Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 3.4 Platební systém a pravidla

termín
dohled nad IFM
term
IFM policies
definice

obchodní, technické a bezpečnostní cíle interoperabilního managementu jízdného (IFM)

definition

commercial, technical and security objectives of IFM

standard (extrakt)
termín
seznam akcí
term
action list
definice

seznam položek vztažených k aplikacím nebo produktům interoperabilního managementu jízdného (IFM) načtený v přístupovém zařízení (zařízeních) (MAD), které položku/akci provede v případě, že specifická aplikace nebo produkt IFM uvedený v seznamu jsou nalezeny v seznamu tohoto MAD

definition

list of items related to IFM Applications or Products, downloaded to Medium Access Devices (MADs), actioned by the MAD if and when a specific IFM Application or Product referenced in the list is encountered by that MAD

standard (extrakt)
termín
poskytovatel komponenty
term
component provider
definice

subjekt, který chce zavést komponentu do IFMS

definition

anyone who wants to bring a Component to the IFMS

standard (extrakt)
termín
komponenta
term
component
definice

jakákoliv část hardwaru a/nebo softwaru, která provádí jednu nebo více funkcí

definition

any piece of hardware and/or software that performs one or more functions in the IFM

standard (extrakt)
termín
přístupové zařízení
term
medium access device (MAD)
definice

zařízení s výbavou (technickou a programovou) nezbytnou ke komunikaci s uživatelským médiem

definition

device with the necessary facilities (hardware and software) to communicate with a Customer Medium

standard (extrakt)
termín
produkt
term
product
definice

<veřejná doprava> jedinečná kombinace některých nebo všech kategorií pro počátek, cíl, trasu, specifický vlak, datum a čas, tarifní typ a slevy, které jedinečně definují, které dopravní služby mohou být/byly zákazníkem zakoupeny

(POZNÁMKA 1 k heslu Produkt je ve smyslu dopravy totožný s použitím tohoto slova v maloobchodním průmyslu, kdy je jednoznačným popisem věcí, které byly zakoupeny.

POZNÁMKA 2 k heslu Viz také přidělovací systém.

definition

<public transport> the unique combination of some or all of origin, destination, route, specific trains, date and time, tariff type, and discount category that uniquely defines what transport service can be/has been purchased by the customer

NOTE 1 to entry: Product in the transport sense is identical to the use of the word in the retail industry, being the unambiguous description of things that can be bought.

NOTE 2 to entry: See also Attributing System.

standard (extrakt)
termín
kategorie produktu
term
product category – SIRI
definice

<SIRI> podrobnější klasifikace druhu dopravy

PŘÍKLAD Expres.

definition

a sub-classification of a transport mode, for example as ‘express’

standard (extrakt)
termín
pravidla produktu
term
product rules
definice

soubor pravidel stanovených vlastníkem produktu týkajících se používání a cenových a obchodních podmínek

definition

set of Usage, Pricing and Commercial Rules defined by the Product Owner

standard (extrakt)
termín
specifikace produktu
term
product specification
definice
definition

complete specification of functions, data elements and security scheme according to the Product Rules

standard (extrakt)
termín
šablona produktu
term
product template
definice

předem definovaný vzor specifikace produktu pro vytváření produktů

POZNÁMKA 1 k heslu Šablona produktu je označena jednoznačným identifikačním kódem.

definition

technical master of the Product Specification for creating Products

NOTE The Product Template is identified by a unique identifier.

standard (extrakt)
termín
uživatelské médium
term
customer medium
definice

médium inicializované aplikací prostřednictvím aplikační smlouvy

definition

Medium initialised with an Application through an Application Contract

standard (extrakt)
termín
pravidla aplikace
term
application rules
definice

požadavky vlastníka aplikace

definition

application Ooner requirements

standard (extrakt)
termín
specifikace aplikace
term
application specification
definice
definition
standard (extrakt)
termín
šablona aplikace
term
application template
definice

technická předloha specifikace aplikace pro implementaci

definition

technical master of the Application Specification for implementation

standard (extrakt)
termín
plnění
term
fulfilment
definice

proces dodání produktu zákazníkovi po jeho koupi

definition

the process which delivers the product to the customer after his/her purchase

standard (extrakt)
termín
soubor pravidel
term
set of rules
definice

předpisy pro dosažení politiky interoperabilního managementu jízdného IFM vyjádřené jako technické, obchodní, bezpečnostní a právní požadavky a normy relevantní pouze pro IFMS

