Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 3.15 Webové služby publikace a subskripce

termín
služba
term
service – WS-PubSub
definice

<WS-PubSub> proces běžící na serveru reagující na požadavky určitého typu

POZNÁMKA 1 k heslu Některé typy služeb mohou iniciovat požadavky podle svých vlastních pravidel.

POZNÁMKA 2 k heslu SIRI je složeno z řady různých typů funkční služby SIRI.

definition

a Service is a process running on a server computer that responds to requests of a particular type

NOTE Some types of service may initiate requests in their own right. SIRI is made up of a number of different types of SIRI functional Service.

termín
zdroj WS
term
WS-resource – WS-PubSub
definice

<WS-PubSub> zdroj webových služeb, jako je subskripce (přihlášení se k odběru informací), který se používá na podporu stabilní struktury interakce a který musí mít určité vlastnosti, jako je odkaz na koncový bod, kterým se uživatel a producent notifikace může odkázat na zdroj, a adresu, na kterou může být notifikační zpráva poslána

POZNÁMKA 1 k heslu WS-PubSub naznačuje, které tyto vlastnosti a rovnocenné prvky jsou v SIRI přítomny. Nicméně pro některé implementace SIRI mohou být některé vlastnosti zdroje upřesněny staticky v konfiguraci, než dynamicky v každé individuální zprávě.

definition

a resource such as a Subscription that is used to support a stateful pattern of interaction must have certain characteristics, such as an endpoint reference, with which Consumer and Notification Producer can agree to refer to the resource, and an address to which notification message can be sent

NOTE 1 to entry WS-PubSub indicates what these characteristics and equivalent elements are present in SIRI: note however that for some SIRI implementations, some resource properties may be specified statically in the configuration, rather than being specified dynamically on each individual message.

standard (extrakt)
termín
adresa koncového bodu
term
endpoint address – WS-PubSub
definice

<WS-PubSub> adresová část odkazu na koncový bod, která je uvedena jako URI (jednotný zdrojový identifikátor) pro možnost zaslání zprávy, a vlastnosti odkazu na koncový bod, které označují stavové zdroje

definition

the Address part of Endpoint Reference, specified as (the URI to send a message to) and Endpoint Reference Properties, that identify stateful resources

standard (extrakt)
termín
odkaz na koncový bod webových služeb
term
endpoint reference – WS-PubSub
definice

<WS-PubSub> odkazovatelná entita nebo procesorový zdroj, ke kterému mohou být webové služby směrovány

POZNÁMKA 1 k heslu Odkazy na koncový bod předávají potřebné informace k identifikaci a odkazování na webovou službu. Používají se k poskytování adres pro jednotlivé zprávy odeslané z webové služby a do webové služby synchronně i asynchronně. Odkaz na koncový bod zahrnuje adresu (URI, na kterou má poslat zprávu) i vlastnosti odkazu na koncový bod, které určují stavové zdroje, jako je subskripce; mohou také rozeznat port a stanovené způsoby zpracování. WS-PubSub a jiné standardy webových služeb vyžadují oddělení odkazů na koncový bod od jeho vazby na daný přenosový protokol, jako je SOAP. V SIRI je koncovým bodem každý účastník pro každou ze svých rolí ve výměně zpráv, tj. odběratel, producent a uživatel. Odkaz na subskripci je vlastnost koncového bodu a obvykle se skládá ze dvou částí: reference účastníka, která může být specifikována v konfiguraci, aby označila řídicí centrum, a nemusí být nutně opakována výslovně na jednotlivé zprávy, a identifikátoru subskripce, který je pořadovým číslem pro individuální subskripci, jež je unikátní v rámci dané funkční služby SIRI a reference účastníka.

definition

a web service endpoint is a referenceable, entity, or processor resource to which Web Service messages can be targeted. Endpoint references convey the information needed to identify and reference a Web service.

Endpoint references are used to provide addresses for individual messages sent to and from Web Services, both synchronously and asynchronously. An endpoint reference includes an Address (the URI to which to send a message) and also Endpoint Reference Properties, that identify stateful resources, such as subscriptions. They may also indicate a Port and Processing Policies. WS-PubSub and the other web service standards require the separation of the endpoint references from their bindings to a given transport protocol, such as SOAP.

