Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 3.5 Organizace a provoz

termín
organizace
term
organisation
definice

právnická osoba zajišťující funkce a implicitní odpovědnosti v jedné nebo více provozních entitách

POZNÁMKA 1 k heslu Provozní entity jsou: vlastník aplikace, prodejce aplikace, vlastník produktu, prodejce produktu, provozovatel služby, sběr a přeposílání dat.

definition

legal entity covering the functions and implied responsibilities of one or more of the following operational entities: Application Owner, Application Retailer, Product Owner, Product Retailer, Service Operator, and Collection and Forwarding

standard (extrakt)
termín
vydavatel
term
issuer
definice

<veřejná doprava> podnik prodávající jízdenky a přijímající platby, tzn. přepravce

definition

an undertaking selling the ticket and receiving payment, which is the carrier

NOTE 1 to entry: The issuer is the undertaking indicated on the ticket with its code and possibly its logo.

termín
provozovatel (MODEL dopravních organizací)
term
operator (Transport Organisations MODEL)
definice

společnost, která poskytuje služby veřejné dopravy

definition

a company providing public transport services

standard (extrakt)
termín
skupina provozovatelů (MODEL dopravních organizací)
term
group of operators (Transport Organisations MODEL)
definice

množina PROVOZOVATELŮ, kteří mají například společné schéma pro výběr poplatků nebo informace pro cestující

definition

a group of OPERATORs having for instance common schemes for fare collection or passenger information

standard (extrakt)
termín
druh organizace (obecný organizační MODEL)
term
type of organisation (Generic Organisation MODEL)
definice

klasifikace ORGANIZACÍ podle jejich činností (např. veřejná dopravní společnost, IT společnost atd.)

definition

a classification for the ORGANISATIONs according to their activity, e.g. a public transport company, an IT company, etc.)

standard (extrakt)
termín
organizační jednotka (obecný organizační MODEL)
term
organisational unit (Generic Organisation MODEL)
definice

ČÁST ORGANIZACE, která ve veřejné dopravní společnosti nese odpovědnost za plánování a řízení

definition

an ORGANISATION PART to which a set of responsibilities in a public transport company for planning and control is assigned

standard (extrakt)
termín
část organizace (obecný organizační MODEL)
term
organisation part (Generic Organisation MODEL)
definice

část ORGANIZACE, které může být přidělena odpovědnost za data a jejich správu

definition

a part of an ORGANISATION to which specific responsibilities upon the data and data management may be assigned

standard (extrakt)
termín
jiná organizace (doplňkový organizační MODEL)
term
other organisation (Additional Organisation MODEL)
definice

obecná ORGANIZACE, která není ORGÁNEM ani PROVOZOVATELEM veřejné dopravy (CESTOVNÍ KANCELÁŘ, AGENT PRO SPRÁVU apod.)

definition
standard (extrakt)
termín
obsluhovaná organizace (doplňkový organizační MODEL)
term
serviced organisation (Additional Organisation MODEL)
definice

veřejná nebo soukromá organizace, pro kterou jsou v určité dny poskytovány služby veřejné dopravy, například školy, univerzity, pracoviště

definition

a public or private organisation for which public transport services are provided on specific days, e.g. a school, university or works

standard (extrakt)
termín
řídicí zástupce (doplňkový organizační MODEL)
term
management agent (Additional Organisation MODEL)
definice
definition

specialisation of ORGANISATION for MANAGEMENT AGENTs

standard (extrakt)
termín
provozní oddělení (MODEL dopravních organizací)
term
operating department (Transport Organisations MODEL)
definice

zvláštní ODDĚLENÍ, které zajišťuje správu určitých LINEK

definition

a specific DEPARTMENT which administers certain LINEs

standard (extrakt)
termín
základna obsluhy (MODEL místa vozidel a obsluhy)
term
crew base (Vehicle & Crew Point MODEL)
definice

místo, kde provozní ZAMĚSTNANCI (například řidiči) vykazují a evidují svou práci

definition

a place where operating EMPLOYEEs (e.g. drivers) report on and register their work