definition

regulations for achieving IFM Policies expressed as technical, commercial, security and legal requirements and standards relevant only to the IFMS

standard (extrakt)
termín
pravidla platby
term
pricing rules
definice

pravidla určující ceny a platební podmínky pro zákazníka

definition

rules defining the price and payment relationships to the customer

standard (extrakt)
termín
obchodní podmínky
term
commercial rules
definice

pravidla vymezující finanční vypořádání a provizi v rámci IFMS

definition

rules defining the settlement and commission within the IFMS

standard (extrakt)
termín
bezpečnostní politika
term
security policy
definice

soubor pravidel, která upravují nakládání s bezpečnostními hrozbami nebo stanoví, jaký stupeň úrovně zabezpečení by se měl dodržet

PŘÍKLAD Bezpečnostní cíle v politice IFM.

definition

a set of rules that regulate how to cope with security threats or what degree of security levels should be kept

EXAMPLE Security objectives within the IFM Policies.

termín
výběr jízdného
term
fare collection
definice

všechny činnosti, které se týkají výběru platby od cestujících

definition

all activities related to the collection of money from passengers

standard (extrakt)
termín
jízdenka vydaná před odjezdem
term
ticket-on-departure (TOD)
definice

jízdenka vytištěná na pokyn cestujícího poté, co byl tento produkt dopředu zakoupen podle pokynů dopravce a doporučení maloobchodníka

definition

a Ticket that is printed on the demand of the Passenger subsequently to the conclusion of the sale of the Product using instructions supplied by the Carrier(s) and as advised to the Passenger by the Retailer

standard (extrakt)
termín
nepřímé platby jízdného
term
indirect fulfilment
definice

způsob plnění, kdy zákazník si zakoupí jízdenku jinde než na nádraží nebo osobně u prodejce jízdenek

POZNÁMKA 1 k heslu Způsoby nepřímého plnění jsou předkoupená smluvní jízdenka k vyzvednutí, doma vytištěná jízdenka, elektronická jízdenka, předkoupená čipová jízdenka k vyzvednutí.

definition

the process of fulfilment where the customer purchases a ticket other than at a station or face to face at a ticket vendor

NOTE 1 to entry: Indirect fulfilment methods are conventional ticket on departure, print-at-home ticket, e-ticket and smart ticket on departure.

standard (extrakt)
termín
rámec pro zprávy nepřímých plateb jízdného
term
indirect fulfilment message framework
definice

skupina zpráv vyměněných mezi systémy počítačů zainteresovaných stran zahrnujících dopravce, vydavatele, maloobchodníky, distributory, alokátory, provozovatele stanic a organizace pro kontrolu jízdenek, které umožňují nepřímé plnění všech druhů jízdenek vyjma běžné jízdenky

definition

a set of computer-to-computer messages between involved parties including carriers, issuers, retailers, distributors, attributors, station managers and TCOs that allow for the indirect fulfilment of all types of tickets excluding a conventional ticket

standard (extrakt)
termín
elektronická jízdenka
term
e-ticket
definice

jízdenka za produkt, uložená v prodejní nebo rezervační databázi a nevytištěná ani neuložená na žádném dalším médiu

POZNÁMKA 1 k heslu Cestující může vlastnit příjmový doklad, který může vypadat jako další typ jízdenky, ale příjmový doklad není elektronická jízdenka.

POZNÁMKA 2 k heslu Cestující prokáže své právo používat přepravní služby poskytnutím takové identifikace a takovým způsobem, jaký stanoví dopravce a podle doporučení maloobchodníka. Jedním z těchto způsobů je záznam v rezervační databázi.