In SIRI, each Participant is an endpoint for each of its roles in message exchange, i.e. Subscriber, Producer and Consumer. A Subscription Reference is an Endpoint property and is typically made up of two parts: (i) a Participant Reference, which may be specified in the configuration to indicate the Control Centre, and is not necessarily repeated explicitly on individual messages, and (ii) the Subscription Identifier, which is a serial number for an individual subscription that is unique within the SIRI Functional Service and Participant Reference.

standard (extrakt)
termín
vydavatelská subskripce
term
publish-subscribe – WS-PubSub
definice

<WS-PubSub> struktura interakce mezi klientem (odběratelem, uživatelem) a serverem (producentem notifikace), zahrnující odeslání počáteční subskripce a následný asynchronní příjem jedné nebo více notifikačních zpráv, které obsahují užitná data

POZNÁMKA 1 k heslu Subskripce obsahuje čas stanovující její trvání.

definition

a pattern of interaction between a Client (as Subscriber and Consumer) and Server (as Notification Producer) involving the sending of an initial Subscription and the subsequent asynchronous receipt of one or more Notification Messages that contain a payload of information. The Subscription has a Lease, which defines it duration.

standard (extrakt)
termín
účastník
term
participant – SIRI
definice

<SIRI> entita, která se podílí na výměně zpráv pomocí protokolů SIRI; uživatelé a producenti notifikací (tj. řídicí centra)

POZNÁMKA 1 k heslu Účastník má svou referenci, která se používá k jeho identifikaci při výměně zpráv a také k poskytování univerzálních jmenných prostorů pro oblast arbitrárních identifikátorů modelových prvků, jako jsou linky a identifikátory vozidla.

definition

a system that participates in the exchange of messages using the SIRI protocols

NOTE A Participant has a Participant Reference, used to identify the participant in message exchanges, and also used to provide a general purpose namespace to scope arbitrary identifiers of model elements such as line and vehicle identifiers. In SIRI Consumers and Notification Producers (i.e. Control Centres) are Participants.

termín
reference účastníka; odkaz na účastníka
term
participant reference – SIRI
definice

<SIRI> jednoznačný identifikátor řídicího centra nebo jiného typu účastníka služby

POZNÁMKA 1 k heslu Reference jsou bilaterálně dohodnuty mezi zúčastněnými systémy a obvykle jsou jedinečné pro oblast země, ve které systémy potřebují komunikovat. Používají se k vymezení jiných identifikačních údajů v každé bilaterální dohodě o datových referencích.

definition

unique identifier of a Control Centre or other type of Service Participant

NOTE The reference is bilaterally agreed between participating systems, and will typically be unique for a region of a country within which systems need to communicate. The Participant Reference is used to scope other data identifiers within each bilateral date reference agreement.

standard (extrakt)
termín
uživatel
term
consumer – WS-PubSub
definice

<WS-PubSub> subjekt, který na základě provedené subskripce ke službě obdrží od producenta notifikace

definition

an entity that receives Notification messages from a Producer as a result of a previous Subscription made to a Service

NOTE In SIRI, in order to manage recovery, a Consumer must know the Subscriber which asked for its subscriptions.

termín
odběratel
term
subscriber – WS-PubSub
definice

<WS-PubSub> subjekt, který působí jako žadatel služby, odesílající producentovi notifikace požadavky na subskripci jménem uživatele

POZNÁMKA 1 k heslu Odběratel je zpravidla tentýž subjekt jako uživatel, ale může jím být také samostatný subjekt.

definition

an entity that acts as a Service Requestor, sending a Subscription Request on behalf of a Consumer to a Notification Producer. The Consumer entity will usually be the same entity as the Subscriber, but may also be a separate entity.

standard (extrakt)
termín
odběratelský kanál
term
subscriber channel – SIRI
definice

<SIRI> kanál, kterému jsou automaticky přiřazeny všechny subskripce odběratele SIRI

POZNÁMKA 1 k heslu Vždy existuje alespoň jeden odběratelský kanál na odběratele. Některé implementace mohou připustit více než jeden kanál pro daného odběratele.

POZNÁMKA 2 k heslu Producent notifikace SIRI zprostředkovává tok notifikací a zpracovává jej tak, aby bylo sníženo množství dat zasílaných odběrateli. Subskripce na kanálu jsou zprostředkovány společně. Pokud se situace týká více než jedné subskripce na kanálu, posílá se odběrateli pouze jedna notifikace. Výsledné doručení obsahuje všechny aktualizace pro všechny subskripce v kanálu.

definition

a SIRI Notification Producer mediates the flow of notifications it processes so as to reduce the amount of data traffic to a subscriber. All SIRI subscriptions for a Subscriber are automatically assigned to a Subscriber Channel. The subscriptions in a channel are mediated collectively; if a Situation affects more than one subscription within a channel, only a single notification is sent to the subscriber. The resulting delivery contains all updates for all subscriptions in the channel. There is at least one subscriber channel per Subscriber; some implementations may allow more than one channel for a given subscriber.