standard (extrakt)
termín
cestovní kancelář (dodatečný organizační MODEL)
term
travel agent (Additional Organisation MODEL)
definice
definition

specialisation of ORGANISATION for TRAVEL AGENT

standard (extrakt)
termín
správní oblast (obecný organizační MODEL)
term
administrative zone (Generic Organisation MODEL)
definice

oblast okresu, kraje, města, obce nebo jiné oblasti, v níž určitá ORGANIZACEROLI ODPOVĚDNOSTI

definition

the area of a district, a region, a city, a municipality, or other area with which an ORGANIZATION has a RESPONSIBILITY ROLE

standard (extrakt)
termín
správní úřad (MODEL dopravních organizací)
term
authority (Transport Organisations MODEL)
definice
definition

the organisation under which the responsibility of organising the transport service in a certain area is placed

standard (extrakt)
termín
sada odpovědností (MODEL funkce odpovědnosti)
term
responsibility set (Responsibility Role MODEL)
definice

seznam možných odpovědností za jednu nebo více ENTIT VE VERZI, které vycházejí z procesu přidělení ORGANIZACI nebo ČÁSTI ORGANIZACE různých ROLÍ ODPOVĚDNOSTI (jako je původ dat, vlastnictví apod.) za určitá data (instance)

definition

a list of possible responsibilities over one or more ENTITies IN VERSION, resulting from the process of the assignment of RESPONSIBILITY ROLEs (such as data origination, ownership, etc) on specific data (instances) to ORGANISATIONs or ORGANISATION PARTs

standard (extrakt)
termín
druh funkce odpovědnosti (MODEL funkce odpovědnosti)
term
type of responsibility role (Responsibility Role MODEL)
definice

klasifikace FUNKCÍ ODPOVĚDNOSTI (např. vlastnictví dat)

definition

a classification of RESPONSIBILITY ROLEs, e.g. data ownership

standard (extrakt)
termín
přidělení funkce odpovědnosti (MODEL funkce odpovědnosti)
term
responsibility role assignment (Responsibility Role MODEL)
definice

přidělení ORGANIZACI nebo ORGANIZAČNÍ ČÁSTI jedné nebo více rolí týkající se odpovědnosti, kterou bude mít za určitá data (např. vlastnictví, plánování apod.) a za správu těchto dat (např. distribuce, aktualizace apod.)

definition

the assignment of one or more roles to an ORGANISATION or an ORGANISATION PART as regards the responsibility it will have as regards specific data (e.g. ownership, planning, etc.) and the management of this data (e.g. distribution, updates, etc.)

standard (extrakt)
termín
kontaktní údaje (obecný organizační MODEL)
term
contact details (Generic Organisation MODEL)
definice
definition

contact details for ORGANISATION for public use

standard (extrakt)
termín
informace managementu
term
management information
definice

informace využitá managementem nebo vytvořená k podpoře činnosti managementu

POZNÁMKA 1 k heslu V ISO 17185-1 označuje tento termín všechny činnosti, které managementu společnosti umožňují sbírat informace nezbytné pro potřeby řešení problémů. Za tímto účelem jsou z operačních systémů vyfiltrována a agregována data, která jsou zpřístupněna uživateli, a to buď interaktivně, nebo formou předem definovaných zpráv a souhrnných dat. Tyto funkce se v podstatě vztahují ke všem funkčním oblastem společnosti, zvlášť s ohledem na řízení statistických výsledků.

definition

all activities allowing the company management to collect the information necessary to meet problem-solving needs.

NOTE 1 to entry: Data of operational systems are filtered and aggregated for this purpose, and made available to the user interactively, or in the form of pre-defined reports and summaries. Such functions are in principle related to all functional areas of a company, with particular reference to the management of statistical results.

termín
dispozice zaměstnanců
term
personnel disposition
definice

činnosti související s řidiči a jejich střednědobým a krátkodobým řízením

definition

all activities related to the mid-term and short-term management of drivers