POZNÁMKA 3 k heslu Příjmový doklad elektronické jízdenky není autonomní a na přepravní smlouvě nezávislý doklad a je závislý na dalších informacích, jako jsou informace z prodejní a rezervační databáze.

definition

specializace LINKY na poskytování flexibilní obsluhy; jelikož ne všechna obsluha LINKY musí být flexibilní, je samotná flexibilnost popsána na úrovni DIAGRAMU JÍZD (tzn., že je potřeba samostatného DIAGRAMU JÍZD pro každý typ flexibility na lince umožňovaný)

Typy flexibilní obsluhy jsou:

– virtuální linka

– flexibilní obsluha po hlavní trati

– obsluha v koridoru

– celoplošná flexibilní obsluha v pevné zastávce

– celoplošná flexibilní obsluha v neohraničené oblasti

– smíšený druh flexibilní obsluhy

– smíšený druh flexibilní a pravidelné obsluhy

standard (extrakt)
termín
doma vytištěná jízdenka
term
print-at-home ticket
definice

jízdenka za produkt, kterou cestující vytiskne podle pokynů dopravce na čistý papír anebo ji zobrazí na displeji mobilního telefonu vybaveného volitelným bezpečnostním zařízením a s volitelnými opticky čitelnými produktovými daty, které dokáže organizace pro kontrolu jízdenek pro přepravní služby přečíst

POZNÁMKA 1 k heslu Doma vytištěná jízdenka je autonomní a na přepravní smlouvě nezávislý doklad a nevyžaduje žádné další informace, jako jsou informace z prodejní nebo rezervační databáze.

POZNÁMKA 2 k heslu Každý železniční podnik coby dopravce trvá na vlastních specifikacích pro doma vytištěné jízdenky a je oprávněn podílet se na specifikacích pro doma vytištěné jízdenky používaných v mezinárodních železničních službách pro cestující.

definition

a ticket for a product printed by the passenger as specified by the carrier(s) on plain paper or a mobile phone display with optional security devices in the design and with optional optically readable product data which the TCO(s) for the transport service are equipped to read

NOTE 1 to entry: A print-at-home ticket provides autonomous and independent title to the transport contract and does not require further information such as from a sales or reservation database.

NOTE 2 to entry: Each RU as carrier maintains its own specifications for print-at-home tickets and is eligible to participate in the maintenance of the specification for print-at-home tickets used for international rail passenger services.

standard (extrakt)
termín
nabyvatel (nebo nabývající banka)
term
acquirer (or acquiring bank)
definice

platební instituce, která má s obchodníkem smlouvu na převod a vypořádání jízdného, účtovaného zákazníkům za použití přepravní sítě

Poznámka 1 k heslu V této technické zprávě je obchodníkem míněn provozovatel veřejné dopravy.

Poznámka 2 k heslu Nabyvatel může přijímat platby z platebních aplikací od jednoho či více vydavatelů platebních aplikací a/nebo z jednoho nebo více systémů/značek platebních aplikací.

definition

payment institution having a contract with the merchant for handling the remittance and settlement of transit fares charged to customers using the transport network

NOTE 1 to entry: Merchant in ISO TR 14806 is Public Transport Operator (PTO).

NOTE 2 to entry: The acquirer may accept payments using payment applications from one or more payment application issuers, and/or for one or more payment application schemes/brands.

standard (extrakt)
termín
držitel karty
term
cardholder
definice

držitel platební aplikace

Poznámka 1 k heslu Držitel karty je ve smluvním vztahu s vydavatelem své platební aplikace. Médium, na kterém je platební aplikace uložena, nemusí být nutně „karta“.

definition

holder of the payment application

NOTE 1 to entry: The cardholder has a contract with the issuer of its payment application. The media hosting the payment application may not necessarily be a “card“.

standard (extrakt)
termín
transakce bez přítomnosti karty
term
card-not-present transaction; CNP transaction
definice

platební transakce, kdy karta ani její držitel nejsou přítomni v místě prodeje

PŘÍKLAD Objednávky uskutečněné po telefonu, faxu nebo internetu.

definition

payment transaction where neither the card nor its holder are present at the point of sale

EXAMPLE Orders by telephone, fax or the Internet.

standard (extrakt)
termín
bezkontaktní aplikace EMV
term
EMV Contactless Application
definice

aplikace definované pro platební systémy, využívající technologie EMV

Poznámka 1 k heslu Na rozdíl od aplikací v platebních systémech, využívajících emulace magnetického pruhu.

Poznámka 2 k heslu Jedná se o druh platební aplikace.

definition

payment schemed defined applications relying on EMV technology

NOTE 1 to entry: As opposed to a payment scheme application relying on magstripe emulation.