standard (extrakt)
termín
reference odběratele
term
subscriber reference – SIRI
definice

<SIRI> identifikátor účastníka, který jedná jako odběratel

definition

a Participant Reference i.e. identifier of a Participant acting as a Subscriber: provides a unique scope for the Message Reference

standard (extrakt)
termín
manažer subskripce
term
subscription manager – WS-PubSub
definice

<WS-PubSub> služba, která umožňuje žadateli o službu vytvořit zdroje subskripce a manipulovat jimi

POZNÁMKA 1 k heslu Manažer subskripce je podřízen producentovi notifikace a může být implementován prostřednictvím služby producenta notifikace nebo separátně podle potřeby.

POZNÁMKA 2 k heslu V SIRI jsou manažerovi subskripce poskytovány jen omezené možnosti.

definition

a Subscription Manager is a service that allows a Service requestor to create and manipulate Subscription Resources. A Subscription Manager is subordinate to the Notification Producer and may be implemented by the Notification Producer service, or separately as desired. In SIRI only limited capabilities to manage subscriptions are provided.

standard (extrakt)
termín
reference subskripce
term
subscription reference – WS-PubSub
definice

<WS-PubSub> identifikátor vydaný k identifikaci subskripce a následně používaný, aby na ni odkazoval u dalších výměn v rámci struktury stavových zdrojů vydávej/odebírej

POZNÁMKA 1 k heslu V SIRI se reference subskripce skládá ze dvou částí: reference odběratele (tj. kód účastníka pro odběratele) a identifikátor subskripce: jedinečný v rámci působnosti reference účastníka. Reference odběratele jsou v SIRI vydány odběratelem nikoli producentem. Formálně ve WS-PubSub je reference subskripce zdrojem WS vracející se v odpovědi na subskripci obsahující adresu manažera subskripce a identifikátor subskripce; v SIRI se adresa manažera subskripce získá nepřímo.

definition

the identifier issued to identify a Subscription, and subsequently used to refer to it in further exchanges within the Publish/Subscribe stateful resource pattern

NOTE In SIRI, the Subscription Reference comprises two parts: the Subscriber Reference (i.e. the Participant Code of the subscriber), and the Subscription Identifier: unique within the scope of a Participant Reference. Subscriber References are issued by a Subscriber in SIRI, not the Producer.

Formally in WS-PubSub, a subscription reference is a WS resource returned in a Subscription Response containing the address of the Subscription Manager, and the Subscription Identifier. In SIRI the address of the Subscription Manager is obtained indirectly.

standard (extrakt)
termín
požadavek na subskripci
term
subscription request – WS-PubSub
definice

<WS-PubSub> zpráva od klienta subskripce producentovi notifikace, aby vytvořil subskripci

POZNÁMKA 1 k heslu V SIRI obsahuje požadavek na subskripci jeden nebo více požadavků na subskripci funkční služby SIRI.

definition
standard (extrakt)
termín
požadavek na subskripci služby
term
service subscription request – SIRI
definice

<SIRI> specifikace konkrétní funkční služby SIRI, pro kterou je požadavek na subskripci uplatněn

POZNÁMKA 1 k heslu Požadavky na subskripci funkční služby SIRI mají formu XxxSubscriptionRequest a jsou vždy součástí požadavku na subskripci.

definition

a service Subscription Request specifies the specific SIRI Functional Service for which the Subscription Request is made

NOTE SIRI Functional Service Subscription Requests have the form XxxSubscriptionRequest and are always embedded in a Subscription Request.

standard (extrakt)
termín
odpověď na subskripci
term
subscription response – WS-PubSub
definice

<WS-PubSub> doručení ze serveru klientovi vrácené jako odpověď na požadavek, buď potvrzující vytvoření nebo jinou změnu v subskripci, nebo podávající chybovou zprávu

definition

a Delivery from the Server to the Client, returned in response to a Subscription Request; either confirming the creation or other change to a Subscription, or giving an Error Condition

standard (extrakt)
termín
ukončení subskripce
term
subscription termination – WS-PubSub
definice

<WS-PubSub> požadavek klienta na server k ukončení subskripce

definition

a Request from the Client to the Server to close a Subscription

standard (extrakt)
termín
trvání subskripce
term
lease – WS-PubSub
definice

<WS-PubSub> povolené trvání subskripce

POZNÁMKA 1 k heslu V SIRI jsou doby trvání uvedeny v čase vypršení platnosti a nemohou být dohodnuty nebo obnoveny.

