Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 4.5 Infrastruktura

termín
bod měření
term
measurement point
definice

bod, kterému se měřením přidělují určité hodnoty (doba trvání fronty, počet zastávek apod.)

POZNÁMKA 1 k heslu Tato měření se provádějí mezi předchozím a aktuálním měřicím bodem. Měřicí bod se obvykle určuje na konci každé spojnice, ale je možné definovat doplňující měřicí body na konci vektorů, ze kterých daná spojnice sestává.

definition

several traffic measurements (such as queuing time, number of stops etc.) are assigned to a measurement point; these measurements are taken between the last and the actual measurement point; at least a measurement point is defined at the end of each link by default, but it is possible to define additional measurement points at the end of the vectors the link is build with

standard (extrakt)
termín
FCD server
term
FCD server
definice

sběrný bod pro příjem dat z plovoucích vozidel

definition

the collection point for incoming FCD messages

standard (extrakt)
termín
terminál
term
Terminal
definice

poskytuje uživatelské rozhraní se službou TMC

POZNÁMKA 1 k heslu Terminály mohou nabízet množství terminálových funkcí, od jednoduchých terminálů s omezeným repertoárem zpráv a omezenou lokační tabulkou, až po sofistikovanější terminály nabízející všechny vlastnosti zprávy TMC a/nebo širokou škálu strategických a taktických lokačních tabulek.

definition

provides the user interfaces with the TMC service

NOTE 1 to entry: Their functionality may cover a range of terminal functions from simple terminals with a limited message repertoire and restricted location database to more sophisticated terminals offering full TMC message features and/or a wide range of strategic and tactical location databases.

standard (extrakt)