NOTE 2 to entry: This is the type of payment application.

standard (extrakt)
termín
druh entity (obecný MODEL entity)
term
type of entity (Generic Entity MODEL)
definice

klasifikace ENTIT, například podle domény ve které jsou definovány nebo užívány

definition

classification of ENTITies, for instance according to the domain in which they are defined or used

standard (extrakt)
termín
entita
term
entity
definice

abstraktní předmět plnící řadu funkcí v rámci interoperabilního managementu jízdného (IFM)

POZNÁMKA 1 k heslu Entita může existovat v reálném světě (např. provozovatel služby), v tomto případě se nazývá „právní entita“. Může to být také model tohoto objektu v reálném světě („abstraktní entita“). Zahrnuje následující soubory funkcí: vlastník aplikace, prodejce aplikace, vlastník produktu, prodejce produktu, provozovatel služby, sběr a přeposílání dat, bezpečnostní manažer, registrátor a zákazník.

definition

abstract object performing a set of functions within the IFM

NOTE An entity can exist in the real world (e.g. a service operator), in which case it is called a “legal entity”. It can also be a model of this real world object (“abstract entity”). It covers the following sets of functions: Application Owner, Application Retailer, Product Owner, Product Retailer, Service Operator, Collection and Forwarding, Security Manager, Registrar and Customer.

standard (extrakt)
termín
vydavatel; výstavce platební aplikace
term
issuer; payment application issuer
definice

platební instituce, která je ve smluvním vztahu s držitelem karty a která vystavuje platební aplikace na bezkontaktních médiích

Poznámka 1 k heslu Vydavatel vydává platební aplikace, jako jsou třeba kreditní nebo debetní karty, a ručí za náležitě autorizované transakce, provedené pomocí svých platebních aplikací.

definition

payment institution having a contract with the cardholder and issuing the payment application on a contactless media

Note 1 to entry: The issuer issues payment applications such as credit or debit cards and guarantees payment for properly authorized transactions using the payment application.

termín
obchodník
term
merchant
definice

subjekt vybavený terminály nezbytnými pro provádění platebních transakcí na validačních bodech

Poznámka 1 k heslu V ISO TR 14806 jsou obchodníky provozovatelé veřejné dopravy.

definition

entity having the necessary terminal equipment for handling payment transaction at validation points

NOTE 1 to entry: In ISO TR 14806, merchants are Public Transport Operators (PTOs).

standard (extrakt)
termín
platební aplikace
term
payment application
definice

aplikace umístěná buď na konvenční platební kartě, nebo v aplikaci nahrané na multiaplikačním zákaznickém médiu

definition

application resident either in a conventional payment card or an application loaded into a multiapplication customer media

NOTE 1 to entry: As described in ISO/TR 24014‑3.

standard (extrakt)
termín
platební interoperabilita
term
payment interoperability
definice

přijetí platebních aplikací na prodejních místech obchodníka bez ohledu na jejich vydavatele či obchodního nabyvatele

Poznámka 1 k heslu Platební interoperabilita je zajištěna prostřednictvím pravidel a certifikačního procesu vymahatelného na úrovních všech systémů platebních aplikací, a dále prostřednictvím EMVCo.

definition

acceptance of payment application at the merchant point of sales whatever the payment application issuer is and whatever the merchant acquirer is

NOTE 1 to entry: Payment interoperability is ensured by rules and certification process enforced at each payment application scheme level and by EMVCo.

standard (extrakt)
termín
systém platebních aplikací
term
payment application scheme
definice

kartové společnosti, které tvoří soubor provozních předpisů v tomto odvětví, jehož prostřednictvím nabyvatelé i vydavatelé umožňují koordinaci mezi obchodníky a držiteli karet

Poznámka 1 k heslu Systémy platebních aplikací mohou mít mezinárodní působnost (VISA, MasterCard, JCB Intl) nebo lokální (ZKA, GIE Carte Bancaire).

definition

payment brands that establish industry operating regulations for acquirers and issuers to facilitate coordination with merchants and cardholders

NOTE 1 to entry: Payment application schemes can have international scope (VISA, MasterCard, JCB Intl) or a domestic one (ZKA, GIE Carte Bancaire).

standard (extrakt)
termín
interoperabilita v odbavování
term
ticketing interoperability
definice

technická interoperabilita umožněná prostřednictvím stejného formátu zápisu přepravních dat do platebních aplikací

definition

technical interoperability provided by the usage of the same format for writing transit data in the payment application

standard (extrakt)
termín
(platební) transakce o nulové hodnotě
term
zero value (payment) transaction
definice

offline transakce s nulovou částkou, provedená na čtecím zařízení

PŘÍKLAD Nulová hodnota, jako £0.00, 0€ nebo 0USD.