definition

the allowed duration of a Subscription

NOTE In SIRI, leases are specified by an Initial Termination Time and cannot be negotiated or renewed.

standard (extrakt)
termín
producent
term
producer – WS-PubSub
definice

<WS-PubSub> entita, která posílá notifikační zprávy uživateli jako výsledek předchozí subskripce na konkrétní funkční službu

POZNÁMKA 1 k heslu Události, které vedou ke zvýšení počtu notifikačních zpráv, jsou posílány producentovi entitou vydavatele.

definition

an entity that sends Notification messages to a Consumer as a result of a previous Subscription made to it for a Functional Service. Events that give rise to Notification messages are sent to the Producer by a Publisher entity.

standard (extrakt)
termín
odkaz na zprávu; reference zprávy
term
message reference – WS-PubSub
definice

<WS-PubSub> identifikátor vydaný pro označení jednotlivé žádosti během konverzace, který je následně použit pro odkaz na tuto žádost v dalších výměnách v rámci struktury stavových zdrojů, jako je vydávej/odebírej nebo provedené doručení

definition

the identifier issued to identify an individual request within a conversation, and subsequently used to refer to the request in further exchanges within a stateful resource pattern, such as Publish/Subscribe, or Fetched Delivery

standard (extrakt)
termín
potvrzení datové připravenosti
term
data ready notification – SIRI
definice

<SIRI> první zpráva sekvence doručení, která informuje uživatele, že služba producenta notifikace má aktualizovaná data a ta jsou připravena k předání ve zdrojové zprávě

definition

the first message of the Fetched Delivery sequence: it informs the Consumer that the Notification Producer Service has updated data that is now ready to fetch using a Data Supply message.

standard (extrakt)
termín
doručení
term
delivery – SIRI
definice

<SIRI> zpráva nebo sekvence zpráv zaslaná od producenta k uživateli obsahující užitná data, a to buď jako bezprostřední odpověď na požadavek, nebo poslaná asynchronně, když producent notifikace stanoví, že podmínky subskripce jsou naplněny

definition

a message or message sequence sent from the Producer to the Consumer to return payload content, either in immediate response to a Request, or sent asynchronously when a Notification Producer determines that the conditions of a Subscription are satisfied

standard (extrakt)
termín
přímé doručení
term
direct delivery – SIRI
definice

<SIRI> jednostupňové doručení, při kterém jsou notifikace a užitná data poslány současně od producenta k uživateli

definition

a one step Delivery pattern in which the notification and payload is sent as a single message from the Producer to the Consumer

standard (extrakt)
termín
provedené doručení
term
fetched delivery – SIRI
definice

<SIRI> doručení ve dvou fázích, kdy první fází je zaslání zprávy uživateli od služby producenta, že jsou data připravena a druhou fází je vyžádání dat uživatelem zasláním požadavku na zdroj dat od služby producenta, který následně zašle zprávu s aktuálními užitnými daty jako odpověď zdroje dat

definition

a two step Delivery in which first a Data Ready message is sent from the Producer service to the Consumer to notify the Consumer that data is ready, and then secondly the Consumer fetches the data by sending a Data Supply request to the Producer Service, which then finally sends a Data Supply Response message with the actual payload

standard (extrakt)
termín
doručení po částech
term
multipart despatch – SIRI
definice

<SIRI> doručení velkých datových paketů jejich rozdělením do dvou nebo více doručených zpráv, zřetězených spolu příznakem „další data“

definition

delivery of large packet of data by breaking it down into two or more Delivery messages, chained together by a ‘MoreData’ flag

standard (extrakt)
termín
vydavatel
term
publisher – WS-PubSub
definice

<WS-PubSub> subjekt, který zpracovává události v datovém zdroji a odesílá notifikační zprávy producentovi pro zprostředkování a distribuci uživatelům

POZNÁMKA 1 k heslu Producent může provádět další zprostředkování, jako je filtrování nebo datové transformace. Použití producenta notifikace je v SIRI transparentní.

definition

an entity that processes events in the data feeds and sends Notification messages to a Producer for brokering and distribution to Consumers

NOTE The Producer may carry out additional mediation such as filtering or data transformation. The use of a Notification Producer is transparent in SIRI.

standard (extrakt)
termín
registrace vydavatele
term
publisher registration – WS-PubSub
definice

