibly a QUAY and BOARDING POSITION

standard (extrakt)
termín
vjezd k zastávkovému místu pro vozidla (MODEL zastávkového místa)
term
stop place vehicle entrance (Stop Place MODEL)
definice

fyzický vjezd nebo výjezd na/ze ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA pro vozidla

definition

a physical entrance or exit to/from a STOP PLACE for a vehicle

standard (extrakt)
termín
vjezd pro vozidlo (MODEL stanoviště)
term
vehicle entrance (Site MODEL)
definice

fyzický vjezd nebo výjezd pro VOZIDLO na/ze ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA; mohou jím být dveře, zátaras, brána nebo další rozpoznatelné přístupové body

definition

a physical entrance or exit to/from a STOP PLACE for a VEHICLE

NOTE May be a door, barrier, gate or other recognizable point of access.

standard (extrakt)
termín
druh zařízení (obecný MODEL zařízení)
term
type of equipment (Generic Equipment MODEL)
definice

klasifikace položek zařízení pro instalaci zpravidla na zastávkových bodech nebo ve vozidlech

definition

a classification of equipment items to be installed at stop points or onboard vehicles, for instance

standard (extrakt)
termín
druh občerstvení (MODEL místních komerčních služeb)
term
type of refreshment service (Local Commercial Service MODEL)
definice

klasifikace poskytovaného OBČERSTVENÍ (např. prodejní nápojový automat, jídelní automat, bufet, restaurace, malé občerstvení, obslužný vozík s občerstvením, bez nápojů, bez jídla)

definition

a classification of REFRESHMENT SERVICE (e.g. beverage vending machine, buffet, food vending machine, restaurant, snacks, trolley service, no beverages available, no food available)

standard (extrakt)