Poznámka 1 k heslu Tato transakce nemusí být v současnosti umožňována jakoukoli kartou.

definition

offline transaction at the reader for a null amount

EXAMPLE Null amount, e.g. £0.00 or 0€ or 0USD.

NOTE 1 to entry: This transaction may not be possible on all cards now.

standard (extrakt)
termín
omezení služby (MODEL poplatkového omezení služby)
term
service restriction (Fare-Related Service Restriction MODEL)
definice

parametry popisující omezení týkající se vybavení nebo služby

definition

parameters describing the limitations as regards the use of equipment or service

standard (extrakt)
termín
transakce o nulové hodnotě
term
Zero Value Transaction (ZVT)
standard (extrakt)
termín
servisní stanoviště (MODEL stanoviště)
term
service site (Site MODEL)
definice

podtyp STANOVIŠTĚ, vyjma ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA, které je zvlášť důležité pro provozovatele (například kde je nabízena společná služba nebo společný poplatek)

definition

a sub-type of SITE which is of specific interest for the operator (e.g. where a joint service or a joint fee is proposed)., other than a STOP PLACE

standard (extrakt)
termín
rozsah platnosti jízdenky (MODEL poplatkového omezení služby)
term
ticket scope (Fare-Related Service Restriction MODEL)
definice
definition

scope of ticket

standard (extrakt)
termín
zařízení pro validaci jízdenek (MODEL zařízení k opatření jízdenek)
term
ticket validator equipment (Ticketing Equipment MODEL)
definice

specializace ZAŘÍZENÍ PRO CESTUJÍCÍ (ZAŘÍZENÍ MÍSTA) na popis validátorů jízdenek

definition

specialisation of PASSENGER EQUIPMENT (PLACE EQUIPMENT) describing ticket validators

standard (extrakt)
termín
zařízení k opatření jízdenek (MODEL zařízení k opatření jízdenek)
term
ticketing equipment (Ticketing Equipment MODEL)
definice

specializace ZAŘÍZENÍ PRO CESTUJÍCÍ na opatření jízdenek

definition

specialization of PASSENGER EQUIPMENT for ticketing

standard (extrakt)
termín
druh kategorie jízdného (MODEL poplatkového omezení služby)
term
type of fare class (Fare-Related Service Restriction MODEL)
definice

klasifikace KATEGORIÍ JÍZDNÉHO

definition

a classification for FARE CLASSes

standard (extrakt)
termín
druh způsobu platby (MODEL poplatkového omezení služby)
term
type of payment method (Fare-Related Service Restriction MODEL)
definice

klasifikace způsobu platby (např. platba v hotovosti, kreditní karta, debetní karta, cestovní karta, bezkontaktní jízdenka, mobilní telefon, poukázka apod.)

definition

a classification for payment method (e.g. cash, credit card, debit card, travel card, contactless travel card, mobile phone, token, etc.)

standard (extrakt)
termín
druh jízdenky (MODEL poplatkového omezení služby)
term
type of ticket (Fare-Related Service Restriction MODEL)
definice

klasifikace jízdenek, které jsou k dispozici v ZAŘÍZENÍ K OPATŘENÍ JÍZDENEK (např. základní, snížené jízdné, akční, skupinové, předplatné, cestovní karta atd.)

definition

a classification for tickets available at a TICKETING EQUIPMENT (e.g. standard, concession, promotion, group, season, travel card, etc.)

standard (extrakt)
termín
způsob opatření jízdenky (MODEL poplatkového omezení služby)
term
type of ticketing (Fare-Related Service Restriction MODEL)
definice

klasifikace způsobu opatření jízdenky nabízeného ZAŘÍZENÍM K OPATŘENÍ JÍZDENEK (např. nákup, vyzvednutí, nabití karty, rezervace)

definition

a classification for ticketing available at a TICKETING EQUIPMENT (e.g. purchase, collection, card top up, reservations)

standard (extrakt)
termín
peněžní služba (MODEL místních komerčních služeb)
term
money service (Local Commercial Service MODEL)
definice
definition

specialisation of LOCAL SERVICE dedicated to money services

standard (extrakt)