<WS-PubSub> vztah vzniklý mezi vydavatelem a zprostředkovatelem notifikace; volitelný prostředek WS-PubSub pro delegování distribuce notifikačních zpráv na jednoho nebo více odlišných subjektů, kteří jednají jako producenti notifikací

definition

a Publisher Registration represents the relationship between a Publisher and a Notification Broker, an optional WS-PubSub intermediary that can be introduced to delegate the distribution of Notification Messages to one or more distinct entities that act as Notification Producers

standard (extrakt)
termín
notifikace
term
notification – WS-PubSub
definice

<WS-PubSub> úkon předávání notifikační zprávy notifikačnímu uživateli

POZNÁMKA 1 k heslu Notifikace jsou zasílány vydavatelem producentovi a potom od producenta k uživateli. Přímé nezprostředkované zasílání notifikací od vydavatele producentem bez filtrace nebo transformace se nazývá nezprostředkovaná notifikace. SIRI vyžaduje zprostředkování zpráv producentem.

definition

the act of transmitting a Notification Message to a Notification Consumer. Notifications are sent from the Publisher to the Producer and then from the Producer to the Consumer. The direct unmediated forwarding of notifications from the Publisher by the Producer without filtering or transformation is termed ‘unbrokered’ notification. SIRI requires the mediation of messages by the Producer.

standard (extrakt)
termín
zprostředkovatel notifikace
term
notification broker – WS-PubSub
definice

<WS-PubSub> samostatná zprostředkovatelská entita, která může být použita k distribuci notifikačních zpráv vytvářených entitou vydavatele pro jednu nebo více služeb producenta notifikace

POZNÁMKA 1 k heslu Umožňuje oddělení vydavatelské a producentské role, pokud je to žádoucí. Zprostředkovatel notifikace může poskytovat zvláštní služby, jako je řízení přístupu.

definition

a separate intermediary entity that may be used to distribute the Notification Messages produced by a Publisher entity to one or more Notification Producer services

NOTE 1 to entry This allows the decoupling of Publisher and Producer roles if desired. A Notification Broker may also provide specific services such as Access Control.

standard (extrakt)
termín
uživatel notifikace
term
notification consumer – WS-PubSub
definice

<WS-PubSub> klient, který obdrží notifikační zprávu od producenta notifikace

definition

a Client that receives Notification Messages from a Notification Producer

NOTE The role may be performed by the same or a different entity as that of the Subscriber who created the Subscription which requested the sending of the Notification Messages in the first place.

standard (extrakt)
termín
producent notifikace
term
notification producer – WS-PubSub
definice

<WS-PubSub> služba, která provádí distribuci notifikačních zpráv, aby naplnila subskripce

POZNÁMKA 1 k heslu Notifikační zprávy jsou generovány vydavatelem a mohou být směrovány na producenta notifikace přes zprostředkovatele. Pokud zjistí shodu, vydá notifikaci jejímu uživateli podle konkrétní subskripce.

definition

a Service that implements the distribution of Notification messages to satisfy Subscriptions.

NOTE The Notification Messages themselves are generated by a Publisher (and may be routed to the Notification Producer via a Notification Broker). A Notification Producer maintains a list of Subscription resources and uses the Topic Filters of the individual Subscriptions to match the Notification Messages with the Subscribers’ interests. If it identifies a match, it issues a notification to the Notification Consumer associated with the Subscription.

standard (extrakt)
termín
téma
term
topic – WS-PubSub
definice

<WS-PubSub> oblast zájmu používaná producentem notifikace pro zařazení notifikačních zpráv k rozhodnutí, kterým odběratelům je třeba zaslat notifikaci; odběratel v jeho požadavku na subskripci stanoví, která témata jej zajímají

definition

a concept used by a Notification Producer to categorise Notification Messages to decide which Subscribers should be sent a Notification

NOTE 1 to entry A Subscriber specifies which Topics it is interested in as part of its Subscription Request.

standard (extrakt)
termín
mez citlivosti
term
sensitivity threshold – SIRI
definice

<SIRI> podmínka v politice subskripce, určující stupeň změn, který je přípustný v hodnotách některých kvantitativních tematických datových prvků nebo jiných hodnot politiky subskripce před tím, než server poskytne svým žadatelům o subskripci další aktualizaci

POZNÁMKA 1 k heslu Používá se také název hystereze.

definition

a term in a Subscription Policy specifying of the degree of change that is permitted in the values of certain quantitative Topic data elements or other Subscription Policy values before a further update Delivery should be provided by the Server to its Subscribers. Also known as ‘hysteresis’.

standard (extrakt)